MGrochowski TZegar Przemiany OMW

Komentarze

Transkrypt

MGrochowski TZegar Przemiany OMW
Przemiany metropolii Warszawy w
okresie ostatnich 5 lat
– ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w
Warszawie i na Mazowszu
Mirosław Grochowski WGiSR UW
Tomasz Zegar MBPR
Warszawa 12.03.2014
Z pewną taką nieśmiałością
•
•
•
•
Złożoność tematu - bałagan
Szacowni goście - banał
Doświadczenie badawcze - obserwacja
Początki monitorowania:
• monitorowanie strategii – systematycznie zbierane dane i
informacje zestaw informacji
• monitorowanie zmian w mieście itd…
• czy diagnoza obecnej sytuacji?
Przewróciło się? Niech leży ….
http://www.domoplus.pl/d_artykuly_63_pochwalahttp://www.domoplus.pl/d_artykuly_63_pochwala-balganu.html
RURBAN
OBSZAR
METROPOLITA
LNY
METROPOLIA
OBSZAR
FUNKCJONA
LNY
POLE
MIEJSKIE
AGLOMERACJA
MIASTO
LARGE URBAN ZONE
ZINTEGROWANA INWESTYCJA
TERYTORIALNA
OBSZAR
WIEJSKI
REGION MIEJSKI
1900
Metropolia – dwie nogi giganta
Metropolia – miasto w sieci
międzynarodowych powiązań
1940
Obszar metropolitalny – sieć
powiązań wewnętrznych z miastem
centralnym
1970
Metropolia
http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/1566-dokadzmierza-siec-i-co-to-oznacza-dla-edukacji
Obszar Metropolitalny
http://www.national-geographic.pl/foto/fotografia/siec-pajaka-14134
Metropolia Warszawa
• Europa – stabilny system
• Born to run - amerykanie
• Born to stay - europejczycy
• Czynniki sprawcze: rozwój oparty na wiedzy / mądrości i
kulturze
• kapitał ludzki
• różnorodność kulturowa – bogaty ekosystem kulturowy (aktorzy,
treści)
• dialog, współżycie, międzykulturowe relacje: zasady kształtujące
dynamikę relacji społecznych
12
Obszar metropolitalny
Jak wyznaczyć obszar metropolitalny?
Jak zobaczyć niewidzialne?
•
•
•
•
Cel delimitacji
Dostępność danych
Adekwatność danych
Teoria a rzeczywistość
http://i.imgur.com/QHLmK.jpg
Jak obserwować zmiany?
2005
http://img.photobucket.com/albums/v518/obserwator/DSCN0951.jpg
2013
http://www.pzstudio.pl/
Zróżnicowanie
funkcjonalne
województwa
mazowieckiego
Śleszyński P. 2012, Społeczno-demograficzne uwarunkowania
rozwoju Mazowsza, Seria Trendy rozwojowe Mazowsza Nr 3/2012,
Warszawa
Udział terenów zabudowanych i zurbanizowanych
w ogólnej powierzchni gmin
Rok 2012
Zmiana 2005 - 2012
Gęstość zaludnienia
Rok 2012
Zmiana 2005 - 2012
Klasyfikacja Webba dla
gmin i dzielnic obszaru
metropolitalnego
Warszawy za pięciolecie
2004–2008
Oznaczenia:
PN – przyrost naturalny,
UN – ubytek naturalny,
PM – przyrost migracyjny,
UM – ubytek migracyjny
Obciążenie ekonomiczne
Rok 2012
Zmiana 2005 - 2012
Zlewnia migracyjna Warszawy
w roku 2005 i 2006
Śleszyński P. 2012, Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy a rozwój
Mazowsza, Seria Trendy rozwojowe Mazowsza Nr 8/2012, Warszawa
Udział bezrobotnych w liczbie osób w
wieku produkcyjnym
Rok 2012
Zmiana 2005 - 2012
Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys.
mieszkańców (REGON)
Rok 2012
Zmiana 2005 - 2012
Liczba spółek handlowych z kapitałem
zagranicznym
na 10 tys. mieszkańców w 2012 roku
Przychody przedsię
przedsiębiorstw o przychodach powyż
powyżej 10 mln zł
zł
w rejonie Warszawy wedł
według miejscowoś
miejscowości i sekcji PKD w
2005 r.
Śleszyński P. 2012, Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy
a rozwój Mazowsza, Seria Trendy rozwojowe Mazowsza Nr
8/2012, Warszawa
Udział mieszkańców korzystających z instalacji
kanalizacyjnej w 2012 roku
27
Benchmarking
Warszawa – Berlin - Paryż
28
29
30
Lokalizacja firm sektora kreatywnego a ocena
lokalizacji
31
Gdzie jest potencjał rozwojowy?
• Tam gdzie najlepsze warunki życia:
o atrakcyjność vs. konkurencyjność
• koszty utrzymania, dostępność mieszkań, atrakcyjność
środowiska życia (wypoczynek, atrakcje), dostęp do kultury
• miejsce pracy / środowisko biznesowe: kadry o wysokim
wykształceniu i umiejętnościach („znalezienie się” na rynku
pracy), aglomeracja i kapitał społeczny niższe koszty
działalności gospodarczej, niższe koszty transakcyjne
• dostępność terenów – rewitalizacja, intensyfikacja (PU)
• rozwój i samorealizacja: możliwości kształcenia – instytucje;
system współpracy w ramach rozwoju sektora B&R –
stymulowanie popytu i podaży; infrastruktura instytucjonalna
Polityki
Pola tematyczne:
•zróżnicowania społeczno-kulturowe
•rewitalizacja
•bezpieczeństwo publiczne
•umiędzynarodowienie działań rozwojowych
•kultura dla rozwoju
•rozwój zrównoważony (social mix – podział kosztów i korzyści)
•innowacyjność w zarządzaniu (m.in. wieloszczeblowość)
•rozwój gospodarczy
33
lokalność / metropolitalność
• Rdzeń – otoczenie: zmiany „stare” i „nowe” suburbia –
urban sprawl
• Budowanie metropolitalności: potencjał endogeniczny +
przypadek / zrządzenie losu + wykorzystanie szans
• Lokalne warunki kształtowania się metropolii wspólnota
interesów
• Lokalność: kapitał ludzki / społeczny, atrakcyjność /
unikalność – jakość przestrzeni i oferty
zagospodarowanie przestrzenne, dostępność, trendy
rozwoju gospodarczego, sektor kreatywny / innowacje
(Smolna, Targowa), umiędzynarodowienie, LPR ZPR,
partycypacja społeczna – CKS, ZIT
http://www.skyscrapercity.co
m/showthread.php?t=247799
http://www.nairaland.com/488
110/picture-slums-usa
http://kufereklucyny.blogspot.com/2013/07/ulica-lisia-niepiekna.html
Razem czy osobno?
Po co Warszawie otaczające gminy
jeśli do tej pory dawała sobie radę
sama? (Stowarzyszenie Metropolia
Warszawa, WKM)
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ITI)
• wielkie nadzieje
• pierwsze doświadczenia
• pierwsze rozczarowania
Wspó
praca gmin wojewó
Współpraca
województwa mazowieckiego
w 2004 roku
Extended simulation results (Metronamica SL)
Wyniki symulacji – Metronamica SL
(bez uwzględnienia stref rozwojowych - zoning)
6/12/2014
37
Skuteczne planowanie i zarządzanie rozwojem wyzwania / uwarunkowania
• Silne przywództwo – silny lider – sprawny koordynator
• Współpraca, uwspólnianie, uzgadnianie
• Długi horyzont czasowy
• Im mniej pieniędzy tym lepiej
• Lepiej rozwijać potencjały niż rozwiązywać problemy
• Formuła działania / współpracy: ramy formalne - ustawa metropolitalna?
ZIT? strategia?
Przemiany metropolii Warszawy w okresie
ostatnich 5 lat
– ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Warszawie i na
Mazowszu
Dr Mirosław Grochowski – [email protected]
Tomasz Zegar – [email protected]
Dziękujemy!

Podobne dokumenty