Wprowadzenie 6 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie

Transkrypt

Wprowadzenie 6 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie
Wst^p
Wprowadzenie
6
Ustawa z d n i a 2 kwietnia 2 0 0 9 r.
o obywatelstwie polskim
10
Rozdzial 1
Przepisy ogölne
12
Rozdzial 2
Nabycie obywatelstwa polskiego z m o c y p r a w a
20
Rozdzial 3
Nadanie obywatelstwa polskiego
.22
Rozdzial 4
Uznanie z a obywatela polskiego
_34
Rozdzial 5
Przywröcenie obywatelstwa polskiego
...44
Rozdzial 6
Utrata obywatelstwa polskiego
52
Rozdzial 7
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa
polskiego
6 0
Rozdzial 8
Rejestry
...64
Rozdzial 9
Zmiany w przepisach oböwiqzujqcych oraz przepisy
szczegölne, przej^ciowe i k o n c o w e
U s t a w a o obywatelstwie (StAG)
>4 <
http://d-nb.info/1025528158
r
__70
76
Inhalt
Einführung
_
7
G e s e t z v o m 2. A p r i l 2 0 0 9 ü b e r
die polnische Staatsangehörigkeit
11
Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen...
_
13
Kapitel 2
Erwerb d e r polnischen Staatsangehörigkeit
aufgrund Gesetzes
_2i
Kapitel 3
E r w e r b d e r p o l n i s c h e n Staatsangehörigkeit.....
23
Kapitel 4
Anerkennung d e r polnischen Staatsangehörigkeit
.35
Kapitel 5
D e r Wiedererwerb d e r polnischen Staatsangehörigkeit
45
Kapitel 6
Verlust d e r polnischen Staatsangehörigkeit.
53
Kapitel 7
D i e Bestätigung d e s Besitzes o d e r d e s Verlustes
d e r polnischen Staatsangehörigkeit
61
Kapitel 8
Register
_..
-65
Kapitel 9
Änderungen i n geltenden Vorschriften u n d besondere
Übergangs- u n d Schlussvorschriften
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
>5 <
. 71
77

Podobne dokumenty