M o DE RN I ZACIĘ METO DĄ RĘI<AWA WKLEIANEGO

Transkrypt

M o DE RN I ZACIĘ METO DĄ RĘI<AWA WKLEIANEGO
PRZEDSTEBIORSTWO
GOSPODARKT
KOMUNALNEJ
SPoŁKA z o.o. 22-4oa zAMoŚĆ, LIL. KRUCZ.,A!o,
oGŁAszA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA:
M o DE RN IZACIĘ METO DĄ RĘI<AWA
WKLEIANEGO MAG I $TRALI woD o,CIĄGowEI
o DŁUGOŚCI 15o M r śR.EDNICYDn 4oo MM
W UL. PERECAW
.
o
.
:
r
.
*
*
O
.
.
.
)
ZANIOSCIU
Postępowanieprowadzonejest na podstawieUstawy z dnia 23 kwietnia t964 r. Kodeks
cywilny (I)z.U. z|964r. Nr 16 poz,93.zpoźn.zm.).
opis Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie
internetowejo adresiewww.pgk.zam0sc"p|"
oraz w siedzibie Zamawiającego. Dziale ds.
Zamówień Publicznych prry ul. Kruczej 10,w Zamościupokój Nr 8. w godz.7 00-15 00.
Zamawiającynie dopuszczaskładaniaofert częściorvych.
Zamawiającynie dopusz'c?'a
składaniaofeń wariantowych.
Termin wykonaniaprzedmiotuumowy- do 30 kwietnia2$1CIn.
o udzieleniezamówienia mogąubiegaćsię Wykonawcy' którzy:
prowadzą działalnośćgospodarczą
są zarejestrowanymi we właściwymrejestrze
podmiotamilub sąwpisani do ewidencjidziałalności
gospodarczej;
dysponująpotencjałem technicznym i osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia_
ztożqodpowiednie ośw
iadc4enie;
Zamawiający w trakcie oceny spełnieniawarunków sprawdzi cry Wykonawca złoĘł
odpowiednie dokumenĘ, oŚwiadczenia,wykazy według formuĘ ,,z|oĘł - nie złoĘł,,
oraz,sprawdzi ich poprawność
pod wzg|ędemmerytorycznym.
Udzial w postępowaniunie rvymagawniesieniawadium.
oferty należy składać do dnia 26.03.2t}lt}r. do godz. 12:00 w Sekretariacie
przedsiębiorstwa
(pokój nr 29.. II p.).
Wykonawca będziezwiązanyofertądo terminu podpisaniaumowy.
Przy ocenieofert zostaniezastosowanekryterium najniższejceny.

Podobne dokumenty