Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa PT

Transkrypt

Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa PT
Załącznik nr 5 do SIWZ
Sprawa PT-2370.1.2013.MZ
………..…………………….
(miejscowość, data)
PROJEKT UMOWY nr PT – 2370.1.2013.MZ
Zawarta dnia ……………. 2013 roku w …………………., pomiędzy:
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Kopernika 4
NIP: 911-16-83-308, REGON: 931950347
reprezentowaną przez:
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. mgr inż. Jacka Noworyckiego
zwanym dalej Zamawiającym
a Firmą ……………………...…….. z siedzibą w
………………………………………………………
NIP: ……………………………….………., REGON: ………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
§1 Informacje ogólne
1.
Umowa jest zawierana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2.
Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT czynnym i otrzymał numer identyfikacyjny
NIP 911-16-83-308.
§2 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest „JEDNORAZOWA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH:
OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI 13 000 L ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95
W ILOŚCI 2 000 L NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY”.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego KP PSP w Oleśnicy,
ul. Kopernika 4 oraz JRG w Sycowie, ul. Waryńskiego 2, w następujących proporcjach:
a) olej napędowy:
- 9 000 litrów – KP PSP w Oleśnicy, ul. Kopernika 4
- 4 000 litrów – JRG w Sycowie, ul. Waryńskiego 2
b) benzyna bezołowiowa:
- 2 000 litrów – KP PSP w Oleśnicy, ul. Kopernika 4
3. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego towar odpowiada wymogom, określonym
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) i jest zgodny z niżej podanymi
nomami tj.:
PN – EN 590+A1:2011 – dotyczy oleju napędowego
PN – EN 228:2009 – dotyczy benzyny bezołowiowej
4.
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia
….......…….. 2013r.
§ 3 Cena i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zgodnie ze
złożoną ofertą tj. ……………………..zł brutto (słownie: …………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………).
2. Określona w pkt. 1 kwota obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu
umowy, a w szczególności koszty transportu oraz rozładunku, na miejsce wskazane przez
Zamawiającego oraz uwzględnia podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%.
3. Podstawą do rozliczenia za dostawę paliw płynnych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy
będzie prawidłowo wystawiona faktura na: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Kopernika 4.
4. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze rozliczeniowej, w terminie 21 dni od daty sprzedaży,
przy czym za datę sprzedaży uznaje się dzień dostawy zamówionego paliwa do Zamawiającego.
5.
Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4 Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust.4
niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości
0,1% wartości umowy brutto, jednak nie więcej niż 20% wartości umowy brutto, na podstawie noty
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
2. Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy ze skutkiem określonym w §4 pkt. 3 za 7 dniowym uprzedzeniem
bez obowiązku wyznaczania nowego terminu. Odstąpienie wymaga, pod rygorem nieważności
formy pisemnej i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty, w której
opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie.
3. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych
w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
§ 5 Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji
niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nie objętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.).
§ 6 Postanowienia końcowe
1.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej
(aneksu), pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ze zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej, oferta przetargowa Wykonawcy
oraz uzyskane w toku badania oferty wyjaśnienia od Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z okoliczności których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
……………………….
………………………….
(data i podpis)
(data i podpis)