Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Komentarze

Transkrypt

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Aktywna Inwestycja
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieŜącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
2 043 777,28
1 537 501,26
1 546 648,92
1 192 466,32
497 128,36
345 034,94
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pienięŜne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
0,00
4.
naleŜności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
0,00
4.2. pozostałe
II.
1.
2.
3.
III.
0,00
0,00
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposaŜonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
13 665,76
6 403,81
0,00
13 665,76
2 030 111,52
1
6 403,81
1 531 097,45
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Aktywna Inwestycja
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
BieŜący okres
sprawozdawczy
0,00
2 030 111,52
1 858 088,86
2 080 397,06
-181 886,25
0,00
2 074 906,95
0,00
5 490,11
222 308,20
92 010,92
181 886,25
91 661,74
0,00
76 304,16
90 224,51
53 993,12
172 022,66
-317 127,82
2 030 111,52
1 531 097,45
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
3
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
Aktywna Inwestycja
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego
roku
kalendarzowego
(w zł)
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
5
BieŜący okres
sprawozdawczy
0,0000
19 732,5334
19 732,5334
18 737,0765
100,00
102,88
96,01
80,54
104,51
102,88
104,16
81,71
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
V
Aktywna Inwestycja
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
1 192 466,32
77,88%
Wartość
bilansowa (w zł)
(w zł)
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje
bony skarbowe
inne
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
6.1
jednostki uczestnictwa
6.2
certyfikaty inwestycyjne
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w
nieruchomości
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych
7.
instrumenty pochodne, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
7.1.
opcje
7.2.
kontrakty terminowe
7.3.
swapy walutowe
7.4.
swapy procentowe
7.5.
inne instrumenty pochodne
8.
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
9.
poŜyczki
9.1
zabezpieczone hipotecznie
9.2
zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
9.3
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na
Ŝycie
9.4
inne poŜyczki
10.
nieruchomości
11.
depozyty bankowe
7
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
1 192 466,32
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
77,88%
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pienięŜne
NaleŜności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
7
0,00%
0,00
345 034,94
0,00
6 403,81
1 531 097,45
1 531 097,45
0,00
0,00
0,00%
22,54%
0,00%
0,42%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%