przedmiar robót - Gmina Wadowice Górne

Transkrypt

przedmiar robót - Gmina Wadowice Górne
PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY OGRODZENIA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PROGRAMU
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM W
WADOWICACH GÓRNYCH NA DZIAŁCE NR 160/4
( OBRĘB EWIDENCYJNY 108 WADOWICE GÓRNE )
OBIEKT
KOMPLEKS SPORTOWY „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”
ADRES
INWESTOR
39-308 WADOWICE GÓRNE
GMINA WADOWICE GÓRNE
PRACOWNIA
Autorska Pracownia Architektury „APA PETER PAN”
ul. Targowa 7, 39-300 Mielec
DATA
PAŹDZIERNIK 2008
Ogrodzenie.kst
KSI
KA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
1 OGRODZENIE i WYPOSA ENIE SPORTOWE
1 KNR 4-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15
d.1 0212-01
cm
(0.3*0.15*0.4)*(97+17)
2 KNR 4-01
d.1 0108-13
3 KNR 4-01
d.1 0108-16
4 KNR 2-25
d.1 0307-01
analogia
5 KNR 2-25
d.1 0307-01
analogia
6 KNR 2-25
d.1 0307-01
analogia
7 KNR 2-25
d.1 0307-01
analogia
8 KNR 2-25
d.1 0312-01
analogia
9 KNR 2-25
d.1 0316-03
analogia
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odleg o do 1 km
2.052
12 KNR 2-01
d.2 0235-01
13 KNR 2-01
d.2 0236-01
14 KW
d.2
15 KNR 2-01
d.2 0505-01
m3
m3
m2
4.0*(23.71+46.96+16.77+21.52)
m2
Ogrodzenia z siatki na s upkach stalowych obetonowanych - budowa
m2
o wys. 6,0 m wg. opisu technicznego - (ogrodzenie+ pi kochwytaki)
6*(30.46+4.23+30.24+62.36)-(3.04+1.19)*2.5
m2
Ogrodzenia z siatki na s upkach stalowych obetonowanych - budowa
m2
PI KOCHWYTAKI o wys.6,0m wg. opisu technicznego
55*6.0
m2
Ogrodzenia z siatki na s upkach stalowych obetonowanych - budowa
m2
PI KOCHWYTAKI o wys.4,0m wg. opisu technicznego
20*4
m2
2.052
RAZEM
2.052
2.052
RAZEM
2.052
2.052
RAZEM
2.052
435.840
RAZEM
435.840
753.165
RAZEM
753.165
330.000
RAZEM
330.000
80.000
RAZEM
80.000
7.600
RAZEM
7.600
2.975
RAZEM
2.975
600.000
RAZEM
600.000
600.000
RAZEM
600.000
840.000
RAZEM
840.000
840.000
RAZEM
840.000
840.000
RAZEM
840.000
640.000
RAZEM
640.000
m2
wg opisu technicznego
3.04*2.5
m2
Furtki wej ciowe ze s upkami z rur - budowa
m2
wg opisu technicznego
1.19*2.5
m2
m2
m2
Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc spycharek - doda- m2
tek za ka de dalsze 5 cm grubo ci
600
m2
Formowanie i zag szczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
840
m3
Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
m3
840
m3
Dowóz piasku do nasypu + skarpy
m3
840
m3
m3
Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów r czne, kategoria gruntu m2
I-III
640
m2
2
Razem
m3
Ogrodzenia z siatki na s upkach stalowych obetonowanych - budowa
o wys. 4,0 m wg. opisu technicznego - (ogrodzenie+ pi kochwytaki)
Bramy z siatki w ramach z kszta towników stalow.ze s upkami z rur lub
kszta towniów stalowych - budowa
Poszcz
m3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - m3
za ka dy nast. 1 km
Krotno = 4
2.052
m3
2 ZAGOSPODAROWANIE PLACU
10 KNR 2-01
Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za pod.2 0126-01
moc spycharek
Humus do wykorzystania przy plantowaniu
600
11 KNR 2-01
d.2 0126-02
j.m.
Ogrodzenie.kst
Lp.
Podst
16 KNR 2-01
d.2 0510-01
KSI
KA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo ci warstwy humusu 5 cm
j.m.
m2
640
m2
3
Poszcz
640.000
RAZEM
Razem
640.000