Wielkopolskie Forum Trzodowe

Komentarze

Transkrypt

Wielkopolskie Forum Trzodowe
1
wielkopolski
BIULE T YN WIELKOPOL SK IE J IZBY ROLNIC ZE J
!
nr 2 (136)
luty 2016 r.
ISSN 1642-917
Fot. Marta Ceglarek
Wielkopolskie Forum Trzodowe
Jak wyjść z kryzysu, dyskutowano w gronie hodowców, przetwórców oraz przedstawicieli służb i agend z obszaru produkcji trzody
To już nie świński dołek, a poważny kryzys w sektorze hodowli i produkcji świń. Według GUS od 2004 roku pogłowie trzody
chlewnej w Polsce spadło o ponad połowę. W roku 2004 jego
stan wynosił około 22 mln sztuk, a obecnie pogłowie trzody
chlewnej liczy 10,6 mln sztuk. Polska z eksportera mięsa wieprzowego w Europie stała się jego poważnym odbiorcą.
W
poprzedniej dekadzie kraje
Unii Europejskiej obawiały się zagrożenia ze strony
polskich hodowców, jednak wbrew
przewidywaniom największych ekonomistów UE, stało się zupełnie inaczej. Polska produkcja wieprzowiny
z liczącej się w Europie, na tle innych
krajów Unii stała się prawie marginalna. Wielkopolscy producenci trzody zastanawiają się, jak wyjść
z tego impasu.
O problemach branży 8 lutego
w sali Instytutu Włókien Natural-
nych i Roślin Zielarskich w Poznaniu rozmawiali wielkopolscy producenci i hodowcy świń. Konferencja
została zwołana z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie prowadził Grzegorz
Majchrzak, prezes Wielkopolskiego
Związku Hodowców Trzody Chlewnej. W forum wzięli udział hodowcy,
przedstawiciele grup producenckich,
podmioty skupowe oraz przetwórcy i wędliniarze, a także przedsta-
wiciele służb i agend działających
w obszarze sektora produkcji trzody – w sumie około 170 osób z całej
Wielkopolski.
W spotkaniu uczestniczył również
Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego,
który zapewnił o wsparciu urzędu
marszałkowskiego. Podkreślił, iż zarząd województwa, dostrzegając dramatyczną sytuację na rynku trzody
chlewnej, już w grudniu ubiegłego
roku podjął temat, występując do rzą>dokończenie na str. 2
SIEWCA WIELKOPOLSKI
Nr 2 (136) luty 2016
Fot. Marta Ceglarek (x3)
2
Umowy kontraktacyjne, czytelne oznakowanie rodzimych wyrobów oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych mięsa wieprzowego – to zdaniem uczestników konferencji sposoby na poprawę sytuacji w branży trzodziarskiej
>dokończenie ze str. 1
dzących z apelem o podjęcie działań
wspomagających producentów świń.
Zdaniem hodowców, obecna sytuacja na rynku mięsa wieprzowego
jest wynikiem wielu zaniedbań, które
doprowadziły do załamania się produkcji polskiej wieprzowiny. Jednym
z podstawowych problemów jest brak
powiązania zakładów przetwórczych
z producentami tuczników, brak
umów kontraktacyjnych. Trudną sytuację pogłębiają występujące w Polsce choroba Aujeszky’ego i zagrożenie ASF oraz niedopracowane w tej
sferze przepisy, które są bardziej restrykcyjne aniżeli unijne.
Kolejną sprawą jest promocja polskiej wieprzowiny. Produkujemy
mięso wieprzowe bardzo dobrej jakości. Mówią o tym wędliniarze – właściciele małych zakładów przetwórczych. Te duże, powstałe z udziałem
kapitału zagranicznego, kierują się
innymi priorytetami. Spory wpływ
na produkcję mięsa czerwonego ma
jego spożycie. Obecnie panuje moda
na wegetarianizm, a o mięsie czerwonym w mediach mówi się, że jest
szkodliwe. Konsumenci nie są świadomi jego zalet. Układ pokarmowy człowieka jest przystosowany do
spożywania mięsa, a potrzeby organizmu wymuszają jego spożycie. Organizm ludzki z mięsa czerpie wiele
składników pokarmowych, których
nie ma w roślinach. W celu zachęcenia społeczeństwa do spożywania
mięsa wieprzowego zaplanowano
O sytuacji na rynku trzody chlewnej mówił Piotr Walkowski, prezes WIR
cykl programów promujących jego czącego Andrzeja Frąckowiaka oraz
walory.
nowe zadania stojące przed AgenKonsumenci, niestety, nie zwracają cją Rynku Rolnego, przedstawione
uwagi na pochodzenie kupowanego przez Ewę Rosik, kierownika Sekcji
mięsa, lecz na jego cenę. Nie mamy Informacji i Promocji ARR OT Pozakorzenionego patriotyzmu kuli- znań oraz kwestie bezpieczeństwa
narnego – tak powszechnego w kra- produkcji żywca wieprzowego i przejach zachodnich. A przecież kupując twórstwa mięsa jako zadania służb
rodzime produkty, wspieramy pol- weterynaryjnych.
Drugą część konferencji poświęcoskich producentów.
Na konferencji mówiono także no na dyskusję. Podkreślano konieczo światowych trendach w produk- ność intensywnej promocji polskiego
cji tuczników. Temat przedstawił mięsa i czytelnego oznakowania wyKarol Bujoczek – rerobów. Dyskutowano
o potrzebie współpradaktor naczelny „Top
Agrar Polska”. Najcy zakładów przetwóristotniejsze to wzrost
czych z producentami,
masy ubojowej tucznio umowach kontrakków i problem z utylitacyjnych, o stabilzacją gnojowicy, roznych regułach gry, tak
potrzebnych do planowiązy wany przede
wszystkim przez buwania produkcji roldowę biogazowni. Inniczej. Wnioskowano
o wyrównanie szans
nym trendem są nowe
w dostępie do unijnej
elementy marketinpomocy przez grugowe. Na przykład
w Niemczech mówi G rzegorz Majchrzak , py producenckie czy
się o szczęśliwej świni prezes Wielkopolskiego spółdzielnie rolnicze.
hodowanej w przyja- Związku Hodowców Trzo- Liczni rozmówcy poznych warunkach.
dy Chlewnej
dejmowali także kweW trakcie forum
stię ograniczenia ponie zabrakło także analiz statystycz- pulacji dzików jako wektorów ASF.
Konferencja zaowocowała równych i ekonomicznych. Wykazały
brak opłacalności produkcji żywca nież powołaniem zespołu monitowieprzowego oraz wzrastającą dys- rującego branżę trzody chlewnej
proporcję pomiędzy ceną tucznika przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej,
a ceną mięsa z niego pozyskanego. w skład którego weszło jedenastu
Uczestnicy forum mieli także okazję przedstawicieli producentów, przepoznać działania podejmowane przez twórców i instytucji pracujących na
Fundusz Promocji Mięsa Wieprzo- rzecz rolnictwa.
wego opracowane przez przewodniMarta CEGLAREK
Nr 2 (136) luty 2016
3
SIEWCA WIELKOPOLSKI
25 stycznia 2016 r. zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje społeczne dotyczące projektu
ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ustawa ma na celu wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej
w Polsce.
Z
godnie z założeniami wskazanego projektu, sprzedaż ziemi
z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa zostanie wstrzymana na 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 30 kwietnia 2016 r.
Wstrzymanie sprzedaży gruntów
administrowanych przez ANR ma
szczególne znaczenie w Wielkopolsce, gdzie obszar gruntów objętych
roszczeniami byłych właścicieli i ich
spadkobierców jest znaczący.
Moratorium dopuszcza kilka przypadków, w których sprzedaż ziemi
będzie możliwa:
■■przeznaczenie inwestycji na cele
publiczne zapisane w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
■■położenie nieruchomości w granicach specjalnych stref ekonomicznych,
■■domy, lokale mieszkalne, budynki
gospodarcze i garaże oraz ogródki
przydomowe,
■■nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha.
W uzasadnionych przypadkach,
innych niż wyżej wymienione, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych może złożyć do ministra rolnictwa wniosek o zgodę na sprzedaż nieruchomości ze względów
społeczno-gospodarczych.
W pierwszej kolejności sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości
rolnych będzie następowała na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rodzinnego, a nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Zgodnie
z zapisami proponowanej ustawy,
Wstrzymanie sprzedaży gruntów będących w administrowaniu ANR
ma szczególne znaczenie w Wielkopolsce, gdzie obszar gruntów objętych
roszczeniami byłych właścicieli i ich spadkobierców jest znaczący
za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub
dzierżawcą nieruchomości rolnych,
których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
posiadającą kwalifikacje rolnicze
oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której
jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego, i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Warunek osobistego
prowadzenia gospodarstwa uważa
się za spełniony, jeżeli rolnik osiąga
z prowadzenia gospodarstwa rolnego roczny szacunkowy dochód stanowiący nie mniej niż jedną czwartą
części wszystkich osiąganych rocznych dochodów. Wyjątek stanowią
gospodarstwa poniżej 20 ha użytków rolnych. Sposób ustalenia rocznego szacunkowego dochodu określi
w drodze rozporządzenia minister
rolnictwa i rozwoju wsi.
Sprzedaż nieruchomości rolnych
przez ANR może nastąpić, jeżeli nabywca po zakupie gruntów nie
przekroczy 300 ha będących jego
własnoś­c ią oraz jeżeli nie nabył
z Zasobu kiedykolwiek 300 ha. Przy
ustalaniu powierzchni użytków rolnych należy brać pod uwagę również współwłasność nieruchomości,
a także grunty, które zostały nabyte
z Zasobu, a następnie zbyte (z wyjątkiem zbycia na cele publiczne).
Każdorazowo sprzedaż gruntów
będzie odbywała się w trybie publicznego przetargu ustnego. Agencja może przeprowadzić jednakże
przetarg ofert pisemnych – konkurs
Fot. Marta Ceglarek
Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
– założenia projektu ustawy
ofert, w którym kryteriami mogą być
m.in.: odległość gospodarstwa rolnego oferenta od przedmiotu przetargu, powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych bądź wydzierżawionych z Zasobu. Z przetargów
wyłączone zostały osoby, które kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co
najmniej 300 ha, posiadające udziały
lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce zależnej od takiej spółki, a także osoby
mające zaległości finansowe wobec
m.in. ANR, Skarbu Państwa, ZUS
i KRUS.
Rolnik indywidualny nabywający
grunty z Zasobu będzie zobowiązany do:
■■nieprzenoszenia własności nabytej
nieruchomości przez 10 lat od dnia
nabycia i prowadzenia w tym okresie działalności rolniczej (osobistego prowadzenia w przypadku osób
fizycznych);
■■nieustanawiania hipoteki na rzecz
innych podmiotów niż Agencja
przez 10 lat;
■■zapłaty kwoty w wysokości 40%
ceny sprzedaży w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z zobowiązań lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń.
Proponowany projekt ustawy zawiera również zapis, iż każdy nabywca nieruchomości z Zasobu będzie
zobowiązany do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel, a także, że nie zawarł umowy przedwstępnej na jej
zbycie. Osoba składająca nieprawdziwe oświadczenie będzie podlegać
odpowiedzialności karnej za składa-
nia fałszywych zeznań, a sprzedaż
nieruchomości zostanie uznana za
nieważną.
W obrocie prywatnym również
obowiązuje zasada, iż nabywcą nieruchomości rolnych może być wyłącznie rolnik indywidualny. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy m.in.:
■■nabywcą jest osoba bliska zbywcy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające
i przysposobione),
■■nabycie następuje w wyniku
dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
■■grunty nabywają jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb
Państwa.
Agencja będzie miała jednak prawo złożenia oświadczenia o nabyciu
tych nieruchomości.
Nabycie nieruchomości rolnej
przez inne podmioty jest możliwe
wyłącznie za zgodą prezesa ANR.
Zbywca gruntów będzie zobowiązany do wykazania, że nie było możliwości przeniesienia własności nieruchomości na wyżej wymienione podmioty oraz do złożenia stosownego
wniosku zawierającego informacje,
że osoba nabywająca zamierzająca
utworzyć gospodarstwo rodzinne posiada kwalifikacje rolnicze, a także
że nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Nabywca
gruntów rolnych, zgodnie z projektem ustawy, powinien prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej
10 lat od dnia nabycia. W przypadku
osoby fizycznej konieczny jest wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa. Ważnym zastrzeżeniem jest
również, iż nabyte nieruchomości
nie mogą w tym czasie zostać sprzedane ani oddane w użytkowanie innym podmiotom. Wyjątek stanowi
konieczność dokonania przeniesienia z przyczyn losowych, jednak tylko za zgodą sądu.
Wszelkie nabycie nieruchomości rolnej, również udziałów lub ich
części we własności nieruchomości
rolnych, ich akcji itp. dokonane niezgodnie z przepisami ustawy uważa się za nieważne. W szczególności dotyczy to dokonania czynności
prawnej bez zawiadomienia upraw>dokończenie na str. 4
4
SIEWCA WIELKOPOLSKI
>dokończenie ze str. 3
nionego do prawa pierwokupu lub
bez powiadomienia ANR, zbycia lub
oddania w posiadanie gruntów bez
zgody sądu, a także nabycie nieruchomości rolnych w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające niepraw-
dę dokumenty. Uregulowana została
również kwestia niepodjęcia lub zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby
fizycznej – osobistego prowadzenia
gospodarstwa oraz nieprzestrzegania obowiązku zamieszkania w ciągu 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obsza-
rze której położona jest nabywana
nieruchomość. W takim przypadku
sąd na wniosek Agencji stwierdza
nabycie własności nieruchomości
przez Agencję działającą na rzecz
Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej ustalonej stosownie do przepisów o gospodarce
nieruchomościami.
Nr 2 (136) luty 2016
Wprowadzono również regulację,
zgodnie z którą Agencja na wniosek
osoby władającej nieruchomością bez
tytułu prawnego może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu. Oczywiście pod warunkiem, że osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze.
Barbara IDCZAK
Nowe przepisy mają zachęcić rolników
do tworzenia grup producenckich
J
ednym z podstawowych problemów, z którymi wciąż zmaga się
polskie rolnictwo, jest struktura gospodarstw rolnych. Zdawać by się
mogło, że receptą na przeciwdziałanie rozdrobnieniu produkcji jest
wspólne gospodarowanie, zakupy,
sprzedaż, inaczej mówiąc – grupy
producenckie. Istnienie grupy umożliwia na przykład wybudowanie magazynów, przechowalni czy własnej
wytwórni pasz. W wielu przypadkach
grupy traktowane są przez przedsiębiorców kupujących produkty rolne
na takich samych zasadach jak duży
rolnik. Niestety, często rolnicy mimo
przynależności do grupy producenckiej działają na własną rękę. Ustawa
z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów wprowadza sporo istotnych zmian w zakresie funkcjonowania grup producenckich. Nowe regulacje wzmacniają
nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem grup, w całości przekazując
kompetencje w tym zakresie Agencji
Rynku Rolnego.
W myśl nowych przepisów:
■■Każdy z członków grupy poprzez
tę organizację musi sprzedać co
najmniej 80% swojej produkcji,
resztę może sprzedać odbiorcom
bezpośrednio. Ponadto doprecyzowano, że określana w rozporządzeniu ministra rolnictwa minimalna
roczna wielkość produkcji towarowej oznacza produkcję wszystkich
członków grupy sprzedaną do grupy w danym roku jej działalności.
■■Żaden z członków grupy nie może
mieć więcej niż 20% głosów na
walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.
■■Grupy producenckie mają obowiązek dołączania do wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie statusu
grupy producentów rolnych planu
biznesowego. Należy go opracować na co najmniej 5 lat na formularzu przygotowanym przez ARR
i udostępnianym na stronie internetowej Agencji. Plan biznesowy będzie podstawą do udzielenia
wsparcia finansowego.
■■Zostanie zwiększony katalog produktów, dla których mogą być
tworzone grupy producenckie.
Minister rolnictwa ustalił wykaz produktów, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej
wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy i sprzedanej
do grupy oraz minimalną liczbę
członków grupy, biorąc pod uwagę
zróżnicowanie regionalne, koncentrację podaży oraz sytuację na rynku produktów rolnych.
■■W skład grupy producenckiej
mogą wchodzić osoby fizyczne,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
prawne. Osoby takie muszą jednak
w ramach działalności rolniczej
prowadzić gospodarstwo rolne lub
dział specjalny produkcji rolnej.
Przy zestawieniu założeń ustawy
oraz warunków udzielania wsparcia
w ramach PROW 2014–2020 pojawiają się nieścisłości dotyczące kwestii ubiegania się grup producenckich o środki z nowego PROW.
Z przepisów wynika, że o wsparcie
może ubiegać się grupa składająca się
wyłącznie z osób fizycznych. Jeżeli
więc znajdą się w niej spółdzielnie czy
spółki, to taka organizacja nie otrzyma dofinansowania.
Kolejną nieścisłością jest przynależność członków do grup producenckich. W myśl ustawy każdy z członków może należeć tylko do jednej
grupy w ramach tego samego produktu lub grupy produktów. Natomiast
w ramach PROW dofinansowanie
może otrzymać tylko grupa, której
członkowie nie przynależeli wcześniej
do innej grupy w ramach tego samego
produktu lub grupy produktów, która otrzymała pomoc po 1 maja 2004 r.
Niby zmiany mają zachęcić rolników do łączenia się w grupy, ale stawiane są ograniczenia. Czy zmiany
przyczynią się do większej chęci działania w grupach i niewyłamywania
się pojedynczych rolników? Wśród
producentów rolnych ciągle panuje
przekonanie „Umiesz liczyć, licz na
siebie”. Trudno będzie je zmienić,
biorąc pod uwagę wymogi dotyczące
uzyskania dofinansowania.
Opracowanie: Biuro WIR
Źródło: MRiRW, ARR
Harmonogram wdrażania PROW w 2016 roku – działania skierowane do rolników
Termin
Nazwa działania
marzec 2016
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
(typ operacji „Premie dla młodych rolników”)
marzec 2016
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (typ operacji „Modernizacja
gospodarstw rolnych”)
czerwiec 2016
lipiec 2016
sierpień 2016
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”)
październik 2016
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej (typ
operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”)
listopad 2016
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”)
Źródło: ARiMR
Uwagi
z premii dla młodych rolników będą mogli skorzystać osoby, które po
raz pierwszy podejmują się prowadzenia gospodarstwa rolnego; pomoc
przyznana zostanie w formie premii w wysokości 100 tys. zł
w następujących obszarach:
n r
acjonalizacja technologii produkcji, wprowadzanie innowacji,
zmiany profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości
produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d)
np
rodukcja prosiąt, produkcja mleka krowiego oraz hodowla bydła
(obszary a, b i c)
nabór dla rolników będących osobami fizycznymi, domowników lub
małżonków tych rolników
termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof
rolnicy będą mogli ubiegać się o refundację 50% kosztów inwestycji,
maksymalnie 300 tys. zł, na operacje z zakresu rozpoczynania
działalności przetwórczej
nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów
przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców
i warzyw, zbóż) – po akceptacji zmian do PROW 2014–2020 przez KE
Nr 2 (136) luty 2016
5
SIEWCA WIELKOPOLSKI
Fot. Marta Ceglarek (x2)
Wsparcie dla producentów
wieprzowiny i mleka
Pomoc nie zrekompensuje w pełni strat producentom żywca wieprzowego
Środki zostaną wypłacone do końca czerwca 2016 r. Kwota będzie wyliczona
na podstawie liczby kilogramów mleka wynikającej ze złożonych wniosków
18 lutego 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań
związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej
pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.
■■od 1 października 2015 r. do
7 stycznia 2016 r. co najmniej
5 świń o wadze co najmniej 50 kg
lub loch wyproszonych o wadze
co najmniej 160 kg zostało poddanych ubojowi w rzeźni.
Stawka wsparcia przypadająca
na sektor wieprzowiny podzielona zostanie przez sumę wszystkich
świń, do których przysługuje pomoc (ustalonej na podstawie złożonych wniosków). Stawka wyjściowa
wynosi do 70 zł na sztukę w cyklu
zamkniętym i 50% tej stawki w cyklu otwartym.
Pomocą zostanie objęty również
producent mleka, który spełnia następujące warunki:
■■31 marca 2015 r. posiadał kwotę indywidualną dla dostaw lub
sprzedaży bezpośredniej nie niższą niż 15 000 kg i nie wyższą niż
250 000 kg mleka;
W
nioski o udzielenie wsparcia będzie można składać
od 18 lutego 2016 r. do
18 marca 2016 r. do dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku
Rolnego w Poznaniu (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, tel. 61 852
14 33). Pieniądze wypłacone zostaną do 18 czerwca 2016 r. Formularz
wniosku dostępny będzie na stronie internetowej Agencji Rynku
Rolnego. Bieżące informacje na temat wsparcia można znaleźć również na stronie internetowej www.
wir.org.pl.
Polska otrzymała ze środków Unii
Europejskiej kwotę 28 946 973 euro
na wsparcie w tych sektorach. Do-
T
datkowo równowartość tej kwoty
wyasygnowana została ze środków
krajowych. Łączna pula dostępnych
środków podzielona została w równych częściach na wsparcie dla producentów wieprzowiny i mleka.
Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli:
■■30 września 2015 r. posiadał nie
więcej niż 2000 świń, co jest ustalane na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib
stad tych zwierząt;
■■od 1 października do 31 grudnia
2015 r. sprzedał co najmniej 5 i nie
więcej niż 2000 świń o wadze nie
mniejszej niż 50 kg;
■■w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiada co najmniej
3 krowy w wieku powyżej 24 miesięcy, zgłoszone do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
Pomoc może być udzielona również producentowi mleka, który nie
posiadał na dzień 31 marca 2015 r.
wymaganej kwoty, ale objął w posiadanie gospodarstwo spełniające
powyższe warunki. Wsparcie będzie przyznane do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu
przez producenta w roku kwotowym 2014/2015.
Kwota wsparcia zostanie podzielona przez kilogramy mleka wyliczone
w oparciu o złożone wnioski. Agencja Rynku Rolnego szacuje, że stawka pomocy do kilograma mleka nieznacznie przekroczy jeden grosz.
Źródło: MRiRW
Wielkopolskie Fora Rolnicze luty – marzec 2016
radycyjnie w okresie zimowego
przestoju w pracach polowych
Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi
i społecznymi, organizuje cykl spotkań dla rolników pod nazwą „Fora
Rolnicze”. Jak co roku, staramy się,
aby Fora Rolnicze były platformą do
wymiany informacji oraz dyskusji
o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Fora stwarzają możliwość
bezpośredniego kontaktu rolnikom
i producentom z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa. Tegoroczne spotkania
koncentrować się będą wokół następujących tematów: PROW 2014–
2020, instrumenty wsparcia dla ho-
dowców trzody chlewnej i bydła, szacowanie strat klęskowych oraz obrót
ziemią z zasobów ANR. Dodatkowo
tematyka poszczególnych spotkań
poszerzona zostanie o zagadnienia,
które nurtują rolników w poszczególnych powiatach. Nie chcemy tylko przekazywać informacji, ale także
wysłuchać rolniczych problemów, by
je następnie przekazać decydentom
w formie postulatów, opinii i projektów. Harmonogram spotkań będzie
na bieżąco aktualizowany na naszej stronie internetowej www.wir.
org.pl. Prosimy o zgłoszenia udziału w spotkaniu pod numerem telefonu organizatora w danym powiecie.
Zapraszamy!
6
Nr 2 (136) luty 2016
SIEWCA WIELKOPOLSKI
Laureaci IX edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce
Kategoria I
Gospodarstwo agroturystyczne
w funkcjonującym gospodarstwie
rolnym – II miejsce
Kategoria II
Obiekt bazy noclegowej
o charakterze wiejskim
– II miejsce
Siedlisko Boruja Nowa
Monika Anna Witek
Boruja Nowa 67
64-300 Nowy Tomyśl
gmina Nowy Tomyśl
powiat nowotomyski
tel. +48 501 772 774
www.boruja-nowa.eu
Gospodarstwo Agroturystyczne Zielone Zacisze, Danuta i Henryk Borowczykowie
Murzynowo Kościelne 2, 63-014 Murzynowo Kościelne,
gmina Dominowo, powiat średzki, tel. +48 512 131 289, www.wzielonymzaciszu.pl
S
tylowo urządzone wnętrza, miła
i domowa atmosfera wprowadzają
w niepowtarzalny nastrój. Kameralny obiekt położony 9 km od Wrześni
zaprasza na komfortowy wypoczynek
z dala od zgiełku. Dom oferuje pokoje z wyjściem na balkony i tarasy
oraz dobrze wyposażoną kuchnię, salon, jadalnię i bibliotekę. Właściciele proponują relaks w ogrodzie: wiosną spacery umilają kwitnące krokusy, w kwietniu i maju oczy cieszą
rododendrony i ponad tysiąc tulipanów. W upalne dni można ochłodzić się w przydomowym basenie. Na
dzieci czeka w domu kącik zabaw,
a na zewnątrz fantazyjna ciuchcia.
Goście Zielonego Zacisza mają możliwość korzystania z jazdy konnej,
przejażdżek bryczką, wycieczek rowerowych czy wizyty w pszczelarskiej pasiece. Zielone Zacisze to także pyszna kuchnia, w której królują
wielkopolskie potrawy. q
P
ragniesz spokoju w otoczeniu
dzikiej przyrody, śpiewu ptaków
o poranku i ciepła ogniska po zachodzie słońca? Wszystko to znajdziesz
w Siedlisku Boruja Nowa niedaleko
Nowego Tomyśla. Siedlisko to olęderska zagroda z 1842 roku, odrestaurowana z szacunkiem dla tradycji byłych osadników. Na siedlisko składa
się dom główny, stodoła mieszkalna,
duży park ze starodrzewem, dwa zarybione stawy, po których można pły-
wać łódeczką. Jest miejsce na ognisko
z pięknym widokiem na łąki, gdzie
o świcie tańczą żurawie, a w ogrodzie
miejsce do grillowania. Pobliskie lasy
zapraszają na spacery i grzybobranie
oraz wycieczki rowerowe. W odległości 2,5 km od siedliska znajduje się
Jezioro Kuźnica Zbąska – doskonałe
do plażowania i uprawiania sportów
wodnych. Wybierając się 15 km dalej,
nad Jezioro Zbąszyń, można spróbować sił w żeglarstwie. q
Konkurs kulinarny
„Pyra i korbol w kuchni wielkopolskiej”
P
od tym hasłem Wielkopolska
Izba Rolnicza organizuje kolejny
konkurs kulinarny mający na celu
przybliżyć nam wielkopolskie tradycje kulinarne. Plyndze, polewka,
rzadkie pyrki, szagówki, kluchy na
łachu czy placki i zupa z korbola to
charakterystyczne dla naszego regionu potrawy, do których coraz chętniej wracamy, modyfikując przepisy
naszych mam i babć. Zgodnie z założeniami konkursu, w trakcie różnego rodzaju spotkań okolicznościowych, targów, festynów itp. odbywać
się będą degustacje potraw przygotowanych z wykorzystaniem dyni
i ziemniaków. Konkurs skierowany
jest do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, restauracji, a także osób
prywatnych. Warunkiem udziału
jest przeprowadzenie degustacji oraz
przesłanie zgłoszenia wraz z dokumentacją zdjęciową. Finał konkursu
zaplanowany został na grudzień br.
Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje dotyczące jego przebiegu znaleźć można na stronie internetowej www.wir.org.pl. Tam rów-
Fot. archiwum (x5)
Smaczna i pożywna dynia zadowoli niejednego smakosza
Kompot z dyni
nież zamieszczane będą relacje z poszczególnych degustacji.
Patronat honorowy nad konkursem objął poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Konkurs trwać będzie od 1 lutego do
15 listopada 2016 roku.
q
To już rok mija, jak nie ma
z nami naszej Oleńki. Mówi się,
że nie ma ludzi nie do zastąpienia. My wiemy, że to nieprawda. Naszej Oli nikt nam nie
zastąpi. Jest obecna w naszych
sercach i wspomnieniach.
Przywołujemy ją w naszej
pracy niemal każdego dnia.
Odwołujemy się do jej dobrego serca i mądrości. Nieraz mówimy: „A Ola zrobiłaby tak...”,
„Oleńka powiedziałaby tak...”.
I robi nam się ciepło na samą
myśl o niej.
To był ciężki rok dla nas.
Otuchy dodaje nam jej uśmiech
na zdjęciu. Pozostały piękne
wspomnienia i pamięć, która
nie umiera.
Nr 2 (136) luty 2016
7
SIEWCA WIELKOPOLSKI – NOTOWANIA
14
14
14
21
14
14
21
14
14
14
14
14
14
14
470.00
480.00
500.00
500.00
500.00
500.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
524.00
14
45
14
14
Agro-Efekt Mnichowice
ELEWATOR Gniezno
AGRO-PASZ Moraczewo
GOLPASZ Grabowo Królewskie
AGROPLON Ujście
BLENDING Zduny
ELEWATOR W.Wawrzyniak Pleszew
Młyn NOWICCY Kalisz
NEOROL Chrzan
PASZOWIT Giżyce
ROL-PREM Gostyń
SKR Golina
Skup Zbóż Krajenka
Krot-Pasz Tokary
Młyn Proboszczowice
AGRI PLUS Wielkopolska p. Szamotuły
GROBLA AGRI Grobla
Szmidt Ślesin
DARHEN Słupca
Młyn Niedżwiady Kalisz
MŁYN Nowy Tomyśl mag. Opalenica
LECHPOL Krajenka
Średnia
14
Ilość
Cena
Wartość
1
3
135,00
139,05
2,6
2,6
0,16
0,16
0,032
0,065
0,194
3,051
3,051
2
0,64
57,58
57,21
62,19
57,91
244,00
252,00
245,00
0,6
4
39,27
12,00
149,71
148,74
9,95
9,27
7,81
16,38
47,53
231,38
229,72
17,27
3,84
16,00
23,56
48,00
479,10
477,45
8,64
6,00
200
110
7
37,17
57,36
8,58
94,54
573,64
571,98
3,68
0,26
404,80
28,34
3,94
5,21
5,20
433,14
-140,50
-138,85
-113,07
-110,56
Pszenżyto
ŻYWIEC WIEPRZOWY
Wyszczególnienie
Jednostka
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia
szt.
Ubytki naturalne
%
2. Pasza
Jęczmień z zakupu
dt
Jęczmień z produkcji własnej
dt
Pszenica z zakupu
dt
Pszenica z produkcji własnej
dt
Konc.T Starter
dt
Konc.T Grower
dt
Konc.T Finiszer
dt
Razem pasza z zakupu I
Razem pasza (zboża własne) II
3. Słoma
dt
4. Woda
m3
5. Obsługa weterynaryjna
zł
6. Praca ciągnika
h/szt.
7. Koszt pracy ludzkiej
h/szt.
Razem koszty bezpośrednie I
zł
Razem koszty bezpośrednie II
zł
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt
szt.
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji
zł
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia
zł
Amortyzacja ciągnika (w koszcie pracy ciągnika)
zł
Razem koszty ogólnogospodarcze
zł
KOSZTY RAZEM I
zł
KOSZTY RAZEM II
zł
Wartość produkcji
Produkt główny (netto)
kg
Ryczałtowy zwrot VAT
%
Cena brutto
zł/kg
Jednostkowy koszt prod. I
zł/kg
Jednostkowy koszt prod. II
zł/kg
Suma przychodów
zł
Wynik ekonomiczny I
zł
Wynik ekonomiczny II
zł
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I
%
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II
%
Jęczmień paszowy
Kalkulacja kosztów produkcji w zł/szt. (luty 2016)
ELEWARR Gądki
ELEWATOR W.Wawrzyniak Pleszew
Krot-Pasz Tokary
Agro-Efekt Mnichowice
BLENDING Zduny
Młyn Proboszczowice
GROBLA AGRI Grobla
PASZOWIT Giżyce
KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak
KOMPLEXMŁYN Wągrowiec
AGROPLON Ujście
AgroPol Opalenica
DARHEN Słupca
De Heus Grodzisk Wlkp.
ELEWATOR Gniezno
GS Września
Młyn Grygier Kościan
SKR Golina
Skup Zbóż Krajenka
WIPASZ Koło
AGRO-PASZ Moraczewo
DOSSCHE Kalisz
ROL-POL Uścikowo
Rozalczyk Parkowo
TASOMIX Biskupice Ołoboczne
AGRONOWAK Września
Młyn Niedźwiady Kalisz
NEOROL Chrzan
ROL-PREM Gostyń
AGRI PLUS Wielkopolska p. Szamotuły
GOLPASZ Grabowo Królewskie
MŁYNPASZ Białośliwie
Średnia
Agro-Efekt Mnichowice
BLENDING Zduny
ELEWATOR W.Wawrzyniak Pleszew
Młyn Proboszczowice
PASZOWIT Giżyce
WIPASZ Koło
AGROPLON Ujście
DARHEN Słupca
ELEWATOR Gniezno
GROBLA AGRI Grobla
DOSSCHE Kalisz
SKR Golina
TASOMIX Biskupice Ołoboczne
AGRO-PASZ Moraczewo
AgroPol Opalenica
14
14
14
14
14
14
14
45
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
45
14
14
21
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
45
14
14
14
14
14
14
45
14
14
14
14
14
530.00
530.00
530.00
540.00
540.00
545.00
550.00
550.00
550.00
550.00
560.00
560.00
525.16
480.00
480.00
490.00
490.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
510.00
510.00
520.00
520.00
524.00
540.00
550.00
550.00
560.00
510.18
510.00
520.00
520.00
540.00
550.00
550.00
560.00
560.00
570.00
570.00
575.00
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
590.00
590.00
590.00
590.00
590.00
600.00
600.00
600.00
600.00
610.00
610.00
610.00
575.78
540.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
560.00
560.00
560.00
560.00
570.00
570.00
570.00
580.00
580.00
Pszenżyto
14
540.00
560.00
600.00
600.00
600.00
605.00
610.00
610.00
610.00
14
14
21
14
14
14
14
21
14
14
45
14
14
14
14
14
AGRONOWAK Września
AGROPLON Ujście
Młyn NOWICCY Kalisz
DARHEN Słupca
Skup Zbóż Krajenka
AgroPol Opalenica
Krot-Pasz Tokary
MŁYN Nowy Tomyśl mag. Opalenica
Młyn Proboszczowice
MŁYN Zalesie
Młyn Niedźwiady Kalisz
ROL-PREM Gostyń
Średnia
ELEWATOR Lasocice
GOLPASZ Grabowo Królewskie
LECHPOL Krajenka
MŁYNPASZ Białośliwie
NEOROL Chrzan
PIAST Lewkowiec
ROL-PREM Gostyń
Skup Zbóż Krajenka
AGRI PLUS Wielkopolska p. Szamotuły
AGRONOWAK Września
Krot-Pasz Tokary
GS Września
Średnia
ELEWATOR W.Wawrzyniak Pleszew
Młyn Proboszczowice
AGROPLON Ujście
BLENDING Zduny
NEOROL Chrzan
AGRO-PASZ Moraczewo
DARHEN Słupca
GROBLA AGRI Grobla
AGRONOWAK Września
KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak
KOMPLEXMŁYN Wągrowiec
Krot-Pasz Tokary
Średnia
14
14
45
14
14
Owies
14
14
WIPASZ Koło
ELEWATOR Gniezno
De Heus Grodzisk Wlkp.
ELEWATOR W.Wawrzyniak Pleszew
ELWEARR Kępno
LECHPOL Krajenka
BLENDING Zduny
ELEWARR Gądki
GROBLA AGRI Grobla
KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak
KOMPLEXMŁYN Wągrowiec
Młyn Grygier Kościan
Szmidt Ślesin
45
14
14
14
14
610.00
610.00
620.00
620.00
620.00
620.00
620.00
620.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
648.00
650.00
650.00
660.00
621.85
AGRI PLUS Wielkopolska p. Szamotuły
BLENDING Zduny
MŁYNPASZ Białośliwie
De Heus Grodzisk Wlkp.
GROBLA AGRI Grobla
SKR Golina
TASOMIX Biskupice Ołoboczne
AGROPLON Ujście
DARHEN Słupca
PIAST Lewkowiec
AgroPol Opalenica
AGRONOWAK Września
DOSSCHE Kalisz
GOLPASZ Grabowo Królewskie
Młyn Grygier Kościan
NEOROL Chrzan
PASZOWIT Giżyce
ROL-PREM Gostyń
AGRO-PASZ Moraczewo
Krot-Pasz Tokary
Średnia
14
14
45
21
14
Kukurydza – ziarno
14
14
21
14
14
14
G
14
14
14
14
14
14
Rzepak
14
610.00
610.00
610.00
620.00
620.00
625.00
630.00
630.00
635.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
648.00
650.00
650.00
650.00
650.00
660.00
660.00
670.00
680.00
680.00
700.00
700.00
645.69
GS Września
SKR Golina
AGROPLON Ujście
BLENDING Zduny
ELEWATOR W.Wawrzyniak Pleszew
Młyn NOWICCY Kalisz
Rozalczyk Parkowo
Skup Zbóż Krajenka
DOSSCHE Kalisz
Krot-Pasz Tokary
LECHPOL Krajenka
ROL-POL Uścikowo
TASOMIX Biskupice Ołoboczne
WIPASZ Koło
AgroPol Opalenica
De Heus Grodzisk Wlkp.
Młyn Grygier Kościan
Młyn Proboszczowice
MŁYNPASZ Białośliwie
PASZOWIT Giżyce
PIAST Lewkowiec
Szmidt Ślesin
AGRI PLUS Wielkopolska p. Szamotuły
GOLPASZ Grabowo Królewskie
ELEWATOR Lasocice
Średnia
Żyto konsumpcyjne
ELWEARR Kępno
ELEWARR Gądki
AGRO-PASZ Moraczewo
KROT PLON Krotoszyn
ROL-PREM Gostyń
ELEWATOR Gniezno
AGROPLON Stajkowo
DARHEN Słupca
GROBLA AGRI Grobla
14
14
45
14
Cena
(zł)
Pszenica paszowa
DARHEN Słupca
ELWEARR Kępno
GROBLA AGRI Grobla
ELEWARR Gądki
ELEWATOR W.Wawrzyniak Pleszew
ELEWATOR Gniezno
KROT PLON Krotoszyn
Młyn NOWICCY Kalisz
AGROPLON Ujście
AGRONOWAK Września
AGROPLON Stajkowo
BLENDING Zduny
ROL-PREM Gostyń
Skup Zbóż Krajenka
Szmidt Ślesin
KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak
LECHPOL Krajenka
MŁYN Zalesie
WIPASZ Koło
AgroPol Opalenica
Młyn Żerków
Młyn Proboszczowice
KOMPLEXMŁYN Wągrowiec
Młyn Grygier Kościan
Krot-Pasz Tokary
Młyn Środa Wlkp.
Średnia
Płatność
(dni)
14
14
14
14
14
Żyto konsumpcyjne
Pszenica paszowa
Pszenica konsumpcyjna
Miejsce notowania
Żyto paszowe
Ceny produktów roślinnych (luty 2016)
ELWEARR Kępno
De Heus Grodzisk Wlkp.
ELEWARR Gądki
KOMPLEXMŁYN Wągrowiec
ELEWATOR Lasocice
LECHPOL Krajenka
DARHEN Słupca
ELEWATOR Gniezno
GS Września
TASOMIX Biskupice Ołoboczne
AGROPLON Ujście
AGRONOWAK Września
ROL-PREM Gostyń
AgroPol Opalenica
GROBLA AGRI Grobla
Średnia
14
21
45
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
45
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
14
14
21
14
14
14
45
14
14
14
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
580.00
600.00
600.00
600.00
610.00
572.22
400.00
460.00
500.00
500.00
500.00
520.00
520.00
540.00
550.00
550.00
550.00
550.00
511.67
550.00
620.00
640.00
650.00
650.00
650.00
650.00
655.00
660.00
660.00
665.00
670.00
670.00
675.00
680.00
680.00
680.00
680.00
700.00
750.00
661.75
1450.00
1480.00
1480.00
1500.00
1580.00
1590.00
1600.00
1610.00
1620.00
1620.00
1625.00
1630.00
1650.00
1660.00
1660.00
1583.67
Wydawca: Wielkopolska Izba Rolnicza
Rada Programowa: Zarząd WIR
Redaktor naczelny: Marta Ceglarek
Adres redakcji: Wielkopolska Izba Rolnicza,
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań,
tel. 61 227 01 30, faks 61 227 01 31,
redakcja 61 227 01 24,
email: [email protected]
Druk: Drukarnia Sosnowiec
8
Nr 2 (136) luty 2016
SIEWCA WIELKOPOLSKI – NOTOWANIA
G
14
7
14
14
7
14
6,30
6,30
6,40
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,60
HAND-MIĘS Miąskowo
Jóźwiakowski Damasławek
BIERNACKI Czeluścin
ZM Biernacki
KRAWIEC Doruchów
PKM DUDA Huta
BOJER Szkaradowo
Galw-Mięs Osiek Mały
Murawscy Ubojnia Żerków
ZUBiR Ciążeń
Biernacki Ubojnia Golina
Skup dla Viki Łagów Kielce
B.Jezierski Stojanów
Skup Wymysłowo
Ubojnia Linne
BLUTEX Kaszczor
HAŁTO Gniezno
J.Krause Krzywa Góra
JUREX Szczytniki
S.Tułacz Russów
Badura Masłowo
KR BRONISZEWICE
Średnia
14
G
SKR Gizałki
Jóźwiakowski Damasławek
BIERNACKI Czeluścin
Galw-Mięs Osiek Mały
HAŁTO Gniezno
KR BRONISZEWICE
7
14
14
14
7
7
14
14
14
14
14
14
7
14
14
14
14
14
14
G
14
7
14
6,70
6,70
6,70
6,70
6,70
6,70
6,80
6,80
6,80
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
6,70
6,40
6,50
6,75
6,75
6,80
6,80
7,00
7,00
7,00
7,00
7,10
7,20
7,40
7,40
7,40
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,70
8,00
7,17
6,00
6,90
7,00
7,00
7,00
7,00
KRAWIEC Doruchów
PKM DUDA Huta
ZM Biernacki
Murawscy Ubojnia Żerków
PRO AGRO Krotoszyn
S.Tułacz Russów
ZUBiR Ciążeń
BOJER Szkaradowo
Biernacki Ubojnia Golina
SEDO skup Koźmin
Skup dla Viki Łagów Kielce
BLUTEX Kaszczor
JUREX Szczytniki
B.Jezierski Stojanów
Badura Masłowo
Ubojnia Linne
SKR Kobylin
Skup Wymysłowo
J.Krause Krzywa Góra
Średnia
BIERNACKI Czeluścin
BLUTEX Kaszczor
ZM Biernacki
ZUBiR Ciążeń
PKM DUDA Huta
PRO AGRO Krotoszyn
Murawscy Ubojnia Żerków
Skup dla Viki Łagów Kielce
JUREX Szczytniki
Badura Masłowo
BOJER Szkaradowo
HAŁTO Gniezno
J.Krause Krzywa Góra
J.Teusz Złotów
KR BRONISZEWICE
S.Tułacz Russów
SEDO skup Koźmin
SKR Gizałki
SKR Kobylin
Skup Wymysłowo
Jóźwiakowski Damasławek
Ubojnia Linne
B.Jezierski Stojanów
Biernacki Ubojnia Golina
Średnia
7
14
7
7
14
7
14
14
7
14
14
14
14
14
14
7
14
14
14
7
14
7
7
14
14
14
14
7
14
14
14
7
14
7
14
G
14
14
14
7,00
7,00
7,00
7,20
7,20
7,20
7,20
7,28
7,30
7,40
7,40
7,50
7,50
7,70
7,70
7,80
7,90
8,00
8,50
7,31
4,00
4,00
4,00
4,00
4,60
4,70
4,80
4,80
4,90
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,10
5,10
5,20
5,20
4,81
Mleko kl. Extra
14
14
7
7
14
14
14
14
14
14
14
14
7
Jaja duże
Biernacki Ubojnia Golina
JUREX Szczytniki
Murawscy Ubojnia Żerków
PRO AGRO Krotoszyn
Skup dla Viki Łagów Kielce
Skup Wymysłowo
J.Krause Krzywa Góra
S.Tułacz Russów
Ubojnia Linne
B.Jezierski Stojanów
KR BRONISZEWICE
SKR Gizałki
SKR Kobylin
J.Teusz Złotów
Średnia
Krowy
Byki HF
3,20
3,30
3,45
3,50
3,50
3,50
3,50
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,70
3,70
3,70
3,70
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,90
4,00
4,00
4,10
4,40
3,68
Byki mieszańce mięsne
Tuczniki kl. 1
Byki HF
Jóźwiakowski Damasławek
PKM DUDA Huta
SEDO skup Koźmin
BIERNACKI Czeluścin
BOJER Szkaradowo
Galw-Mięs Osiek Mały
ZM Biernacki
ZUBiR Ciążeń
Badura Masłowo
Cena
(zł)
Byki czystych ras
mięsnych
Płatność
(dni)
HAND-MIĘS Miąskowo
14
Zamiara & Bąkowski Gutowo Małe G
ROLPASZ Strzałkowo
7
AGRO-HANDEL Mościszki
14
E.Barska Grębanin
14
KRAWIEC Doruchów
7
Ziemniarski Dobrosołowo
14
AGRO HANDEL skup Koźmin
7
B.Jezierski Stojanów
14
BOJER Szkaradowo
14
DUDA skup koźmin
7
Galw-Mięs Osiek Mały
14
HAŁTO Gniezno
7
Jóźwiakowski Damasławek
G
JUREX Szczytniki
14
Pachura Jarocin
G
S.Tułacz Russów
14
SIELETYCKI Święciechowa
BIERNACKI Czeluścin
FARMUTIL Śmiłowo
14
KR BRONISZEWICE
14
SZCZEPANIAK Gołaszyn
14
Badura Masłowo
14
Cyrulik Uscikowo
14
J.Krause Krzywa Góra
14
LIBERO Bojanowo
14
ZM Kujawa Tłoki
14
DOLINA NOTECI Osuch
14
J.Teusz Złotów
SKR Kobylin
7
J.Popiół Gnin
7
SKR Gizałki
14
Średnia
Miejsce notowania
Byki czystych ras mięsnych
Ceny produktów zwierzęcych (luty 2016)
OSM Koło
OSM Łowicz skup Konin
OSM Koło/Kępno
Mleczarnia Turek
OSM Jarocin
OSM Rawicz
OSM Łowicz skup Koźmin
OSM Ostrów Wielkopolski
OSM Łobżenica
OSM Wolsztyn
SM Gostyń
SM Gostyń
SM Września
ROLMECZ Gniezno
OSM Czarnków
SMU Strzałkowo
Średnia
30
30
14
15
15
30
30
M.W.Mizgier Kijewo
Targowisko Śmigiel
Targowisko Jarocin
Targowisko Opalenica
Targowisko Babiak
Targowisko Gostyń
Targowisko Grodzisk Wlkp.
Targowisko Kępno
Targowisko Koło
Targowisko Kościan
Targowisko Leszno
Targowisko Oborniki
Targowisko Piła
Targowisko Pleszew
Targowisko Rawicz
Targowisko Rogoźno
Targowisko Wolsztyn
Tragowisko Złotów
Targowisko Konin
Targowisko Słupca
Targowisko Czarnków
Targowisko Kalisz
Targowisko Krotoszyn
Targowisko Ostrzeszów
Zieleniak Turek
Targowisko Gminne Wągrowiec
Targowisko Gniezno
Targowisko Września
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
15
30
15
14
30
1,05
1,05
1,06
1,10
1,10
1,12
1,15
1,16
1,17
1,17
1,18
1,18
1,22
1,25
1,27
1,28
1,16
0,50
0,50
0,55
0,55
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,66
0,66
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,80
0,80
0,80
1430,00
1440,00
1450,00
1450,00
1450,00
1460,00
1460,00
1480,00
1501,00
1510,00
1550,00
1550,00
1600,00
AGRO-SERWIS Pólko
CHEMIROL Okaliniec
POLCHEM Słupca
CHOJNACKI Opatówek
ROLBUD Kotlin
AGRO-EFEKT Miejska Górka
ARKAN Iwanowice
AMPOL - MEROL Borzykowo
AMPOL MEROL Szczytniki Czerniejewskie
FARGO Tarnowo Podgórne
ROL - BUD Biniew
SEGET Leszno
Z. H-U. Kramsk
ROLBUD Kwileń
CHEMIROL Wrząca Wielka
BLENDING Zduny
GS Pleszew
Jackowski i Sikora Środa Wlkp.
Raszewski Kawęczyn
ANEX Wielichowo
DOMAX Dobra
LECHPOL Krajenka
TALAGA Doruchów
GS Golina
MINGE Granowo
ROLNIK Nacław
MULTICOLOR Czarnków
Złotowska Spółdzielnia HandlowoProdukcyjna Złotów
ZSHP Złotów w Czarnkowie
GS Baranów
MAŁECCY Kórnik
Średnia
1698,00
1710,00
1710,00
1720,00
1720,00
1730,00
1730,00
1750,00
1750,00
1750,00
1750,00
1750,00
1750,00
1760,00
1770,00
1775,00
1780,00
1780,00
1780,00
1790,00
1790,00
1792,00
1800,00
1810,00
1840,00
1840,00
1859,00
1880,00
1890,00
1900,00
2192,00
1791,81
Wapno magnezowe
1380,00
1385,00
1390,00
1395,00
1400,00
1404,00
1410,00
1410,00
1410,00
1411,00
1420,00
1420,00
1420,00
1420,00
1425,00
1425,00
1425,00
1426,00
1430,00
1430,00
1430,00
1430,00
1600,00
1680,00
1700,00
1739,00
1800,00
1473,65
Koplania Odkywkowa Imielin
AGRONOWAK Września
BLENDING Zduny
AMPOL - MEROL Borzykowo
GS Golina
SKR Ludomy
SKR Nowa Wieś Gm. Przemęt
GS Strzałkowo
FARGO Tarnowo Podgórne
SKR Oborniki
MAŁECCY Kórnik
Średnia
72,00
95,00
95,00
115,00
130,00
130,00
130,00
134,00
135,00
150,00
170,00
123,27
Para prosiąt
AGRO-SERWIS Pólko
ZSHP Złotów w Czarnkowie
ARKAN Iwanowice
CHEMIROL Okaliniec
TALAGA Doruchów
LECHPOL Krajenka
GS Września
POLCHEM Słupca
ROLBUD Kotlin
AGRO-EFEKT Miejska Górka
AGRO-PASZ Moraczewo
BLENDING Zduny
CHOJNACKI Opatówek
Z. H-U. Kramsk
AMPOL - MEROL Borzykowo
DOMAX Dobra
ROLMEX Cielcza
AMPOL MEROL Szczytniki Czerniejewskie
GS Pleszew
Raszewski Kawęczyn
ROL - BUD Biniew
ROLBUD Kwileń
Złotowska Spółdzielnia HandlowoProdukcyjna Złotów
CN Oborniki
AGROL Oborniki
CHEMIROL Wągrowiec
CHEMIROL Wrząca Wielka
Art. Rolno-Budowlane Kościelec
PN Wolsztyn
EKO-AGRO Krobia
AGRO-EFEKT Przybysław
GS Golina
ANEX Wielichowo
Jackowski i Sikora Środa Wlkp.
FARGO Tarnowo Podgórne
MINGE Granowo
ROLNIK Nacław
WOL-AGRO Karpicko
MULTICOLOR Czarnków
MAŁECCY Kórnik
Średnia
Targowisko Czarnków
J.Teusz Złotów
Obrót sąsiedzki pow. Rawicz
Obrót sąsiedzki gm. Oborniki
Obrót sąsiedzki gm. Rogoźno
Obrót sąsiedzki pow. Gniezno
Obrót sąsiedzki pow. Turek
Targowisko Koźminek
Targowisko Zagórów
M.Zadłużny Aleksandria
Targowisko Września
Targowisko Gostyń
K.Kwiatoń Moraczewo
Obrót sąsiedzki pow. Ostrzeszów
Targowisko Śmigiel
Targowisko Wągrowiec
Obrót sąsiedzki pow. Wolsztyn
Rój Szadów
Średnia
200,00
220,00
220,00
240,00
240,00
250,00
250,00
250,00
250,00
260,00
260,00
280,00
300,00
300,00
300,00
300,00
320,00
430,00
270,56
Jałowice hodowlane
1440,00
1440,00
1480,00
1290,20
Mocznik
ANEX Wielichowo
MAŁECCY Kórnik
WOL-AGRO Karpicko
Średnia
Polifoska 6-20-30
Saletra amonowa
Mocznik
Cena
(zł)
FARGO Tarnowo Podgórne
1210,00
GS Września
1220,00
AGRO-SERWIS Pólko
1233,33
POLCHEM Słupca
1240,00
TALAGA Doruchów
1240,00
ZSHP Złotów w Czarnkowie
1240,00
AMPOL - MEROL Borzykowo
1242,00
AMPOL MEROL Szczytniki Czernejewskie 1242,00
LECHPOL Krajenka
1242,00
AGRO-EFEKT Miejska Górka
1250,00
AGROL Oborniki
1250,00
AGRO-PASZ Moraczewo
1250,00
ARKAN Iwanowice
1250,00
Jackowski i Sikora Środa Wlkp.
1250,00
Złotowska Spółdzielnia Handlowo1260,00
Produkcyjna Złotów
CHOJNACKI Opatówek
1270,00
CN Oborniki
1270,00
DOMAX Dobra
1270,00
GS SCH Jarocin
1270,00
CHEMIROL Okaliniec
1275,00
CHEMIROL Wągrowiec
1275,00
CHEMIROL Wrząca Wielka
1275,00
EKO-AGRO Krobia
1280,00
GS Pleszew
1280,00
Raszewski Kawęczyn
1280,00
ROL - BUD Biniew
1280,00
ROLBUD Kotlin
1280,00
ROLBUD Kwileń
1280,00
Z. H-U. Kramsk
1280,00
ROLMEX Cielcza
1285,00
MULTICOLOR Czarnków
1289,00
Art. Rolno-Budowlane Kościelec
1290,00
BLENDING Zduny
1310,00
GS Golina
1320,00
PN Wolsztyn
1320,00
MINGE Granowo
1400,00
GS Baranów
1420,00
ROLNIK Nacław
1420,00
Miejsce notowania
Saletra
amonowa
Ceny środków produkcji (luty 2016)
Targowisko Czarnków
Obrót sąsiedzki pow. Września
Obrót sąsiedzki pow. Leszno
Obrót sąsiedzki pow. Gostyń
BĄBKA Rgielew
J.Nowak Szczytniki
Obrót sąsiedzki pow. Słupca
Obrót sąsiedzki (internet)
4000,00
4200,00
4500,00
4600,00
5000,00
5000,00
5000,00
5500,00

Podobne dokumenty