zal. nr 7 wykaz dostaw

Transkrypt

zal. nr 7 wykaz dostaw
Załącznik nr 7
……………………………………………………………………
(Pieczątka firmowa Wykonawcy)
Wykaz dostaw i usług o przedmiocie i złożoności porównywalnej
z przedmiotem zamówienia
Wykaz zamówień realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego
przedmiotem zamówienia.
Lp. Nazwa podmiotu, instytucji dla
której realizowano zamówienie
Rodzaj
zamówienia
Czas realizacji
Wartość dostawy
Uwaga: w przypadku większej ilości dostaw, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie
wypełnić. W przypadku braku realizacji prac o podobnym charakterze, prosimy o
wprowadzenie do powyższego zestawienia informacji – nie prowadziliśmy dostaw – oraz o
złożenie podpisu.
Data …………………………………………
………..…………………………………………
Pieczątka i podpis Wykonawcy