Stefan Michael Newerkla Víde a její ýeši Artykuł Stefana Michaela

Transkrypt

Stefan Michael Newerkla Víde a její ýeši Artykuł Stefana Michaela
Stefan Michael Newerkla
VídeĖ a její ýeši
Artykuł Stefana Michaela Newerkli pt. WiedeĔ i Czesi w nim jest opisem związków pomiĊdzy
stolicą Austrii a Czechami. WiedeĔ to europejskie miasto, w którym nie brak obcokrajowców,
ale jest teĪ miastem, w którym Īyło i Īyje wielu Czechów i na ten właĞnie aspekt zwraca
uwagĊ właĞnie Stefan Michael Newerkla w swoim tekĞcie. Wymienia miĊdzy innymi
nazwiska
takich osób jak: Karel Renner, Adolf Schärf, Theodor Körner, Barbara
Coudenhová-Kalargi, Karl Schwarzenberg, Pavel Kohout, Pavel Landowský, JiĜí Procháska,
František Kupka i wiele innych. W swoim artykule autor pokazuje jak wiele Czesi wnieĞli do
wiedeĔskiej kultury, a swój tekst koĔczy słowami: VídeĖ by byla bez svých ýechĤ – stejnČ
jako ýeši bez „své” VídnČ – jako VídeĖský Ĝízek bez strouhanky.

Podobne dokumenty