Instrukcja montażu wtyczki CDL PulsPlug_Y144

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja montażu wtyczki CDL PulsPlug_Y144
Y 144
Wtyczka CDL PulsPlug do pod³¹czenia
kontaktronowych nadajników impulsów.
Instrukcja monta¿u
Kolejnoœæ czêœci
Schemat pod³¹czeñ
widok: od strony koñcówek do lutowania
H.Meinecke AG, Hannover
Obudowa wtczki
bia³y lub niebieski
Odizolowaæ przewody, rozszerzyæ os³onê
zmontowaæ os³onê
wraz z nakrêtk¹
of
3
1
br¹zowy
+
Przylutowaæ przewody, zmontowaæ tuleje dystansow¹
obci¹æ nadmiar ekranu
REED-Sensor
Ekran, jeœli jest dostêpny
Uwaga: Nale¿y zachowaæ polaryzacje jeœli
pod³¹czany jest aktywny nadajnik !
Zmontowaæ pozosta³e czêœci zgodnie z rysunkiem
Skrêciæ mocno czêœci obudowy !
www.sensus.com
[email protected]
Y144
Strona 1 z 1
Edycja 2, 01.2006
-
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia
2