Zapytanie Egzaminy 01042015 - Ed-pro

Transkrypt

Zapytanie Egzaminy 01042015 - Ed-pro
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
Szczecin, dnia 24.04.2015
Zapytanie ofertowe numer 01/04/2015
Otwarty nabór ofert na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych
W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje nowe perspektywy”, firma
Ed-Pro Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie egzaminów
zewnętrznych dla uczestników projektu. Egzaminy związane z cyklami szkoleń:
 „Nowoczesny Manager Farmacji”
 „Nowoczesny Farmaceuta”
I.
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:
Zamawiającym jest:
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16
70-451 Szczecin
Osobą upoważnioną do kontaktu: Marcin Prochacki, tel. +48 91 829 53 79,
[email protected]
II.
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach
Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, 24 grudnia 2012r wraz z
późniejszymi zmianami.
III.
TREMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: najwcześniej od 14 maja 2015 r.
Zakończenie wykonywania zamówienia: najpóźniej do 12 czerwca 2015 r.
Zamawiający przekaże Wykonawcy certyfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą - programy
szkoleniowe, będące podstawą przeprowadzonych cykli szkoleń wraz z podpisaniem umowy
o udzielenie zamówienia.
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
Wykonawca na podstawie otrzymanego programu szkoleń oraz materiałów szkoleniowych jest
zobowiązany przygotować oraz przeprowadzić egzamin weryfikujący nabytą na szkoleniach wiedzę w
ustalonej z Zamawiającym formie.
IV.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 8 maja do godziny 12:00 w formie poczty elektronicznej
poprzez ich przesłanie pod adres: e-mail: [email protected] lub osobiście w sekretariacie Ed-Pro Sp.
z o.o., przy ul. Wielkopolskiej 20/16 w Szczecinie w formie drukowanej.
2. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, Wykonawca
dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być złożona w walucie PLN w wartości brutto.
4. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
V.
OPIS PRZEDMIOTU:
W ramach realizacji zlecenia Wykonawca zobowiązany jest:
Przeprowadzić egzaminy zewnętrzne dla uczestników projektu.
Egzaminy mają za zadanie weryfikację wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
 „Nowoczesny Manager Farmacji” (kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe).
 „Nowoczesny Farmaceuta” (kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe).
Na cykl szkoleń „Nowoczesny Manager Farmacji” składały się następujące szkolenia:
Nazwa szkolenia
Nowoczesny Manager
Farmacji – budowanie
autorytetu i
wywieranie wpływu.
(CPV 80500000-9)
Ilość godzin
przeprowadzonych
zajęć
64
Treść szkolenia
Szkolenie skierowane do kadry
zarządzającej związane z
praktycznym wykorzystaniem wiedzy
w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi.
Cel szkoleniowy: Wzrost poziomu
wiedzy u kadry zarządzającej z
zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi w zarządzaniu aptekami.
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
Nowoczesny Manager
Farmacji –
Balance Score Card i
wyznaczanie celów.
(CPV 80500000-9)
Nowoczesny Manager
Farmacji – Analiza
finansowa.
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
80
80
(CPV 80500000-9)
Szkolenie ma na celu pozyskanie
wiedzy, w jaki sposób wprowadzać
do praktyki zarządzania firmą
narzędzia BSC.
Cel szkoleniowy: Wzrost poziomu
wiedzy u kadry zarządzającej z
zakresu wyznaczania celów.
Szkolenie ma na celu uzyskanie
wiedzy i umiejętności posługiwania
się narzędziami analizy finansowej w
zarządzaniu firmą w branży
aptecznej.
Cel szkoleniowy: Wzrost poziomu
wiedzy u kadry zarządzającej z
zakresu analizy finansowej.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin obejmujący wiedzę z zakresu cyklu szkoleń
„Nowoczesny Manager Farmacji” dla 5 uczestników. Lista uczestników zostanie dostarczona wraz z
programem szkoleń. Czas trwania egzaminu powinien zawierać się w przedziale od 45 do 90 minut.
Egzamin zawierać może pytania testowe, pytania o charakterze otwartym oraz zadania opisowe.
Na cykl szkoleń „Nowoczesny Farmaceuta” składały się następujące szkolenia:
Nazwa szkolenia
Nowoczesny
Farmaceuta – budowa
relacji z pacjentem
(CPV 80500000-9)
Ilość godzin
przeprowadzonych
zajęć
48
Treść szkolenia
Szkolenie ma na celu zbudowanie
umiejętności dotyczących kontaktu z
klientami, rozpoznawanie potrzeb
pacjentów oraz formy prowadzenia
rozmów z pacjentami.
Cel szkoleniowy: podniesienie
kwalifikacji pracowników w zakresie
budowania relacji z pacjentami oraz
technik sprzedaży.
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
Nowoczesny
Farmaceuta – techniki
sprzedaży w aptece
(CPV 80500000-9)
48
Nowoczesny
Farmaceuta –
merchandising
apteczny.
(CPV 80500000-9)
48
Szkolenie ma na celu opanowanie
przez farmaceutów technik
sprzedaży związanych z budowaniem
modelu sprzedaży popartego
rekomendacjami dla pacjentów.
Cel szkoleniowy: podniesienie
kwalifikacji pracowników w zakresie
budowania relacji z pacjentami oraz
technik sprzedaży.
Szkolenie zaplanowane w formie
warsztatów. Zajęcia teoretyczne i
warsztatowe pozwolą uczestnikom
zaplanować optymalną prezentację
preparatów w zależności od
rozplanowania apteki, zarządzać i
wpływać na ścieżki ruchu pacjentów
w aptece.
Cel szkolenia: podniesienie
umiejętności z zakresu
merchandisingu u pracowników
poprzez organizację szkolenia
warsztatowego.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin obejmujący wiedzę z zakresu cyklu szkoleń
„Nowoczesny Farmaceuta” dla 55 uczestników. Lista uczestników zostanie dostarczona wraz z
programem szkoleń. Czas trwania egzaminu powinien zawierać się w przedziale od 45 do 90 minut.
Egzamin zawierać może pytania testowe, pytania o charakterze otwartym oraz zadania opisowe.
VI.
WARUNKI I ZAKRES WYKONANIA USŁUGI:
1. Przeprowadzenie egzaminów w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy
egzaminów z obu cykli nie będą się pokrywać.
2. Egzaminy mogą zostać zorganizowane w dni robocze lub weekendy. Termin zostanie ustalony
po konsultacjach z przedsiębiorstwami, do których kierowane jest wsparcie.
3. Treść i zakres testów zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie przekazanych
przez Zamawiającego materiałów.
4. Po ukończeniu egzaminów i zweryfikowaniu ich wyników Wykonawca wyda uczestnikom
certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadaną wiedzę.
5. Po ukończeniu i zweryfikowaniu wyników egzaminu Wykonawca przekaże 1 pełny zestaw obu
niewypełnionych testów Zamawiającemu, a także testy wypełnione przez uczestników
projektu wraz z kartami odpowiedzi.
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
6. Miejsce przeprowadzenia egzaminów pozostaje w gestii Zamawiającego i będzie
przedmiotem ustaleń z Wykonawcą i przedsiębiorstwami, do których kierowane jest
wsparcie.
VII.
WARUNKI WZGLĘDEM EGZAMINATORÓW:
1. Posiada kierunkowe wykształcenie wyższe.
2. Jest aktywnym członkiem jednej z Okręgowych Izb Aptekarskich.
3. Życiorys zawodowy powinien zostać dołączony do składanej oferty.
VIII.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą) oraz osoby prawne.
2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych lub wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości osób egzaminowanych.
4. Potencjalni wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX.
KRYTERIA OCENY
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta: która będzie najkorzystniejsza pod względem kryterium
ceny – 100%.
Cena – zostanie obliczona przy użyciu wzoru:
Najniższa cena oferty w postępowaniu
Cx = -------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Cena oferty danego oferenta
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które
przesłały oferty w ustalonym terminie.
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
X.
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu.
4. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
5. Ostateczny wybór oferenta, z którym podpisana zostanie umowa, nastąpi po zakończeniu
ewentualnych negocjacji.
6. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
7. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wyborze
telefonicznie/mailowo.
....................................................
(data i podpis)
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH MIĘDZY OFERENTEM, A ZAMAWIAJĄCYM
Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub
osobowe polegające w szczególności na:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
....................................................
(miejsce i data)
....................................................
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
OFERTA CENOWA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2015
DANE WYKONAWCY
(nazwa, adres, dane
kontaktowe)
Nazwa szkolenia
Liczba
uczestników
Egzamin obejmujący
wiedzę z zakresu cyklu
szkoleń „Nowoczesny
Manager Farmacji”
5
Egzamin obejmujący
wiedzę z zakresu cyklu
szkoleń „Nowoczesny
Farmaceuta”
55
Cena brutto za
jedną
egzaminowaną
osobę (PLN)
Razem
Cena brutto za
całość usługi
(PLN)
Tytuł projektu: „Na Zdrowie – nowe kwalifikacje
nowe perspektywy”
Umowa: UDA-POKL.08.01.01-32-058/13-00
Ed-Pro Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 20/16, 70-451
Szczecin
tel. +48 91 829 53 79, fax +48 91 886
54 23
http://www.ed-pro.pl
1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. Zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi
w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że ww. ceny zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
umowy.
3. Oświadczam, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu działalności.
4. Deklaruję, że Oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy oraz
techniczny – dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia (egzaminatorzy posiadają
odpowiednie doświadczenie w tematyce dotyczącej realizowanych egzaminów – cv egzaminatorów
oraz referencje dostępne na żądanie Zamawiającego).
....................................................
(miejsce i data)
....................................................
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )