Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I

Transkrypt

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I
Warszawa, 2009-09-17
Budownictwo mieszkaniowe a)
w okresie I-VIII 2009 r.
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień br. oddano do użytkowania 101256
mieszkań, tj. o 6,5% więcej niż przed rokiem i o 33,4% więcej niż w analogicznym okresie 2007 r.
Odnotowano dalsze ograniczenie aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji
mieszkaniowych. W ciągu ośmiu miesięcy br. rozpoczęto budowę 94 511 mieszkań, tj. o 25,4% mniej
niż w analogicznym okresie ub. roku, natomiast liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się do 121 987
mieszkań, tj. o 23,6%.
Ruch budowlany w zakresie budowy mieszkań
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
II
IV
VI
VIII
X
XII
II
IV
2005
VI
VIII
X
2006
oddane
XII
II
IV
VI
VIII
2007
X
XII
II
IV
VI
VIII
X
XII
2008
rozpoczęte
II
IV
2009
pozwolenia
a) Dane meldunkowe - mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych
Opracowanie:
Departament Przemysłu
Kontakt w sprawach merytorycznych: Janusz Kobylarz tel. (0-22) 608 37 67
Rozpowszechnianie:
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS: tel. (0-22) 608 30 57, fax (0-22) 608 31 87, e-mail:
[email protected]
Stanowisko prasowe w CIS (do bezpośredniego odbioru materiałów prasowych) czynne w dniach
publikowania o godz. 14:00
Internet: www.stat.gov.pl
VI
VIII
Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli
deweloperzy, którzy w okresie styczeń-sierpień 2009 r. oddali 48 094 mieszkań, tj. o 19,4%
więcej niż w ub. roku, co stanowiło 47,5% ogólnej liczby mieszkań oddanych do
użytkowania. W ciągu ośmiu miesięcy br. inwestorzy ci rozpoczęli budowę
24 415 mieszkań, tj. o 49,1% mniej niż w 2008 r. Spadła również liczba mieszkań, na
których budowę uzyskali oni pozwolenie - do 43 722, tj. o 38,2%.
Inwestorzy indywidualni wybudowali 44 880 mieszkań (o 1,6% mniej niż przed
rokiem). W tej grupie inwestorów spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń
i rozpoczynaniem nowych inwestycji mieszkaniowych był mniejszy niż wśród
deweloperów. Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 70 805 mieszkań
i rozpoczęli budowę 64 868 mieszkań, tj. odpowiednio o 9,7% i o 8,8% mniej w stosunku
do ośmiu miesięcy 2008 r.
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2009 r.oddały do
użytkowania 4 279 mieszkań, tj. o 19,0% mniej niż przed rokiem. Liczba uzyskanych przez
spółdzielnie mieszkaniowe pozwoleń i rozpoczynanych mieszkań była również mniejsza,
tj. odpowiednio o 27,6% i o 25,5%.
Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe)
oddali do użytkowania w pierwszych ośmiu miesiącach 2009 r. łącznie 4 003 mieszkania,
tj. o 1,8% więcej niż w ub. roku, a ich udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do
użytkowania był nieco mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 4,0%. W tej grupie inwestorów
lepsze wyniki osiągnięto w budownictwie komunalnym – 1 741 mieszkań, tj. o 7,1% więcej
niż w ub. roku i w budownictwie zakładowym – 388 mieszkań, odpowiednio o 51,0%
więcej. W budownictwie społecznym czynszowym oddano 1 874 mieszkania, tj. o 8,5%
mniej niż w ub. roku.
W okresie styczeń-sierpień br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania
odnotowano w dziewięciu województwach, największy w województwie dolnośląskim –
o 30,2% i małopolskim – o 27,0%, a w województwie mazowieckim oddano 24 966
mieszkań, tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem. W pozostałych województwach oddano do
użytkowania mniej mieszkań niż w ciągu ośmiu miesięcy ub. roku, w tym w województwie
warmińsko-mazurskim - o 25,2%, świętokrzyskim – o 14,7%, kujawsko-pomorskim – 6,8%.
Mieszkania oddane do użytkowania
(+4,4)
26000
I-VIII 2008
24000
I-VIII 2009
22000
20000
18000
16000
(+27,0)
14000
12000
(+30,2)
10000
(-3,8)
(+17,9)
(-4,5)
8000
(+10,6)
6000
(-6,8)
(-4,5)
(+7,9)
4000
(-25,2)
(-5,0)
(+7,3) (+3,0)
2000
(-14,7)
(+16,3)
po
l
sk
ie
e
O
ys
ki
ok
rz
ię
t
Św
Po
dl
as
ki
e
Lu
bu
sk
ie
rs
ki
e
W
ar
m
iń
sk
om
az
u
rp
a
ck
ie
ki
e
Po
dk
a
Łó
dz
lsk
ie
Lu
be
Po
m
or
sk
ch
ie
od
ni
op
om
or
K
sk
uj
ie
aw
sk
opo
m
or
sk
ie
Za
sk
ie
Śl
ą
lk
op
ol
sk
ie
W
ie
ol
no
ślą
sk
ie
D
ał
op
ol
sk
ie
M
M
az
ow
ie
c
ki
e
0
Zmiany do okresu I-VIII 2008 (w %)
2009
VIII
Formy
liczba
mieszkań
budownictwa
VIII
2008=100
I–VIII
VII
2009 = 100
liczba
mieszkań
I -VIII 2008=
=100
Mieszkania oddane do użytkowania
Ogółem .............................
11076
99,0
79,0
101256
106,5
Spółdzielcze ......................
490
87,3
79,0
4279
81,0
Indywidualne ....................
5248
97,1
96,2
44880
98,4
Przeznaczone na sprzedaż
4837
103,0
67,0
48094
119,4
Pozostałeb) .........................
501
96,2
68,8
4003
101,8
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
Ogółem .............................
13771
94,2
106,8
94511
74,6
Spółdzielcze ......................
713
291,0
212,8
2937
74,5
Indywidualne ....................
9072
97,5
88,4
64868
91,2
Przeznaczone na sprzedaż
3612
78,4
181,9
24415
50,9
Pozostałeb) .........................
374
79,9
116,5
2291
61,6
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia
Ogółem .............................
14932
71,9
89,4
121987
76,4
Spółdzielcze ......................
318
133,1
64,8
3025
72,4
Indywidualne ....................
8793
96,0
84,0
70805
90,3
Przeznaczone na sprzedaż
5339
50,8
98,5
43722
61,8
Pozostałeb) .........................
482
55,7
154,0
4435
69,9
a) zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe.
Mieszkania oddane do użytkowania
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
II
IV
VI
VIII
X
XII
II
IV
VI
2005
VIII
X
XII
II
IV
2006
Ogółem
VI
VIII
X
XII
II
IV
2007
Indywidualne
VI
VIII
X
XII
II
2008
Sprzedaż lub wynajem
IV
VI
VIII
2009
Spółdzielcze
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
II
IV
VI
VIII
X
XII
II
IV
VI
2005
VIII
X
XII
II
IV
2006
Ogółem
VI
VIII
X
XII
II
IV
2007
Indywidualne
VI
VIII
X
XII
II
IV
2008
VI
VIII
2009
Sprzedaż lub wynajem
Spółdzielcze
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
II
IV
VI
VIII
X
2005
Ogółem
XII
II
IV
VI
VIII
X
XII
II
IV
VI
VIII
X
XII
II
2006
2007
Indywidualne
Sprzedaż lub wynajem
IV
VI
VIII
X
XII
II
2008
IV
2009
Spółdzielcze
VI
VIII

Podobne dokumenty