Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty meble

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty meble
Choszczno, dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zarząd Powiatu
w Choszcznie
Nasz Znak: IPR.272.2.2012
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Choszcznie z podziałem na dwie samodzielne części”
Zarząd Powiatu w Choszcznie informuje, iż na podstawie
art. 92 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przedmiotowym
postępowaniu dla :
części I zadania: Dostawa mebli biurowych wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez:
Centrum SEDNO Sp. z o. o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin
części II zadania: Dostawa i montaż mebli pod zabudowę wybrano najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez:
ZAKŁAD STOLARSKI „BRANDT” s. c.
A. Brandt, S. Brandt, N. Brandt - Bąkowska
ul. Starogardzka 11 Dąbrówka
83-212 Bobowo
W/w oferty zostały uznane za najkorzystniejsze i uzyskały (spośród wszystkich ofert
złożonych w niniejszym postępowaniu i niepodlegającym odrzuceniu), największą liczbę
punktów. Liczba punktów została wyliczona na podstawie kryterium jakim była cena,
zgodnie ze wzorem podanym w Rozdziale 16 SIWZ.
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]
Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny (cena-100%) dla
części I zadania: „Dostawa mebli biurowych”
Numer
oferty
2.
3.
5.
6.
7.
8.
Cena brutto
Liczba
punktów
56 493,90 zł
brutto
100 pkt.
„HEBA” Tomasz Heba
ul. Bydgoska 46/1
85-790 Bydgoszcz
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
87-134 Zławieś Wielka ,
Czarnowo 42
140 238,45 zł
brutto
40,28 pkt.
RUBIO Beata Sela-Kępińska
Al. Grunwaldzka 417
80-309 Gdańsk
156 730,29 zł
brutto
36,04 pkt.
67 416,30 zł
brutto
83,79 pkt.
PATMAR Wojciech Marciniak
ul. Swojska 35/10
70-781 Szczecin
103 130,58 zł
brutto
54,77 pkt.
BIURO I MEBLE B.M
Bożena Mikołowska
ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
ul. Pińska 2
15-379 Białystok
119 048,01 zł
brutto
47,45 pkt.
Nazwa i adres wykonawcy
Centrum SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin
ZAKŁAD STOLARSKI
„BRANDT” s. c.
A.Brandt, S. Brandt, N.BrandtBąkowska
ul. Starogardzka 11 Dąbrówka
83-212 Bobowo
.
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]
Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny (cena-100%) dla
części II zadania: „Dostawa i montaż mebli pod zabudowę”
Numer
oferty
1.
4.
5.
6.
7.
Cena brutto
Liczba
punktów w
kryterium
cena 100%
„ART-MEBEL”
Robert Michalewski
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież
22 668,90 zł
brutto
62,40 pkt.
Salon Meblowy STYL
Arkadiusz Basiński, Renata
Gawroniak
Spółka Jawna
ul. Dąbrowskiego 21
66-400 Gorzów Wlkp.
19 987,50 zł
brutto
70,76 pkt.
RUBIO Beata Sela-Kępińska
Al. Grunwaldzka 417
80-309 Gdańsk
29 741,40 zł
brutto
47,56 pkt.
ZAKŁAD STOLARSKI
„BRANDT” s.c.
A.Brandt, S. Brandt, N.BrandtBakowska
ul. Starogardzka 11 Dabrówka
83-212 Bobowo
14 145,00 zł
brutto
100 pkt.
PATMAR Wojciech Marciniak
ul. Swojska 35/10
70-781 Szczecin
27 244,50 zł
brutto
51,92 pkt.
Nazwa i adres wykonawcy
W związku z tym iż oferty nr 1 i 7 nie były kompletne, Wykonawcy zostali wezwani
do uzupełnienia braków w ofercie pismem z dnia 16 kwietnia 2012 roku na podstawie art.
26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 25 ust. 1 tej ustawy.
W wyznaczonym terminie, tj do dnia 20 kwietnia 2012 r. wezwani Wykonawcy nie
uzupełnili powyższych dokumentów. Na postawie ich analizy stwierdzono, iż oferty nr 1 i 7
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4, a tym
samym na podstawie art. 24 ust.4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
Termin zawarcia umowy zostanie określony zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]
Prosimy o czytelne potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na
numer telefonu: 95 765 24 34 lub e-mailem na adres : [email protected]
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym
zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Otrzymują:
1. Wg rozdzielnika;
2. Strona BIP i tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Choszcznie;
3. a/a.
STAROSTA
/-/ Lesław Śliżewski
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty