4. Załącznik nr 3 inwestycje 2015

Transkrypt

4. Załącznik nr 3 inwestycje 2015
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
na 2015 rok
Szczegółowy plan inwestycji na 2015 rok
Lp. Rozdział
Nazwa zadania inwestycyjnego
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne
PZD - dotacja celowa dla
30 000 Starostwa Nowotarskiego,
podpisana umowa
7 600 000
2.
Przebudowa ul. Norwida
2 500 000
3.
Budowa drogi do nowej targowicy oraz Strefy
Aktywności Gospodarczej
1 400 000
4.
Budowa szlaku rowerowego
1 900 000
Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta droga od Al. Tysiąclecia do ul.Waksmundzkiej
Modernizacja nawierzchni Al. Solidarności na odcinku
od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej
5.
6.
Uwagi
30 000
Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w
Nowym Targu - dokumentacja
1.
Plan 2015
Etap II, realizacja pod warunkiem
uzyskania dofinansowania
1.250.000 zł, pozostała kwota z
kredytu
realizacja
2014-2015 pożyczka WFOS
Zadanie wieloletnie-realizacja
500 000 2015-2016
300 000
w związku z realizacją ścieżek
rowerowych
7.
Modernizacja nawierzchni ul. Podtatrzańskiej od ul.
Szaflarskiej do byłego tartaku
500 000
w związku z wytyczeniem ścieżki
rowerowej i doszczelnianiem
wodociągu
8.
Modernizacja nawierzchni ul. Nadwodnia od ul.
Kościuszki do ul. Św. Doroty
500 000
w związku z doszczelnianiem
wodociągu i wymianą przyłączy
70005 Godpodarka gruntami i nieruchomościami
9.
10.
Wykup nieruchomości
75023
13.
75412
14.
75818
15.
80101
16.
80104
17.
18.
80395
nieruchomości pod miejskie
inwestycje
100 000
2 086 592
zakończenie budowy I etapu,
Budowa nowego cmentarza
12.
19.
1 250 000
Wymiana i naprawa dachu budynku OPS, elewacja i
naprawa dachu Rynek 6 i 7 oraz Sobieskiego 4
71035 Cmentarze
11.
1 350 000
2 000 000 realizacja 2014-2015
Schody metalowe ażurowe ul. Skotnica - cmentarz
komunalny
Urzędy gmin
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Ochotnicze Straże Pożarne
Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
AED i manekinów szkoleniowych
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa inwestycyjna
Szkoły podstawowe
Radosny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4
Przedszkola
Plac zabaw i sportu przy przedszkolu nr 4 – os. Bór
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 Kowaniec
Pozostała działalność
Dotacja celowa dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
86 592
Budżet obywatelski
70 000
70 000
12 000
serwer i oprogramowanie
12 000
Budżet obywatelski
200 000
200 000
31 000
31 000
320 000
200 000
120 000
10 000
10 000
200 000
Strona 1 z 2
Budżet obywatelski
Budżet obywatelski
Budżet obywatelski
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Taras rekreacyjny na skarpie lotniska z widokiem na
Miasto Nowy Targ
Budowa placu zabaw połączonego ze ścieżką edukacji
lotniczej na lotnisku w Nowym Targu
Mini rampa w Parku Miejskim
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym
Targu
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dotacje na działania zmierzające do ograniczenia
niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg
Oświetlenie ścieżki rowerowej
90095 Pozostała działalność
Plac zabaw dla dzieci Suskiego - Kopernika
Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych dokumentacja projektowa
Dokumentacja przyszłych inwestycji
92601 Obiekty sportowe
Zaadaptowanie pomieszczeń na szatnie na potrzeby
obiektów zewnętrznych MHS "Gorce"
110 000
Budżet obywatelski
50 000
Budżet obywatelski
40 000
6 400 000
Budżet obywatelski
6 400 000
40 000
40 000
dopłaty do wymiany pieców
51 000
20 000
31 000 Budżet obywatelski
534 600
244 600 Budżet obywatelski
dokończenie dokumentacji wg.
90 000 zawartej umowy
200 000 w tym dokumentacja MHL
64 808
64 808
19 000 000
Strona 2 z 2
w tym kwota 60.000 zł z opłat za
gospodarcze wykorzystanie
środowiska