EFG 425 - 430 - Jungheinrich

Komentarze

Transkrypt

EFG 425 - 430 - Jungheinrich
EFG 425 - 430
10.09 -
Instrukcji obsáugi
p
51151509
11.11
EFG 425k
EFG 425
EFG 425ks
EFG 425s
EFG 430
Deklaracja zgodnoĞci
Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty
Typ
EFG 425k
EFG 425
EFG 425ks
EFG 425s
EFG 430
Opcja
Nr seryjny
Rok produkcji
Informacje dodatkowe
Z upowaĪnienia
Data
p Deklaracja zgodnoĞci WE
11.11 PL
NiĪej podpisani potwierdzają niniejszym, Īe opisany tutaj napĊdzany wózek
jezdniowy speánia wymagania okreĞlone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE
(Maszyny) i 2004/108/EWG (KompatybilnoĞü elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich
póĨniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu
przeksztaácenie tych dyrektyw w prawo krajów czáonkowskich. KaĪdy z sygnatariuszy
jest upowaĪniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej.
3
4
11.11 PL
WstĊp
Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji
Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokáadnego zapoznania siĊ z
informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.
Informacje te przedstawiono w zwiĊzáej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziaáy
są oznaczone literami, a strony są ponumerowane.
W instrukcji obsáugi są opisane róĪne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac
konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji naleĪy stosowaü siĊ do instrukcji
odnoszących siĊ do odpowiedniego typu wózka.
Nasze urządzenia podlegają ciągáemu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo
do zmian ksztaátu, wyposaĪenia i techniki. Dlatego teĪ treĞü niniejszej instrukcji
obsáugi nie moĪe stanowiü podstawy do roszczeĔ w stosunku do okreĞlonych
wáaĞciwoĞci urządzenia.
Wskazówki bezpieczeĔstwa i oznaczenia
Wskazówki odnoszące siĊ do bezpieczeĔstwa pracy i waĪniejsze objaĞnienia
oznaczono poniĪszymi symbolami:
NIEBEZPIECZEēSTWO!
Oznacza szczególnie powaĪne zagroĪenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki
skutkuje powaĪnymi i nieodwracalnymi obraĪeniami lub Ğmiercią.
OSTRZEĩENIE!
Oznacza szczególnie powaĪne zagroĪenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki moĪe
skutkowaü powaĪnymi i nieodwracalnymi lub Ğmiertelnymi obraĪeniami.
OSTROĩNIE!
Oznacza zagroĪenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki moĪe skutkowaü lekkimi lub
Ğrednio ciĊĪkimi obraĪeniami.
WSKAZÓWKA
Oznacza zagroĪenie dla Ğrodków trwaáych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki moĪe
skutkowaü szkodami rzeczowymi.
Z
WystĊpuje przed zaleceniami i objaĞnieniami.
t
o
Oznacza wyposaĪenie standardowe
Oznacza wyposaĪenie dodatkowe
11.11 PL
Prawa autorskie
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji naleĪą do firmy JUNGHEINRICH
AG.
5
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Niemcy
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
11.11 PL
www.jungheinrich.com
6
Spis treĞci
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................
11
1
2
3
4
5
Informacje ogólne ....................................................................................
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................................
Dopuszczalne warunki eksploatacji .........................................................
Obowiązki uĪytkownika ...........................................................................
MontaĪ urządzeĔ doczepianych i/lub wyposaĪenia dodatkowego ..........
11
11
12
13
13
B
Opis pojazdu ...........................................................................
15
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
Opis zastosowania ..................................................................................
Typy pojazdów i udĨwig znamionowy......................................................
Opis podzespoáów i funkcji ......................................................................
Przegląd podzespoáów ............................................................................
Opis dziaáania ..........................................................................................
Dane techniczne......................................................................................
Parametry ................................................................................................
Wymiary...................................................................................................
Masy ........................................................................................................
Rodzaje masztów ....................................................................................
Ogumienie ...............................................................................................
Dane silnika .............................................................................................
Normy EN ................................................................................................
Warunki eksploatacji................................................................................
Wymagania elektryczne ..........................................................................
Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe..........................................
Miejsca oznakowania ..............................................................................
Tabliczka znamionowa ............................................................................
Wykres obciąĪeĔ wózka jezdniowego .....................................................
Tabliczka udĨwigu oprzyrządowania doczepianego................................
StatecznoĞü .............................................................................................
15
15
16
16
17
19
19
21
23
25
26
26
27
28
28
29
29
31
32
33
33
C
Transport i pierwsze uruchomienie .........................................
35
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
Transport .................................................................................................
Zaáadunek wózka.....................................................................................
PoáoĪenie Ğrodka ciĊĪkoĞci wózka ..........................................................
Przeáadunek wózka za pomocą dĨwigu...................................................
Przeáadunek za pomocą innego wózka ...................................................
Zabezpieczenie wózka podczas transportu.............................................
Pierwsze uruchomienie ...........................................................................
35
35
35
36
37
38
39
11.11 PL
A
7
D
Akumulator – konserwacja, áadowanie, wymiana....................
41
1
1.1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
Przepisy bezpieczeĔstwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi ........
Informacje ogólne na temat obsáugi akumulatorów .................................
Typy akumulatorów .................................................................................
Odsáanianie akumulatora.........................................................................
àadowanie akumulatora ..........................................................................
àadowanie akumulatora przy uĪyciu áadowarki stacjonarnej ...................
àadowanie akumulatora za pomocą gniazdka áadowania (o) ..................
DemontaĪ i montaĪ akumulatora .............................................................
Zamykanie pokrywy akumulatora ............................................................
41
42
43
45
46
46
47
48
49
E
Obsáuga...................................................................................
51
Przepisy bezpieczeĔstwa eksploatacji wózka jezdniowego ....................
Opis wskazaĔ panelu obsáugi ..................................................................
Pulpit sterowniczy z wyĞwietlaczem ........................................................
Przeáączniki panelu obsáugi na bocznej póáce (o) ....................................
Przeáączniki na tablicy przyrządów (o) ....................................................
WskaĨnik .................................................................................................
Uruchamianie pojazdu.............................................................................
Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu..............
Wsiadanie i wysiadanie ...........................................................................
Wózki o zmniejszonej iloĞci miejsca nad gáową X (o)..............................
Ustawianie stanowiska operatora............................................................
Pas bezpieczeĔstwa................................................................................
Praca z pojazdem ....................................................................................
Zasady bezpieczeĔstwa obowiązujące podczas jazdy............................
Przygotowywanie do pracy ......................................................................
Ustawianie zegara ...................................................................................
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego ..........................................
Wyáącznik awaryjny .................................................................................
Jazda .......................................................................................................
Kierowanie...............................................................................................
Hamulce ..................................................................................................
Ustawianie zĊbów wideá ..........................................................................
Wymiana zĊbów wideá .............................................................................
Podejmowanie, transport i odkáadanie áadunku .......................................
Obsáuga masztu i zintegrowanych urządzeĔ doczepianych ....................
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. obsáugi dodatkowego oprzyrządowania
doczepianego ..........................................................................................
4.14 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą
SOLO-PILOTA.........................................................................................
4.15 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą
MULTIPILOTA .........................................................................................
4.16 MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania doczepianego...........................
5
Jazda z przyczepą...................................................................................
6
WyposaĪenie dodatkowe.........................................................................
6.1 Klawiatura CanCode................................................................................
6.2 Systemy wspomagania............................................................................
6.3 Kabina stalowa ........................................................................................
51
53
57
59
59
60
62
62
64
64
65
69
70
70
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
84
8
90
94
96
98
100
102
102
106
108
11.11 PL
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
11.11 PL
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7
7.1
7.2
7.3
Szyba przesuwna ....................................................................................
Automatyczny/mechaniczny uchwyt skáadany.........................................
BODYGUARD .........................................................................................
Drzwi letnie ..............................................................................................
PodwyĪszenie stanowiska operatora ......................................................
Ustawienie fotela operatora.....................................................................
Ogrzewanie .............................................................................................
Zdejmowana krata zabezpieczająca áadunek ..........................................
Mostkowanie wyáączenia podnoszenia....................................................
GaĞnice ...................................................................................................
WskaĨnik kąta nachylenia .......................................................................
Zaczep Rockingera z dĨwigną rĊczną lub pilotem ..................................
System kamer..........................................................................................
Schemat obsáugi „N” ................................................................................
Pomoc w przypadku usterek ...................................................................
Szukanie báĊdów i postĊpowanie ............................................................
Kierowanie pojazdem bez napĊdu wáasnego ..........................................
Opuszczanie awaryjne ............................................................................
F
Przegląd i konserwacja pojazdu.............................................. 125
1
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7
7.1
7.2
7.3
8
BezpieczeĔstwo eksploatacji i ochrona Ğrodowiska ................................
Przepisy bezpieczeĔstwa konserwacji ....................................................
Konserwacje i przeglądy..........................................................................
Lista czynnoĞci konserwacyjnych............................................................
UĪytkownik ..............................................................................................
Serwis......................................................................................................
Materiaáy eksploatacyjne .........................................................................
Bezpieczna praca z materiaáami eksploatacyjnymi .................................
Plan smarowania .....................................................................................
Materiaáy eksploatacyjne .........................................................................
Opis czynnoĞci konserwacyjnych ............................................................
Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw ......................
Otwieranie tylnej pokrywy ........................................................................
Kontrola zamocowania kóá.......................................................................
Instalacja hydrauliczna ............................................................................
Wymiana filtra oleju hydraulicznego ........................................................
Wymiana filtra napowietrzającego/odpowietrzającego ............................
Sprawdzanie poziomu oleju przekáadniowego.........................................
Ogrzewanie .............................................................................................
Uzupeánianie páynu w spryskiwaczu szyb ................................................
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych.............................................
Konserwacja pasa bezpieczeĔstwa.........................................................
Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych.................
Wyáączenie wózka z eksploatacji ............................................................
CzynnoĞci przed wyáączeniem pojazdu z eksploatacji ............................
CzynnoĞci w trakcie przerwy w eksploatacji ............................................
Ponowne uruchomienie wózka po wyáączeniu z eksploatacji..................
Kontrola bezpieczeĔstwa po dáuĪszym okresie eksploatacji lub po
wystąpieniu sytuacji nietypowych ............................................................
Ostateczne wyáączenie z eksploatacji, usuwanie ....................................
Pomiar wibracji ........................................................................................
9
10
108
109
110
110
111
111
112
113
113
114
114
115
116
117
118
118
121
123
125
126
131
131
131
135
144
144
146
147
149
149
149
150
151
153
153
154
156
156
157
160
161
162
163
163
164
165
166
166
9
10
11.11 PL
Zaáącznik
Instrukcja
obsáugi
trakcyjnego JH
PoniĪsza instrukcja obsáugi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki
Jungheinrich. W przypadku uĪywania innych marek naleĪy stosowaü instrukcje
obsáugi ich producenta.
0506.PL
Z
akumulatora
1
2
0506.PL
A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
1
Informacje ogólne
Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym
przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu áadunków.
Wózek jezdniowy naleĪy uĪytkowaü, obsáugiwaü i konserwowaü zgodnie ze
wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsáugi. Stosowanie do innych celów
jest niezgodne z przeznaczeniem i moĪe spowodowaü uszkodzenie ciaáa lub wózka
jezdniowego oraz szkody materialne.
2
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
WSKAZÓWKA
Maksymalny podnoszony áadunek i maksymalnie dopuszczalna odlegáoĞü áadunku
podane są na wykresie obciąĪeĔ i nie wolno ich przekraczaü.
àadunek musi leĪeü na noĞniku áadunku lub naleĪy podejmowaü go za pomocą
urządzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta.
àadunek musi przylegaü do pleców wspornika wideá i leĪeü centralnie pomiĊdzy
zĊbami wideá.
Podnoszenie i opuszczanie áadunków.
Transport opuszczonych áadunków na krótkie dystanse.
Jazda z podniesionym áadunkiem (>30 cm) jest zabroniona.
Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione.
Pchanie lub ciągniĊcie áadunku jest zabronione.
Okazjonalne holowanie przyczep.
Przy holowaniu przyczep áadunek na przyczepie musi byü zabezpieczony.
Przekraczanie dopuszczalnej masy caákowitej przyczepy jest niedozwolone.
11.11 PL
–
–
–
–
–
–
–
–
11
3
Dopuszczalne warunki eksploatacji
NIEBEZPIECZEēSTWO!
Nie wolno przekraczaü dopuszczalnych obciąĪeĔ powierzchniowych i punktowych
dróg przejazdu.
W miejscach o záej widocznoĞci konieczna jest asysta drugiej osoby.
Kierowca musi zapewniü, aby podczas zaáadunku lub rozáadunku rampa
przeáadunkowa nie zostaáa usuniĊta lub nie odáączyáa siĊ.
–
–
–
–
Eksploatacja w przemysáowym i rzemieĞlniczym otoczeniu.
Dopuszczalny zakres temperatur -20°C do +40°C.
Eksploatacja tylko na utwardzonych i równych podáogach o odpowiedniej noĞnoĞci.
Eksploatacja tylko na drogach o dobrej widocznoĞci i dopuszczonych przez
uĪytkownika.
– Jazda po podjazdach maksymalnie do 15 %.
– Pokonywanie podjazdów poprzecznie lub ukoĞnie jest zabronione. Jechaü
áadunkiem do góry.
– Eksploatacja w czĊĞciowo publicznym ruchu.
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
Warunki ekstremalne
XW przypadku pracy w ekstremalnych warunkach, zwáaszcza w otoczeniu bardzo
zapylonym lub powodującym korozjĊ, wózek musi posiadaü specjalne
wyposaĪenie i atest.
XEksploatacja w strefach ochrony przeciwwybuchowej jest niedozwolona.
XW niekorzystnych warunkach pogodowych (burze, wyáadowania atmosferyczne)
nie naleĪy eksploatowaü wózka na wolnym powietrzu lub w strefach zagroĪonych.
12
4
Obowiązki uĪytkownika
W rozumieniu instrukcji eksploatacji uĪytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba
fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której
pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierĪawa)
uĪytkownikiem jest osoba, która przejĊáa obowiązki uĪytkownika na podstawie
porozumienia zawartego pomiĊdzy wáaĞcicielem i uĪytkownikiem pojazdu.
UĪytkownik musi podjąü odpowiednie Ğrodki celem zapewnienia, by wózek
eksploatowany byá zgodnie z przeznaczeniem, a Īycie i zdrowie jego oraz osób
trzecich nie byáo naraĪane na niebezpieczeĔstwo, jakie moĪe pojawiü siĊ w związku
z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji pojazdu naleĪy bezwzglĊdnie
przestrzegaü stosownych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz stosowaü
siĊ do zasad odnoszących siĊ do obsáugi i konserwacji pojazdu. Przed
przystąpieniem do eksploatacji wáaĞciciel musi upewniü siĊ, Īe wszyscy uĪytkownicy
zapoznali siĊ z niniejszą instrukcją eksploatacji i zrozumieli ją.
WSKAZÓWKA
W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa
zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidáowego
dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez
zgody producenta.
5
MontaĪ urządzeĔ
dodatkowego
doczepianych
i/lub
wyposaĪenia
MontaĪ wyposaĪenia dodatkowego
11.11 PL
MontaĪ wyposaĪenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka,
które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, moĪliwy jest wyáącznie za pisemną
zgodą producenta. W razie potrzeby naleĪy równieĪ uzyskaü zgodĊ odnoĞnych
urzĊdów lokalnych.
Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkĊ administracyjną nie zastĊpuje jednak
zgody producenta.
13
14
11.11 PL
B Opis pojazdu
1
Opis zastosowania
Model EFG 425 - 430 jest elektrycznym czterokoáowym wózkiem widáowym z
miejscem dla operatora. Jest to wspornikowy wózek z przeciwwagą, który za pomocą
umieszczonego z przodu noĞnika áadunku moĪe podejmowaü, unosiü, transportowaü
i odkáadaü áadunek.
MoĪe teĪ podnosiü palety z zamkniĊtą podstawą.
1.1
Typy pojazdów i udĨwig znamionowy
UdĨwig znamionowy zaleĪy od typu. Na podstawie symbolu wózka moĪna okreĞliü
jego udĨwig znamionowy.
EFG425
EFG Oznaczenie typu
4
Typoszereg
25 UdĨwig znamionowy x 100 kg
11.11 PL
UdĨwig znamionowy nie zawsze odpowiada dopuszczalnemu udĨwigowi.
Dopuszczalny udĨwig podany jest na wykresie obciąĪeĔ umieszczonym na
pojeĨdzie.
15
2
Opis podzespoáów i funkcji
2.1
Przegląd podzespoáów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
11
12
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Nazwa
Fotel operatora
Dach ochronny
Maszt
Kierownica
Moduá wyĞwietlający i obsáugujący
Element obsáugi zespoáu podnoszącego
Wyáącznik awaryjny
ZĊby wideá
Wspornik wideá
Pokrywa akumulatora
NapĊd
Zaczep holowniczy
Przeciwwaga
11.11 PL
13
2.2
Opis dziaáania
Rama
Rama w poáączeniu z przeciwwagą stanowi podstawową konstrukcjĊ noĞną wózka.
SáuĪy ona do mocowania gáównych komponentów pojazdu.
Stanowisko operatora i dach ochronny
Dach ochronny (2) jest dostĊpny w róĪnych wersjach i chroni operatora przed
spadającymi z góry przedmiotami oraz innymi czynnikami
zewnĊtrznymi. Wszystkie elementy obsáugi wózka rozmieszczone są ergonomicznie.
KolumnĊ kierownicy i fotel operatora moĪna regulowaü indywidualnie.
Nadzór nad pojazdem podczas pracy umoĪliwiają przyrządy i wskaĨniki na panelu
obsáugi i wskaĨników (5), co zapewnia nadzór systemu podczas pracy i wysoki
standard bezpieczeĔstwa.
Ukáad kierowniczy
Siáownik skrĊtu hydraulicznego ukáadu kierowniczego jest wbudowany w oĞ skrĊtną
(12) i jest sterowany za pomocą serwostatu. OĞ skrĊtna uáoĪyskowana jest na ramie
wahadáowo, co gwarantuje dobrą przyczepnoĞü kóá na nierównych nawierzchniach.
Koáa
MoĪna wybraü opony superelastyczne lub z litej gumy, opcjonalnie takĪe opony
pneumatyczne
.
NapĊd i ukáad hamulcowy
NapĊd przedni w kaĪdych warunkach gwarantuje najlepszą trakcjĊ kóá napĊdowych.
Hydrauliczny olejowy hamulec wielotarczowy, stosowany jako hamulec roboczy, nie
wymaga praktycznie Īadnej konserwacji. Hermetycznie zamkniĊta obudowa
umoĪliwia eksploatacjĊ nawet w agresywnym Ğrodowisku. Ponadto silnik jezdny
hamowany jest do stanu caákowitego zatrzymania. Taki sposób hamowania
ogranicza do minimum zuĪycie energii.
11.11 PL
Hamulec hamulec postojowy zapada po upáywie ok. 15 sekund po zatrzymaniu
wózka lub po upáywie 1 do 15 sekund (moĪliwoĞü regulacji czasu) po odciąĪeniu
fotela operatora.
Po naciĞniĊciu pedaáu jazdy hamulec postojowy zostaje automatycznie zwolniony.
17
Instalacja hydrauliczna
Precyzyjna obsáuga funkcji roboczych za pomocą zaworów sterujących za
poĞrednictwem elementów obsáugi. Regulowana prĊdkoĞcią obrotową pompa
hydrauliczna zapewnia odpowiednie do zapotrzebowania i wydajne zasilanie
wszystkich funkcji hydraulicznych.
maszt
Maszty dwu- lub trzystopniowe, opcjonalnie z funkcją podnoszenia swobodnego;
wąskie profile ramy zapewniają dobry widok na zĊby wideá i oprzyrządowanie
doczepiane. Wspornik wideá i rama pracują na niewymagających smarowania i
konserwacji rolkach noĞnych.
OsprzĊt dodatkowy
11.11 PL
MoĪliwe jest stosowanie mechanicznego i hydraulicznego oprzyrządowania
doczepianego (wyposaĪenie dodatkowe).
18
3
Dane techniczne
Wszystkie dane techniczne odnoszą siĊ do wózka w wersji standardowej.
Wszystkie wartoĞci oznaczone *) mogą siĊ zmieniaü w zaleĪnoĞci od róĪnych
wariantów wyposaĪenia (np. maszt, kabina, ogumienie itp.).
Z
3.1
Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI 2198.
Zmiany techniczne i uzupeánienia zastrzeĪone.
Parametry
Nazwa
Q
UdĨwig znamionowy
(przy C = 500 mm)1)
C ĝrodek ciĊĪkoĞci áadunku
PrĊdkoĞü jazdy
z áadunkiem / bez áadunku *)
PrĊdkoĞü podnoszenia
z áadunkiem/bez áadunku
PrĊdkoĞü opuszczania
z áadunkiem/bez áadunku
ZdolnoĞü pokonywania
wzniesieĔ (30 min)
z áadunkiem / bez áadunku *)
Maks. zdolnoĞü pokonywania
wzniesieĔ2) (5 min)
z áadunkiem / bez áadunku
Przyspieszenie (10 m)
z áadunkiem / bez áadunku *)
Maks. ciĞnienie robocze
StrumieĔ oleju do
oprzyrządowania doczepianego
1)
425k
EFG
425
2500
2500
kg
500
500
mm
17 / 18
17 / 17
km/h
0,44 / 0,54
0,44 / 0,54
m/s
0,58 / 0,56
0,58 / 0,56
m/s
8,5 / 14
7,5 / 13
%
18 / 29
17 / 27
%
4,3 / 4,0
4,4 / 4,1
s
200
200
bar
30
30
l/min
przy maszcie w pozycji pionowej.
11.11 PL
2) Podane wartoĞci dotyczą maksymalnej zdolnoĞci pokonywania wzniesieĔ do
radzenia sobie z krótkimi odcinkami z róĪnicą wysokoĞci i nierównoĞciami jezdni
(brzegi jezdni). UĪytkowanie na wzniesieniach o nachyleniu powyĪej 15% jest
zabronione.
19
Nazwa
UdĨwig znamionowy
Q
(przy C = 500 mm)1)
c ĝrodek ciĊĪkoĞci áadunku
PrĊdkoĞü jazdy
z áadunkiem / bez áadunku *)
PrĊdkoĞü podnoszenia
z áadunkiem/bez áadunku
PrĊdkoĞü opuszczania
z áadunkiem/bez áadunku
ZdolnoĞü pokonywania
wzniesieĔ (30 min)
z áadunkiem / bez áadunku *)
Maks. zdolnoĞü pokonywania
wzniesieĔ2) (5 min)
z áadunkiem / bez áadunku
Przyspieszenie (10 m)
z áadunkiem / bez áadunku *)
Maks. ciĞnienie robocze *)
StrumieĔ oleju do
oprzyrządowania
doczepianego
1)
EFG
425ks
425s
430
2500
2500
3000
kg
500
500
500
mm
20 / 20
20 / 20
20 / 20
km/h
0,55 / 0,60 0,55 / 0,60 0,50 / 0,60
m/s
0,58 / 0,56 0,58 / 0,56 0,58 / 0,56
m/s
12 / 19
11 / 17
10 / 17
%
21 / 35
20 / 32
18 / 29
%
4,1 / 3,7
4,1 / 3,7
4,2 / 3,8
s
200
200
200
bar
30
30
30
l/min
przy maszcie w pozycji pionowej.
11.11 PL
2) Podane wartoĞci dotyczą maksymalnej zdolnoĞci pokonywania wzniesieĔ do
radzenia sobie z krótkimi odcinkami z róĪnicą wysokoĞci i nierównoĞciami jezdni
(brzegi jezdni). UĪytkowanie na wzniesieniach o nachyleniu powyĪej 15% jest
zabronione.
20
3.2
Wymiary
425k
EFG
425
100
2200
100
2200
mm
mm
h2 Podnoszenie swobodne*
150
150
mm
h3 WysokoĞü podnoszenia*
WysokoĞü masztu w stanie
h4
rozáoĪonym*
h6 WysokoĞü ponad dachem ochronnym*
3100
3100
mm
3696
3696
mm
2215
2215
mm
1060
390/550
1060
390/550
mm
mm
6
7
6
7
°
°
mm
Nazwa
a/2 OdstĊp bezpieczeĔstwa
h1 WysokoĞü masztu w stanie záoĪonym*
h7 WysokoĞü fotela*
h10 WysokoĞü zaczepu
Į
ȕ
Pochylanie masztu do przodu
Pochylanie masztu do tyáu
L1 DáugoĞü wraz z widáami *
3428
3572
L2 DáugoĞü wraz z grzbietem wideá*
2278
2422
mm
b1 SzerokoĞü caákowita*
b3 SzerokoĞü wideá*
m1 PrzeĞwit pod masztem z áadunkiem
m2 PrzeĞwit poĞrodku miĊdzy koáami
SzerokoĞü korytarza roboczego
Ast dla palet 800 x 1200 w pozycji
wzdáuĪnej
SzerokoĞü korytarza roboczego
Ast dla palet 1000 x 1200 w pozycji
poprzecznej
Wa PromieĔ skrĊtu
x OdlegáoĞü áadunku
1196
1120
110
125
1196
1120
110
125
mm
mm
mm
mm
3875
4025
mm
3675
3825
mm
2050
425 1
2200
425 1
mm
mm
1537
1681
mm
Rozstaw osi
11.11 PL
y
21
22
11.11 PL
EFG
Nazwa
425ks
425s
430
100
2200
150
100
2200
150
100
2200
150
mm
mm
mm
3100
3100
3100
mm
3696
3696
3806
mm
2215
1060
390/550
2215
1060
390/550
6
7
6
7
6
7
°
°
a/2 OdstĊp bezpieczeĔstwa
h1 WysokoĞü masztu w stanie záoĪonym*
h2 Podnoszenie swobodne*
h3 WysokoĞü podnoszenia*
h4
WysokoĞü masztu w stanie
rozáoĪonym*
h6 WysokoĞü ponad dachem ochronnym*
h7 WysokoĞü fotela
h10 WysokoĞü zaczepu
Į
ȕ
3.3
Z
Pochylanie masztu do przodu
Pochylanie masztu do tyáu
2215
mm
1060
mm
390/550 mm
L1 DáugoĞü wraz z widáami *
3428
3572
3577
mm
L2 DáugoĞü wraz z grzbietem wideá*
b1 SzerokoĞü caákowita*
2278
1196
2422
1196
2427
1196
mm
mm
b3 SzerokoĞü wideá*
m1 PrzeĞwit pod masztem z áadunkiem
m2 PrzeĞwit poĞrodku miĊdzy koáami
SzerokoĞü korytarza roboczego
Ast dla palet 800 x 1200 w pozycji
wzdáuĪnej
SzerokoĞü korytarza roboczego
Ast dla palety 1000 x 1200 w pozycji
poprzecznej
Wa PromieĔ skrĊtu
x OdlegáoĞü áadunku
y Rozstaw osi
1120
110
125
1120
110
125
1120
110
125
mm
mm
mm
3875
4025
4030
mm
3675
3825
3830
mm
2050
425 *
1537
2200
425 *
1681
2200
430 *
1681
mm
mm
mm
Masy
Wszystkie dane w kg
EFG 425-430
11.11 PL
Nazwa
Masa wáasna
(z akumulatorem)
Nacisk na oĞ przednią (bez
áadunku)
Nacisk na oĞ przednią (z
áadunkiem)
425k
425
EFG
425ks
425s
430
4600
4750
4600
4750
5100
2300
2530
2300
2530
2600
6300
6400
6300
6400
7250
23
EFG 425-430
Nazwa
425k
425
425ks
425s
430
2300
2220
2300
2220
2500
800
850
800
850
850
11.11 PL
Nacisk na oĞ tylną (bez
áadunku)
Nacisk na oĞ tylną (z
áadunkiem)
EFG
24
3.4
Z
Rodzaje masztów
Wszystkie dane w mm
EFG 425-430
Oznaczenie
VDI 3596
Podnos
zenie
h3
Podnoszenie
swobodne h2
EFG 425
ZT
ZZ
DZ
2900
3100
3300
3500
3700
4000
4300
4500
4700
5000
5500
5800
2900
3100
3300
3500
3700
4000
4300
4500
4400
4700
5000
5500
6000
6500
7000
WysokoĞ WysokoĞü masztu w
ü masztu
stanie
w stanie
podniesionym h4
opuszczo
nym h1 EFG 425 EFG 430
EFG 430
150
1480
1580
1680
1780
1880
2030
2230
2330
1480
1580
1680
1880
2080
2280
2480
1380
1480
1580
1680
1780
1930
2130
2230
1380
1480
1580
1780
1980
2180
2380
2115
2215
2315
2415
2515
2665
2865
2965
3065
3215
3515
3665
2080
2180
2280
2380
2480
2630
2830
2930
2080
2180
2280
2480
2680
2880
3080
3510
3710
3910
4110
4310
4610
4910
5110
5310
5610
6110
6410
3500
3700
3900
4100
4300
4600
4900
5100
5000
5300
5600
6100
6600
7100
7600
3620
3820
4020
4220
4420
4720
5020
5220
5420
5720
6220
6520
3600
3800
4000
4200
4400
4700
5000
5200
5100
5400
5700
6200
6700
7200
7700
11.11 PL
Ten przegląd nie uwzglĊdnia wersji specjalnych.
25
3.5
Ogumienie
WSKAZÓWKA
W przypadku koniecznoĞci wymiany zamontowanych fabrycznie opon/obrĊczy
stosowaü wyáącznie oryginalne czĊĞci zamienne lub opony posiadające atest
producenta – w przeciwnym razie nie jest moĪliwe zachowanie parametrów
podanych w specyfikacji producenta.
W razie pytaĔ prosimy skonsultowaü siĊ z serwisem producenta.
EFG 425-430
Nazwa
SE *)
EFG 425
23 x 9 10
EFG 430
23 x 10 - 12
22 x 8 x 16
22 x 9 x 16
Ogumienie z Pneumatyczne *)
przodu
CiĞnienie w oponach
bar
250 / 60 R12
250 / 60 R12
10,0
10,0
Moment dokrĊcania Nm
SE *)
Lita guma *)
Ogumienie z Pneumatyczne *)
tyáu
CiĞnienie w oponach
bar
Moment dokrĊcania Nm
220
18 x 7 - 8
18 x 6 12 ǩ“
180 / 70 R8
220
18 x 7 - 8
18 x 6 12 ǩ“
180 / 70 R8
10
10
220
170
Lita guma *)
*) Podane w tabeli typy odnoszą siĊ do wersji standardowej. W zaleĪnoĞci od
wyposaĪenia pojazd moĪe posiadaü inne opony.
3.6
Dane silnika
Nazwa
11 kW
16,6 kW
EFG 425ks / EFG 425s /
EFG 430
14,5 kW
23,5 kW
11.11 PL
Silnik jezdny
Silnik podnoszenia
EFG425k / EFG 425
26
3.7
Normy EN
Staáy poziom ciĞnienia akustycznego
– EFG 425k/425: 70 dB(A)
– EFG 425ks/425s/430: 71 dB(A)
*+/- 3 dB(A) w zaleĪnoĞci od wyposaĪenia urządzenia
zgodnie z normą 12053 w zgodnoĞci z normą ISO 4871.
Z
Staáy poziom ciĞnienia akustycznego jest wartoĞcią Ğrednią obliczaną zgodnie z
wytycznymi normatywnymi i uwzglĊdnia poziom ciĞnienia akustycznego podczas
jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jaáowym. Poziom ciĞnienia akustycznego jest
mierzony przy uchu operatora.
Wibracja
– EFG 425k/425: 0,45 m/s²
– EFG 425ks/425s/430: 0,45 m/s²
zgodnie z normą EN 13059.
Z
Zgodnie z normą przyspieszenie drgaĔ dziaáające na ciaáo operatora to liniowe
przyspieszenie w linii pionowej. Jest ono mierzone przy przejeĪdĪaniu progów ze
staáą prĊdkoĞcią. Te wartoĞci zostaáy jednorazowo zmierzone dla transportu
poziomego i nie naleĪy ich myliü z wibracjami zgodnie z dyrektywą „2002/44/WE/
Wibracje”. W celu pomiaru tych wibracji producent oferuje specjalną usáugĊ, (patrz
"Pomiar wibracji" na stronie 166).
KompatybilnoĞü elektromagnetyczna
Producent potwierdza zachowanie wartoĞci granicznych wysyáanych zakáóceĔ
elektromagnetycznych i odpornoĞü na zakáócenia oraz kontrolĊ wyáadowania
elektrycznoĞci statycznej zgodnie z normą EN 12895 oraz wymienionymi tam innymi
normami.
Z
Zmiany elektrycznych lub elektronicznych czĊĞci skáadowych i sposobu ich
rozmieszczenia moĪna dokonywaü tylko za pisemnym zezwoleniem producenta.
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
Zakáócanie urządzeĔ medycznych przez niejonizujące promieniowanie
Elektryczne
wyposaĪenie
wózka
jezdniowego
emitujące
niejonizujące
promieniowanie (np. bezprzewodowa transmisja danych) mogą zakáócaü dziaáanie
urządzeĔ medycznych (rozruszników serca, aparatów sáuchowych itp.) i prowadziü
do ich báĊdnego dziaáania. NaleĪy wyjaĞniü z lekarzem lub producentem urządzenia
medycznego, czy moĪe ono byü stosowane na wózkach jezdniowych.
27
3.8
Warunki eksploatacji
Temperatura otoczenia
– przy eksploatacji -20°C do +40°C
Z
3.9
W przypadku ciągáej eksploatacji wózków w warunkach ekstremalnych wahaĔ
temperatury lub wilgotnoĞci powietrza wymagane jest specjalne wyposaĪenie oraz
atest.
Wymagania elektryczne
11.11 PL
Producent potwierdza przestrzeganie wymagaĔ odnoĞnie do projektowania i
produkcji wyposaĪenia elektrycznego przy zgodnym z przeznaczeniem
zastosowaniem wózka zgodnie z normą EN 1175 „Wózki jezdniowe.
BezpieczeĔstwo. Wymagania elektryczne”.
28
4
Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe
4.1
Miejsca oznakowania
Z
Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, takie jak tabliczki noĞnoĞci, punkty
mocowania i tabliczki znamionowe, powinny byü zawsze czytelne i w razie
koniecznoĞci wymieniane na nowe.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
16
24
(mm)
Q (kg)
25
D (mm)
26
27
1 14
9
30
27
6
1
7
29
28
11.11 PL
31
152
10 3
2000
2 8
29
11.11 PL
Poz. Nazwa
14 PostĊpowanie przy zagroĪeniu przewróceniem siĊ wózka
Przebywanie na widáach zabronione / Przebywanie pod widáami zabronione /
15
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia przy zmianie pozycji masztu
16 Zaczepy do przeáadunku dĨwigowego
17 Regulacja kolumny kierownicy
18 Jazda z podniesionym áadunkiem / nachylanie masztu z podniesionym
áadunkiem zabronione
19 Maksymalny wzrost
20 Zakáadanie pasa bezpieczeĔstwa
21 Ograniczenie wysokoĞci podnoszenia
22 PrzewoĪenie osób zabronione
23 PostĊpowaü zgodnie z instrukcją eksploatacji
24 Numer seryjny na ramie pod pokrywą silnika
25 UdĨwig
26 Olej mineralny
27 Miejsca oparcia podnoĞnika
28 Tabliczka znamionowa
29 Plakietka (o)
30 Napeánianie oleju hydraulicznego
31 CiĞnienie wewnĊtrzne siáownika
30
4.2
Tabliczka znamionowa
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Poz. Nazwa
32 Typ
33
Numer seryjny
34
UdĨwig znamionowy w kg
35
NapiĊcie akumulatora w V
36
37
42
Producent
43
Logo producenta
W przypadku pytaĔ dotyczących wózka lub przy zamawianiu czĊĞci zamiennych
naleĪy podawaü numer seryjny (33).
11.11 PL
Z
Masa wáasna bez akumulatora w
kg
Opcja
Poz. Nazwa
38 Rok produkcji
OdlegáoĞü Ğrodka ciĊĪkoĞci
39
áadunku w mm
40 Moc napĊdu
Masa akumulatora min./maks. w
41
kg
31
4.3
Wykres obciąĪeĔ wózka jezdniowego
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek wymiany zĊbów wideá
Przy wymianie zĊbów wideá, które róĪnią siĊ od stanu fabrycznego, zmienia siĊ
noĞnoĞü.
XPo wymianie zĊbów wideá do wózka naleĪy przytwierdziü dodatkową tabliczkĊ
udĨwigu.
XWózki dostarczane bez zĊbów wideá posiadają tabliczkĊ udĨwigu dla wideá
standardowych (dáugoĞü: 1150 mm).
Tabliczka udĨwigu (25) informuje o udĨwigu wózka Q (w kg) w przypadku masztu
ustawionego pionowo. W tabeli podano maksymalny udĨwig dla okreĞlonego punktu
ciĊĪkoĞci D (w mm) i Īądanej wysokoĞci podnoszenia H (w mm).
Tabliczka udĨwigu (25) wózka informuje o jego udĨwigu z zĊbami wideá w momencie
dostawy.
Przykáad okreĞlania maksymalnego udĨwigu:
h3 (mm)
4250
3600
2900
D (mm)
Q (kg)
850
1105
1250
850
1105
1250
600
850
850
500
600
700
Przy Ğrodku ciĊĪkoĞci áadunku D = 600 mm i maksymalnej wysokoĞci podnoszenia
h3 = 3600 mm maksymalny udĨwig Q wynosi 1105 kg.
Ogranicznik wysokoĞci podnoszenia
44
45
11.11 PL
Strzaáki (44 i 45) na wewnĊtrznym i zewnĊtrznym
maszcie pokazują operatorowi, kiedy osiąga
granice wysokoĞci podnoszenia podane na
wykresie obciąĪeĔ.
32
4.4
Tabliczka udĨwigu oprzyrządowania doczepianego
Tabliczka udĨwigu oprzyrządowania doczepianego jest umieszczona obok tabliczki
udĨwigu wózka jezdniowego i informuje o udĨwigu Q (w kg) wózka w poáączeniu z
danym oprzyrządowaniem. Numer seryjny podany na tabliczce udĨwigu
oprzyrządowania doczepianego musi zgadzaü siĊ z numerem podanym na tabliczce
typu oprzyrządowania doczepianego.
Z
5
W przypadku áadunków o Ğrodku ciĊĪkoĞci powyĪej 500 mm udĨwig zmniejsza siĊ
o róĪnicĊ zmienionego Ğrodka ciĊĪkoĞci.
StatecznoĞü
StatecznoĞü wózka zostaáa sprawdzona zgodnie ze stanem techniki. UwzglĊdnia siĊ
przy tym dynamiczne i statyczne siáy przewracania, które mogą powstawaü przy
zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu wózka.
Na statecznoĞü wózka mają wpáyw m.in. nastĊpujące czynniki:
– Ogumienie
– Maszt
– Oprzyrządowanie doczepiane
– transportowany áadunek (wielkoĞü, masa i Ğrodek ciĊĪkoĞci)
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek utraty statecznoĞci
Zmiana wymienionych powyĪej komponentów prowadzi do zmiany statecznoĞci
wózka.
33
34
11.11 PL
C Transport i pierwsze uruchomienie
1
Transport
W zaleĪnoĞci od wysokoĞci masztu i warunków w miejscu eksploatacji transport
moĪe odbywaü siĊ na dwa sposoby:
– w pozycji pionowej z zamontowanym masztem (w przypadku niskich masztów)
– w pozycji pionowej z wymontowanym masztem (w przypadku wysokich masztów)
i odáączonymi wszystkimi poáączeniami mechanicznymi i przewodami
hydraulicznymi pomiĊdzy pojazdem a masztem.
2
Zaáadunek wózka
2.1
PoáoĪenie Ğrodka ciĊĪkoĞci wózka
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo na skutek zmiany Ğrodka ciĊĪkoĞci
PoáoĪenie Ğrodka ciĊĪkoĞci caáego wózka moĪe zmieniaü siĊ w zaleĪnoĞci od jego
wyposaĪenia (zwáaszcza wersji masztu).
XW przypadku masztów o niewielkiej wysokoĞci Ğrodek ciĊĪkoĞci przesuwa siĊ w
kierunku przeciwwagi.
XW przypadku masztów o wiĊkszej wysokoĞci Ğrodek ciĊĪkoĞci przesuwa siĊ w
kierunku Ğrodka pojazdu.
przybliĪone
11.11 PL
Rysunek obok przedstawia
poáoĪenie punktu ciĊĪkoĞci.
35
2.2
Przeáadunek wózka za pomocą dĨwigu
OSTROĩNIE!
Maszt moĪe ulec uszkodzeniu
XPrzeáadunek za pomocą dĨwigu jest przewidziany wyáącznie do transportu wózka
przed pierwszym uruchomieniem.
XPrzenoszenie za pomocą dĨwigu musi byü przeprowadzane przez specjalnie
wyszkolony w tym kierunku personel zgodnie z zaleceniami normy VDI 2700 i VDI
2703.
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek oberwania siĊ zawiesi dĨwigowych
XStosowaü tylko zawiesia dĨwigowe o wystarczającym udĨwigu.
XMasa
przeáadunkowa = masa
wáasna des wózka
jezdniowego (+ masa
akumulatora w pojazdach elektrycznych).
XMaszt powinien byü caákowicie odchylony do tyáu.
XZawiesia dĨwigowe na maszcie muszą mieü dáugoĞü przynajmniej 2 m.
XZaczepy zawiesi dĨwigowych mocowaü tak, aby podczas podnoszenia nie
dotykaáy osprzĊtu lub dachu ochronnego.
XNie wchodziü pod uniesiony áadunek.
Z
Masa wáasna wózka: (patrz "Tabliczka znamionowa" na stronie 31).
Przeáadunek wózka za pomocą dĨwigu
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, (patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego"
na stronie 74).
Sposób postĊpowania
• Przymocowaü
zawiesia
dĨwigowe
do
zaczepów(46) i (47) bezpiecznie zamocowaü.
• PodnieĞü i przemieĞciü wózek.
• OstroĪnie opuĞciü i bezpiecznie zaparkowaü
wózek, (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 74).
• Wózek zabezpieczyü klinami przed toczeniem
siĊ.
46
47
Przeáadunek dĨwigowy jest zakoĔczony!
L
P
1
1
.
1
1
36
2.3
Przeáadunek za pomocą innego wózka
OSTRZEĩENIE!
Wózek moĪe ulec uszkodzeniu
Przy przeáadunku za pomocą innego wózka przeáadowywany pojazd moĪe ulec
uszkodzeniu.
XPrzeáadunek wykonywaü moĪe wyáącznie przeszkolony personel.
XDo przeáadunku uĪywaü wyáącznie wózków o odpowiednim udĨwigu.
XDopuszczalny wyáącznie w celu zaáadunku i rozáadunku.
XZĊby wideá drugiego wózka są odpowiednio dáugie
XTransport na dáuĪszych dystansach zabroniony.
Przeáadunek wózka za pomocą innego wózka
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 74).
Sposób postĊpowania
• Podjąü wózek widáami z boku miĊdzy osiami.
• UnieĞü nieco wózek i sprawdziü, czy jest bezpiecznie osadzony na zĊbach wideá,
w razie potrzeby skorygowaü lub zabezpieczyü zĊby wideá elementami
zaczepowymi.
• OstroĪnie zaáadowaü lub rozáadowaü wózek, (patrz "Podejmowanie, transport i
odkáadanie áadunku" na stronie 82).
• Powoli opuszczaü wózek na podáoĪe i zabezpieczyü przed stoczeniem.
11.11 PL
Przeáadunek wózka jest zakoĔczony.
37
3
Zabezpieczenie wózka podczas transportu
OSTRZEĩENIE!
Niekontrolowane ruchy podczas transportu
Nieprawidáowe zabezpieczenie wózka i masztu podczas transportu moĪe
doprowadziü do powaĪnych wypadków.
XZaáadunek musi byü przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku
personel zgodnie z zaleceniami normy VDI 2700 i VDI 2703. Wybór i realizacjĊ
odpowiednich Ğrodków zabezpieczenia áadunku naleĪy przeprowadzaü
indywidualnie dla kaĪdego przypadku.
XPodczas transportu na ciĊĪarówce lub przyczepie wózek naleĪy odpowiednio
zamocowaü za pomocą taĞm.
XPowierzchnia áadunkowa musi byü wyposaĪona w uchwyty do mocowania i
drewnianą podáogĊ do przytwierdzenia klinów zabezpieczających.
XZabezpieczyü wózek klinami przed niespodziewanymi ruchami.
XStosowaü wyáącznie pasy z naciągiem lub pasy mocujące o odpowiedniej
wytrzymaáoĞci znamionowej.
Zabezpieczenie z masztem
Zabezpieczenie bez masztu
3
2
48
49
12
12
Zabezpieczenie wózka do transportu
Warunki
– Pojazd bezpiecznie ustawiony na ciĊĪarówce lub przyczepie, (patrz "Bezpieczne
parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 74).
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– 2 taĞmy mocujące z napinaczem
– kliny zabezpieczające.
Wózek jest zabezpieczony do transportu.
38
11.11 PL
Sposób postĊpowania
• Przymocowaü wózek taĞmą (48) do górnej poprzecznicy masztu (3) i zaczepu
holowniczego (12) lub do dachu ochronnego (2) i zaczepu holowniczego (12).
• NaprĊĪyü taĞmĊ (48) za pomocą napinacza (49).
4
Pierwsze uruchomienie
Wskazówki dotyczące bezpieczeĔstwa podczas montaĪu i pierwszego
uruchomienia
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowego montaĪu
MontaĪ wózka w miejscu przeznaczenia, rozruch i przeszkolenie operatora moĪe
przeprowadzaü wyáącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy
producenta.
XDopiero po prawidáowym zamontowaniu masztu wolno podáączyü przewody
hydrauliczne pomiĊdzy pojazdem podstawowym a masztem.
XNastĊpnie moĪna uruchomiü wózek.
XJeĞli dostawa obejmuje wiĊcej wózków, naleĪy zwróciü uwagĊ na to, aby
montowaü noĞniki áadunku, maszty i pojazdy posiadające ten sam numer seryjny.
OSTROĩNIE!
Pojazd naleĪy zasilaü wyáącznie prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd
przemienny prowadzi do uszkodzenia podzespoáów elektronicznych. Przewody
akumulatorowe (kable wleczone) muszą byü krótsze niĪ 6 m i muszą mieü przekrój
co najmniej 50 mm².
Przygotowanie wózka do pracy po dostawie lub transporcie
Sposób postĊpowania
• Sprawdziü, czy wyposaĪenie jest kompletne.
• Sprawdziü iloĞü oleju silnikowego, (patrz "Kontrola poziomu oleju hydraulicznego"
na stronie 152).
• Ew. zamontowaü akumulator, (patrz "DemontaĪ i montaĪ akumulatora" na
stronie 48).
• Naáadowaü akumulator, (patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 46).
Teraz moĪna uruchomiü wózek, (patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 62).
Kierowanie pojazdem bez napĊdu wáasnego, (patrz "Kierowanie pojazdem bez
napĊdu wáasnego" na stronie 121).
11.11 PL
Z
39
40
11.11 PL
D Akumulator – konserwacja, áadowanie,
wymiana
1
Przepisy bezpieczeĔstwa przy pracy z akumulatorami
kwasowymi
Personel serwisowy
Do áadowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio
przeszkoleni pracownicy. NaleĪy przy tym przestrzegaü niniejszej instrukcji
eksploatacji oraz nakazów producenta akumulatora i stacji áadowania.
Zabezpieczenie przeciwpoĪarowe
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynnoĞci przy akumulatorach zabrania siĊ
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odlegáoĞci co najmniej 2 m od wózka
odstawionego do áadowania akumulatora nie mogą znajdowaü siĊ materiaáy áatwo
palne ani narzĊdzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi mieü odpowiednią
wentylacjĊ. W pogotowiu muszą znajdowaü siĊ Ğrodki gaĞnicze.
Konserwacja akumulatorów
Pokrywy ogniw akumulatora muszą byü utrzymywane w stanie suchym i czystym.
Bieguny i zaciski kabli muszą byü czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokáadnie
dokrĊcone. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami naleĪy przykryü
antypoĞlizgową matą izolacyjną.
OSTROĩNIE!
Przed zamkniĊciem pokrywy akumulatora sprawdziü, czy pokrywa nie spowoduje
uszkodzenia przewodu. Uszkodzone przewody mogą doprowadziü do zwarü.
Usuwanie akumulatorów
11.11 PL
Akumulatory naleĪy utylizowaü zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
Ğrodowiska i utylizacji. NaleĪy bezwzglĊdnie przestrzegaü zaleceĔ producenta.
41
1.1
Informacje ogólne na temat obsáugi akumulatorów
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku i odniesienia obraĪeĔ przy obsáudze baterii
Baterie zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i Īrący. Unikaü kontaktu z
elektrolitem.
XZuĪyte baterie utylizowaü zgodnie z przepisami.
XPodczas prac przy bateriach nosiü odzieĪ oraz okulary ochronne.
XUnikaü kontaktu elektrolitu ze skórą, odzieĪą lub oczami, w razie koniecznoĞci
spáukaü elektrolit duĪą iloĞcią czystej wody.
XW przypadku szkód osobowych (np. kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami)
natychmiast udaü siĊ do lekarza.
XRozlany kwas natychmiast zneutralizowaü duĪą iloĞcią wody.
XDozwolone jest stosowanie wyáącznie baterii z zamkniĊtą obudową.
XPrzestrzegaü przepisów prawa.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek stosowania niewáaĞciwych
akumulatorów
Masa i wymiary akumulatora mają istotny wpáyw na stabilnoĞü i udĨwig wózka.
Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z
producentem, poniewaĪ przy montaĪu mniejszego akumulatora konieczne jest
zastosowanie mas wyrównawczych. Przy wymianie lub montaĪu akumulatora naleĪy
upewniü siĊ, Īe jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka.
11.11 PL
Przed przystąpieniem do prac przy akumulatorach naleĪy zaparkowaü i
zabezpieczyü wózek ((patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na
stronie 74)).
42
2
Typy akumulatorów
OSTROĩNIE!
Stosowaü tylko akumulatory, których pokrywa lub czĊĞci znajdujące siĊ pod
napiĊciem są izolowane.
Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej.
W zaleĪnoĞci od zastosowania wózek jezdniowy moĪe byü wyposaĪony w
akumulatory róĪnego typu. PoniĪsza tabela przedstawia pojemnoĞci akumulatorów
oraz standardowe kombinacje:
Typ pojazdu
EFG 425k
PojemnoĞü
480 Ah
560 Ah
600 Ah
600 Ah
700 Ah
750 Ah
11.11 PL
EFG 425/430
Nazwa
80V - 4PzW
80 V - 4PzS
80 V - 4PzS
80 V - 5PzW
80 V - 5PzS
80 V - 5PzS
43
Akumulator napĊdowy 80 V
Pojazd
Dá. maks.
EFG 422
1028
1028
711
769
1028
855
769
CiĊĪar znam.
H2 +/- (-5/+8%) w kg
2 mm
784
1558
480 - 560
Ah
480 - 600
784
1558
Ah
600 - 750
784
1863
Ah
11.11 PL
EFG 425k/
425ks
EFG 425/
425s/430
Wymiary (mm)
Szer.
H1+/maks.
2 mm
769
711
podobnie
do
DIN 43535
44
3
Odsáanianie akumulatora
OSTROĩNIE!
50
NiebezpieczeĔstwo wypadku przy
otwartej pokrywie akumulatora
Przy otwartej pokrywie akumulatora moĪe
dojĞü do obraĪeĔ ciaáa na skutek jej
gwaátownego zamkniĊcia.
XPo otwarciu pokrywy akumulatora
zablokowaü
dĨwigniĊ (50)
zabezpieczającą
pokrywĊ
przed
nieumyĞlnym zamkniĊciem.
Odsáanianie akumulatora
1
51
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, (patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego"
na stronie 74).
– Opuszczony noĞnik áadunku.
– Stacyjka w pozycji WYà.
– Kluczyk wyjĊty ze stacyjki.
– Wyáącznik awaryjny w pozycji WYà.
Sposób postĊpowania
• Zwolniü blokadĊ kolumny kierownicy (51), przesunąü kolumnĊ do przodu i
zabezpieczyü w tej pozycji.
•
• Pociągnąü pokrywĊ (52) do przodu, aĪ do
zablokowania.
• OstroĪnie rozáoĪyü pokrywĊ akumulatora z
fotelem operatora (1) do tyáu aĪ do oporu (kąt
otwarcia = 90°).
• Zablokowaü dĨwigniĊ (50) zabezpieczającą
pokrywĊ przed nieumyĞlnym zamkniĊciem.
52
W pojazdach z kabiną stalową przed otwarciem pokrywy akumulatora fotel
kierowcy przesunąü caákowicie do tyáu i otworzyü tylną szybĊ.
11.11 PL
Z
45
4
àadowanie akumulatora
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
áadowania
Podczas áadowania akumulator uwalnia mieszankĊ tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest wysoko
wybuchowa i nie moĪe byü zapalana.
XPrzewody stacji áadowania moĪna podáączaü i odáączaü od wtyku akumulatora tylko
wtedy, gdy stacja áadowania oraz wózek są wyáączone.
XNapiĊcie i stan naáadowania áadowarki muszą byü dostosowane do akumulatora.
XPrzed rozpoczĊciem áadowania naleĪy sprawdziü, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeĔ.
XW pomieszczeniu, w którym áadowany jest wózek, zapewniü odpowiednią
wentylacjĊ.
XPodczas áadownia powierzchnie ogniw akumulatora muszą byü odsáoniĊte, aby
zapewniü odpowiednią wentylacjĊ.
XPodczas wykonywania jakichkolwiek czynnoĞci przy akumulatorach zabrania siĊ
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
XW odlegáoĞci co najmniej 2 m od wózka odstawionego do áadowania akumulatora
nie mogą znajdowaü siĊ materiaáy áatwo palne ani narzĊdzia lub maszyny iskrzące.
XW pogotowiu muszą znajdowaü siĊ Ğrodki gaĞnicze.
XNie káaĞü na akumulatorze metalowych przedmiotów.
XNaleĪy bezwzglĊdnie stosowaü siĊ do przepisów bezpieczeĔstwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji áadowania.
4.1
àadowanie akumulatora przy uĪyciu áadowarki stacjonarnej
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, (patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego"
na stronie 74).
– OdsáoniĊty akumulator.
– Wyáączona áadowarka.
– Wtyk akumulatora (53) odáączony od gniazda
w pojeĨdzie (51).
53
54
Sposób postĊpowania
• Wtyk
akumulatora (53)
podáączyü
do
przewodu áadowania (54) áadowarki stacjonarnej i wáączyü áadowarkĊ.
11.11 PL
Trwa áadowanie akumulatora.
46
4.2
àadowanie akumulatora za pomocą gniazdka áadowania (o)
àadowanie
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo
wybuchu
na
skutek gazów uwalnianych podczas
áadowania
XDziaáanie
wentylatorów
naleĪy
sprawdzaü przy kaĪdym áadowaniu.
55
56
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowaü wózek, (patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na stronie 74).
Z
Z
Z
Sposób postĊpowania
• Poáączyü przewód stacji áadowania akumulatora przez gniazdo áadowania (55).
Sprawdziü dziaáanie wentylatorów. JeĪeli wentylator nie dziaáa, otworzyü osáonĊ,
aby wywietrzyü komorĊ akumulatora.
• W zaleĪnoĞci od akumulatora podáączyü przyáącze wodne (56) do stacji áadowania
akumulatorów.
• Wáączyü stacjĊ áadowania i naáadowaü akumulator zgodnie z przepisami
producenta akumulatora i stacji áadowania.
Po zakoĔczeniu áadowania sprawdziü dziaáanie wentylatorów i odáączyü wtyczkĊ.
JeĪeli wentylator nie dziaáa, otworzyü osáonĊ, aby wywietrzyü komorĊ akumulatora.
Stosowaü tylko áadowarki o maksymalnym prądzie áadowania 160 A.
11.11 PL
Akumulator jest naáadowany.
47
5
DemontaĪ i montaĪ akumulatora
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku przy demontaĪu i montaĪu akumulatora
Przy demontaĪu i montaĪu, ze wzglĊdu na masĊ i elektrolit znajdujący siĊ w
akumulatorze, moĪe dojĞü do zgnieceĔ lub poparzeĔ substancją Īrącą.
XPrzestrzegaü wskazówek zawartych w punkcie „Przepisy bezpieczeĔstwa przy
pracy z akumulatorami kwasowymi” w tym rozdziale.
XPrzy demontaĪu i montaĪu akumulatora nosiü obuwie ochronne.
XStosowaü wyáącznie akumulatory z izolowanymi ogniwami i poáączeniami
biegunów.
XZaparkowaü wózek w pozycji poziomej, aby zapobiec wyĞlizgniĊciu siĊ
akumulatora.
XAkumulator wymieniaü wyáącznie przy uĪyciu zawiesi dĨwigowych o odpowiednim
udĨwigu.
XStosowaü wyáącznie atestowane przyrządy do wymiany akumulatora (stojaki,
stacje wymiany itp.).
XZwróciü uwagĊ, by akumulator byá dobrze zamocowany w komorze
akumulatorowej wózka.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia
Przy wymianie akumulatora zachodzi niebezpieczeĔstwo zgniecenia.
XPrzy wymianie akumulatora nie wkáadaü rĊki miĊdzy akumulator a ramĊ.
XNosiü obuwie ochronne.
DemontaĪ i montaĪ akumulatora
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 74).
– OdsáoniĊty akumulator, (patrz "Odsáanianie akumulatora" na stronie 45).
– Odáączony wtyk akumulatora.
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– Zawiesia dĨwigowe
11.11 PL
Sposób postĊpowania
48
Z
• Przymocowaü zawiesia dĨwigowe do obudowy
akumulatora, przeprowadzając je pionowo
poprzez otwory w dachu kabiny operatora.
Haki naleĪy umocowaü w taki sposób, aby przy
poluzowanych linach dĨwigu nie mogáy spaĞü
na ogniwa akumulatora.
• Za pomocą dĨwigu podnieĞü akumulator
ponad ramą w prawo w kierunku jazdy, a
nastĊpnie przesunąü go na bok.
Akumulator jest zdemontowany.
6
Zamykanie pokrywy akumulatora
Zamykanie pokrywy akumulatora
57
Warunki
– Przewód akumulatora leĪy w prowadnicy
kabla (57).
Sposób postĊpowania
• Zablokowaü dĨwigniĊ (50) zabezpieczającą
pokrywĊ przed nieumyĞlnym zamkniĊciem.
• Powoli zamknąü pokrywĊ akumulatora.
50
•
• Przesunąü pokrywĊ (52) mocno do tyáu.
• Zatrzasnąü blokadĊ (58).
Pokrywa akumulatora jest zamkniĊta.
52
11.11 PL
58
49
50
11.11 PL
E Obsáuga
1
Przepisy bezpieczeĔstwa eksploatacji
wózka jezdniowego
Uprawnienia operatora
Do eksploatacji wózka uprawnione są wyáącznie osoby, które odbyáy odpowiednie
przeszkolenie i wykazaáy wobec uĪytkownika lub jego peánomocnika umiejĊtnoĞcią
obsáugi wózka i obchodzenia siĊ z áadunkami oraz którym zostaáo to wyraĨnie
zlecone. NaleĪy przestrzegaü przepisów krajowych.
Prawa, obowiązki i zasady postĊpowania operatora
Operator musi zostaü przeszkolony w zakresie swych uprawnieĔ i obowiązków oraz
zasad eksploatacji wózka i musi zapoznaü siĊ z treĞcią niniejszej instrukcji
eksploatacji. NaleĪy zapewniü mu warunki pracy zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Zakaz obsáugi przez osoby nieuprawnione
Podczas eksploatacji za wózek odpowiada operator. Nie moĪe dopuĞciü, aby wózek
obsáugiwaáy nieuprawnione osoby. Wózka nie wolno stosowaü do przewoĪenia ani
podnoszenia osób.
Uszkodzenia i usterki
W przypadku stwierdzenia uszkodzeĔ lub usterek wózka bądĨ oprzyrządowania
doczepianego fakt ten naleĪy niezwáocznie zgáosiü przeáoĪonym. Nie wolno korzystaü
z wózków niezdatnych do eksploatacji (z powodu np. zuĪytych kóá lub uszkodzonych
hamulców) do czasu usuniĊcia uszkodzenia.
Naprawy
11.11 PL
Operator nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia i uprawnieĔ nie moĪe
samodzielnie dokonywaü Īadnych napraw wózka. Pod Īadnym pozorem nie moĪe
odáączaü ani modyfikowaü elementów istotnych dla bezpiecznej eksploatacji wózka.
51
Strefa zagroĪenia
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku/odniesienia obraĪeĔ w strefie zagroĪenia wózka
Strefą zagroĪenia jest obszar, na którym jadący lub podnoszący áadunek wózek, jego
elementy (widáy, oprzyrządowanie doczepiane) lub áadunek stanowią zagroĪenie dla
osób. Do strefy zagroĪenia zalicza siĊ teĪ obszar, w zasiĊgu którego moĪe nastąpiü
upadek áadunku lub innych elementów.
XUsunąü nieupowaĪnione osoby ze strefy zagroĪenia.
XW przypadku zagroĪenia dla osób odpowiednio wczeĞnie je ostrzec.
XJeĞli mimo ostrzeĪeĔ w strefie zagroĪenia znajdują siĊ osoby nieupowaĪnione,
naleĪy niezwáocznie zatrzymaü wózek.
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
XPodczas obsáugi wózka jezdniowego operator musi znajdowaü siĊ w chronionej
strefie pod dachem ochronnym.
Zabezpieczenia i tablice ostrzegawcze
BezwzglĊdnie przestrzegaü obowiązku stosowania zabezpieczeĔ i tablic
ostrzegawczych ((patrz "Miejsca oznakowania" na stronie 29))oraz wskazówek
ostrzegawczych opisanych w niniejszej instrukcji eksploatacji.
OSTROĩNIE!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ na skutek maáej iloĞci miejsca nad
gáową
XPojazdy o maáej iloĞci miejsca nad gáową wyposaĪone są w tabliczkĊ ostrzegawczą
w polu widzenia operatora. NaleĪy koniecznie zwróciü uwagĊ na zalecany
maksymalny wzrost operatora.
XZmniejsza siĊ on dodatkowo w przypadku noszenia kasku ochronnego.
52
2
Opis wskazaĔ panelu obsáugi
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
64
11.11 PL
69
53
Poz.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Funkcja
t
t
t
SOLOPILOT
MULTIPILOT
t
o
Stacyjka
t
Moduá dostĊpowy ISM*
Zamek szyfrowy*
o
Pedaá hamulca
Pedaá jazdy
Wyáącznik awaryjny
Panel obsáugi na bocznej
póáce
Sterowanie
dwupedaáowe
pedaá jazdy „do tyáu”
Sterowanie
dwupedaáowe
pedaá jazdy „do przodu”
t
t
t
o
o
Wáączanie lub zwalnianie hamulca
postojowego
Kierowanie wózkiem jezdniowym.
Wskazanie pojemnoĞci akumulatora,
roboczogodzin, báĊdów, waĪnych
ostrzeĪeĔ, ustawienia kóá i kierunku jazdy.
Obsáuga funkcji:
– Jazda do przodu / do tyáu
– Podnoszenie / opuszczanie wideá
– Pochylanie masztu do przodu / do tyáu
– Przycisk klaksonu
– Przesuwnik boczny w lewo / w prawo (o)
– Dodatkowy ukáad hydrauliczny (o)
Wáączanie i wyáączanie prądu sterującego.
WyjĊcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza
wózek przed uruchomieniem go przez
osoby niepowoáane.
Wáączanie wózka.
Bezstopniowa regulacja hamowania.
Bezstopniowa regulacja prĊdkoĞci jazdy.
Wáączanie i wyáączanie zasilania.
Wáączanie i wyáączanie opcji elektrycznych.
Po naciĞniĊciu pedaáu jazdy wózek jedzie
do tyáu.
PrĊdkoĞü jazdy jest páynnie regulowana.
Po naciĞniĊciu pedaáu jazdy wózek jedzie
do przodu.
PrĊdkoĞü jazdy jest páynnie regulowana.
*WyposaĪenie z moduáem dostĊpowym ISM lub CanCode, patrz instrukcja
eksploatacji „Moduá dostĊpowy ISM” lub instrukcja eksploatacji „CanCode”.
11.11 PL
Z
Element obsáugi
lub wskaĨnik
DĨwignia hamulca
postojowego
Kierownica
Pulpit sterowniczy z
wyĞwietlaczem
54
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
64
11.11 PL
69
55
Poz.
70
71
72
73
74
70
Element obsáugi
lub wskaĨnik
Przeáącznik kierunku
jazdy
(brak w przypadku
sterowania
dwupedaáowego)
DĨwignia
klakson
Przycisk dopuszczenia
dodatkowych funkcji
hydraulicznych
Przycisk
71
72
Funkcja
t Wybór kierunku jazdy lub poáoĪenie
neutralne.
t DĨwignia do obsáugi funkcji hydraulicznych.
t Wyzwala akustyczny sygnaá ostrzegawczy.
o Dopuszcza dodatkowe funkcje hydrauliczne
lub hydraulikĊ wymagającą potwierdzenia.
o Przycisk do obsáugi hydraulicznych funkcji
dodatkowych.
70
71
72
73
71
70
72
74
70
73
11.11 PL
72
56
2.1
Pulpit sterowniczy z wyĞwietlaczem
Na wyĞwietlaczu pulpitu sterowniczego wyĞwietlane są dane eksploatacyjne, stan
naáadowania akumulatora, roboczogodziny, a takĪe komunikaty o usterkach i
informacje. Komunikaty ostrzegawcze wyĞwietlane są na pulpicie sterowniczym w
postaci graficznej u góry po lewej stronie.
75
80
76
81
77
82
78
79
83
84
85
86
87
88
Poz. Element obsáugi
lub wskaĨnik
75
Lampka ostrzegawcza
przegrzania ukáadu
sterowania
76
77
78
79
11.11 PL
80
89
Funkcja
– ĝwieci w przypadku przegrzania
sterowników
– W zaleĪnoĞci od temperatury zmniejsza siĊ
moc silnika
Lampka ostrzegawcza
– Temperatura silnika trakcyjnego jest
przegrzania silnika
nadzorowana
jezdnego
– W przypadku przegrzania zmniejsza siĊ moc
silnika
Lampka ostrzegawcza
Hamulec postojowy aktywny
hamulca postojowego
– Wózek w trybie gotowoĞci do pracy,
wáączony hamulec postojowy
Wózek uruchomiony
– Kluczyk w stacyjce w poáoĪeniu „Wà.”
Zbyt maáo páynu
– Poziom páynu hamulcowego kontrolowany
hamulcowego
jest w zbiorniku za pomocą odpowiedniego
czujnika
Przeáącznik licznika godzin – Roboczogodziny pojazdu – kluczyk w
pracy/czasu
stacyjce „Wà”
– Roboczogodziny „EFF” moĪna przeáączaü
za pomocą kodu „Wà” lub „WYà”
– Zegar
57
Poz. Element obsáugi
Funkcja
lub wskaĨnik
81
Lampka ostrzegawcza
– Temperatura silnika pompy i silnika
przegrzania silnika pompy,
wspomagania ukáadu kierowniczego jest
silnika wspomagania
kontrolowana
ukáadu kierowniczego
– W przypadku przegrzania zmniejsza siĊ moc
silnika
82
Lampka ostrzegawcza
Czujnik fotela niezwarty
czujnika fotela
– Wózek w trybie gotowoĞci do pracy, fotel
operatora nie jest jednak zajĊty
83
Lampka kontrolna
– Kierunkowskazy prawy/lewy są wáączone
wskaĨnika kierunku jazdy
84
WskaĨnik serwisowy
– Upáynąá ustawiony termin przeglądu (1000
godzin pracy) lub naleĪy przeprowadziü
kontrolĊ FEM po upáywie 12 miesiĊcy
(wskaĨnik miga)
85
OSTRZEĩENIE
OSTRZEĩENIE
– Pulsuje w przypadku usterek, rozlega siĊ
sygnaá ostrzegawczy
– Miga, gdy pojemnoĞü akumulatora jest
mniejsza niĪ 10%
86
Przycisk biegu peázającego – wáączanie i wyáączanie biegu peázającego
87
Przycisk wyboru programu – Wybór programu jazdy (kolejny niĪszy /
wyĪszy stopieĔ na liĞcie programów jazdy)
88
WskaĨnik programu pracy – wskaĨnik wybranego programu jazdy (1 do
5)
89
Przycisk ustawiania
– Potwierdziü wpis
75
80
76
81
77
82
78
79
83
84
85
86
87
89
11.11 PL
88
58
2.2
Przeáączniki panelu obsáugi na bocznej póáce (o)
Funkcja
Bieg peázający
Ogrzewanie fotela
Bocznikowanie wyáączania podnoszenia
Ogrzewanie tylnej szyby
Wycieraczka tylna
– nacisnąü 1x > praca przerywana
– nacisnąü 2x > praca szybka
– nacisnąü 3x > wyáączone
– nacisnąü i przytrzymaü > wáączenie spryskiwacza szyb
Wycieraczka przednia
– nacisnąü 1x > praca przerywana
– nacisnąü 2x > praca szybka
– nacisnąü 3x > wyáączone
– nacisnąü i przytrzymaü > wáączenie spryskiwacza szyb
Lampa obrotowa
Reflektor roboczy
2.3
Przeáączniki na tablicy przyrządów (o)
Funkcja
ĝwiatáa postojowe
ĝwiatáa awaryjne
11.11 PL
OĞwietlenie pojazdu
59
2.4
WskaĨnik
90
91
92
Poz.
90
Funkcja
licznik roboczogodzin
91
Wskazanie báĊdu:
– W przypadku wystąpienia báĊdu (Err) lub ostrzeĪenia
(Inf) pojawia siĊ wskazanie kodu báĊdu lub kodu
informacyjnego.
– W przypadku pojawienia siĊ kilku báĊdów jednoczeĞnie,
báĊdy te wskazywane są naprzemian co
1,5 sek. Rozlega siĊ sygnaá ostrzegawczy.
WskaĨnik pojemnoĞci akumulatora
– Stan rozáadowania akumulatora
wskaĨnik kierunku jazdy i pozycji kóá
– Pokazuje wybrany kierunek jazdy (do przodu lub do
tyáu) lub poáoĪenie kóá.
– Strzaáka kierunku jazdy miga = nie wybrano kierunku
jazdy.
11.11 PL
92
60
2.4.1 WskaĨnik rozáadowania akumulatora
WSKAZÓWKA
Uszkodzenie akumulatora na skutek caákowitego rozáadowania
Standardowe ustawienie wskaĨnika rozáadowania akumulatora dokonywane jest dla
akumulatorów standardowych. W przypadku stosowania akumulatorów
bezobsáugowych (Īelowych) wskaĨnik powinien zostaü ustawiony na nowo.
XUstawienia moĪe dokonywaü tylko serwis producenta.
XWskaĨnik rozáadowania akumulatora wyĞwietla pozostaáą pojemnoĞü akumulatora.
XNaáadowaü akumulator, (patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 46).
Stan naáadowania akumulatora jest wyĞwietlany za pomocą symbolu akumulatora
(91) na wyĞwietlaczu wózka w krokach 10%-owych (100% = pojemnoĞü akumulatora
100%, wskazanie 0% = pojemnoĞü akumulatora 20%).
2.4.2 Czujnik rozáadowania akumulatora
W przypadku rozáadowania poniĪej pojemnoĞci szczątkowej funkcja podnoszenia
jest wyáączana, a prĊdkoĞü jazdy redukowana. Na wyĞwietlaczu wyĞwietla siĊ
odpowiedni komunikat. Funkcja podnoszenia zostaje wáączona ponownie dopiero
wtedy, gdy akumulator naáadowany jest co najmniej w 40%.
Z
Aby zakoĔczyü proces podnoszenia, naleĪy wyáączyü i ponownie wáączyü kluczyk
w stacyjce. Funkcja podnoszenia jest wtedy dostĊpna przez 30 do 40 sekund.
2.4.3 Licznik roboczogodzin
11.11 PL
Roboczogodziny są liczone, gdy wózek jest wáączony i czujnik fotela jest zwarty.
61
3
Uruchamianie pojazdu
3.1
Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
Uszkodzenia lub usterki wózka lub oprzyrządowania doczepianego
(wyposaĪenie dodatkowe) mogą doprowadziü do wypadków.
JeĞli w wyniku poniĪszych kontroli stwierdzone zostaną uszkodzenia lub inne usterki
wózka bądĨ oprzyrządowania doczepianego (wyposaĪenie dodatkowe), wózka nie
moĪna eksploatowaü aĪ do momentu jego fachowej naprawy.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
62
Codzienna kontrola przed uruchomieniem
Sposób postĊpowania
• Caáy wózek (w szczególnoĞci koáa, Ğruby kóá i noĞniki
áadunku) naleĪy sprawdziü wzrokowo pod kątem ew.
uszkodzeĔ.
• Sprawdziü
blokadĊ
zĊbów
wideá
(93)
i
93
zabezpieczenia zĊbów wideá (94).
• Sprawdziü wzrokowo widoczne elementy instalacji
94
hydraulicznej pod kątem ew. uszkodzeĔ i
nieszczelnoĞci.
• Sprawdziü, czy fotel operatora jest zatrzaĞniĊty.
• Sprawdziü dziaáanie klaksonu i ew. brzĊczyka jazdy do tyáu (o).
• Sprawdziü, czy wykres obciąĪeĔ i tabliczki ostrzegawcze są czytelne.
• Sprawdziü dziaáanie elementów obsáugi i wskaĨników.
• Sprawdziü dziaáanie ukáadu kierowniczego.
• Kontrola wskaĨnika kąta skrĊtu (o), obróciü kierownicĊ do oporu w obu kierunkach
i sprawdziü, czy na pulpicie sterowniczym wyĞwietla siĊ pozycja kóá.
• Sprawdziü równomierne naprĊĪenie áaĔcuchów noĞnych.
• Sprawdziü dziaáanie pasa bezpieczeĔstwa. (Po gwaátownym wyciągniĊciu pas
powinien siĊ zablokowaü.)
• Sprawdziü dziaáanie zestyku fotela: gdy fotel operatora jest pusty, uruchomienie
funkcji hydraulicznych nie powinno byü moĪliwe.
• Sprawdziü dziaáanie systemu pasów bezpieczeĔstwa (o).
• Sprawdziü Drive-Control(o).
• UnieĞü wspornik wideá bez áadunku ponad punkt referencyjny na maszcie.
Symbol biegu peázającego Ğwieci na wyĞwietlaczu.
• OstroĪnie nacisnąü pedaá jazdy na wolnym, widocznym odcinku drogi.
Maksymalna prĊdkoĞü musi zostaü zredukowana do prĊdkoĞci pieszego (3 km/
h).
• Sprawdziü dziaáanie ukáadu hydraulicznego: podnoszenia/opuszczania, nachylania
i ew. oprzyrządowania doczepianego.
• Sprawdziü lekkoĞü poruszania pedaáu jazdy przy wáączonym hamulcu postojowym
i na biegu jaáowym, wielokrotnie go naciskając.
• Sprawdziü wzrokowo zamocowanie akumulatora i áącza kablowe.
• Sprawdziü dostĊpnoĞü i dziaáanie blokady akumulatora.
•
11.11 PL
• W wózkach jezdniowych z bocznym
wyjmowaniem
akumulatora
sprawdziü
odboje (95) po lewej i prawej stronie pod
kątem uszkodzeĔ.
• Sprawdziü poziom páynu w spryskiwaczu szyb,
(patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 72).
95
63
3.2
Wsiadanie i wysiadanie
Sposób postĊpowania
• Otworzyü drzwi kabiny (o)
• Przy wsiadaniu i wysiadaniu trzymaü siĊ
uchwytu (96).
Z
3.3
96
Przy podwyĪszeniu stanowiska operatora (o) znajduje siĊ dodatkowy stopieĔ
Wózki o zmniejszonej iloĞci miejsca nad gáową X (o)
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
ZagroĪenie dla zdrowia na skutek
niedostosowanego
stanowiska
roboczego
W
przypadku
nieprzestrzegania
zalecanego
wzrostu
maksymalnego
obsáuga pojazdu moĪe stanowiü dla
operatora zwiĊkszone obciąĪenie i
zagroĪenie, przy którym nie moĪna
wykluczyü szkód i trwaáych szkód
spowodowanych przez niezdrową pozycjĊ
ciaáa i nadmierny wysiáek.
XUĪytkownik odpowiada za to, aby
operatorzy nie przekraczali podanego
wzrostu maksymalnego.
XPonadto uĪytkownik zobowiązany jest
do sprawdzenia, czy zatrudnieni
operatorzy mogą bez wysiáku siedzieü
zwykáej i wyprostowanej pozycji.
64
3.4
Ustawianie stanowiska operatora
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
XNie ustawiaü stanowiska operatora podczas jazdy.
Sposób postĊpowania
• Przed przystąpieniem do jazdy ustawiü fotel, kolumnĊ kierownicy i podáokietnik tak,
aby operator mógá bezpiecznie i bez zmĊczenia korzystaü z wszystkich elementów
obsáugi.
• NarzĊdzia polepszające widocznoĞü (lusterka, systemy kamer itp.) ustawiü tak,
aby strefa robocza byáa dobrze widoczna.
3.4.1 Ustawienie fotela operatora
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku i odniesienia uszczerbku na zdrowiu
Nieprawidáowo ustawiony fotel operatora moĪe byü przyczyną wypadków i obraĪeĔ
ciaáa.
XNie ustawiaü fotela podczas jazdy.
XPo ustawieniu fotel operatora musi zablokowaü siĊ w odpowiedniej pozycji.
XPrzed uruchomieniem wózka naleĪy sprawdziü i ustawiü indywidualną wagĊ
operatora.
XZa dĨwigniĊ regulacyjną (97) chwytaü tylko w zagáĊbieniu, nie chwytaü pod
dĨwignią.
65
Ustawianie wagi kierowcy
98
97
WSKAZÓWKA
Aby osiągnąü optymalną amortyzacjĊ
fotela naleĪy ustawiü fotel na
odpowiednie obciąĪenie.
WagĊ kierowcy ustawiaü, gdy fotel jest
obciąĪony.
Z
Sposób postĊpowania
• Caákowicie
rozáoĪyü
dĨwigniĊ
regulacyjną (97) w kierunku strzaáki.
101 102
99
100
• Aby ustawic wieksza wage, nalezy
przesuna dzwignie (97) w góre i w dól.
• Aby ustawic mniejsza wage, nalezy przesunac dzwignie (97) w dól i w góre.
Waga operatora jest ustawiona, gdy strzaáka znajduje siĊ na Ğrodku okienka (98).
OsiągniĊcie wagi minimalnej lub maksymalnej jest wskazywane przez wyczuwalny
pusty skok dĨwigni.
• Po ustawieniu wagi dĨwigniĊ regulacyjną (97) caákowicie záoĪyü.
Waga operatora jest ustawiona.
Ustawianie oparcia fotela
Sposób postĊpowania
• Zająü miejsce na fotelu.
• Pociągnąü dĨwigniĊ regulacji oparcia (100).
• Ustawiü nachylenie oparcia.
• Zwolniü dĨwigniĊ (100). Oparcie jest blokowane.
Oparcie jest ustawione.
Za dĨwigniĊ regulacyjną (97) chwytaü tylko w zagáĊbieniu, w Īadnym wypadku
niech chwytaü pod dĨwigniĊ.
11.11 PL
Z
66
Regulacja pozycji fotela
OSTROĩNIE!
98
97
NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ na skutek
niezabezpieczenia fotela operatora
Niezabezpieczony fotel operatora moĪe
wysunąü siĊ podczas jazdy z prowadnic i
spowodowaü wypadek.
XBlokada fotela operatora musi byü
zatrzaĞniĊta.
XNie ustawiaü fotela podczas jazdy.
99
100 101 102
Sposób postĊpowania
• Zająü miejsce na fotelu.
• DĨwigniĊ blokady fotela operatora (99) pociągnąü w górĊ w kierunku oznaczonym
strzaáką.
• Ustawiü odpowiednią pozycjĊ, przesuwając fotel do przodu lub do tyáu.
• Zatrzasnąü dĨwigniĊ blokady fotela operatora (99).
Pozycja fotela jest ustawiona.
Wáączanie i wyáączanie ogrzewania fotela
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przeáącznik ogrzewania fotela (101).
Pozycja áączenia 1 = ogrzewanie fotela wáączone.
Pozycja áączenia 0 = ogrzewanie fotela wyáączone.
Ustawianie podparcia lĊdĨwiowego (o)
Sposób postĊpowania
• Obróciü pokrĊtáo (102) w odpowiednią pozycjĊ.
Pozycja 0 = brak wybrzuszenia w obszarze lĊdĨwiowym krĊgosáupa.
Pozycja 1 = rosnące wybrzuszenie w górnym obszarze lĊdĨwiowym krĊgosáupa.
Pozycja 2 = rosnące wybrzuszenie w dolnym obszarze lĊdĨwiowym krĊgosáupa.
11.11 PL
Podparcie lĊdĨwiowe jest ustawione.
67
3.4.2 Regulacja kolumny kierownicy
51
Regulacja kolumny kierownicy
Sposób postĊpowania
• Zwolniü blokadĊ kolumny kierownicy (51).
• Ustawiü kolumnĊ kierownicy w Īądanej pozycji (wysokoĞü i nachylenie).
• Ustaliü blokadĊ kolumny kierownicy (51).
Kolumna kierownicy jest ustawiona.
3.4.3 Ustawianie podáokietnika
103
104
Ustawianie podáokietnika
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü blokadĊ (104) do góry i przytrzymaü w tej pozycji.
• Przesunąü podáokietnik (103) w pionie i w poziomie.
• W wybranej pozycji zwolniü blokadĊ (104).
• Przesunąü podáokietnik lekko do przodu lub do tyáu, aĪ siĊ zatrzaĞnie.
11.11 PL
Podáokietnik jest ustawiony.
68
3.5
Pas bezpieczeĔstwa
NIEBEZPIECZEēSTWO!
PodwyĪszone niebezpieczeĔstwo obraĪeĔ podczas jazdy bez pasa
bezpieczeĔstwa
NiezapiĊcie pasa bezpieczeĔstwa lub wprowadzenie do niego zmian moĪe
spowodowaü zagroĪenie dla osób.
XPodczas jazdy pas bezpieczeĔstwa powinien byü zapiĊty.
XW Īaden sposób nie modyfikowaü pasów bezpieczeĔstwa.
XWymiany uszkodzonych lub niedziaáających pasów bezpieczeĔstwa dokonywaü
moĪe wyáącznie przeszkolony personel.
XPo kaĪdym wypadku pasy bezpieczeĔstwa naleĪy wymieniü.
XDo naprawy i doposaĪenia naleĪy uĪywaü wyáącznie oryginalnych czĊĞci
zamiennych.
Z
Pas bezpieczeĔstwa naleĪy chroniü przed zanieczyszczeniem (np. przykrywaü w
czasie postoju) i regularnie czyĞciü. ZamarzniĊte zamki i zwijacze rozmroziü i
wysuszyü, aby zapobiec powtórnemu zamarzniĊciu.
Temperatura ciepáego powietrza nie moĪe przekroczyü +60 °C!
Zachowanie podczas uruchamiania pojazdu z pozycji silnie przechylonej
W przypadku silnego nachylenia pojazdu zwijacz pasa jest automatycznie
blokowany. Pasa bezpieczeĔstwa nie moĪna wtedy wyciągnąü ze zwijacza.
NaleĪy ostroĪnie wyjechaü pojazdem na równą powierzchniĊ i zaáoĪyü pas
bezpieczeĔstwa.
11.11 PL
Z
69
4
Praca z pojazdem
4.1
Zasady bezpieczeĔstwa obowiązujące podczas jazdy
Drogi przejazdu i obszary robocze
Wózek moĪe poruszaü siĊ jedynie po przeznaczonych do tego celu drogach.
Nieuprawnione osoby trzecie nie mają prawa wstĊpu na obszar pracy pojazdu.
àadunek naleĪy skáadowaü tylko w przewidzianych do tego celu miejscach.
Wózek moĪe pracowaü wyáącznie w odpowiednio oĞwietlonym obszarze roboczym,
aby wykluczyü zagroĪenie dla osób i materiaáu. Do eksploatacji wózka w
niekorzystnych warunkach oĞwietleniowych konieczne jest wyposaĪenie dodatkowe.
NIEBEZPIECZEēSTWO!
Nie wolno przekraczaü dopuszczalnych obciąĪeĔ powierzchniowych i punktowych
dróg przejazdu.
W miejscach o záej widocznoĞci konieczna jest asysta drugiej osoby.
Kierowca musi zapewniü, aby podczas zaáadunku lub rozáadunku rampa
przeáadunkowa nie zostaáa usuniĊta lub nie odáączyáa siĊ.
Zachowanie siĊ podczas jazdy
Operator musi dostosowywaü prĊdkoĞü jazdy do lokalnych warunków. PrĊdkoĞü
jazdy na zakrĊtach, w wąskich przejazdach i w ich pobliĪu, przez drzwi wahadáowe i
w miejscach o sáabej widocznoĞci musi byü odpowiednio mniejsza. Operator musi
utrzymywaü odpowiednią odlegáoĞü od pojazdów poprzedzających wózek i caáy czas
mieü wózek pod kontrolą. Zabrania siĊ nagáego zatrzymywania (z wyjątkiem
przypadków zagroĪenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach
niebezpiecznych lub o utrudnionej widocznoĞci. Wystawianie rąk oraz wychylanie siĊ
poza stanowisko operatora jest zabronione.
UĪywanie telefonu komórkowego lub urządzenia radiotelefonicznego bez zestawu
gáoĞnomówiącego podczas obsáugi wózka jest zabronione.
Zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych
Gdy wózek jest naraĪony na przewrócenie siĊ, w Īadnym razie nie odpinaü pasa
bezpieczeĔstwa. Operatorowi nie wolno zeskakiwaü z wózka. Operator musi schyliü
tuáów nad kierownicą i trzymaü ją obiema rĊkami. Przechyliü ciaáo w stronĊ przeciwną
do kierunku upadku.
WidocznoĞü podczas jazdy
11.11 PL
Operator powinien przez caáy czas patrzeü w kierunku jazdy i zapewniü sobie dobrą
widocznoĞü trasy przejazdu. Gdy transportowane są áadunki ograniczające
widocznoĞü, naleĪy jechaü áadunkiem do tyáu. JeĞli jest to niemoĪliwe, druga osoba
powinna iĞü obok wózka jezdniowego w charakterze pomocnika, tak aby widziaáa
drogĊ przejazdu i jednoczeĞnie utrzymywaáa kontakt wzrokowy z operatorem. W tym
przypadku naleĪy jechaü z prĊdkoĞcią pieszego z zachowaniem szczególnej
ostroĪnoĞci. W przypadku utraty kontaktu wzrokowego wózek jezdniowy natychmiast
zatrzymaü
70
Jazda na podjazdach i zjazdach
Jazda na podjazdach lub zjazdach do 15% dozwolona jest jedynie w wyjątkowych
przypadkach, gdy stanowią one czĊĞü trasy przejazdu wózka. Powinny one byü
czyste, mieü dobrą przyczepnoĞü i umoĪliwiaü bezpieczną jazdĊ zgodnie ze
specyfikacją techniczną wózka. NaleĪy przy tym jechaü zawsze áadunkiem do góry.
Na podjazdach i stokach zabronione jest zawracanie, jazda ukoĞna i parkowanie
wózka. Stoki naleĪy pokonywaü z ograniczoną prĊdkoĞcią i przy staáej gotowoĞci do
hamowania. Szczególną ostroĪnoĞü naleĪy zachowaü podczas jazdy w pobliĪu skarp
i murów nabrzeĪnych.
WjeĪdĪanie do wind i na rampy zaáadunkowe
WjeĪdĪanie do wind dozwolone jest pod warunkiem, Īe posiadają one odpowiedni
udĨwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przewoĪenia wózków.
Warunki te naleĪy sprawdziü przed wjechaniem do windy. Pojazd musi wjeĪdĪaü do
windy jednostką áadunkową do przodu i zająü tam pozycjĊ uniemoĪliwiającą
dotykanie do Ğcian szybu. JeĞli wraz z wózkiem windą przewoĪone są osoby, mogą
one wejĞü do windy dopiero po bezpiecznym zaparkowaniu wózka i muszą opuĞciü
ją przed wózkiem. Kierowca musi zapewniü, aby podczas zaáadunku lub rozáadunku
rampa przeáadunkowa nie zostaáa usuniĊta lub nie odáączyáa siĊ.
WáaĞciwoĞci transportowanych áadunków
Operator musi siĊ upewniü, czy stan áadunku jest poprawny. Wolno transportowaü
jedynie bezpiecznie i dokáadnie osadzone áadunki. W przypadku niebezpieczeĔstwa
przewrócenia lub wysypania siĊ czĊĞci áadunku naleĪy zastosowaü odpowiednie
Ğrodki ochronne. àadunek páynny musi byü zabezpieczony przed przelaniem.
Transport páynów zapalnych (np. roztopionego metalu itp.) jest dopuszczalny
wyáącznie przy uĪyciu odpowiedniego wyposaĪenia dodatkowego. W tym celu
skontaktowaü siĊ z doradcą firmy Jungheinrich.
Z
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. wáaĞciwoĞci transportowanych áadunków w
przypadku oprzyrządowania doczepianego,(patrz "Podejmowanie, transport i
odkáadanie áadunku" na stronie 82).
Jazda z przyczepą
11.11 PL
Wykorzystywaü wózek do jazdy z przyczepą tylko okazjonalnie, (patrz "Jazda z
przyczepą" na stronie 100)
71
4.2
Przygotowywanie do pracy
105
63
66
Wáączanie wózka
Warunki
– Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu zostaáy
przeprowadzone, (patrz "Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem
pojazdu" na stronie 62).
Sposób postĊpowania
• Odblokowaü wyáącznik awaryjny (66), w tym celu
• Wcisnąü i pociągnąü do góry przeáącznik koáyskowy (s) do momentu wyraĨnego
zatrzaĞniĊcia wyáącznika awaryjnego.
• WáoĪyü kluczyk do stacyjki (63) i przekrĊciü do oporu w prawo, do pozycji „I”.
• Sprawdziü dziaáanie pedaáu hamulca i hamulca postojowego.
Wózek gotowy do pracy. Na wyĞwietlaczu (105) wyĞwietla siĊ dostĊpna pojemnoĞü
akumulatora.
Po uruchomieniu wyáącznika awaryjnego i obróceniu kluczyka w stacyjce w prawo
wózek przez 3-4 sek. przeprowadza autotest (kontrolĊ ukáadów sterowania i
silników). W tym czasie jazda i podnoszenie nie są moĪliwe. JeĪeli w tym czasie
uruchomiony zostanie pedaá jazdy lub dĨwignia sterująca masztu, to na
wyĞwietlaczu pojawi siĊ komunikat informacyjny.
11.11 PL
Z
72
4.3
Ustawianie zegara
80
87
89
Ustawianie zegara
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü jednoczeĞnie przycisk „h/time” (80) i up (87).
• Na wskaĨniku pojawia siĊ czas zegarowy. Pierwsza cyfra pulsuje.
Za pomocą przycisku „up” i „down” (87) moĪna tĊ wartoĞü zwiĊkszyü lub
zmniejszyü.
• Przyciskiem SET (89) przechodzi siĊ do nastĊpnej cyfry. Po potwierdzeniu
ostatniej cyfry wartoĞü zostaje zapamiĊtana.
Zegar jest ustawiony.
Poprzez kilkakrotne naciĞniĊcie przycisków „w górĊ” („Up”) lub „w dóá” („Down”)
moĪna ustawiü czas, jak równieĪ przeáączaü format czasu 24 h i 12 h (SET HOUR
24 H <-> SET HOUR 12 H).
11.11 PL
Z
73
4.4
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo na skutek niezabezpieczenia wózka
Parkowanie wózka na wzniesieniach bez wáączonego hamulca postojowego, z
uniesionym áadunkiem lub uniesionym noĞnikiem áadunku jest niebezpieczne i
zasadniczo zabronione.
XParkowaü wózek wyáącznie na równej powierzchni. W sytuacjach szczególnych
wózek naleĪy zabezpieczyü np. za pomocą klinów.
XMaszt i noĞnik áadunku zawsze caákowicie opuszczaü.
XPochyliü maszt do przodu.
XMiejsce parkowania wybraü tak, aby nikt nie mógá siĊ skaleczyü o opuszczone zĊby
wideá.
XParkowanie i opuszczanie wózka na wzniesieniach jest zabronione.
106
63
66
Bezpieczne parkowanie wózka
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü dĨwigniĊ hamulca postojowego (106) do tyáu.
• Obróciü kluczyk w stacyjce (63) w poáoĪenie „0”.
• Wyciągnąü kluczyk ze stacyjki (63).
• Wcisnąü wyáącznik awaryjny (66).
11.11 PL
Wózek jezdniowy jest bezpiecznie zaparkowany.
74
4.5
Wyáącznik awaryjny
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
Po wáączeniu wyáącznika awaryjnego podczas jazdy wózek jest wyhamowywany aĪ
do zatrzymania z maksymalną mocą hamowania. PodjĊty áadunek moĪe przy tym
zsunąü siĊ z zĊbów wideá. ZwiĊkszone ryzyko wypadku i odniesienia obraĪeĔ!
Nie ograniczaü funkcji wyáącznika awaryjnego przez odkáadanie obok niego
przedmiotów.
Wáączanie wyáącznika awaryjnego
Z
Sposób postĊpowania
Nie stosowaü wyáącznika awaryjnego (66) jako
hamulca roboczego.
• Wcisnąü wyáącznik awaryjny (66).
Wszystkie funkcje elektryczne są wyáączane.
Wózek jest wyhamowywany do zatrzymania.
66
Zwalnianie wyáącznika awaryjnego
Sposób postĊpowania
• Wcisnąü i pociągnąü do góry przeáącznik koáyskowy (s) do momentu wyraĨnego
zatrzaĞniĊcia wyáącznika awaryjnego (66).
11.11 PL
Wszystkie funkcje elektryczne są wáączane, wózek jest znowu gotowy do pracy (pod
warunkiem, Īe byá gotowy do pracy przed wáączeniem wáącznika awaryjnego).
75
4.6
Jazda
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowej jazdy
XPodczas jazdy nie wstawaü z fotela.
XJazda moĪliwa jest tylko z zapiĊtym pasem bezpieczeĔstwa oraz prawidáowo
zablokowanymi pokrywami i drzwiami.
XUpewniü siĊ, Īe trasa przejazdu jest wolna.
XPrĊdkoĞü jazdy naleĪy dostosowaü do rodzaju drogi, strefy pracy i przewoĪonego
áadunku.
XPochyliü maszt do tyáu i unieĞü wspornik wideá ok. 200 mm.
XPodczas jazdy wstecznej sprawdzaü widocznoĞü.
Jazda
59
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, (patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 72).
Sposób postĊpowania
• Zwolniü dĨwigniĊ hamulca postojowego (59).
• Wybraü kierunek jazdy
przeáącznikiem kierunku jazdy (70).
• Ewentualnie wybraü prĊdkoĞü jazdy, w tym
celu
nacisnąü
przycisk
biegu
peázającego (107).
• UnieĞü wspornik wideá ok. 200 mm.
• Pochyliü maszt do tyáu.
• Nacisnąü pedaá jazdy (65). PrĊdkoĞü jazdy
reguluje siĊ pedaáem jazdy (65).
70
107
65
11.11 PL
Wózek jedzie w wybranym kierunku.
76
Pedaá podwójny (wyposaĪenie dodatkowe)
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, (patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 72).
Z
Sposób postĊpowania
W wózkach z pedaáem podwójnym kierunek
jazdy jest wybierany pedaáami jazdy (69;68).
Po opuszczeniu wózka przeáącza siĊ on
automatycznie na bieg neutralny.
• Zwolniü hamulec postojowy (59).
• UnieĞü wspornik wideá ok. 200 mm.
• Pochyliü maszt do tyáu.
59
•
• Nacisnąü pedaá jazdy (69) do jazdy do przodu.
PrĊdkoĞü jazdy reguluje siĊ pedaáem jazdy
(69).
• Nacisnąü pedaá jazdy (68) do jazdy do tyáu.
PrĊdkoĞü jazdy reguluje siĊ pedaáem jazdy
(68).
68
64
69
Wózek jedzie w wybranym kierunku.
4.7
Kierowanie
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, (patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 72).
11.11 PL
Sposób postĊpowania
• SkrĊt w prawo:
• KierownicĊ obracaü zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zgodnie z wybranym
promieniem skrĊtu.
• SkrĊt w lewo:
• KierownicĊ obracaü przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zgodnie z
wybranym promieniem skrĊtu.
77
4.8
Hamulce
Wózek moĪna wyhamowaü na trzy sposoby:
– Hamulec roboczy
– Hamulec zwrotny
– Hamulec wybiegowy
oraz do bezpiecznego parkowania:
– Hamulec postojowy
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
Zachowanie pojazdu podczas hamowania zaleĪy w duĪym stopniu od rodzaju
podáoĪa.
XPrzy hamowaniu operator musi uwzglĊdniü warunki nawierzchni.
XWózek wyhamowywaü ostroĪnie, aby áadunek siĊ nie przemieĞciá.
XPodczas jazdy z podczepionym áadunkiem droga hamowania wydáuĪa siĊ.
XW razie niebezpieczeĔstwa hamowaü tylko hamulcem roboczym.
Hamowanie hamulcem roboczym
Sposób postĊpowania
• Wcisnąü pedaá hamulca (64) do momentu wyczuwalnego oporu.
Wózek wyhamowuje w zaleĪnoĞci od poáoĪenia pedaáu hamulca.
Hamowanie hamulcem zwrotnym
Sposób postĊpowania
• Podczas jazdy ustawiü przeáącznik kierunku
jazdy (70) w przeciwnym kierunku.
70
Wózek jest wyhamowywany, aĪ do rozpoczĊcia
jazdy w przeciwnym kierunku.
64
65
Hamowanie hamulcem wybiegowym
Sposób postĊpowania
• Zdjąü stopĊ z pedaáu jazdy (65).
11.11 PL
Wózek wyhamowuje.
78
Hamulec postojowy
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü dĨwigniĊ hamulca postojowego (59)
do doáu, hamulec jest zwolniony.
• Nacisnąü dĨwigniĊ hamulca postojowego (59)
do góry, hamulec jest zaciągniĊty.
59
Pojazd jest zabezpieczony.
Hamulec postojowy unieruchamia wózek z dopuszczalnym obciąĪeniem
maksymalnym, na czystym podáoĪu, na wzniesieniu terenu do 15%.
Parkowanie i opuszczanie pojazdu na wzniesieniach jest zabronione.
11.11 PL
Z
79
4.9
Ustawianie zĊbów wideá
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek
niezabezpieczonych i nieprawidáowo
ustawionych zĊbów wideá
Przed
ustawieniem
zĊbów
wideá
sprawdziü, czy zamontowane są Ğruby
zabezpieczające (94).
XZĊby wideá ustawiaü tak, aby oba zĊby
znajdowaáy siĊ w tej samej odlegáoĞci od
krawĊdzi zewnĊtrznych wspornika
wideá.
XTrzpieĔ ustalający zablokowaü w
rowku, aby zapobiec niezamierzonym
ruchom zĊbów wideá.
Xĝrodek
ciĊĪkoĞci
áadunku
musi
znajdowaü siĊ poĞrodku pomiĊdzy
zĊbami wideá.
94
Ustawianie zĊbów wideá
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowaü pojazd, (patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego"
na stronie 74).
Z
108
109
Sposób postĊpowania
110
• PrzeáoĪyü do góry dĨwigniĊ blokującą (108).
• Ustawiü zĊby wideá (109) na wsporniku wideá
(110) w odpowiedniej pozycji.
Aby bezpiecznie podjąü áadunek, zĊby wideá
(109) naleĪy rozstawiü jak najdalej od siebie i
symetrycznie wzglĊdem wspornika wideá. ĝrodek ciĊĪkoĞci áadunku musi
znajdowaü siĊ poĞrodku pomiĊdzy zĊbami wideá (109).
• Przesunąü do doáu dĨwigniĊ blokującą (108) i przesuwaü zĊby wideá, aĪ sworzeĔ
blokujący zatrzaĞnie siĊ w jednym z rowków.
11.11 PL
ZĊby wideá są ustawione.
80
4.10 Wymiana zĊbów wideá
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo obraĪeĔ na skutek niezabezpieczenia zĊbów wideá
Podczas wymiany zĊbów wideá zachodzi niebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ
nóg.
XNigdy nie ciągnąü zĊbów wideá do siebie.
XZĊby wideá zawsze przesuwaü w kierunku od siebie.
XCiĊĪkie zĊby wideá zabezpieczyü przed spadniĊciem w dóá za pomocą elementów
zaczepowych i dĨwigu.
XPo wymianie zĊbów wideá zamontowaü Ğruby zabezpieczające (94) i sprawdziü,
czy są dobrze osadzone. Moment dokrĊcenia Ğrub zabezpieczających: 85 Nm.
Wymiana zĊbów wideá
Warunki
– NoĞnik áadunku opuszczony, a zĊby wideá nie
dotykają podáoĪa.
Sposób postĊpowania
• Zdemontowaü Ğruby zabezpieczające (94).
• Zwolniü blokadĊ wideá (93).
• OstroĪnie odsunąü zĊby wideá od wspornika
wideá.
93
94
11.11 PL
ZĊby wideá są zdjĊte ze wspornika wideá i mogą byü wymienione.
81
4.11 Podejmowanie, transport i odkáadanie áadunku
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowo zabezpieczonych i
osadzonych áadunków
Przed podjĊciem áadunku operator powinien upewniü siĊ, Īe jest on prawidáowo
zamocowany na palecie i nie przekracza maksymalnego udĨwigu wózka.
XUsunąü osoby przebywające w strefie zagroĪenia wózka. Gdy osoby nie opuszczą
strefy zagroĪenia, natychmiast przerwaü pracĊ wózka.
XTransportowaü wyáącznie odpowiednio zabezpieczone i osadzone áadunki. W
przypadku niebezpieczeĔstwa przewrócenia lub wysypania siĊ czĊĞci áadunku
naleĪy zastosowaü odpowiednie Ğrodki ochronne.
XTransport áadunków poza dopuszczonym noĞnikiem áadunku jest zabroniony.
XTransport uszkodzonych áadunków jest zabroniony.
XJeĞli wysoko ustawiony áadunek zasáania widok do przodu, naleĪy jechaü tyáem.
XPodczas jazdy wstecznej sprawdzaü widocznoĞü.
XNie przekraczaü obciąĪeĔ maksymalnych podanych na wykresie udĨwigu.
XNigdy nie wchodziü i nie przebywaü pod uniesionymi noĞnikami áadunku.
XNie wchodziü na noĞnik áadunku.
XWózka nie wolno stosowaü do podnoszenia osób.
XNie wkáadaü rąk pomiĊdzy ramiona masztu.
XPrzed podjĊciem áadunku sprawdziü i ew. skorygowaü rozstaw zĊbów wideá.
XZĊby wideá umieĞciü pod áadunkiem tak gáĊboko, jak to moĪliwe.
Podejmowanie jednostki áadunkowej
Warunki
– Jednostka áadunkowa odpowiednio zamocowana na palecie.
– Sprawdzony i w razie potrzeby skorygowany rozstaw zĊbów wideá.
– Masa jednostki áadunkowej odpowiada udĨwigowi wózka.
– Przy ciĊĪkich áadunkach zĊby wideá są równomiernie obciąĪone.
Sposób postĊpowania
• Podjechaü ostroĪnie do palety.
• Ustawiü maszt w pozycji pionowej.
• Powoli wsunąü zĊby wideá pod paletĊ, tak aby grzbiet wideá przylegaá do áadunku
lub palety.
• PodnieĞü noĞnik áadunku.
• Powoli i ostroĪnie wycofaü pojazd, do momentu gdy jednostka áadunkowa znajdzie
siĊ poza obszarem magazynowania. Podczas jazdy wstecznej sprawdzaü
widocznoĞü.
WSKAZÓWKA
11.11 PL
àadunku nie wolno odkáadaü na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych, przed
urządzeniami zabezpieczającymi i roboczymi, do których musi byü zawsze dostĊp.
82
Transport jednostki áadunkowej
Warunki
– Prawidáowo podjĊta jednostka áadunkowa.
– NoĞnik áadunku opuszczony do prawidáowego transportu (ok. 150 - 200 mm nad
podáogą).
– Maszt odchylony caákowicie do tyáu.
Sposób postĊpowania
• OstroĪnie przyspieszaü i hamowaü.
• Dostosowaü prĊdkoĞü jazdy do warunków otoczenia i transportowanego áadunku.
• Na skrzyĪowaniach i przejazdach zwracaü uwagĊ na innych uczestników ruchu.
• W miejscach o záej widocznoĞci jeĨdziü tylko w asyĞcie drugiej osoby.
• Zjazdy i podjazdy pokonywaü zawsze áadunkiem do góry, nie jechaü w poprzek
stoku i nie zawracaü.
Odkáadanie áadunku
Warunki
– Odpowiednie stanowisko magazynowe do magazynowania.
Z
Sposób postĊpowania
• Ustawiü maszt w pozycji pionowej.
• Podjechaü ostroĪnie do Īądanego stanowiska.
• OpuĞciü widáy, tak aby oderwaáy siĊ od áadunku.
Aby zapobiec uszkodzeniu áadunku i noĞnika, naleĪy unikaü gwaátownego
opuszczania áadunku.
• OpuĞciü noĞnik áadunku.
• OstroĪnie wysunąü zĊby wideá spod palety.
11.11 PL
Jednostka áadunkowa jest odáoĪona.
83
4.12 Obsáuga masztu i zintegrowanych urządzeĔ doczepianych
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku podczas obsáugi masztu i zintegrowanych
urządzeĔ doczepianych
Osoby przebywające w strefie zagroĪenia wózka mogą doznaü obraĪeĔ.
Strefa zagroĪenia to obszar, w którym osoby tam przebywające są naraĪone na
niebezpieczeĔstwo na skutek ruchów wózka, áącznie z noĞnikami áadunku,
oprzyrządowaniem doczepianym itp. Do strefy zagroĪenia zalicza siĊ teĪ obszar, w
zasiĊgu którego moĪe nastąpiü upadek áadunku, przyrządów roboczych itp.
W strefie zagroĪenia wózka nie mogą przebywaü Īadne osoby z wyjątkiem operatora
(w swojej normalnej pozycji roboczej).
XUsunąü osoby przebywające w strefie zagroĪenia wózka. Gdy osoby nie opuszczą
strefy zagroĪenia, natychmiast przerwaü pracĊ wózka.
XGdy osoby mimo ostrzeĪenia nie opuszczą strefy zagroĪenia, zabezpieczyü wózek
przed dostĊpem nieupowaĪnionych osób trzecich.
XTransportowaü wyáącznie odpowiednio zabezpieczone i osadzone áadunki. W
przypadku niebezpieczeĔstwa przewrócenia lub wysypania siĊ czĊĞci áadunku
naleĪy zastosowaü odpowiednie Ğrodki ochronne.
XNie przekraczaü obciąĪeĔ maksymalnych podanych na wykresie udĨwigu.
XNigdy nie wchodziü i nie przebywaü pod uniesionymi noĞnikami áadunku/kabiną
operatora.
XNie wchodziü na noĞnik áadunku.
XWózka nie wolno stosowaü do podnoszenia osób.
XNie wkáadaü rąk pomiĊdzy ramiona masztu.
XElementy obsáugi moĪna obsáugiwaü wyáącznie z fotela operatora, nie wykonywaü
gwaátownych ruchów.
XOperator powinien byü przeszkolony w zakresie eksploatacji masztu i
oprzyrządowania doczepianego.
4.12.1 Obsáuga masztu za pomocą SOLOPILOTA
111
Podnoszenie i opuszczanie
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü
(patrz "Przygotowywanie
stronie 72).
S
eksploatacyjna,
do pracy" na
H
Sposób postĊpowania
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (111) przesunąü w
kierunku H, áadunek podnosi siĊ.
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (111) przesunąü w
kierunku S, áadunek opuszcza siĊ.
11.11 PL
àadunek jest podniesiony wzgl. opuszczony.
84
Z
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
112
Pochylanie masztu do przodu i do tyáu
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü
(patrz "Przygotowywanie
stronie 72).
V
eksploatacyjna,
do pracy" na
R
Sposób postĊpowania
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (112) przesunąü w
kierunku R, maszt pochyla siĊ do tyáu.
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (112) przesunąü w
kierunku V, maszt pochyla siĊ do przodu.
Maszt jest pochylony do tyáu wzgl. do przodu.
Z
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
Ustawianie wbudowanego przesuwnika
bocznego (wyposaĪenie dodatkowe)
Warunki
– Przywrócona
gotowoĞü
(patrz "Przygotowywanie
stronie 72).
113
V
R
eksploatacyjna,
do pracy" na
Sposób postĊpowania
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (113) przesunąü w
kierunku R, noĞnik áadunku przesuwa siĊ w
prawo (z perspektywy operatora).
• DĨwigniĊ SOLOPILOTA (113) przesunąü w
kierunku V, noĞnik áadunku przesuwa siĊ w lewo (z perspektywy operatora).
Przesuwnik boczny jest ustawiony.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
11.11 PL
Z
85
Ustawianie zĊbów wideá za
wbudowanego
nastawnika
(wyposaĪenie dodatkowe)
pomocą
wideá
111
A
OSTROĩNIE!
Z
Za pomocą nastawnika wideá nie moĪna
przytrzymywaü áadunku.
Warunki
– Przywrócona
gotowoĞü
(patrz "Przygotowywanie
stronie 72).
eksploatacyjna,
do pracy" na
114
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü
przeáącznik
(114)
i
jednoczeĞnie
przesunąü
SOLOPILOTA (111) w kierunku Z, zĊby wideá zsuwają siĊ.
• Nacisnąü
przeáącznik
(114)
i
jednoczeĞnie
przesunąü
SOLOPILOTA (111) w kierunku A, zĊby wideá rozsuwają siĊ.
dĨwigniĊ
dĨwigniĊ
ZĊby wideá są ustawione.
Synchronizacja zbieĪnoĞci zĊbów wideá za
pomocą wbudowanego nastawnika wideá
(wyposaĪenie dodatkowe)
Warunki
– Przywrócona
gotowoĞü
eksploatacyjna,
(patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 72).
– ZĊby wideá nie pracują synchronicznie.
111
A
Z
114
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przeáącznik (114) i jednoczeĞnie
przesunąü dĨwigniĊ SOLOPILOTA (111) w
kierunku A i caákowicie rozsunąü zĊby wideá.
• Nacisnąü
przeáącznik
(114)
i
jednoczeĞnie
przesunąü
SOLOPILOTA (111) w kierunku Z i caákowicie zsunąü zĊby wideá.
dĨwigniĊ
ZĊby wideá są zsynchronizowane.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
11.11 PL
Z
86
4.12.2 Obsáuga masztu za pomocą MULTIPILOTA
Podnoszenie i opuszczanie
Warunki
– Przywrócona
gotowoĞü
(patrz "Przygotowywanie
stronie 72).
62
S
eksploatacyjna,
do pracy" na
Sposób postĊpowania
• Przesunąü MULTIPILOT (62) w kierunku H,
áadunek podnosi siĊ.
• Przesunąü MULTIPILOT (62) w kierunku S,
áadunek opuszcza siĊ.
H
àadunek jest podniesiony wzgl. opuszczony.
Z
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
Pochylanie masztu do przodu i do tyáu
V
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, (patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 72).
Sposób postĊpowania
• DĨwigniĊ MULTIPILOTA (62) przesunąü w
kierunku V, maszt pochyla siĊ do przodu.
• Przesunąü dĨwigniĊ MULTIPILOTA (62) w
kierunku R, maszt pochyla siĊ do tyáu.
62
R
Maszt jest pochylony do tyáu lub do przodu.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
11.11 PL
Z
87
Ustawianie
wbudowanego
przesuwnika
bocznego (wyposaĪenie dodatkowe)
115
62
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, (patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 72).
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk (115) w lewo, noĞnik
áadunku przesuwa siĊ w lewo (z perspektywy
operatora).
• Nacisnąü przycisk (115) w prawo, noĞnik
áadunku przesuwa siĊ w prawo (z perspektywy
operatora).
Przesuwnik boczny jest ustawiony.
Z
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
Ustawianie zĊbów wideá za
wbudowanego
nastawnika
(wyposaĪenie dodatkowe)
pomocą
wideá
116
OSTROĩNIE!
Za pomocą nastawnika wideá nie moĪna
przytrzymywaü áadunku.
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, (patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 72).
73
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk (116) i jednoczeĞnie wáączyü przycisk (73), zĊby wideá
rozsuwają siĊ.
• Pociągnąü przycisk (116) i jednoczeĞnie wáączyü przycisk (73), zĊby wideá zsuwają
siĊ.
11.11 PL
ZĊby wideá są ustawione.
88
Synchronizacja zbieĪnoĞci zĊbów wideá za
pomocą wbudowanego nastawnika wideá
(wyposaĪenie dodatkowe)
116
Warunki
– Przywrócona gotowoĞü eksploatacyjna, (patrz
"Przygotowywanie do pracy" na stronie 72).
– ZĊby wideá nie pracują synchronicznie.
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk (116) i jednoczeĞnie wáączyü
przycisk (73), caákowicie rozsunąü zĊby wideá.
• Pociągnąü przycisk (116) i jednoczeĞnie
wáączyü przycisk (73), caákowicie zsunąü zĊby wideá.
73
ZĊby wideá są zsynchronizowane.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
11.11 PL
Z
89
4.13 Wskazówki
bezpieczeĔstwa
oprzyrządowania doczepianego
Z
dot.
obsáugi
dodatkowego
Opcjonalnie wózki mogą byü wyposaĪone w jeden lub kilka dodatkowych ukáadów
hydraulicznych do obsáugi oprzyrządowania doczepianego. Dodatkowe ukáady
hydrauliczne są oznaczone ZH1, ZH2 i ZH3.
Dodatkowe ukáady hydrauliczne do wymiennego wyposaĪenia są wyposaĪone w
specjalne sprzĊgáa na wsporniku wideá. MontaĪ wymiennego wyposaĪenia (patrz
"MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania doczepianego" na stronie 98).
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo
wypadku
na
skutek
doczepienia
wymiennego
wyposaĪenia.
Przy doczepianiu wymiennego wyposaĪenia moĪe dojĞü do poszkodowania osób.
MoĪna stosowaü wyáącznie wymienne wyposaĪenie, które po przeprowadzeniu
analizy zagroĪeĔ przez uĪytkownika uznawane jest za bezpieczne.
XStosowaü wyáącznie oprzyrządowanie doczepiane ze znakiem CE.
XStosowaü wyáącznie takie oprzyrządowanie doczepiane, które producent
przeznaczyá do uĪytkowania z danym wózkiem.
XStosowaü wyáącznie oprzyrządowanie doczepiane, które zostaáo zamontowane
przez uĪytkownika zgodnie z przeznaczeniem.
XUpewniü siĊ, Īe uĪytkownik jest przeszkolony pod kątem obsáugi oprzyrządowania
doczepianego i stosuje je zgodnie z przeznaczeniem.
XNaleĪy na nowo okreĞliü udĨwig wózka i w przypadku zmiany zaopatrzyü go w
dodatkową tabliczkĊ udĨwigu.
XPostĊpowaü zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta oprzyrządowania
doczepianego.
XStosowaü wyáącznie oprzyrządowanie doczepiane, które nie ogranicza
widocznoĞci w kierunku jazdy.
JeĞli widocznoĞü w kierunku jazdy jest ograniczona, na podstawie analizy
zagroĪeĔ uĪytkownik musi ustaliü, czy wózek naleĪy wyposaĪyü w odpowiednie
narzĊdzia pomocnicze, np. system kamer lub lusterka. W przypadku zastosowania
tych narzĊdzi, naleĪy ostroĪnie przeüwiczyü jazdĊ z nimi.
11.11 PL
Z
90
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. oprzyrządowania doczepianego „przesuwnik
boczny” i „nastawnik wideá”
OSTRZEĩENIE!
W przypadku stosowania wielofunkcyjnych nastawników wideá (wielofunkcyjnych
chwytaków do palet) ograniczona widocznoĞü i zmniejszona boczna stabilnoĞü mogą
byü przyczyną wypadków.
XPrĊdkoĞü jazdy dostosowaü do widocznoĞci i áadunku.
XPodczas jazdy wstecznej sprawdzaü widocznoĞü.
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. oprzyrządowania doczepianego z funkcją
chwytającą (np. chwytaków do bel i beczek itp.)
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek spadającego áadunku
MoĪe dojĞü do báĊdów w obsáudze i áadunek moĪe przypadkowo spaĞü.
XPrzyáączanie oprzyrządowania chwytającego jest dopuszczalne tylko w przypadku
wózków wyposaĪonych w przycisk zwalniający dodatkowe funkcje hydrauliczne.
XOprzyrządowanie doczepiane z funkcjami chwytającymi nie moĪe byü stosowane
w wózkach wyposaĪonych w dodatkowy ukáad hydrauliczny ZH1, ZH2 lub ZH3.
XPrzy podáączaniu oprzyrządowania doczepianego zwróciü uwagĊ, aby przewody
hydrauliczne oprzyrządowania podáączyü do odpowiednich przyáączy, (patrz
"MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania doczepianego" na stronie 98).
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. oprzyrządowania doczepianego z funkcją
obracania
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek Ğrodka ciĊĪkoĞci umieszczonego
niecentralnie
W przypadku stosowania urządzeĔ obrotowych i áadunków podejmowanych
niecentralnie Ğrodek ciĊĪkoĞci moĪe siĊ znacznie przesunąü poza Ğrodek, co
zwiĊksza niebezpieczeĔstwo wypadku.
XDostosowaü prĊdkoĞü jazdy do áadunku.
XPodejmowaü áadunek centralnie.
91
Wskazówki
bezpieczeĔstwa
doczepianego
dot.
teleskopowego
oprzyrządowania
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek zwiĊkszonego ryzyka przewrócenia i
ograniczonego udĨwigu
RozáoĪone teleskopowe oprzyrządowanie doczepiane (np. wysuwany wspornik
wideá, teleskopowe zĊby wideá, teleskopowe wysiĊgniki dĨwigowe) zwiĊksza ryzyko
przewrócenia siĊ wózka.
XZ funkcji teleskopowej korzystaü wyáącznie przy wkáadaniu i wyjmowaniu áadunku.
XPodczas transportu oprzyrządowanie doczepiane powinno byü zawsze záoĪone.
XDostosowaü prĊdkoĞü jazdy do zmienionego Ğrodka ciĊĪkoĞci áadunku.
92
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. oprzyrządowania doczepianego do transportu
wiszących áadunków
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek koáyszącego siĊ áadunku i
ograniczonego udĨwigu.
XDostosowaü prĊdkoĞü jazdy do áadunku, powinna byü ona mniejsza niĪ prĊdkoĞü
pieszego.
XKoáyszący siĊ áadunek zabezpieczyü np. elementami zaczepowymi.
XOgraniczyü pozostaáy udĨwig i potwierdziü go ekspertyzą rzeczoznawcy.
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. czerpaka do materiaáów sypkich jako
oprzyrządowania doczepianego
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek zwiĊkszonego obciąĪenia masztu.
XW ramach codziennych czynnoĞci kontrolnych przed uruchomieniem wózka, (patrz
"Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu" na stronie 62),
sprawdzaü pod kątem ew. uszkodzeĔ zwáaszcza wspornik wideá, szyny i maszty
rolek.
Wskazówki bezpieczeĔstwa dot. przedáuĪeĔ wideá
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niezabezpieczonych i za duĪych
przedáuĪeĔ wideá.
XW przypadku przedáuĪeĔ wideá o otwartym przekroju transportowaü wyáącznie
áadunki, które spoczywają na caáej dáugoĞci przedáuĪenia wideá.
XStosowaü wyáącznie takie przedáuĪenia zĊbów wideá, które są zgodne z przekrojem
wideá i minimalną dáugoĞcią wideá wózka oraz danymi na tabliczce znamionowej
przedáuĪenia wideá.
XDáugoĞü podstawowych wideá musi wynosiü przynajmniej 60% dáugoĞci
przedáuĪenia wideá.
XPrzedáuĪenia wideá zablokowaü na podstawowych zĊbach wideá.
XW ramach codziennych czynnoĞci kontrolnych przed uruchomieniem wózka, (patrz
"Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu" na stronie 62),
sprawdzaü dodatkowo zablokowanie przedáuĪenia zĊbów wideá.
XPrzedáuĪenie zĊbów wideá z niepeáną lub uszkodzoną blokadą odpowiednio
oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XNie eksploatowaü wózków z niepeáną lub uszkodzoną blokadą przedáuĪenia zĊbów
wideá. Wymieniü przedáuĪki wideá.
XPrzedáuĪenie wideá ponownie uĪytkowaü dopiero po usuniĊciu usterki.
XStosowaü tylko przedáuĪki wideá wolne od zanieczyszczeĔ i ciaá obcych w obszarze
otworu wjazdowego. W razie potrzeby oczyĞciü przedáuĪki wideá.
93
4.14 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą
SOLO-PILOTA
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowych symboli
Symbole na elementach obsáugi, które nie przedstawiają funkcji oprzyrządowania
doczepianego, mogą byü przyczyną wypadków.
XElementy obsáugi z symbolem, na podstawie którego moĪna rozpoznaü funkcjĊ
oprzyrządowania doczepianego, naleĪy odpowiednio oznaczyü.
XKierunki ruchu oprzyrządowania doczepianego zdefiniowaü wg normy ISO 3691-1
zgodnie z kierunkiem manipulowania elementami obsáugi.
4.14.1 SOLOPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania
doczepianego
dĨwignia (113) odpowiada za funkcje
oprzyrządowania doczepianego. DĨwignie,
które nie są potrzebne, nie peánią Īadnej
funkcji.
Przyáącza
(patrz
"MontaĪ
dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 98).
113
V
R
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü dĨwigniĊ (113) w kierunku V lub
R.
11.11 PL
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną
funkcjĊ.
94
4.14.2 SOLOPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1 i ZH2
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego dĨwignia/
przycisk (111, 113, 114) odpowiada za
funkcje oprzyrządowania doczepianego.
DĨwignie, które nie są potrzebne, nie peánią
Īadnej funkcji. Przyáącza (patrz "MontaĪ
dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 98).
113
111
V
R
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü dĨwigniĊ (113) w kierunku V lub
114
R.
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH2:
Nacisnąü przeáącznik (114) i jednoczeĞnie przesunąü dĨwigniĊ (111) w kierunku V
lub R.
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną funkcjĊ.
4.14.3 SOLOPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1, ZH2 i ZH3
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego dĨwignia/
przycisk (111, 113, 114, 117) odpowiada za
funkcje oprzyrządowania doczepianego.
DĨwignie, które nie są potrzebne, nie peánią
Īadnej funkcji. Przyáącza (patrz "MontaĪ
dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 98).
111
113
117
V
R
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü dĨwigniĊ (113) w kierunku V lub R.
114
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH2:
Przesunąü dĨwigniĊ (117) w kierunku V lub R.
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH3:
Nacisnąü przeáącznik (114) i jednoczeĞnie przesunąü dĨwigniĊ (111) w kierunku V
lub R.
11.11 PL
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną funkcjĊ.
95
4.15 Obsáuga dodatkowego oprzyrządowania doczepianego za pomocą
MULTIPILOTA
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieprawidáowych symboli
Symbole na elementach obsáugi, które nie przedstawiają funkcji oprzyrządowania
doczepianego, mogą byü przyczyną wypadków.
XElementy obsáugi z symbolem, na podstawie którego moĪna rozpoznaü funkcjĊ
oprzyrządowania doczepianego, naleĪy odpowiednio oznaczyü.
XKierunki ruchu oprzyrządowania doczepianego zdefiniowaü wg normy ISO 3691-1
zgodnie z kierunkiem manipulowania elementami obsáugi.
4.15.1 MULTIPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego przycisk (115)
odpowiada za funkcje oprzyrządowania
doczepianego. DĨwignie, które nie są
potrzebne, nie peánią Īadnej funkcji. Przyáącza
(patrz "MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 98).
115
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü przycisk (115) w lewo lub w prawo.
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną
funkcjĊ.
4.15.2 MULTIPILOT z wysterowywaniem przyáącza hydraulicznego ZH1 i ZH2
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego dĨwignia/
przycisk (115,116,73) odpowiada za funkcje
oprzyrządowania doczepianego. DĨwignie,
które nie są potrzebne, nie peánią Īadnej
funkcji.
Przyáącza
(patrz
"MontaĪ
dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 98).
116
115
Sposób postĊpowania
73
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü przycisk (115) w lewo lub w prawo.
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH2:
Nacisnąü lub pociągnąü dĨwigniĊ (116) i nacisnąü jednoczeĞnie przycisk (73).
11.11 PL
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną funkcjĊ.
96
4.15.3 MULTIPILOT z wysterowaniem przyáącza hydraulicznego ZH1, ZH2 i ZH3
Z
W
zaleĪnoĞci
od
stosowanego
oprzyrządowania doczepianego dĨwignie/
przyciski (115, 116, 73) odpowiadają za
funkcje
oprzyrządowania
doczepianego.
DĨwignie, które nie są potrzebne, nie peánią
Īadnej funkcji. Przyáącza (patrz "MontaĪ
dodatkowego
oprzyrządowania
doczepianego" na stronie 98).
116
115
73
Sposób postĊpowania
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH1:
Przesunąü przycisk (115) w lewo lub w prawo.
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH2:
Nacisnąü lub pociągnąü dĨwigniĊ (116).
• Obsáuga przyáącza hydraulicznego ZH3:
Nacisnąü lub pociągnąü dĨwigniĊ (116) i nacisnąü jednoczeĞnie przycisk (73).
11.11 PL
Oprzyrządowanie doczepiane wykonuje daną funkcjĊ.
97
4.16 MontaĪ dodatkowego oprzyrządowania doczepianego
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niepoprawnego podáączenia
oprzyrządowania doczepianego.
Oprzyrządowanie doczepiane, które nie jest prawidáowo hydraulicznie podáączone,
moĪe byü przyczyną wypadków.
XDo montaĪu i uruchamiania oprzyrządowania doczepianego uprawnieni są
wyáącznie wyspecjalizowani i przeszkoleni pracownicy.
XPostĊpowaü zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta oprzyrządowania
doczepianego.
XPrzed uruchomieniem sprawdziü, czy elementy mocujące są kompletne i
odpowiednio osadzone.
XPrzed uruchomieniem sprawdziü, czy oprzyrządowanie doczepiane dziaáa
prawidáowo.
Podáączanie oprzyrządowania doczepianego hydraulicznie
Warunki
– WĊĪe hydrauliczne w stanie bezciĞnieniowym.
– Wymienne przyáącza dostĊpne w wózku są oznaczone ZH1, ZH2 i ZH3.
– Kierunki ruchu oprzyrządowania doczepianego są zdefiniowane zgodnie z
kierunkiem manipulowania elementami obsáugi.
Sposób postĊpowania
• WĊĪe hydrauliczne w stanie bezciĞnieniowym
• Wyáączyü wózek i odczekaü kilka minut.
• Podáączyü i zatrzasnąü záącze wtykowe.
• Elementy obsáugi z symbolem, na podstawie którego moĪna rozpoznaü funkcjĊ
oprzyrządowania doczepianego, naleĪy odpowiednio oznaczyü.
Oprzyrządowanie doczepiane jest podáączone hydraulicznie.
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
Przyáącza hydrauliczne w oprzyrządowaniu doczepianym z funkcjami
chwytającymi
XPrzyáączanie oprzyrządowania chwytającego jest dopuszczalne tylko w przypadku
wózków wyposaĪonych w przycisk zwalniający dodatkowe funkcje hydrauliczne.
XW wózkach z dodatkowym ukáadem hydraulicznym ZH2 funkcjĊ chwytającą moĪna
podáączyü tylko do pary záączy oznaczonej ZH2.
XW wózkach z dodatkowym ukáadem hydraulicznym ZH3 funkcjĊ chwytającą moĪna
podáączyü tylko do pary záączy oznaczonej ZH3.
98
Rozlany olej hydrauliczny związaü odpowiednim Ğrodkiem i usunąü zgodnie z
obowiązującymi przepisami ochrony Ğrodowiska.
W przypadku kontaktu oleju hydraulicznego ze skórą umyü ją starannie wodą i
mydáem! W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepáukaü je pod bieĪącą
wodą i skonsultowaü siĊ z lekarzem.
11.11 PL
Z
99
5
Jazda z przyczepą
NIEBEZPIECZEēSTWO!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo na skutek niedostosowania prĊdkoĞci i zbyt duĪej masy
caákowitej przyczepy.
W przypadku niedostosowania prĊdkoĞci i/lub za duĪej masy caákowitej przyczepy
podczas jazdy na zakrĊtach i hamowania wózek moĪe siĊ odczepiü.
XWykorzystywaü wózek do jazdy z przyczepą tylko okazjonalnie.
XMasa caákowita przyczepy nie moĪe przekraczaü udĨwigu podanego na tabliczce
udĨwigu, (patrz "Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 29). W
przypadku przewoĪenia dodatkowego áadunku na widáach dopuszczalną caákowitą
masĊ przyczepy naleĪy zmniejszyü o masĊ tego áadunku.
XNie przekraczaü prĊdkoĞci maksymalnej 5 km/h.
XStaáa eksploatacja z przyczepą jest niedozwolona.
XObciąĪanie haka holowniczego jest niedozwolone.
XHolowanie moĪna przeprowadzaü tylko na równych, utwardzonych
nawierzchniach.
XJazda z przyczepą o ustalonej dopuszczalnej masie caákowitej musi zostaü
sprawdzona przez uĪytkownika w jeĨdzie próbnej w okreĞlonych warunkach
eksploatacyjnych.
100
SprzĊganie przyczepy
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia
Podczas sprzĊgania przyczepy zachodzi niebezpieczeĔstwo zgniecenia.
XW przypadku stosowania specjalnych zaczepów holowniczych przestrzegaü
zaleceĔ producenta zaczepu.
XPrzed przyáączeniem zabezpieczyü przyczepĊ przed toczeniem.
XPrzy sprzĊganiu nie wchodziü miĊdzy wózek a dyszel.
XDyszel musi byü ustawiony poziomo, moĪe byü pochylony w dóá maks. 10° i nie
moĪe nigdy wskazywaü do góry.
SprzĊganie przyczepy
Warunki
– Wózek i przyczepa stoją na równej
powierzchni.
– Przyczepa zabezpieczona przed toczeniem.
118
Sposób postĊpowania
• Wcisnąü bolec (118) w dóá i obróciü o 90°.
• Bolec wyciągnąü ku górze i dyszel przyczepy
wprowadziü do otworu.
• WáoĪyü bolec, wcisnąü go w dóá i obróciü o 90°
aĪ do zatrzaĞniĊcia.
11.11 PL
Przyczepa jest sprzĊgniĊta z wózkiem.
101
6
WyposaĪenie dodatkowe
6.1
Klawiatura CanCode
Opis klawiatury CanCode
Klawiatura skáada siĊ z 10 przycisków z cyframi, jednego
przycisku SET i jednego przycisku o.
Przycisk O wskazuje stan pracy za pomocą czerwonej/
zielonej diody Ğwietlnej:
– Funkcja zamka szyfrowego (uruchomienie wózka).
– Ustawianie i zmiana parametrów.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
6.1.1 Zamek szyfrowy
Po wpisaniu poprawnego kodu wózek jezdniowy jest
gotowy do pracy. KaĪdemu wózkowi, kaĪdemu uĪytkownikowi lub grupie
uĪytkowników moĪna przyporządkowaü wáasny kod. W stanie fabrycznym kod
operatora oznaczony jest na naklejonej folii. Po pierwszym uruchomieniu naleĪy
zmieniü kod administratora i uĪytkownika!
Z
W stanie fabrycznym kod
CANCODE (o) to 2-5-8-0.
uĪytkownika
dla
Uruchomienie
Sposób postĊpowania
• Wáączyü wyáącznik awaryjny.
Dioda (123) Ğwieci na czerwono.
• Wpisaü kod.
Po wpisaniu poprawnego kodu dioda
(123) Ğwieci na zielono. JeĪeli dioda
(123) miga na czerwono, to wpisano
89
nieprawidáowy kod. Powtórzyü wpis.
wyĞwietlacza
operatora
i
119 120 121
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
122
Wózek jest wáączony.
123
W trybie uĪytkownika przycisk SET (89) nie dziaáa.
11.11 PL
Z
102
Wyáączanie
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk O.
Wózek jest wyáączony.
Z
Wyáączenie moĪe teĪ nastąpiü automatycznie po upáywie ustawionego czasu. W
tym celu naleĪy wpisaü odpowiedni parametr zamka szyfrowego, (patrz
"Ustawienia parametrów" na stronie 103). Ten dodatkowy mechanizm
zabezpieczający w Īadnym przypadku nie zwalnia uĪytkownika z obowiązku
zabezpieczenia pojazdu przed nieupowaĪnionym dostĊpem osób trzecich przed
jego opuszczeniem. Dlatego uĪytkownik musi w kaĪdym przypadku nacisnąü
przycisk wyáączania przed opuszczeniem pojazdu.
6.1.2 Ustawienia parametrów
W celu zmiany kodu dostĊpowego naleĪy wpisaü kod administratora.
Z
Ustawienie fabryczne kodu administratora
uruchomieniu zmieniü kod administratora!
to
7-2-9-5.
Przy
pierwszym
Zmiana ustawieĔ wózka
Z
Sposób postĊpowania
• Nacisnąü przycisk O (122).
• Podaü kod administratora.
• Podaü trzycyfrowy numer parametru.
• Potwierdziü wybór przyciskiem SET (89).
• Podaü wartoĞü zgodnie z listą parametrów.
W przypadku nieprawidáowego wpisu dioda (123) przycisku O (122) pulsuje na
czerwono.
• Ponownie podaü numer parametru.
• Ponownie podaü lub zmieniü wartoĞü.
• Potwierdziü wybór przyciskiem SET (89).
• CzynnoĞü powtórzyü dla kolejnych parametrów.
• Na koniec nacisnąü przycisk O (122).
11.11 PL
Ustawienia są zmienione.
103
Lista parametrów
Nr
Funkcja
Zakres wartoĞci
nastawczej
000
Zmiana kodu
administratora: DáugoĞü
kodu administratora (od
4 do 6 znaków)
wyznacza równieĪ
dáugoĞü kodów
uĪytkownika. Dopóki
zaprogramowane są
kody, moĪliwa jest tylko
zmiana kodu
administratora na kod o
tej samej dáugoĞci. W
przypadku zmiany
dáugoĞci kodu naleĪy
najpierw usunąü
wszystkie kody.
0000 - 9999
lub
00000 - 99999
lub
000000 - 999999
001
Dodawanie kodu (maks.
250)
0000 - 9999
lub
00000 - 99999
lub
000000 - 999999
Standardowa Uwagi dotyczące
wartoĞü
przebiegu prac
nastawcza
7295
– (dioda LED 119
pulsuje)
wpis aktualnego
kodu
– potwierdziü
(Set 89)
– (dioda 120
pulsuje)
Wpis nowego
kodu
– potwierdziü
(Set 89)
– (dioda 121
pulsuje)
powtórzenie
nowego kodu
– potwierdziü
(Set 89)
2580
– (dioda 120
pulsuje)
wpis kodu
– potwierdziü
(Set 89)
– (dioda 121
pulsuje)
powtórzenie
wpisu kodu
– potwierdziü
(Set 89)
11.11 PL
Diody 119-121 znajdują siĊ w przyciskach 1-3.
104
Nr
Funkcja
Zakres wartoĞci
nastawczej
002
Zmiana kodu
0000 - 9999
lub
00000 - 99999
lub
000000 - 999999
003
Usuwanie kodu
0000 - 9999
lub
00000 - 99999
lub
000000 - 999999
004
Kasowanie pamiĊci
kodów (usuwa
wszystkie kody)
3265
010
automatyczne
wyáączanie czasowe
00-31
Standardowa Uwagi dotyczące
przebiegu prac
wartoĞü
nastawcza
– (dioda 119
pulsuje)
Wpis aktualnego
kodu
– potwierdziü
(Set 89)
– (dioda 120
pulsuje)
Wpis nowego
kodu
– potwierdziü
(Set 89)
– (dioda 121
pulsuje)
powtórzenie wpisu
kodu
– potwierdziü
(Set 89)
– (dioda 120
pulsuje)
wpis nowego kodu
– potwierdziü
(Set 89)
– (dioda 121
pulsuje)
powtórzenie wpisu
kodu
– potwierdziü
(Set 89)
– 3265 = usuĔ
– inny wpis = nie
usuwaj
00
– 00 = brak
wyáączania
– 01 - 30 = czas
wyáączenia w min
– 31 = wyáączanie
po 10 sekundach
Diody 119-121 znajdują siĊ w przyciskach 1-3.
11.11 PL
Komunikat zdarzeĔ klawiatury obsáugi
Pulsowanie na czerwono diody LED (123) sygnalizuje nastĊpujące zdarzenia:
– Nowy kod administratora jest juĪ zdefiniowany jako kod.
– Nowy kod jest juĪ zdefiniowany jako kod administratora.
– Edytowany kod nie istnieje.
– Zmieniü kod na inny, poniewaĪ ten juĪ istnieje.
– Usuwany kod nie istnieje.
105
– PamiĊü kodów jest peána.
6.2
Systemy wspomagania
Systemy wspomagania Access- Drive- i Lift-Control pomagają operatorowi w
bezpiecznej eksploatacji wózka przy uwzglĊdnieniu wskazówek bezpieczeĔstwa,
(patrz "Zasady bezpieczeĔstwa obowiązujące podczas jazdy" na stronie 70)
zamieszczonych w tej instrukcji eksploatacji.
Zachowanie siĊ podczas jazdy
Operator musi dostosowywaü prĊdkoĞü jazdy do lokalnych warunków. PrĊdkoĞü
jazdy na zakrĊtach, w wąskich przejazdach i w ich pobliĪu, przez drzwi wahadáowe i
w miejscach o sáabej widocznoĞci musi byü odpowiednio mniejsza. Operator musi
utrzymywaü odpowiednią odlegáoĞü od pojazdów poprzedzających wózek i caáy czas
mieü wózek pod kontrolą. Zabrania siĊ nagáego zatrzymywania (z wyjątkiem
przypadków zagroĪenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach
niebezpiecznych lub o utrudnionej widocznoĞci. Wystawianie rąk oraz wychylanie siĊ
poza stanowisko operatora jest zabronione.
6.2.1 Access Control
Aktywacja nastĊpuje tylko wtedy, gdy:
1)operator siedzi na fotelu.
2)wózek jest wáączony za pomocą kluczyka w stacyjce (ISM o /Can Code o).
3)pas bezpieczeĔstwa jest zapiĊty.
Z
JeĞli brak zezwolenia na jazdĊ, pojawia siĊ komunikat. Wykonaü czynnoĞci
opisane w punktach od 1 do 3.
11.11 PL
Z
Gdy operator opuĞci na chwilĊ fotel, po ponownym wejĞciu do pojazdu (fotel jest
zajĊty) i zapiĊciu pasa wózek moĪe dalej pracowaü, bez koniecznoĞci ponownego
wáączenia stacyjki kluczykiem.
106
6.2.2 Drive Control
Ta opcja ogranicza prĊdkoĞü jazdy wózka w zaleĪnoĞci od kąta skrĊtu. Od ustawionej
fabrycznie wysokoĞci podnoszenia maks. prĊdkoĞü jazdy jest ograniczana do
prĊdkoĞci pieszego (ok. 3 km/h) i zapala siĊ lampka kontrolna biegu peázającego.
JeĞli wysokoĞü ta ponownie siĊ obniĪy, nastĊpuje ograniczone przyspieszenie do
prĊdkoĞci ustawionej pedaáem jazdy, aby zapobiec niespodziewanie mocnemu
przyspieszeniu przy przejĞciu z biegu peázającego do jazdy zwykáej. Normalne
przyspieszenie jest aktywowane dopiero po osiągniĊciu prĊdkoĞci ustawionej
pedaáem jazdy.
Z
Oprócz codziennych czynnoĞci kontrolnych przed uruchomieniem (patrz
"Codzienne czynnoĞci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu" na stronie 62)
operator musi wykonaü nastĊpujące prace:
– PodnieĞü pusty noĞnik áadunku powyĪej referencyjnej wysokoĞci podnoszenia i
sprawdziü, czy Ğwieci siĊ lampka kontrolna biegu peázającego.
– SkrĊciü koáa podczas postoju i sprawdziü, czy dziaáa wskazanie ustawienia kóá.
6.2.3 Lift Control
Ta opcja obejmuje funkcjĊ Drive Control oraz nadzoruje i reguluje dodatkowo funkcje
masztu:
Redukcja prĊdkoĞci pochylania w zaleĪnoĞci od wysokoĞci podnoszenia (od
wysokoĞci podnoszenia ok. 1,5 m).
– Po opuszczeniu noĞnika áadunku poniĪej wysokoĞci granicznej prĊdkoĞü
pochylania wraca do wartoĞci okreĞlonej wychyleniem dĨwigni sterującej.
Dodatkowo:
– WskaĨnik kąta nachylenia, (patrz "WskaĨnik kąta nachylenia" na stronie 114).
Oprócz codziennych czynnoĞci kontrolnych przed uruchomieniem operator
musi wykonaü nastĊpujące prace:
11.11 PL
Sposób postĊpowania
• PodnieĞü pusty noĞnik áadunku powyĪej referencyjnej wysokoĞci podnoszenia i
sprawdziü, czy Ğwieci siĊ lampka kontrolna biegu peázającego, a prĊdkoĞü
pochylania jest znacznie ograniczona.
• SkrĊciü koáa podczas postoju i sprawdziü, czy dziaáa wskazanie ustawienia kóá
• Sprawdziü wskaĨnik kąta nachylenia, pochylając maszt do przodu i do tyáu.
107
6.3
Kabina stalowa
Pojazdy wyposaĪone w kabinĊ stalową mają moĪliwoĞü zamkniĊcia obydwu drzwi.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek otwartych drzwi (124)
XJazda przy otwartych drzwiach (124) jest zabroniona. Przy otwieraniu uwaĪaü na
osoby znajdujące siĊ w zasiĊgu drzwi.
XZawsze starannie zamykaü i sprawdzaü drzwi.
XZamykanie drzwi nie zwalnia z obowiązku zapinania pasów, (patrz "Pas
bezpieczeĔstwa" na stronie 69).
Otwieranie i zamykanie drzwi
124
Sposób postĊpowania
• Aby otworzyü zamek drzwi kabiny, naleĪy
obróciü kluczyk w lewą stronĊ.
• Aby zamknąü zamek drzwi kabiny, naleĪy
obróciü kluczyk zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
• Aby otworzyü drzwi kabiny, naleĪy otworzyü
zamek i pociągnąü klamkĊ (125).
125
6.4
Szyba przesuwna
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niezablokowania szyby przesuwnej
XSzyba przesuwna musi byü zawsze zablokowana.
Otwieranie i zamykanie szyb
126
127
11.11 PL
Sposób postĊpowania
• Przesunąü blokadĊ (127) w górĊ.
• Przesunąü szybĊ do przodu lub do tyáu.
• Zatrzasnąü blokadĊ w mocowaniu (126).
108
6.5
Automatyczny/mechaniczny uchwyt skáadany
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek
uszkodzenia skáadanego paáąka
XNie uĪywaü wózka z uszkodzonym
paáąkiem skáadanym. Po kaĪdym
wypadku zlecaü kontrolĊ skáadanego
paáąka autoryzowanemu personelowi.
W Īaden sposób nie modyfikowaü
skáadanego paáąka.
XZamkniĊcie skáadanego paáąka nie
zwalnia z obowiązku zapinania pasów,
(patrz "Pas bezpieczeĔstwa" na
stronie 69).
Zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych
Gdy wózek jest naraĪony na przewrócenie siĊ, w Īadnym razie nie odpinaü pasa
bezpieczeĔstwa. Operatorowi nie wolno zeskakiwaü z wózka. Operator musi schyliü
tuáów nad kierownicą i trzymaü ją obiema rĊkami. Przechyliü ciaáo w stronĊ przeciwną
do kierunku upadku.
Mechaniczna obsáuga uchwytu skáadanego
Sposób postĊpowania
• Aby otworzyü, wcisnąü lewy uchwyt do wewnątrz i jednoczeĞnie skierowaü do góry.
• Po zwolnieniu uchwytu przesuwa siĊ on samoczynnie do przodu i blokuje.
Automatyczna obsáuga uchwytu skáadanego
11.11 PL
Sposób postĊpowania
• Aby otworzyü, wcisnąü lewy uchwyt do wewnątrz i jednoczeĞnie skierowaü do góry,
co spowoduje blokadĊ trybu jazdy.
• Po zamkniĊciu systemu tryb jazdy jest aktywowany.
109
6.6
BODYGUARD
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek
otwartych drzwi (124)
XJazda przy otwartych drzwiach (124)
jest zabroniona. Przy otwieraniu
uwaĪaü na osoby znajdujące siĊ w
zasiĊgu drzwi.
XZawsze starannie zamykaü i sprawdzaü
drzwi.
XZamykanie drzwi nie zwalnia z
obowiązku zapinania pasów, (patrz
"Pas bezpieczeĔstwa" na stronie 69).
128
124
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü uchwyt (128) w kierunku stanowiska operatora, drzwi otwierają siĊ.
• Pociągnąü drzwi (124) w kierunku operatora, drzwi zamykają siĊ.
6.7
Drzwi letnie
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek
otwartych drzwi (124)
XJazda przy otwartych drzwiach (124)
jest zabroniona. Przy otwieraniu
uwaĪaü na osoby znajdujące siĊ w
zasiĊgu drzwi.
XZawsze starannie zamykaü i sprawdzaü
drzwi.
XZamykanie drzwi nie zwalnia z
obowiązku zapinania pasów, (patrz
"Pas bezpieczeĔstwa" na stronie 69).
128
124
Warunki
– W wózkach z czujnikiem nadzoru drzwi jazda jest moĪliwa wyáącznie wtedy, gdy
drzwi letnie są zamkniĊte (o).
11.11 PL
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü uchwyt (128) w kierunku stanowiska operatora, drzwi otwierają siĊ.
• Pociągnąü drzwi (124) w kierunku operatora, drzwi zamykają siĊ.
110
6.8
PodwyĪszenie stanowiska operatora
NIEBEZPIECZEēSTWO!
NiebezpieczeĔstwo na skutek zmiany stabilnoĞci
Boczna stabilnoĞü zmniejsza siĊ w wyniku podwyĪszenia Ğrodka ciĊĪkoĞci wózka.
WysokoĞü ponad dachem ochronnymzwiĊksza siĊ o 300 mm.
XDostosowaü prĊdkoĞü wózka, zwáaszcza podczas jazdy na zakrĊtach.
Z
6.9
Wsiadanie i wysiadanie (patrz "Wsiadanie i wysiadanie" na stronie 64).
Ustawienie fotela operatora
Ustawianie przedáuĪenia oparcia
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek regulacji oparcia podczas jazdy.
XNie ustawiaü przedáuĪenia oparcia podczas jazdy.
Sposób postĊpowania
• WysokoĞü przedáuĪenia oparcia moĪna regulowaü, zmieniając jego ustawienie w
blokadzie.
• Pociągnąü oparcie do góry i zablokowaü, oparcie jest dáuĪsze.
• Nacisnąü oparcie w dóá i zablokowaü, oparcie jest krótsze.
Ustawianie fotela obrotowego
Sposób postĊpowania
• Pociągnąü dĨwigniĊ blokującą (129) do tyáu i
jednoczeĞnie obróciü fotel w wybraną pozycjĊ.
• Zwolniü dĨwigniĊ tak, aby siĊ zatrzasnĊáa.
Fotel obrotowy jest ustawiony i zablokowany.
Z
JeĨdziü wózkiem tylko wtedy, gdy fotel
obrotowy jest zablokowany.
11.11 PL
129
111
6.10 Ogrzewanie
Obsáuga ogrzewania
Sposób postĊpowania
• Obróciü
pokrĊtáo (130),
aby
wáączyü
dmuchawĊ.
• Obróciü regulator temperatury (131) w prawo,
temperatura w kabinie roĞnie.
• Obróciü regulator temperatury (131) w lewo,
temperatura w kabinie spada.
130
131
Wymiana filtra powietrza
Sposób postĊpowania
• Wyjąü filtr wentylacji (132).
• WáoĪyü nowy filtr wentylacji (132), zwracając
uwagĊ na jego stabilne zamontowanie.
132
Kaseta na filtr jest wymieniona.
Po 500 roboczogodzinach sprawdziü filtr i wymieniü najpóĨniej po 1000
roboczogodzinach.
11.11 PL
Z
112
6.11 Zdejmowana krata zabezpieczająca áadunek
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia i duĪa masa kraty zabezpieczającej áadunek
XPodczas wykonywania tej czynnoĞci nosiü obuwie robocze i rĊkawice ochronne.
XDo zdejmowania i zakáadania kraty zabezpieczającej áadunek potrzebne są dwie
osoby.
DemontaĪ kraty zabezpieczającej áadunek
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü Ğruby (133)
• Zdjąü kratĊ zabezpieczającą ze wspornika
wideá i bezpiecznie odstawiü.
133
MontaĪ kraty zabezpieczającej áadunek
Z
Sposób postĊpowania
• Zawiesiü kratĊ zabezpieczającą na górnej szynie wspornika wideá.
• Zamontowaü Ğruby i dokrĊciü kluczem dynamometrycznym.
Moment dokrĊcania = 85 Nm
6.12 Mostkowanie wyáączenia podnoszenia
Z
Do prac w obszarach o ograniczonej wysokoĞci moĪna fabrycznie zainstalowaü
wyáączenie podnoszenia. DziĊki temu moĪna przerywaü podnoszenie.
Kontynuacja podnoszenia:
Sposób postĊpowania
S
• Nacisnąü przycisk „Mostkowanie wyáączenia
podnoszenia” ((patrz "Przeáączniki panelu
obsáugi na bocznej póáce (o)" na stronie 59)).
• Pociągnąü dĨwigniĊ obsáugi (111).
111
H
11.11 PL
Wyáączenie podnoszenia jest wyáączone aĪ do
ponownego
naciĞniĊcia
przycisku
lub
opuszczenia
wspornika
wideá
poniĪej
ustawionego limitu wysokoĞci.
113
6.13 GaĞnice
Z
Sposób postĊpowania
• Otwieranie zamkniĊü (134)
• Wyjąü gaĞnicĊ z uchwytu
Zapoznaü siĊ ze wskazówkami dot.
uĪytkowania
na
piktogramach
znajdujących siĊ na gaĞnicy.
134
6.14 WskaĨnik kąta nachylenia
WSKAZÓWKA
Aktualny kąt nachylania jest wyĞwietlany
na
dodatkowym
wskaĨniku,
przymocowanym po prawej stronie deski
rozdzielczej.
135
11.11 PL
– Zielone diody (135) wskazują pionowe
ustawienie wzglĊdem podáogi.
114
6.15 Zaczep Rockingera z dĨwigną rĊczną lub pilotem
Z
Przestrzegaü wskazówek dot. holowania przyczep, (patrz "Jazda z przyczepą" na
stronie 100).
137
OSTROĩNIE!
136
NiebezpieczeĔstwo
na
skutek
nieprawidáowego
sprzĊgniĊcia
przyczepy
XPrzed rozpoczĊciem jazdy sprawdziü,
czy sprzĊg jest pewnie zablokowany.
XTrzpieĔ kontrolny (138) musi znajdowaü
siĊ na równi z tuleją kontrolną (139).
Obsáuga zaczepu Rockingera (sprzĊganie
przyczepy)
Z
138
139
Sposób postĊpowania
• Zabezpieczyü przyczepĊ przed toczeniem.
• CiĊgáo przyczepy ustawiü na wysokoĞci zaczepu.
• Pociągnąü dĨwigniĊ rĊczną (137)/pilota (136) (o) do góry.
Pilot (136) (o), w zaleĪnoĞci od wariantu wózka, znajduje siĊ w obszarze dachu
ochronnego.
• Powoli cofaü wózek, aĪ zaczep siĊ zablokuje.
• Nacisnąü dĨwigniĊ rĊczną (137)/pilota (136) (o) w dóá.
Obsáuga zaczepu Rockingera (rozprzĊganie przyczepy)
11.11 PL
Sposób postĊpowania
• Zabezpieczyü przyczepĊ przed toczeniem.
• Pociągnąü dĨwigniĊ rĊczną (137)/pilota (136) (o) do góry.
• Jechaü wózkiem do przodu.
• Nacisnąü dĨwigniĊ rĊczną (137)/pilota (136) (o) w dóá.
115
6.16 System kamer
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek braku widocznoĞci w obszarze
roboczym
XSystem kamer jest urządzeniem pomocniczym umoĪliwiającym bezpieczne
uĪytkowanie wózka.
XJazdĊ i pracĊ przy uĪyciu systemu kamer naleĪy starannie przeüwiczyü!
XUstawiü kamerĊ tak, aby uzyskaü dostĊp do niewidocznego obszaru roboczego.
Z
JeĞli urządzenie jest wykorzystywane jako kamera cofania monitor wáącza siĊ
automatycznie po wáączeniu biegu wstecznego.
140 141 142 143 144
Praca z systemem kamer
– Nacisnąü przycisk (144) na monitorze, system kamer jest wáączony lub wyáączony.
– Nacisnąü przycisk (143), ekran rozjaĞnia siĊ lub Ğciemnia (przeáączanie w tryb
dzienny/nocny).
– Nacisnąü przycisk (140), otwiera siĊ menu.
Z
Wielokrotne naciĞniĊcie przycisku powoduje przejĞcie miĊdzy punktami menu
(kontrast, jasnoĞü, nasycenie barw, jĊzyk, wideo, odbicie lustrzane) lub zamkniĊcie
menu.
Ustawianie punktów menu
– Nacisnąü przycisk (142), krok do przodu.
– Nacisnąü przycisk (141), krok do tyáu.
Zabrudzony ekran lub szczeliny wentylacyjne oczyĞciü miĊkką Ğciereczką lub
pĊdzlem.
11.11 PL
Z
116
6.17 Schemat obsáugi „N”
OSTRZEĩENIE!
Zabrania siĊ przebywania osób pod lub na podniesionym áadunku i kabinie
operatora!
XNie wchodziü na noĞnik áadunku.
XWózka nie wolno stosowaü do podnoszenia osób.
XUsunąü osoby przebywające w strefie zagroĪenia wózka.
XNigdy nie wchodziü i nie przebywaü pod uniesionymi i niezabezpieczonymi
noĞnikami áadunku/kabiną operatora.
Z
W schemacie obsáugi „N”, w porównaniu z obsáugą standardową, zamienione są
funkcje obsáugi podnoszenia i pochylania. MULTIPILOT moĪe byü obsáugiwany
wyáącznie z fotela operatora. Operator powinien byü przeszkolony w zakresie
eksploatacji masztu i oprzyrządowania doczepionego!
WSKAZÓWKA
XPochylenie MULTI-PILOTA reguluje prĊdkoĞü podnoszenia wzgl. opuszczania
oraz prĊdkoĞü pochylania. Aby zapobiec uszkodzeniu áadunku i trawers, naleĪy
unikaü gwaátownego opuszczania palety.
Obsáuga podnoszenia
Sposób postĊpowania
• Przesunąü MULTI-PILOT w prawo (kierunek H), áadunek podnosi siĊ.
• Przesunąü MULTI-PILOT w lewo (kierunek S), áadunek opuszcza siĊ.
V
Obsáuga pochylania
H
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo zgniecenia przez
pochylający siĊ maszt
XPodczas pochylania masztu do tyáu
miĊdzy masztem a Ğcianą czoáową nie
mogą znajdowaü siĊ Īadne czĊĞci ciaáa.
S
R
Sposób postĊpowania
• Przesunąü MULTI-PILOT do przodu (kierunek
V), áadunek zostanie wychylony w przód.
• Przesunąü MULTI-PILOT do tyáu (kierunek R), áadunek zostanie wychylony w tyá.
Po osiągniĊciu odbojnika kraĔcowego ruchu roboczego (odgáos zaworu
ograniczenia ciĞnienia) zwolniü dĨwigniĊ. DĨwignia powraca automatyczne do
pozycji neutralnej.
11.11 PL
Z
117
7
Pomoc w przypadku usterek
7.1
Szukanie báĊdów i postĊpowanie
Niniejszy rozdziaá umoĪliwia uĪytkownikowi samodzielną lokalizacjĊ i usuwanie
prostych usterek lub skutków báĊdów w obsáudze. Przy usuwaniu báĊdów naleĪy
przestrzegaü podanej w tabeli kolejnoĞci wykonywania poszczególnych czynnoĞci.
JeĪeli czynnoĞci opisane w „PostĊpowaniu” nie doprowadzą do odzyskania
sprawnoĞci wózka, lub jeĪeli na ukáadzie elektronicznym wskazywany jest báąd lub
usterka wraz z odpowiednim numerem báĊdu, wtedy naleĪy powiadomiü serwis
producenta.
Dalsze czynnoĞci naprawcze powinny byü przeprowadzone wyáącznie przez
odpowiednio przeszkolony personel serwisowy producenta. Producent dysponuje
specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem serwisowym.
W celu umoĪliwienia szybkiego i efektywnego usuniĊcia usterki naleĪy personelowi
serwisowemu podaü nastĊpujące waĪne informacje:
- numer seryjny wózka
- numer báĊdu na wyĞwietlaczu (jeĞli jest podany)
- opis báĊdu
- aktualne miejsce postoju wózka.
11.11 PL
Z
118
Komunikaty informacyjne
Wskazanie
INFO 02
INFO 05
INFO 16
Znaczenie
– Niewybrany kierunek jazdy przy wáączeniu wózka, nie pojawia
siĊ wskaĨnik pozycji kóá.
– Podczas eksploatacji zmiana kierunku jazdy do pozycji
neutralnej, zmieniająca siĊ wskaĨnik pozycji kóá z „do przodu”
na „do tyáu”.
(opcjonalne ustawienie dla wejĞcia wyáączenia jazdy)
Aktywne wyáączenie podnoszenia / niezaleĪne od pozostaáych
warunków.
(opcjonalne ustawienie dla wejĞcia wyáączenia jazdy)
Aktywne wyáączenie jazdy / niezaleĪne od pozostaáych
warunków.
Pozycja spoczynkowa pedaáu jazdy
– Ustawiany przez parametr komunikat, czy pozycja
spoczynkowa jest sprawdzana tylko przy wáączaniu, czy przy
kaĪdej zmianie czujnika fotela „rozwarty” na „zwarty”.
Pozycja spoczynkowa ukáadu hydraulicznego
INFO 36
– Ustawianie za pomocą parametru, czy komunikat ma byü
wyĞwietlany, czy nie.
Przegrzanie
INFO 40
– Sterownik jazdy lub podnoszenia nagrzany do temp. powyĪej
83°.
– Silnik jazdy lub podnoszenia nagrzany do temp. powyĪej 145°.
Jazda z zaciągniĊtym hamulcem rĊcznym
INFO 90
– WciĞniĊty pedaá jazdy, pomimo Īe wáącznik hamulca rĊcznego
jest w pozycji parkowania
Pozycja spoczynkowa ukáadu hydraulicznego przy wáączaniu
INFO 96
– Podczas wáączania wáączona funkcja hydrauliczna.
– Wáączona funkcja hydrauliczna nie jest wykonywana.
11.11 PL
INFO 35
119
Usterka
Wózek nie jedzie
MoĪliwa przyczyna
– Niepodáączony wtyk
akumulatora.
– WciĞniĊty wyáącznik
awaryjny.
– Kluczyk w stacyjce w
pozycji „0”.
– Zbyt niski stan
naáadowania
akumulatora.
– Bezpiecznik
uszkodzony.
Nie moĪna podnieĞü
áadunku
–
–
–
–
–
–
11.11 PL
Wskazanie usterki na
panelu wskaĨników
PostĊpowanie
– Sprawdziü wtyk
akumulatora, w razie
potrzeby podáączyü.
– Odblokowaü wyáącznik
awaryjny.
– Ustawiü kluczyk w
stacyjce w pozycji „I”.
– Sprawdziü stan
naáadowania akumulatora,
w razie potrzeby
doáadowaü.
– Sprawdziü bezpieczniki.
Wózek nie jest gotowy – Przeprowadziü wszystkie
do pracy.
czynnoĞci opisane w
punkcie „Pojazd nie
jedzie”.
Zbyt niski poziom oleju – Sprawdziü poziom oleju
hydraulicznego.
hydraulicznego.
Wyáączenie przez
czujnik rozáadowania
– Naáadowaü akumulator.
akumulatora.
Bezpiecznik
– Sprawdziü bezpieczniki
uszkodzony.
(o).
Za duĪe obciąĪenie.
– Przestrzegaü udĨwigu
maksymalnego, (patrz
"Tabliczka znamionowa"
na stronie 31).
Wózek nie jest gotowy – Nacisnąü wyáącznik
do pracy.
awaryjny lub obróciü
kluczyk w stacyjce w
poáoĪenie 0, po upáywie 3
sekund powtórzyü Īądaną
funkcjĊ.
120
7.2
Kierowanie pojazdem bez napĊdu wáasnego
7.2.1 Odholowanie wózka
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
Nieprawidáowe holowanie wózka moĪe spowodowaü zagroĪenie dla osób.
XWózek odholowywaü wyáącznie pojazdami, które dysponują odpowiednią siáą
pociągową i siáą hamowania dla przyczep bez hamulców.
XDo holowania uĪywaü drąĪka holowniczego.
XHolowaü wózek z prĊdkoĞcią pieszego.
XNie parkowaü wózka ze zwolnionym hamulcem postojowym.
XNa siedzeniu kierowcy pojazdu ratowniczego i holowanego wózka jezdniowego
muszą znajdowaü siĊ osoby kierujące tymi pojazdami.
Odholowanie wózka
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowaü pojazd.
– Wyjąü wtyk akumulatora.
47
Sposób postĊpowania
• Przymocowaü drąĪek holowniczy do haka (47)
pojazdu pociągowego i odholowywanego
wózka.
• Zwolniü hamulec postojowy.
• Odholowaü wózek do miejsca przeznaczenia.
• Wáączyü hamulec postojowy.
• Odáączyü drąĪek holowniczy.
11.11 PL
Wózek jest zabezpieczony i znajduje siĊ w
miejscu docelowym.
121
7.2.2 Kierowanie pojazdem bez napĊdu wáasnego
OSTRZEĩENIE!
Niekontrolowane ruchy wózka
Przy zwolnionym hamulcu sprĊĪynowym i braku dostatecznego zabezpieczenia
wózek moĪe siĊ toczyü.
XW celu poruszania bez zasilania zwolniü hamulec sprĊĪynowy.
XZabezpieczyü wózek przed toczeniem, stosując odpowiednie zabezpieczenia.
Zwalnianie hamulca postojowego
Warunki
– Wyáączyü wyáącznik awaryjny i stacyjkĊ.
– Wyjąü wtyk akumulatora.
– Zabezpieczyü pojazd przed toczeniem.
– Zdjąü páytĊ podáogową, w tym celu odkrĊciü od
niej Ğruby mocujące.
Z
145
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü ĞrubĊ (145).
• Odblokowaü
i
wyjąü
cewkĊ
elektromagnesu (146).
146
• WkrĊciü ĞrubĊ (145); zawór jest przy tym
uruchamiany mechanicznie.
• Mocno obróciü kierownicĊ o ok. 2 obroty.
Akumulator sprĊĪynowy jest pompowany i powoduje zwolnienie hamulca.
• Odholowaü wózek na miejsce przeznaczenia, korzystając z drąĪka holowniczego.
Wózek znajduje siĊ w miejscu docelowym.
Aktywacja hamulca postojowego
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü ĞrubĊ (145).
• NaáoĪyü na zawór cewkĊ elektromagnesu (146) i zablokowaü.
• WkrĊciü ĞrubĊ (145). Koáa napĊdowe są zablokowane lub wyhamowane przez
hamulec.
• Zamontowaü blachĊ podáogową.
11.11 PL
Bezpiecznie zaparkowany wózek.
122
7.3
Z
Opuszczanie awaryjne
W przypadku usterki sterownika hydrauliki moĪna opuĞciü maszt rĊcznie.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ na skutek opuszczenia masztu
XPodczas opuszczania awaryjnego usunąü osoby przebywające w strefie
zagroĪenia wózka.
XNigdy nie wchodziü i nie przebywaü pod uniesionymi noĞnikami áadunku/kabiną
operatora.
XZawór opuszczania awaryjnego naleĪy obsáugiwaü wyáącznie spoza pojazdu.
XAwaryjne opuszczanie masztu jest zabronione, gdy noĞnik wideá znajduje siĊ w
regale.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
Awaryjne opuszczanie masztu
Warunki
– NoĞnik áadunku nie znajduje siĊ w regale.
– Wyáączyü wyáącznik awaryjny i stacyjkĊ.
– Wyjąü wtyk akumulatora.
– Zdjąü páytĊ podáogową, w tym celu odkrĊciü od
niej Ğruby mocujące.
147
Sposób postĊpowania
• Zawór opuszczania awaryjnego (147) powoli
obracaü, maszt i noĞnik áadunku opuszczają
siĊ.
• Zawór opuszczania awaryjnego (147) obróciü
do oporu w kierunku przeciwnym, proces
opuszczania zatrzymuje siĊ.
Maszt jest opuszczony.
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
Przystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
123
124
11.11 PL
F Przegląd i konserwacja pojazdu
BezpieczeĔstwo eksploatacji i ochrona Ğrodowiska
1
Opisane w tej czĊĞci czynnoĞci kontrolne i konserwacyjne naleĪy wykonywaü w
terminach podanych w planach obsáugi.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku i niebezpieczeĔstwo na skutek uszkodzenia
podzespoáów
Zabrania siĊ dokonywania jakichkolwiek przeróbek i zmian w pojeĨdzie, a w
szczególnoĞci modyfikacji urządzeĔ zabezpieczających. W Īadnym wypadku nie
naleĪy zmieniaü prĊdkoĞci roboczej wózka jezdniowego.
Obklejanie przedniej szyby jest zabronione.
Wyjątek: uĪytkownik moĪe modyfikowaü silnikowe wózki jezdniowe tyko wtedy, gdy
ich producent wycofaá siĊ z dziaáalnoĞci gospodarczej i nie ma nastĊpcy; uĪytkownik
musi jednak:
– dopilnowaü, aby modyfikacje byáy zaprojektowane, sprawdzone i wykonane przez
inĪyniera specjalizującego siĊ w wózkach widáowych i ich bezpieczeĔstwie
– posiadaü trwaáą dokumentacjĊ projektu, kontroli i wykonania modyfikacji
– wprowadziü i uzyskaü zatwierdzenie odpowiednich zmian na tabliczkach udĨwigu,
plakietkach informacyjnych i naklejkach oraz w podrĊcznikach eksploatacji i
warsztatowych
– umieĞciü na wózku trwaáe i dobrze widoczne oznaczenie, zawierające informacje o
rodzaju modyfikacji i jej dacie oraz nazwĊ i adres organizacji, której powierzono to
zadanie.
WSKAZÓWKA
Kontroli jakoĞci producenta poddawane są wyáącznie oryginalne czĊĞci zamienne.
Aby zagwarantowaü niezawodną i bezpieczną pracĊ wózka, naleĪy stosowaü
oryginalne czĊĞci zamienne producenta.
Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa w wózku wolno montowaü tylko komponenty
(komputer, sterowniki i czujniki prowadzenia indukcyjnego (anteny)) przeznaczone
przez producenta specjalnie do danego wózka. Komponentów tych (komputera,
sterowników, czujnika prowadzenia indukcyjnego (anteny)) nie wolno zastĊpowaü
podobnymi komponentami z innych wózków tej samej serii.
Po zakoĔczeniu kontroli i prac konserwacyjnych naleĪy wykonaü czynnoĞci
opisane w podrozdziale „Ponowne uruchomienie wózka po pracach
konserwacyjnych” ((patrz "Ponowne uruchomienie wózka po pracach
konserwacyjnych" na stronie 161)).
11.11 PL
Z
125
2
Przepisy bezpieczeĔstwa konserwacji
Personel dokonujący konserwacji
KonserwacjĊ wózka moĪe przeprowadzaü wyáącznie odpowiednio przeszkolony w
tym zakresie personel serwisowy producenta. W związku z tym zaleca siĊ zawarcie
umowy serwisowej z najbliĪszym punktem dystrybucyjnym producenta.
Podnoszenie i podpieranie wózka
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka
Do podnoszenia wózka naleĪy stosowaü odpowiednie podnoĞniki, a uchwyty naleĪy
zaczepiaü w przewidzianych do tego miejscach.
Prace pod uniesionym noĞnikiem áadunku/kabiną moĪna przeprowadzaü wyáącznie
wtedy, gdy elementy te są zabezpieczone odpowiednio wytrzymaáym áaĔcuchem lub
sworzniem zabezpieczającym.
Aby podnieĞü i podeprzeü wózek, postĊpowaü w nastĊpujący sposób:
XWózek podpieraü wyáącznie na równym podáoĪu i zabezpieczaü przed
niekontrolowanymi ruchami.
XStosowaü tylko sprzĊt do podnoszenia o wystarczającym udĨwigu. Do podpierania
stosowaü odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby wykluczyü zsuniĊcie
siĊ lub przewrócenie wózka.
XDo podnoszenia wózka naleĪy stosowaü odpowiednie podnoĞniki, a uchwyty
naleĪy zaczepiaü w przewidzianych do tego miejscach, (patrz "Miejsca
oznakowania" na stronie 29).
XDo podpierania stosowaü odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby
wykluczyü zsuniĊcie siĊ lub przewrócenie wózka.
126
Czyszczenie
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo poĪaru
Czyszczenie wózka Ğrodkami palnymi jest zabronione.
XPrzed przystąpieniem do czyszczenia odáączyü akumulator (wyjąü wtyk
akumulatora).
XPrzed przystąpieniem do czyszczenia podjąü odpowiednie Ğrodki zabezpieczające
przed iskrzeniem (np. na skutek zwarcia).
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo uszkodzenia instalacji elektrycznej
Czyszczenie podzespoáów elektrycznych wodą moĪe spowodowaü uszkodzenie
instalacji elektrycznej. Czyszczenie instalacji elektrycznej wodą jest zabronione.
XNie czyĞciü instalacji elektrycznej wodą.
XInstalacjĊ elektryczną czyĞciü sáabym powietrzem zasysającym lub sprĊĪonym
(stosowaü sprĊĪarkĊ z separatorem wody) i nieprzewodzącym, antystatycznym
pĊdzlem.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo uszkodzenia podzespoáów podczas czyszczenia wózka
Przed przystąpieniem do czyszczenia wózka strumieniem wody lub myjką
wysokociĞnieniową naleĪy starannie przykryü podzespoáy elektryczne i
elektroniczne, aby wilgoü nie spowodowaáa ich uszkodzenia. Zabrania siĊ
czyszczenia wózka strumieniem pary.
Po czyszczeniu przeprowadziü czynnoĞci opisane w podrozdziale „Ponowne
uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych” ((patrz "Ponowne
uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych" na stronie 161)).
11.11 PL
Z
127
Prace przy instalacji elektrycznej
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku
XWszelkie prace przy instalacji elektrycznej mogą byü wykonywane jedynie przez
personel posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie elektrotechniki.
XPrzed przystąpieniem do prac naleĪy podjąü wszelkie Ğrodki zabezpieczające
przed poraĪeniem prądem elektrycznym.
XPrzed przystąpieniem do prac odáączyü akumulator (wyjąü wtyk akumulatora).
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo poraĪenia prądem elektrycznym
Prace przy instalacji elektrycznej wykonywaü wyáącznie po odáączeniu napiĊcia.
Przed rozpoczĊciem prac konserwacyjnych przy instalacji elektrycznej:
XBezpiecznie zaparkowaü pojazd ((patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 74)).
XNacisnąü wyáącznik awaryjny.
X Odáączyü akumulator (wyjąü wtyk akumulatora).
XPrzed pracami przy podzespoáach elektrycznych zdjąü pierĞcionki, metalowe
bransoletki itp.
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci
OSTROĩNIE!
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci są niebezpieczne dla Ğrodowiska
naturalnego
ZuĪyte czĊĞci i materiaáy eksploatacyjne naleĪy usuwaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska. WymianĊ oleju moĪna zleciü specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
XPrzestrzegaü przepisów bezpieczeĔstwa dot. obchodzenia siĊ z tymi
substancjami.
Prace spawalnicze
Przed przystąpieniem do prac spawalniczych wymontowaü z wózka komponenty
elektryczne i elektroniczne, aby uniknąü ich uszkodzenia.
WartoĞci nastawcze
11.11 PL
Przy naprawie oraz wymianie zespoáów hydraulicznych, elektrycznych i/lub
elektronicznych naleĪy przestrzegaü podanych wartoĞci nastawczych.
128
Ogumienie
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek stosowania opon niespeániających
warunków okreĞlonych w specyfikacji producenta.
JakoĞü ogumienia ma wpáyw na stabilnoĞü i wáaĞciwoĞci jezdne wózka.
W przypadku nierównomiernego zuĪycia zmniejsza siĊ stabilnoĞü wózka i wydáuĪa
siĊ droga hamowania.
XPrzy zmianie opon zwracaü uwagĊ, aby nie doszáo do skoĞnego ustawienia wózka.
XWymieniaü opony zawsze parami, tzn. równoczeĞnie z lewej i prawej strony.
Z
Przy wymianie zamontowanych fabrycznie obrĊczy i opon naleĪy uĪywaü
wyáącznie oryginalnych czĊĞci zamiennych producenta, poniewaĪ w przeciwnym
razie nie jest moĪliwe zachowanie parametrów podanych w specyfikacji.
àaĔcuchy podnoszenia
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek niesmarowania i nieprawidáowego
czyszczenia áaĔcuchów podnoszenia
àaĔcuchy podnoszenia to elementy, od których zaleĪy bezpieczna eksploatacja.
àaĔcuchy podnoszenia nie mogą wykazywaü znacznych zabrudzeĔ. àaĔcuchy
podnoszenia i trzpienie obrotowe powinny byü zawsze czyste i dobrze nasmarowane.
XCzyĞciü je moĪna tylko Ğrodkami ropopochodnymi, jak nafta lub oleje napĊdowe do
silników wysokoprĊĪnych.
XNigdy nie czyĞciü áaĔcuchów wysokociĞnieniowymi urządzeniami parowymi,
Ğrodkami do odtáuszczania na zimno ani Ğrodkami chemicznymi.
XNatychmiast po oczyszczeniu osuszyü áaĔcuch podnoszenia sprĊĪonym
powietrzem i spryskaü Ğrodkiem smarnym w aerozolu.
XSmarowaü áaĔcuch tylko wtedy, gdy nie jest obciąĪony.
XSzczególnie starannie smarowaü áaĔcuch w obszarze rolek zwrotnych.
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
ZagroĪenie na skutek kontaktu z olejem napĊdowym
XW przypadku kontaktu ze skórą olej napĊdowy moĪe prowadziü do podraĪnieĔ.
Zanieczyszczone miejsca natychmiast starannie oczyĞciü.
XW przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepáukaü je pod bieĪącą wodą i
skonsultowaü siĊ z lekarzem.
XPodczas prac z olejem napĊdowym nosiü rĊkawice ochronne.
129
GiĊtkie przewody hydrauliczne
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek kruchych przewodów hydraulicznych
Przewody te naleĪy wymieniü po szeĞciu latach eksploatacji. Producent dysponuje
specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem serwisowym.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek nieszczelnych przewodów
hydraulicznych
Z nieszczelnych i uszkodzonych przewodów hydraulicznych moĪe wyciekaü olej.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
XRozlane páyny naleĪy natychmiast usunąü odpowiednim Ğrodkiem wiąĪącym.
MieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
OSTRZEĩENIE!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ i infekcji na skutek mikropĊkniĊü
przewodów hydraulicznych
Olej hydrauliczny pod ciĞnieniem moĪe przedostaü siĊ na skórĊ przez drobne otwory
lub mikropĊkniĊcia przewodów hydraulicznych i spowodowaü powaĪne obraĪenia.
XW przypadku odniesienia obraĪeĔ natychmiast udaü siĊ do lekarza.
XNie dotykaü przewodów hydraulicznych pod ciĞnieniem.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
XRozlane páyny naleĪy natychmiast usunąü odpowiednim Ğrodkiem wiąĪącym.
MieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
130
3
Konserwacje i przeglądy
Fachowa i dokáadna konserwacja wózka jezdniowego stanowi jeden z waĪniejszych
warunków gwarantujących jego bezpieczną eksploatacjĊ. Zaniedbanie regularnego
wykonywania prac konserwacyjnych moĪe doprowadziü do awarii wózka
jezdniowego i stanowi ponadto potencjalne zagroĪenie dla personelu i miejsca
eksploatacji.
OSTRZEĩENIE!
Warunki eksploatacji wózka mają znaczny wpáyw na zuĪycie poszczególnych
komponentów.
Zalecamy, by doradca z dziaáu obsáugi klienta firmy Jungheinrich dokonaá na miejscu
analizy pracy oraz opracowaá terminarz przeglądów w celu unikniĊcia powstawania
uszkodzeĔ spowodowanych zuĪyciem czĊĞci.
Podane terminy wykonywania czynnoĞci konserwacyjnych odnoszą siĊ do
jednozmianowej eksploatacji wózka w normalnych warunkach pracy. Gdy wózek
eksploatowany jest w trybie wielozmianowym, w warunkach duĪego zapylenia lub
znacznych wahaĔ temperatury, czĊstotliwoĞü naleĪy odpowiednio zwiĊkszyü.
Na poniĪszej liĞcie czynnoĞci konserwacyjnych wyszczególnione są niezbĊdne prace
i termin ich wykonania. CzĊstotliwoĞü prac konserwacyjnych zdefiniowana jest w
nastĊpujący sposób:
W
A
B
C
t
k
Z
=
=
=
=
=
co 50 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz na tydzieĔ
co 500 roboczogodzin
co 1000 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz w roku
co 2000 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz w roku
Standardowa czĊstotliwoĞü prac konserwacyjnych
CzĊstotliwoĞü prac konserwacyjnych w cháodniach (uzupeániająco do
=
standardowej czĊstotliwoĞci prac konserwacyjnych)
Prace konserwacyjne z symbolem W przeprowadza uĪytkownik.
W fazie rozruchu pojazdu – po ok. 100 roboczogodzinach – uĪytkownik powinien
przeprowadziü kontrolĊ nakrĊtek kóá lub Ğrub kóá i w razie potrzeby dokrĊciü.
4
Lista czynnoĞci konserwacyjnych
4.1
UĪytkownik
4.1.1 WyposaĪenie standardowe
W A B C
t
t
11.11 PL
Hamulce
1 Sprawdziü dziaáanie hamulców.
2 Sprawdziü poziom oleju hamulcowego (oleju mineralnego).
131
Instalacja elektryczna
Sprawdziü urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające zgodnie z
1
instrukcją eksploatacji.
2 Sprawdziü dziaáanie wyáącznika awaryjnego.
W A B C
t
t
Zasilanie energią
1 Sprawdziü akumulator i komponenty akumulatora.
Sprawdziü zamocowanie kabla akumulatora, w razie potrzeby
2
nasmarowaü bieguny.
Sprawdziü wtyk akumulatora pod kątem uszkodzeĔ, dziaáania i
3
stabilnego podáączenia.
Sprawdziü poziom elektrolitu i w razie potrzeby dolaü wody
4
destylowanej.
W A B C
t
Jazda
W A B C
1
Sprawdziü koáa pod kątem zuĪycia, uszkodzeĔ i zamocowania, w
razie potrzeby sprawdziü ciĞnienie powietrza w oponach.
t
t
t
t
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü drzwi i/lub osáony.
Sprawdziü, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
2
i dobrze zamocowane.
Sprawdziü, czy system pasów bezpieczeĔstwa fotela operatora jest
3
nieuszkodzony i sprawny.
4 Sprawdziü, czy tabliczki są czytelne i kompletne.
Sprawdziü sprawnoĞü amortyzatora hydraulicznego pokrywy
5
akumulatora.
W A B C
t
Ruchy hydrauliczne
1 Sprawdziü zĊby i wspornik wideá pod kątem zuĪycia i uszkodzeĔ.
2 Sprawdziü dziaáanie instalacji hydraulicznej.
Sprawdziü poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby
3
skorygowaü.
Sprawdziü, czy siáowniki, przyáącza hydrauliczne, przewody i wĊĪe
4
są szczelne i nieuszkodzone.
Sprawdziü smarowanie áaĔcuchów noĞnych, w razie potrzeby
5
przesmarowaü.
Sprawdziü powierzchnie Ğlizgowe masztu pod kątem zuĪycia i
6
uszkodzeĔ, w razie potrzeby nasmarowaü.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
11.11 PL
t
132
4.1.2 WyposaĪenie dodatkowe
Reflektor roboczy
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie oĞwietlenia.
W A B C
t
Lampa báyskowa / lampa obrotowa
Instalacja elektryczna
Sprawdziü lampĊ báyskową / lampĊ obrotową pod kątem
1
prawidáowego dziaáania, zamocowania i ewentualnych uszkodzeĔ.
W A B C
t
Ogrzewanie
Rama i nadwozie
W A B C
1 Sprawdziü dziaáanie ogrzewania.
t
Sprawdziü ogrzewanie pod kątem zanieczyszczeĔ, w razie potrzeby
2
t
wymieniü.
Chwytak
Ruchy hydrauliczne
1 Oprzyrządowanie doczepiane: oczyĞciü i przesmarowaü.
W A B C
t
Przesuwnik boczny
Ruchy hydrauliczne
1 Oprzyrządowanie doczepiane: oczyĞciü i przesmarowaü.
W A B C
t
Kodeks ruchu drogowego
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie oĞwietlenia.
W A B C
t
Widáy teleskopowe
Ruchy hydrauliczne
1 Oprzyrządowanie doczepiane: oczyĞciü i przesmarowaü.
W A B C
t
Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
W A B C
t
11.11 PL
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü dziaáanie i sprawnoĞü drzwi.
133
Wycieraczki
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü pojemnik spryskiwacza pod kątem szczelnoĞci i poziomu
1
t
páynu, w razie potrzeby uzupeániü páyn.
Nastawnik wideá
Ruchy hydrauliczne
1 Oprzyrządowanie doczepiane: oczyĞciü i przesmarowaü.
W A B C
t
WyposaĪenie dodatkowe
11.11 PL
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü, czy wyposaĪenie dodatkowe, np. lusterka, schowki,
1 uchwyty, wycieraczki, spryskiwacze szyb, dziaáa prawidáowo i nie jest t
uszkodzone.
134
4.2
Serwis
4.2.1 WyposaĪenie standardowe
Hamulce
1 Sprawdziü dziaáanie hamulców.
2 Sprawdziü szczelnoĞü przyáączy i przewodów.
Sprawdziü ukáad mechaniczny hamulców, w razie potrzeby
3
wyregulowaü i przesmarowaü.
4 Sprawdziü poziom oleju hamulcowego (oleju mineralnego).
5 Wymieniü olej mineralny w ukáadzie hamulcowym.
W A B C
t
t
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie wskaĨników i elementów obsáugi.
Sprawdziü urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające zgodnie z
2
instrukcją eksploatacji.
3 Upewniü siĊ, Īe bezpieczniki mają odpowiednią wartoĞü.
4 Sprawdziü dziaáanie mikroprzeáączników, w razie potrzeby ustawiü.
5 Sprawdziü styczniki i/lub przekaĨniki.
6 Sprawdziü zwarcie do ramy.
7 Sprawdziü zamocowanie przewodów i silnika.
Sprawdziü okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeĔ
8 [uszkodzona izolacja, záącza]. Sprawdziü przewody pod kątem
prawidáowego zamocowania záączy.
9 Sprawdziü dziaáanie wyáącznika awaryjnego.
Sprawdziü, czy wentylator dziaáa, nie jest zabrudzony ani
10
uszkodzony.
W A B C
t
Zasilanie energią
1 Sprawdziü akumulator i komponenty akumulatora.
Sprawdziü zamocowanie kabla akumulatora, w razie potrzeby
2
nasmarowaü bieguny.
3 Sprawdziü gĊstoĞü elektrolitu oraz napiĊcie akumulatora.
Sprawdziü wtyk akumulatora pod kątem uszkodzeĔ, dziaáania i
4
stabilnego podáączenia.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
11.11 PL
t
135
Jazda
1
2
3
4
5
W A B C
Sprawdziü, czy przekáadnia jest szczelna i nie są sáyszalne
niepokojące odgáosy.
Sprawdziü stan oleju przekáadniowego lub wypeánienie przekáadni
smarem, w razie potrzeby uzupeániü.
Sprawdziü áoĪyska i zamocowanie kóá.
Wymieniü olej przekáadniowy.
Sprawdziü koáa pod kątem zuĪycia, uszkodzeĔ i zamocowania, w
razie potrzeby sprawdziü ciĞnienie powietrza w oponach.
t
t
t
t
t
Rama i nadwozie
W A B C
1 Sprawdziü zamocowanie/uáoĪyskowanie masztu.
t
2 Sprawdziü drzwi i/lub osáony.
t
3 Sprawdziü zamocowanie przeciwwagi.
t
Sprawdziü, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
4
t
i dobrze zamocowane.
5 Sprawdziü stan fotela operatora.
t
Sprawdziü, czy system pasów bezpieczeĔstwa fotela operatora jest
6
t
nieuszkodzony i sprawny.
7 Sprawdziü, czy tabliczki są czytelne i kompletne.
t
Sprawdziü, czy poáączenia z ramą i poáączenia Ğrubowe nie są
8
t
uszkodzone.
9 Sprawdziü blokadĊ zaczepu lub haka holowniczego.
t
Sprawdziü sprawnoĞü amortyzatora hydraulicznego pokrywy
10
t
akumulatora.
Sprawdziü, czy powierzchnie, na których siĊ stoi i chodzi, nie są
11
t
uszkodzone i czy są zabezpieczone przed poĞlizgiem.
12 Sprawdziü zamocowanie i funkcjĊ regulacji stanowiska operatora.
t
136
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
11.11 PL
Ruchy hydrauliczne
Sprawdziü ustawienie i zuĪycie elementów Ğlizgowych i
1
ograniczników, w razie potrzeby wyregulowaü.
Przeprowadziü kontrolĊ wzrokową rolek masztu oraz zuĪycia
2
powierzchni bieĪnych.
3 Sprawdziü boczny luz masztów oraz wspornika wideá.
Sprawdziü ustawienie áaĔcuchów noĞnych, w razie potrzeby
4
wyregulowaü.
5 Sprawdziü zĊby i wspornik wideá pod kątem zuĪycia i uszkodzeĔ.
6 Sprawdziü kąt nachylenia masztu.
7 Sprawdziü dziaáanie instalacji hydraulicznej.
Sprawdziü záącza hydrauliczne, przewody wĊĪowe i rurowe pod
8
kątem zamocowania, ew. nieszczelnoĞci i uszkodzeĔ.
Sprawdziü siáownik i táoczysko pod kątem uszkodzeĔ, szczelnoĞci i
9
zamocowania.
Ruchy hydrauliczne
W A B C
Sprawdziü poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby
10
t
skorygowaü.
11 Sprawdziü siáowniki pochylania i áoĪyska.
t
12 Sprawdziü dziaáanie opuszczania awaryjnego.
t
Sprawdziü dziaáanie elementów obsáugi funkcji hydraulicznych oraz
13
t
kompletnoĞü i czytelnoĞü tabliczek.
Sprawdziü dziaáanie zaworu ograniczenia ciĞnienia, w razie potrzeby
14
t
ustawiü.
15 Wymieniü olej hydrauliczny.
t
Sprawdziü, czy siáowniki, przyáącza hydrauliczne, przewody i wĊĪe
16
t
są szczelne i nieuszkodzone.
17 Sprawdziü dziaáanie i uszkodzenia przewodów hydraulicznych.
t
Wymieniü filtr oleju hydraulicznego oraz filtr napowietrzający i
18
k t
odpowietrzający.
Sprawdziü smarowanie áaĔcuchów noĞnych, w razie potrzeby
19
t
przesmarowaü.
Sprawdziü elementy obsáugi hydrauliki pod kątem dziaáania i
20
t
prawidáowego przyporządkowania.
Sprawdziü powierzchnie Ğlizgowe masztu pod kątem zuĪycia i
21
t
uszkodzeĔ, w razie potrzeby nasmarowaü.
Ustalone usáugi
1 Nasmarowaü wózek zgodnie z planem smarowania.
2 Prezentacja po zakoĔczeniu konserwacji.
Wykonaü jazdĊ próbną z obciąĪeniem znamionowym, w razie
3
potrzeby z obciąĪeniem wymaganym przez klienta.
W A B C
t
t
t
Kierowanie
W A B C
Sprawdziü dziaáanie hydraulicznego ukáadu kierowniczego i jego
1
t
komponentów.
2 Sprawdziü mechaniczne czĊĞci kolumny kierownicy.
t
3 Sprawdziü, czy oĞ skrĊtna i zwrotnica nie są zuĪyte lub uszkodzone.
t
4 Sprawdziü wĊĪe ukáadu kierowniczego i przewody.
t
5 Sprawdziü i w razie potrzeby ustawiü áoĪyska zwrotnicy.
t
6 Sprawdziü hydrauliczny ukáad kierowniczy pod kątem przecieków.
t
4.2.2 WyposaĪenie dodatkowe
TaĞma odprowadzająca
W A B C
t
11.11 PL
Instalacja elektryczna
Sprawdziü obecnoĞü i uszkodzenia antystatycznej taĞmy
1
odprowadzającej.
137
Sygnalizator dĨwiĊkowy
Instalacja elektryczna
Sprawdziü brzĊczyk / sygnalizator dĨwiĊkowy pod kątem
1
prawidáowego dziaáania, zamocowania i ewentualnych uszkodzeĔ.
W A B C
t
Zaczep holowniczy
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü blokadĊ zaczepu lub haka holowniczego.
W A B C
t
Aquamatik
Zasilanie energią
Sprawdziü, czy korek Aquamatik, przyáącza wĊĪy i páywaki są
1
sprawne i szczelne.
2 Sprawdziü dziaáanie i szczelnoĞü wskaĨnika przepáywu.
W A B C
t
t
Platforma robocza
Ruchy hydrauliczne
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
oraz elementy noĞne.
W A B C
t
Reflektor roboczy
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie oĞwietlenia.
W A B C
t
System uzupeániania páynu w akumulatorze
Zasilanie energią
1 Sprawdziü dziaáanie i szczelnoĞü systemu uzupeániania páynu.
W A B C
t
Lampa báyskowa / lampa obrotowa
Instalacja elektryczna
Sprawdziü lampĊ báyskową / lampĊ obrotową pod kątem
1
prawidáowego dziaáania, zamocowania i ewentualnych uszkodzeĔ.
W A B C
t
Rejestrator danych
11.11 PL
Instalacja elektryczna
W A B C
Sprawdziü, czy rejestratory danych są prawidáowo zamocowane i czy
1
t
nie są uszkodzone.
138
Radiowa transmisja danych
Komponenty systemowe
1 Sprawdziü okablowanie pod kątem zamocowania i uszkodzeĔ.
2 Upewniü siĊ, Īe bezpieczniki mają odpowiednią wartoĞü.
3 Sprawdziü skaner pod kątem dziaáania, uszkodzeĔ i czystoĞci.
W A B C
t
t
t
Elektryczne wyposaĪenie dodatkowe
Instalacja elektryczna
W A B C
Sprawdziü elektryczne wyposaĪenie dodatkowe pod kątem dziaáania
1
t
i uszkodzeĔ.
Cyrkulacja elektrolitu
Zasilanie energią
1 Wymieniü watĊ w filtrze powietrza.
2 Sprawdziü záącza wĊĪy i dziaáanie pompy.
W A B C
t
t
Osáona dachu ochronnego kabiny
Rama i nadwozie
Sprawdziü osáonĊ dachu ochronnego kabiny pod kątem obecnoĞci,
1
zamocowania i ew. uszkodzeĔ.
W A B C
t
GaĞnice
Ustalone usáugi
W A B C
1 Sprawdziü gaĞnice pod kątem obecnoĞci, zamocowania i przeglądu.
t
Nadzór pasa bezpieczeĔstwa
Rama i nadwozie
Sprawdziü nadzór pasa bezpieczeĔstwa pod kątem dziaáania i
1
uszkodzeĔ.
W A B C
t
Ogrzewanie (diesel)
W A B C
t
t
11.11 PL
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü dziaáanie ogrzewania Diesel.
Sprawdziü zbiornik pod kątem szczelnoĞci, zamocowania i
2
uszkodzeĔ.
139
Rama i nadwozie
W A B C
3 Sprawdziü kolektor wydechowy pod kątem szczelnoĞci i uszkodzeĔ.
t
Sprawdziü okablowanie elektryczne pod kątem zamocowania i
4
t
uszkodzeĔ izolacji.
Sprawdziü element spustu ciepáego powietrza pod kątem
5
t
szczelnoĞci i zamocowania.
Sprawdziü pompĊ paliwa pod kątem szczelnoĞci, zamocowania i
6
t
dziaáania.
7 Sprawdziü wĊĪe pod kątem szczelnoĞci, zamocowania i uszkodzeĔ.
t
Ogrzewanie (elektryczne)
Rama i nadwozie
W A B C
1 Sprawdziü dziaáanie ogrzewania.
t
Sprawdziü ogrzewanie pod kątem zanieczyszczeĔ, w razie potrzeby
2
t
wymieniü.
Chwytak
Ruchy hydrauliczne
1 Oprzyrządowanie doczepiane: oczyĞciü i przesmarowaü.
2 Sprawdziü przyáącza hydrauliczne, w razie potrzeby dokrĊciü.
Sprawdziü luz osiowy przednich i tylnych rolek, w razie potrzeby
3
wyregulowaü.
4 Sprawdziü kompletnoĞü prowadnic Ğlizgowych.
5 Sprawdziü uszczelki siáownika.
Sprawdziü dziaáanie i ustawienie urządzenia doczepianego.
6
Sprawdziü urządzenie pod kątem uszkodzeĔ.
7 Sprawdziü dziaáanie przycisku potwierdzenia.
8 Sprawdziü táoczyska siáowników i ich tuleje.
Oprzyrządowanie doczepiane: sprawdziü zuĪycie i uszkodzenia
9
áoĪysk, bieĪni i zaczepów, a nastĊpnie oczyĞciü je i nasmarowaü.
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
10
oraz elementy noĞne.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Hak dĨwigu
Ruchy hydrauliczne
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
oraz elementy noĞne.
W A B C
t
Krata zabezpieczająca áadunek
140
W A B C
t
11.11 PL
Ruchy hydrauliczne
Sprawdziü kratĊ zabezpieczającą áadunek pod kątem ewentualnych
1
uszkodzeĔ i prawidáowego zamocowania.
System zabezpieczający / SUN-Protector
Instalacja elektryczna
Sprawdziü okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeĔ
1 [uszkodzona izolacja, záącza]. Sprawdziü przewody pod kątem
prawidáowego zamocowania záączy.
W A B C
Rama i nadwozie
Sprawdziü, czy system zabezpieczający jest kompletny, dziaáa
1
prawidáowo i nie jest uszkodzony.
Sprawdziü czujniki systemu zabezpieczającego pod kątem
2
prawidáowego dziaáania i ewentualnych uszkodzeĔ.
Sprawdziü przyáącza elektryczne pod kątem zamocowania i
3
uszkodzeĔ.
4 Sprawdziü dziaáanie wyáączenia jazdy.
W A B C
t
t
t
t
t
System pasów bezpieczeĔstwa / SUN-Protector
Rama i nadwozie
Sprawdziü, czy system zabezpieczający jest kompletny, dziaáa
1
prawidáowo i nie jest uszkodzony.
W A B C
t
Czujnik wstrząsowy
Instalacja elektryczna
Sprawdziü, czy czujniki wstrząsowe są prawidáowo zamocowane i
1
czy nie są uszkodzone.
W A B C
t
11.11 PL
Przesuwnik boczny
Ruchy hydrauliczne
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
oraz elementy noĞne.
Oprzyrządowanie doczepiane: sprawdziü zuĪycie i uszkodzenia
2
áoĪysk, bieĪni i zaczepów, a nastĊpnie oczyĞciü je i nasmarowaü.
Sprawdziü przesuwnik boczny pod kątem prawidáowego dziaáania,
3
ustawienia i ew. uszkodzeĔ.
4 Sprawdziü táoczyska siáowników i ich tuleje.
Sprawdziü dziaáanie i ustawienie urządzenia doczepianego.
5
Sprawdziü urządzenie pod kątem uszkodzeĔ.
6 Sprawdziü uszczelki siáownika.
7 Sprawdziü kompletnoĞü prowadnic Ğlizgowych.
Sprawdziü luz osiowy przednich i tylnych rolek, w razie potrzeby
8
wyregulowaü.
9 Sprawdziü przyáącza hydrauliczne, w razie potrzeby dokrĊciü.
10 Oprzyrządowanie doczepiane: oczyĞciü i przesmarowaü.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
141
Ogrzewanie fotela
Instalacja elektryczna
Sprawdziü okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeĔ
1 [uszkodzona izolacja, záącza]. Sprawdziü przewody pod kątem
prawidáowego zamocowania záączy.
W A B C
t
Kodeks ruchu drogowego
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü dziaáanie oĞwietlenia.
W A B C
t
Widáy teleskopowe
Ruchy hydrauliczne
1 Oprzyrządowanie doczepiane: oczyĞciü i przesmarowaü.
2 Sprawdziü przyáącza hydrauliczne, w razie potrzeby dokrĊciü.
3 Sprawdziü uszczelki siáownika.
Sprawdziü dziaáanie i ustawienie urządzenia doczepianego.
4
Sprawdziü urządzenie pod kątem uszkodzeĔ.
Sprawdziü záącza hydrauliczne, przewody wĊĪowe i rurowe pod
5
kątem zamocowania, ew. nieszczelnoĞci i uszkodzeĔ.
Sprawdziü, czy táok i táoczysko nie są uszkodzone i czy są dobrze
6
ustawione, w razie potrzeby ustawiü.
Oprzyrządowanie doczepiane: sprawdziü zuĪycie i uszkodzenia
7
áoĪysk, bieĪni i zaczepów, a nastĊpnie oczyĞciü je i nasmarowaü.
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
8
oraz elementy noĞne.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
TrzpieĔ noĞny
Ruchy hydrauliczne
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
oraz elementy noĞne.
W A B C
t
Instalacja wideo
Komponenty systemowe
1 Sprawdziü dziaáanie, zamocowanie i czystoĞü kamery.
2 Sprawdziü dziaáanie, zamocowanie i czystoĞü monitora.
3 Sprawdziü okablowanie pod kątem zamocowania i uszkodzeĔ.
W A B C
t
t
t
Czujniki/przeáączniki urządzenia waĪącego
W A B C
t
11.11 PL
Instalacja elektryczna
1 Sprawdziü urządzenie waĪące pod kątem dziaáania i uszkodzeĔ.
142
Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
Instalacja elektryczna
1 Upewniü siĊ, Īe bezpieczniki mają odpowiednią wartoĞü.
W A B C
t
Rama i nadwozie
1 Sprawdziü dziaáanie i sprawnoĞü drzwi.
2 Sprawdziü dziaáanie i sprawnoĞü ogrzewania szyby.
W A B C
t
t
Wycieraczki
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü pojemnik spryskiwacza pod kątem szczelnoĞci i poziomu
1
t
páynu, w razie potrzeby uzupeániü páyn.
Sprawdziü wycieraczki pod kątem dziaáania i uszkodzeĔ, w razie
2
t
potrzeby wymieniü.
Nastawnik wideá
Ruchy hydrauliczne
Sprawdziü zamocowanie oprzyrządowania doczepianego na wózku
1
oraz elementy noĞne.
Oprzyrządowanie doczepiane: sprawdziü zuĪycie i uszkodzenia
2
áoĪysk, bieĪni i zaczepów, a nastĊpnie oczyĞciü je i nasmarowaü.
3 Sprawdziü táoczyska siáowników i ich tuleje.
4 Sprawdziü nastawnik wideá pod kątem dziaáania i uszkodzeĔ.
Sprawdziü dziaáanie i ustawienie urządzenia doczepianego.
5
Sprawdziü urządzenie pod kątem uszkodzeĔ.
6 Sprawdziü uszczelki siáownika.
7 Sprawdziü kompletnoĞü prowadnic Ğlizgowych.
Sprawdziü luz osiowy przednich i tylnych rolek, w razie potrzeby
8
wyregulowaü.
9 Sprawdziü przyáącza hydrauliczne, w razie potrzeby dokrĊciü.
10 Oprzyrządowanie doczepiane: oczyĞciü i przesmarowaü.
W A B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Moduá dostĊpowy
Instalacja elektryczna
Sprawdziü moduá dostĊpowy pod kątem prawidáowego dziaáania,
1
zamocowania i ewentualnych uszkodzeĔ.
W A B C
t
11.11 PL
WyposaĪenie dodatkowe
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdziü, czy wyposaĪenie dodatkowe, np. lusterka, schowki,
1 uchwyty, wycieraczki, spryskiwacze szyb, dziaáa prawidáowo i nie jest
t
uszkodzone.
143
5
Materiaáy eksploatacyjne
5.1
Bezpieczna praca z materiaáami eksploatacyjnymi
Praca z materiaáami eksploatacyjnymi
Materiaáy eksploatacyjne naleĪy zawsze uĪywane zgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta.
OSTRZEĩENIE!
NieostroĪne obchodzenie siĊ z materiaáami eksploatacyjnymi moĪe stanowiü
zagroĪenie dla zdrowia, Īycia i Ğrodowiska.
Materiaáy eksploatacyjne mogą byü palne.
XUnikaü kontaktu materiaáów eksploatacyjnych z gorącymi podzespoáami lub
otwartym ogniem.
XMateriaáy eksploatacyjne przechowywaü wyáącznie w odpowiednich pojemnikach.
XMateriaáy eksploatacyjne wlewaü wyáącznie do czystych pojemników.
XNie mieszaü materiaáów eksploatacyjnych róĪnej jakoĞci. Od zasady tej moĪna
odstąpiü jedynie wtedy, gdy instrukcja eksploatacji wyraĨnie to nakazuje.
OSTROĩNIE!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo poĞlizgniĊcia siĊ i zagroĪenie dla Ğrodowiska naturalnego
na skutek rozlanych cieczy
Rozlana ciecz grozi poĞlizgniĊciem siĊ. NiebezpieczeĔstwo to zwiĊksza siĊ w
przypadku obecnoĞci wody.
XNie rozlewaü cieczy.
XRozlane ciecze natychmiast usunąü odpowiednim Ğrodkiem wiąĪącym.
XMieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
144
OSTRZEĩENIE!
Oleje (smary w aerozolu do áaĔcuchów/olej hydrauliczny) są palne i trujące.
XZuĪyte oleje utylizowaü zgodnie z przepisami. Do chwili przepisowej utylizacji
zuĪyte oleje przechowywaü w bezpiecznym miejscu.
XNie rozlewaü oleju.
XRozlane oleje natychmiast usunąü odpowiednim Ğrodkiem wiąĪącym.
XMieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XPrzestrzegaü przepisów prawa odnoszących siĊ do pracy z olejami.
XPrzy pracy z olejami nosiü rĊkawice ochronne.
XUnikaü kontaktu oleju z gorącymi czĊĞciami silnika.
XPrzy pracy z olejami nie paliü tytoniu.
XUnikaü kontaktu i spoĪycia. W przypadku poákniĊcia nie wywoáywaü wymiotów, lecz
natychmiast udaü siĊ do lekarza.
XW przypadku wdychania mgáy olejowej lub oparów zapewniü dopáyw ĞwieĪego
powietrza.
XW przypadku kontaktu oleju ze skórą, spáukaü skórĊ wodą.
XW przypadku kontaktu oleju z oczami, przepáukaü oczy wodą i natychmiast udaü
siĊ do lekarza.
XPrzesiąkniĊtą odzieĪ i obuwie natychmiast zmieniü.
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci
OSTROĩNIE!
11.11 PL
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci są niebezpieczne dla Ğrodowiska
naturalnego
ZuĪyte czĊĞci i materiaáy eksploatacyjne naleĪy usuwaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska. WymianĊ oleju moĪna zleciü specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
XPrzestrzegaü przepisów bezpieczeĔstwa dot. obchodzenia siĊ z tymi
substancjami.
145
5.2
Plan smarowania
G
t-D
-A
c
b-N
s-E
a
b-N
ĝruba spustowa oleju
hydraulicznego
g Powierzchnie Ğlizgowe
c
s
Gniazdo smarowe
b Wlew oleju przekáadniowego
Wlew oleju hydraulicznego
a
ĝruba spustowa oleju
przekáadniowego
11.11 PL
t wlew páynu hamulcowego
146
5.3
Materiaáy eksploatacyjne
Nr
Dostar
Napeánia
Kod zamówieni czana
na iloĞü
owy
iloĞü
A
D
E
G
N
51 132 827*
5l
50 426 072
50 429 647
50 124 051
20 l
20 l
5l
51 082 888
5l
50 429 647
20 l
Nazwa
Przeznaczenie
34,5 l
Olej hydrauliczny
Jungheinrich
Renolin 321) HLPD
Renolin 222) HLPD
HV 68 3)
Plantosyn 46 HVI
(bioolej
hydrauliczny)
Ukáad hydrauliczny
0,25 l
Renolin 22
Smar staáy
KP 2 K3)
Aerozol do
29 201 280 400 ml
áaĔcuchów
Shell Donax TC 50
50 137 755
5l
2 x ok. 3 l
Universal
14038650
400 g
Hydrauliczny ukáad
hamulcowy
àoĪysko koáa
przedniego i tylnego
àaĔcuchy
Przekáadnia
11.11 PL
1) obowiązuje przy temperaturze -5/+30°C
2) obowiązuje przy temperaturze -20/-5°C
3) obowiązuje przy temperaturze +30/+50°C
147
Z
*Wózki są fabrycznie napeánione specjalnym olejem hydraulicznym (olejem
hydraulicznym Jungheinrich rozpoznawalnym po niebieskim zabarwieniu) lub
bioolejem hydraulicznym „Plantosyn 46 HVI”. Olej hydrauliczny Jungheinrich
dostĊpny jest wyáącznie poprzez organizacjĊ serwisową Jungheinrich. Stosowanie
wyszczególnionych alternatywnych olei hydraulicznych jest dozwolone, moĪe
jednak spowodowaü pogorszenie dziaáania urządzenia. Mieszanie oleju
hydraulicznego Jungheinrich z wyszczególnionymi alternatywnymi olejami
hydraulicznymi jest dozwolone.
OSTRZEĩENIE!
Wózki są fabrycznie napeánione olejem hydraulicznym „HLP D22” lub bioolejem
hydraulicznym „Plantohyd 22 SI”.
Zamiana biooleju hydraulicznego „Plantohyd 22 S” na olej hydrauliczny Jungheinrich
nie jest dozwolona. Gleiches gilt für das Umölen von Jungheinrich Hydrauliköl auf
BIO-Hydrauliköl „Plantohyd 22 S“.
UĪywanie mieszanki biooleju hydraulicznego „Plantohyd 22 S” i oleju hydraulicznego
Jungheinrich lub innego wymienionego oleju hydraulicznego jest niedozwolone.
WartoĞci smaru
ĝrodek
zmydlający
Punkt
skraplania
°C
Penetracja
przy 25 °C
Klasa NLG1
Temp.
robocza (°C)
E
lit
185
265 - 295
2
-35/+120
11.11 PL
Kod
148
6
Opis czynnoĞci konserwacyjnych
6.1
Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw
W celu zapobieĪenia wypadkom w trakcie przeglądu i prac konserwacyjnych naleĪy
podjąü wszystkie wymagane Ğrodki ostroĪnoĞci. Przede wszystkim naleĪy:
Sposób postĊpowania
• Bezpiecznie zaparkowaü pojazd, (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 74).
• Caákowicie opuĞciü widáy.
• Wyciągnąü wtyk akumulatora i w ten sposób zabezpieczyü wózek przed
przypadkowym uruchomieniem.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku podczas prac pod noĞnikiem áadunku, kabiną
operatora i wózkiem
XPodczas prac pod podniesionym noĞnikiem áadunku, kabiną operatora lub
wózkiem naleĪy odpowiednio zabezpieczyü te elementy przed opuszczeniem,
przewróceniem lub zsuniĊciem siĊ.
XPrzy podnoszeniu wózka przestrzegaü wskazówek, (patrz "Przeáadunek wózka za
pomocą dĨwigu" na stronie 36). Podczas prac przy hamulcu postojowym
zabezpieczyü wózek przed niekontrolowanym toczeniem (np. klinami).
6.2
Otwieranie tylnej pokrywy
Otwieranie pokrywy
148
Warunki
– Przygotowaü wózek do prac konserwacyjnych
((patrz "Przygotowanie wózka do prac
konserwacyjnych i napraw" na stronie 149)).
Sposób postĊpowania
• Otworzyü dwa zapiĊcia báyskawiczne (148).
• Tylną pokrywĊ pociągnąü do tyáu i zdjąü.
11.11 PL
Tylna pokrywa jest otwarta. Teraz dostĊpne są i
inne podzespoáy.
149
6.3
Kontrola zamocowania kóá
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek stosowania róĪnych opon
JakoĞü ogumienia ma wpáyw na stabilnoĞü i wáaĞciwoĞci jezdne wózka.
XKoáa nie mogą siĊ róĪniü pod wzglĊdem Ğrednicy wiĊcej niĪ o 15 mm.
XOpony wymieniaü tylko parami. Po wymianie opon sprawdziü nakrĊtki kóá po
10 roboczogodzinach pod wzglĊdem prawidáowego osadzenia.
XStosowaü wyáącznie opony tego samego producenta, typu i profilu.
Kontrola mocowania kóá
Warunki
– Przygotowaü wózek do prac konserwacyjnych
((patrz
"Przygotowanie
wózka
do
prac
konserwacyjnych i napraw" na stronie 149)).
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– Klucz dynamometryczny
149
Sposób postĊpowania
• DokrĊciü nakrĊtki kóá (149) na krzyĪ za pomocą
klucza dynamometrycznego, momenty dokrĊcenia (patrz "Ogumienie" na
stronie 26).
Mocowanie kóá jest sprawdzone.
W przypadku stosowania ogumienia pneumatycznego sprawdziü ciĞnienie
powietrza, ciĞnienie powietrza (patrz "Ogumienie" na stronie 26)
11.11 PL
Z
150
6.4
Instalacja hydrauliczna
OSTROĩNIE!
Podczas pracy olej hydrauliczny znajduje siĊ pod ciĞnieniem i stanowi zagroĪenia dla
zdrowia i Ğrodowiska naturalnego.
XNie dotykaü przewodów hydraulicznych pod ciĞnieniem.
XZuĪyty olej utylizowaü zgodnie z przepisami. Do chwili przepisowej utylizacji zuĪyty
olej przechowywaü w bezpiecznym miejscu.
XNie rozlewaü oleju hydraulicznego.
XRozlane oleje natychmiast usunąü odpowiednim Ğrodkiem wiąĪącym.
XMieszankĊ Ğrodka wiąĪącego i materiaáów eksploatacyjnych naleĪy zutylizowaü
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XPrzestrzegaü przepisów prawa odnoszących siĊ do pracy z olejem hydraulicznym.
XPrzy pracy z olejem hydraulicznym nosiü rĊkawice ochronne.
XUnikaü kontaktu oleju hydraulicznego z gorącymi czĊĞciami silnika.
XPrzy pracy z olejem hydraulicznym nie paliü tytoniu.
XUnikaü kontaktu i spoĪycia. W przypadku poákniĊcia nie wywoáywaü wymiotów, lecz
natychmiast udaü siĊ do lekarza.
XW przypadku wdychania mgáy olejowej lub oparów zapewniü dopáyw ĞwieĪego
powietrza.
XW przypadku kontaktu oleju ze skórą, spáukaü skórĊ wodą.
XW przypadku kontaktu oleju z oczami, przepáukaü oczy wodą i natychmiast udaü
siĊ do lekarza.
XPrzesiąkniĊtą odzieĪ i obuwie natychmiast zmieniü.
OSTROĩNIE!
11.11 PL
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci są niebezpieczne dla Ğrodowiska
naturalnego
ZuĪyte czĊĞci i materiaáy eksploatacyjne naleĪy usuwaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska. WymianĊ oleju moĪna zleciü specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
XPrzestrzegaü przepisów bezpieczeĔstwa dot. obchodzenia siĊ z tymi
substancjami.
151
6.4.1 Kontrola poziomu oleju hydraulicznego
150
max.
151
min.
Kontrola poziomu oleju hydraulicznego i uzupeánianie oleju
Warunki
– Zaparkowaü wózek na równej powierzchni.
– Przygotowaü wózek do przeprowadzenia prac konserwacyjnych ((patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 149)).
Z
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü filtr wentylacji (150) z bagnetem pomiarowym (151).
• Odczytaü poziom oleju hydraulicznego na bagnecie pomiarowym (151).
Gdy zbiornik jest odpowiednio napeániony, poziom oleju powinien znajdowaü siĊ w
granicach górnego znacznika (maks). W razie potrzeby uzupeániü olej do
wymaganego poziomu (20 mm na bagnecie pomiarowym odpowiada ok. 1,5l oleju
hydraulicznego)
Poziom oleju hydraulicznego jest sprawdzony.
OSTROĩNIE!
11.11 PL
Uszkodzenia na skutek stosowania niewáaĞciwego oleju
hydraulicznego
Wózki z bioolejem hydraulicznym wyposaĪone są w tabliczkĊ
ostrzegawczą na zbiorniku oleju „Tylko bioolej hydrauliczny”.
XStosowaü wyáącznie bioolej hydrauliczny.
152
6.5
Wymiana filtra oleju hydraulicznego
Wymiana filtra oleju
152
Warunki
– Zaparkowaü wózek w bezpieczny sposób, (patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na
stronie 74)
Sposób postĊpowania
• OdkrĊciü nakrĊtkĊ (152) filtra oleju hydraulicznego;
element filtrujący jest nasadzony na nakrĊtkĊ.
• Wymieniü wkáad filtra; jeĪeli oring jest uszkodzony,
naleĪy go takĪe wymieniü. Przed zamontowaniem lekko naoliwiü oring.
• Ponownie nakrĊciü nakrĊtkĊ z nowym elementem filtrującym.
6.6
Wymiana filtra napowietrzającego/odpowietrzającego
Warunki
– Zaparkowaü pojazd na równej powierzchni.
– Przygotowanie wózka do przeprowadzenia
prac
konserwacyjnych
((patrz
"Przygotowanie
wózka
do
prac
konserwacyjnych i napraw" na stronie 149)).
– Zdjąü páytĊ podáogową, w tym celu odkrĊciü
od niej Ğruby mocujące.
150
Sposób postĊpowania
• Zdjąü osáonĊ zbiornika oleju hydraulicznego.
• OdkrĊciü filtr wentylacyjny (150).
• Wymieniü filtr wentylacyjny.
Zebraü wyciekający olej hydrauliczny. Olej hydrauliczny i filtr oleju usunąü zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
11.11 PL
Z
153
6.7
Sprawdzanie poziomu oleju przekáadniowego
OSTROĩNIE!
Materiaáy eksploatacyjne i zuĪyte czĊĞci są niebezpieczne dla Ğrodowiska
naturalnego
ZuĪyte czĊĞci i materiaáy eksploatacyjne naleĪy usuwaü zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska. WymianĊ oleju moĪna zleciü specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
XPrzestrzegaü przepisów bezpieczeĔstwa dot. obchodzenia siĊ z tymi
substancjami.
Sprawdzanie poziomu oleju przekáadniowego
Warunki
– Zaparkowaü wózek w bezpieczny sposób, (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 74)
Potrzebne narzĊdzia i materiaáy
– Naczynie na olej
Z
Sposób postĊpowania
• Podstawiü naczynie na olej pod przekáadniĊ
• WykrĊciü ĞrubĊ kontrolną oleju (154).
• Sprawdziü poziom oleju przekáadniowego, ew. wlaü olej do otworu do
napeániania (153).
WysokoĞü napeánienia musi siĊgaü dolnej krawĊdzi otworu kontroli oleju (154).
Poziom oleju przekáadniowego jest sprawdzony.
Spuszczanie oleju
Z
Sposób postĊpowania
• Olej spuszczaü w temperaturze roboczej.
• Podstawiü naczynie na olej pod przekáadniĊ
• WykrĊciü ĞrubĊ spustową (155) i spuĞciü
olej przekáadniowy.
W
celu
szybkiego
i
kompletnego
spuszczenia
oleju
przekáadniowego
wykrĊciü ĞrubĊ kontrolną oleju (154).
153
154
155
Olej jest spuszczony.
Sposób postĊpowania
• WkrĊciü ĞrubĊ spustową oleju (155).
• Przy wykrĊconej Ğrubie kontroli oleju (154) wlaü nowy olej przekáadniowy do otworu
do napeániania (153).
Olej jest wlany.
154
11.11 PL
Napeánianie olejem
155
11.11 PL
6.8
Ogrzewanie
Wymiana filtra powietrza
Sposób postĊpowania
• Wyjąü filtr wentylacji (132).
• WáoĪyü nowy filtr wentylacji (132), zwracając
uwagĊ na jego stabilne zamontowanie.
132
Kaseta na filtr jest wymieniona.
Z
6.9
Po 500 roboczogodzinach sprawdziü filtr i wymieniü najpóĨniej po 1000
roboczogodzinach.
Uzupeánianie páynu w spryskiwaczu szyb
156
11.11 PL
Sposób postĊpowania
• Sprawdziü, czy w zbiorniku (156) znajduje siĊ
dostateczna iloĞü páynu do spryskiwania szyb.
• W razie potrzeby wlaü páyn do spryskiwaczy ze
Ğrodkiem
zabezpieczającym
przed
zamarzaniem.
156
6.10 Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo poraĪenia prądem elektrycznym
Prace przy instalacji elektrycznej wykonywaü wyáącznie po odáączeniu napiĊcia.
Przed rozpoczĊciem prac konserwacyjnych przy instalacji elektrycznej:
XBezpiecznie zaparkowaü pojazd ((patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 74)).
XNacisnąü wyáącznik awaryjny.
X Odáączyü akumulator (wyjąü wtyk akumulatora).
XPrzed pracami przy podzespoáach elektrycznych zdjąü pierĞcionki, metalowe
bransoletki itp.
OSTROĩNIE!
NiebezpieczeĔstwo poĪaru i uszkodzenia podzespoáów na skutek uĪycia
nieodpowiednich bezpieczników
Stosowanie nieodpowiednich bezpieczników moĪe spowodowaü uszkodzenia
instalacji elektrycznej i doprowadziü do wybuchu poĪaru. Przy zastosowaniu
nieodpowiednich bezpieczników nie moĪna zagwarantowaü bezpieczeĔstwa i
sprawnoĞci wózka.
XStosowaü wyáącznie bezpieczniki o zadanej wartoĞci prądu znamionowego, (patrz
"WartoĞci bezpieczników" na stronie 158).
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych
Warunki
– Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych ((patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 149)).
Sposób postĊpowania
• Otworzyü tylną pokrywĊ wózka, (patrz "Otwieranie tylnej pokrywy" na stronie 149).
• OdkrĊciü pokrywĊ instalacji elektrycznej.
• Sprawdziü odpowiednią wartoĞü i stan bezpieczników na podstawie tabeli.
• Uszkodzone bezpieczniki wymieniü zgodnie ze wskazówkami w tabeli.
• Zamknąü pokrywĊ instalacji elektrycznej.
• Zamknąü tylną pokrywĊ wózka.
11.11 PL
Bezpieczniki elektryczne są sprawdzone.
157
6.10.1 WartoĞci bezpieczników
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
169
170
168
Bezpiecznik instalacji elektrycznej
158
Nazwa
158
F3.1
159
160
161
F4
F1.2
F2.1
162
1F9
163
F1
164
F4
165
F8
166
5F2
167
5F2
168
169
1F
2F1
Obwód elektryczny
Opcja
Bezpiecznik sterowniczy przeksztaátnika
prądu staáego
Bezpiecznik sterowniczy
Bezpiecznik sterowniczy
Bezpiecznik sterowniczy
Bezpiecznik sterowniczy ukáadu
elektronicznego
Gáówny bezpiecznik sterowniczy
Bezpiecznik sterowniczy stycznika
gáównego
Bezpiecznik gáówny przewodu plusowego
Bezpiecznik sterowniczy przeksztaátnika
prądu staáego (o)
Bezpiecznik sterowniczy przeksztaátnika
prądu staáego (o)
Bezpiecznik silnika jezdnego
Bezpiecznik silnika hydraulicznego
WartoĞü/typ
10 A
5A
15 A
10 A
3A
32 A
5A
425 A
10 A
15 A
250 A/355 A
250 A/355 A
11.11 PL
Poz.
157
Bezpiecznik instalacji elektrycznej
Nazwa
170
3F1
Obwód elektryczny
Bezpiecznik silnika wspomagania
kierownicy
WartoĞü/typ
30 A
11.11 PL
Poz.
159
6.11 Konserwacja pasa bezpieczeĔstwa
Kontrola pasa bezpieczeĔstwa
Sposób postĊpowania
• Caákowicie wyciągnąü pas bezpieczeĔstwa i sprawdziü, czy nie strzĊpi siĊ.
• Skontrolowaü dziaáanie zaczepu pasa i prawidáowe wciąganie pasa do zwijacza.
• Sprawdziü, czy osáona nie jest uszkodzona.
Testowanie automatycznej blokady
Z
Sposób postĊpowania
• Zaparkowaü pojazd na równej powierzchni.
• Szarpnąü pas bezpieczeĔstwa.
Pas musi zablokowaü siĊ automatycznie.
Pas bezpieczeĔstwa jest sprawdzony.
NIEBEZPIECZEēSTWO!
11.11 PL
NiebezpieczeĔstwo odniesienia obraĪeĔ na skutek uszkodzonego pasa
bezpieczeĔstwa.
Korzystanie z uszkodzonego pasa bezpieczeĔstwa moĪe byü przyczyną obraĪeĔ.
XEksploatowaü wózek wáącznie ze sprawnym pasem bezpieczeĔstwa. Uszkodzony
pas bezpieczeĔstwa niezwáocznie wymieniaü.
XWózek musi byü wyáączony z eksploatacji, aĪ zamontowany zostanie sprawny pas
bezpieczeĔstwa.
160
6.12 Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych
Z
Sposób postĊpowania
• Dokáadnie oczyĞciü pojazd.
• Nasmarowaü wózek zgodnie z planem smarowania, (patrz "Plan smarowania" na
stronie 146).
• OczyĞciü akumulator, nasmarowaü bieguny wazeliną i podáączyü akumulator.
• Naáadowaü akumulator, (patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 46).
• Sprawdziü, czy w oleju przekáadniowym nie ma wody, ew. wymieniü olej.
• Sprawdziü, czy w oleju hydraulicznym nie ma wody, ew. wymieniü olej.
Producent dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem
serwisowym.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
BezpoĞrednio po uruchomieniu wózka wykonaü kilka hamowaĔ próbnych, aby
sprawdziü skutecznoĞü hamulca.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
• Uruchomiü wózek, (patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 62).
W przypadku trudnoĞci z uruchomieniem wózka naleĪy spryskaü nieosáoniĊte styki
elektryczne Ğrodkiem poprawiającym przewodnoĞü styków i w razie potrzeby
oczyĞciü je z warstwy nalotu poprzez kilkakrotne wáączanie i wyáączanie
przeáączników.
11.11 PL
Z
161
7
Wyáączenie wózka z eksploatacji
Z
JeĞli z przyczyn wynikających np. z programu produkcyjnego zachodzi
koniecznoĞü wyáączenia wózka z eksploatacji na okres dáuĪszy niĪ 1 miesiąc, musi
byü on przechowywany w suchym pomieszczeniu o temperaturach dodatnich.
Przed odstawieniem wózka, podczas jego trwania i po jego zakoĔczeniu naleĪy
przeprowadziü opisane poniĪej czynnoĞci.
OSTRZEĩENIE!
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka
Do podnoszenia wózka naleĪy stosowaü odpowiednie podnoĞniki, a uchwyty naleĪy
zaczepiaü w przewidzianych do tego miejscach.
Prace pod uniesionym noĞnikiem áadunku/kabiną moĪna przeprowadzaü wyáącznie
wtedy, gdy elementy te są zabezpieczone odpowiednio wytrzymaáym áaĔcuchem lub
sworzniem zabezpieczającym.
Aby podnieĞü i podeprzeü wózek, postĊpowaü w nastĊpujący sposób:
XWózek podpieraü wyáącznie na równym podáoĪu i zabezpieczaü przed
niekontrolowanymi ruchami.
XStosowaü tylko sprzĊt do podnoszenia o wystarczającym udĨwigu. Do podpierania
stosowaü odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby wykluczyü zsuniĊcie
siĊ lub przewrócenie wózka.
XDo podnoszenia wózka naleĪy stosowaü odpowiednie podnoĞniki, a uchwyty
naleĪy zaczepiaü w przewidzianych do tego miejscach, (patrz "Miejsca
oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 29).
XDo podpierania stosowaü odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby
wykluczyü zsuniĊcie siĊ lub przewrócenie wózka.
Na czas wyáączenia z eksploatacji wózek naleĪy ustawiü na klockach w taki sposób,
aby koáa nie dotykaáy podáoĪa. Tylko wtedy koáa i áoĪyska bĊdą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
11.11 PL
JeĪeli wózek ma byü odstawiony na dáuĪej niĪ 6 miesiĊcy, naleĪy skontaktowaü siĊ z
serwisem producenta celem omówienia Ğrodków zabezpieczających.
162
7.1
CzynnoĞci przed wyáączeniem pojazdu z eksploatacji
Sposób postĊpowania
• Dokáadnie oczyĞciü wózek jezdniowy.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
BezpoĞrednio po uruchomieniu wózka wykonaü kilka hamowaĔ próbnych, aby
sprawdziü skutecznoĞü hamulca.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
Z
7.2
• Sprawdziü dziaáanie hamulców.
• Sprawdziü poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupeániü, (patrz
"Kontrola poziomu oleju hydraulicznego" na stronie 152).
• Wszystkie elementy mechaniczne niepokryte farbą posmarowaü cienką warstwą
oleju lub smaru.
• Nasmarowaü wózek jezdniowy zgodnie z planem smarowania, (patrz "Plan
smarowania" na stronie 146).
• Naáadowaü akumulator, (patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 46).
• Odáączyü klemy akumulatora, oczyĞciü bieguny i posmarowaü je smarem do klem.
Dodatkowo naleĪy przestrzegaü wskazówek producenta akumulatora.
• Wszystkie nieosáoniĊte styki elektryczne spryskaü Ğrodkiem poprawiającym
przewodnoĞü styków.
CzynnoĞci w trakcie przerwy w eksploatacji
WSKAZÓWKA
Uszkodzenie akumulatora na skutek caákowitego rozáadowania
Poprzez samorozáadowanie akumulatora moĪe dojĞü do caákowitego rozáadowania.
GáĊbokie rozáadowania skracają okres trwaáoĞci uĪytkowej akumulatora.
XAkumulator áadowaü co najmniej co 2 miesiące.
àadowanie akumulatora (patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 46).
11.11 PL
Z
163
7.3
Z
Ponowne uruchomienie wózka po wyáączeniu z eksploatacji
Sposób postĊpowania
• Dokáadnie oczyĞciü pojazd.
• Nasmarowaü wózek zgodnie z planem smarowania, (patrz "Plan smarowania" na
stronie 146).
• OczyĞciü akumulator, nasmarowaü bieguny wazeliną i podáączyü akumulator.
• Naáadowaü akumulator, (patrz "àadowanie akumulatora" na stronie 46).
• Sprawdziü, czy w oleju przekáadniowym nie ma wody, ew. wymieniü olej.
• Sprawdziü, czy w oleju hydraulicznym nie ma wody, ew. wymieniü olej.
Producent dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem
serwisowym.
OSTRZEĩENIE!
NiebezpieczeĔstwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
BezpoĞrednio po uruchomieniu wózka wykonaü kilka hamowaĔ próbnych, aby
sprawdziü skutecznoĞü hamulca.
XStwierdzone usterki niezwáocznie zgáaszaü przeáoĪonemu.
XUszkodzony wózek oznaczyü i wyáączyü z eksploatacji.
XPrzystąpiü do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usuniĊciu
usterki.
• Uruchomiü wózek, (patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 62).
W przypadku trudnoĞci z uruchomieniem wózka naleĪy spryskaü nieosáoniĊte styki
elektryczne Ğrodkiem poprawiającym przewodnoĞü styków i w razie potrzeby
oczyĞciü je z warstwy nalotu poprzez kilkakrotne wáączanie i wyáączanie
przeáączników.
11.11 PL
Z
164
8
Kontrola bezpieczeĔstwa po dáuĪszym okresie eksploatacji
lub po wystąpieniu sytuacji nietypowych
Z
NaleĪy przeprowadziü kontrolĊ bezpieczeĔstwa zgodnie z krajowymi przepisami.
Firma Jungheinrich zaleca kontrolĊ zgodnie z dyrektywą FEM 4.004. Firma
Jungheinrich
dysponuje
wykwalifikowanym
personelem
serwisowym
upowaĪnionym do przeprowadzania tych kontroli.
Co najmniej raz w roku (zgodnie z krajowymi przepisami) bądĨ po zdarzeniach
nietypowych naleĪy poddaü wózek kontroli przez specjalnie upowaĪnione osoby.
Ocena stanu wózka, dokonana przez te osoby, musi byü niezaleĪna od okolicznoĞci
zakáadowych i ekonomicznych i dotyczyü tylko aspektu bezpieczeĔstwa. Osoby te,
aby móc wáaĞciwie oceniü stan wózka i sprawnoĞü zabezpieczeĔ zgodnie z
wymaganiami techniki i zasadami kontroli wózków, muszą wykazaü siĊ odpowiednią
wiedzą i doĞwiadczeniem.
W trakcie takiej oceny badaniu muszą byü poddane wszystkie zespoáy wózka pod
kątem ich niezawodnoĞci i bezpieczeĔstwa eksploatacji. Ponadto naleĪy dokáadnie
sprawdziü, czy wózek nie ma uszkodzeĔ, spowodowanych ewentualnym
zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub báĊdami obsáugi. NaleĪy
sporządziü protokóá kontrolny. Wyniki badania i oceny naleĪy przechowywaü co
najmniej do czasu trzeciej z kolei kontroli.
UĪytkownik jest odpowiedzialny za niezwáoczne usuniĊcie usterek.
Dowodem przeprowadzonego badania jest naklejka umieszczona w widocznym
miejscu na wózku, na której zaznaczono miesiąc i rok kolejnego przeglądu
technicznego.
11.11 PL
Z
165
9
Ostateczne wyáączenie z eksploatacji, usuwanie
Z
Ostateczne wyáączenie z eksploatacji i usuwanie wózka muszą odbyü siĊ zgodnie
z odnoĞnymi przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W
szczególnoĞci naleĪy przestrzegaü przepisów dotyczących usuwania akumulatora,
materiaáów eksploatacyjnych oraz ukáadów elektronicznych i elektrycznych.
DemontaĪu wózka jezdniowego moĪe dokonaü tylko odpowiednio przeszkolony
wykwalifikowany personel z zachowaniem procedur wyznaczonych przez
producenta. NaleĪy przestrzegaü wskazówek dotyczących bezpieczeĔstwa
zawartych w dokumentacji serwisowej.
10
Drgania oddziaáywujące w ciągu dnia na kierowcĊ podczas jazdy nazywane są
wibracjami. Na dáuĪszą metĊ zbyt duĪe wibracje powodują u operatora szkody na
zdrowiu. Z tego powodu dla ochrony operatorów weszáa w Īycie dyrektywa dla
uĪytkowników „2002/44/WE/Wibracje”.
Aby pomóc uĪytkownikom prawidáowo oceniü sytuacjĊ, producent oferuje pomiar
wibracji jako usáugĊ.
11.11 PL
Z
Pomiar wibracji
166
Instrukcja eksploatacji
Akumulatory trakcyjny Jungheinrich
Spis treĞci
1
Akumulatory trakcyjny Jungheinrich
Akumulatory oáowiowe z ogniwami EPzS i EPzB posiadajaącymi
páyty pancerne.........................................................................................2-6
Tabliczka identyfikacyjna Akumulatory trakcyjny Jungheinrich......7
Instrukcja eksploatacji
System dopeániania wody Aquamatic/BFS III .........................................8-12
2
Akumulatory trakcyjny Jungheinrich
Akumulatory oáowiowe z zamkniĊtymi ogniwami z páytami pancernymi
EPzV i EPzV-BS .....................................................................................13-17
0506.PL
Tabliczka identyfikacyjna Akumulatory trakcyjny Jungheinrich......17
1
1
Akumulatory trakcyjny Jungheinrich
Akumulatory oáowiowe z ogniwami EPzS i EPzB posiadajaącymi páyty pancerne
Dane znamionowe
1.
2.
3.
4.
PojemnoĞü znamionowa C5:
NapiĊcie znamionowe:
Prąd wyáadowania:
GĊstoĞü znamionowa elektrolitu*
Wykonanie EPzS:
Wykonanie EPzB:
Bateria do zasilania oĞwietlenia
pociągów:
5. Temperatura znamionowa:
6. Nominalny poziom elektrolitu:
patrz tabliczka znamionowa
2,0 V x liczba ogniw
C5/5godzin
1,29 kg/l
1,29 kg/l
patrz tabliczka znamionowa
30° C
do oznaczenia poziomu elektrolitu „max.”
* Osiągana podczas pierwszych 10 cykli.
•Przestrzegaü instrukcji eksploatacji i umieĞciü ją w widoczny sposób przy stanowisku áadowania!
•CzynnoĞci obsáugowe w baterii wykonywaü tylko zgodnie z instrukcjami personelu fachowego!
•Przy wykonywaniu prac w baterii nosiü okulary i odzieĪ ochronną!
•Przestrzegaü przepisów BHP oraz postanowieĔ DIN EN 50272-3, DIN 50110-1!
•Nie paliü!
•Nie uĪywaü w pobliĪu baterii otwartego páomienia, Īaru ani nie wytwarzaü iskier,
poniewaĪ istnieje niebezpieczeĔstwo wybuchu i poĪaru!
•Bryzgi kwasu, które dostaáy siĊ do oka albo na skórĊ spáukaü duĪą iloĞcią czystej
wody. NastĊpnie niezwáocznie udaü siĊ do lekarza.
•OdzieĪ zanieczyszczoną kwasem wypraü w wodzie.
•NiebezpieczeĔstwo wybuchu i poĪaru! Unikaü powstawania krótkich spiĊü!
•Elektrolit posiada dziaáanie silnie Īrące!
•Niebezpieczne napiĊcie elektryczne!
•Uwaga! Metalowe czĊĞci ogniw baterii znajdują siĊ zawsze pod napiĊciem dlatego nie káaĞü na baterii Īadnych przedmiotów, ani narzĊdzi.
2
0506.PL
•Haki do podnoszenia nie mog ąpowodowaü uszkodzeĔ ogniw, áączników albo
przewodów przy áączeniowych.
•Nie przechylaü baterii! UĪywaü jedynie podnoĞników i urządzeĔ transportowych,
posiadaj ących dopuszczenie,np. zawiesi • zgodnych z VDI 3616.
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji, wykonywania napraw z zastosowaniem czĊĞci innych niĪ oryginalne, samowolnej ingerencji w konstrukcje, stosowania dodatków do elektrolitu (rzekome Ğrodki polepszające dziaáania) wygasa nasza odpowiedzialnoĞü z tytuáu gwarancji.
W przypadku baterii w wykonaniu
Ii
II naleĪy przestrzegaü wskazówek dotyczących utrzymania stopnia ochrony podczas pracy (patrz odpowiednie zaĞwiadczenie).
1. Uruchamiania baterii napeánionych i naáadowanych. Uruchamianie baterii nienapeánionych patrz oddzielna instrukcja.
Sprawdziü stan mechaniczny baterii. Przewód odprowadzający naleĪy poáączyü w
sposób zapewniający wáaĞciwy styk i prawidáową biegunowoĞü. W przeciwnym wypadku moĪe dojĞü do zniszczenia baterii, pojazdu albo prostownika.
Momenty obrotowe dokrĊcania Ğrub biegunów przewodów odprowadzających i áączników:
M 10
Stal
23 ± 1 Nm
NaleĪy kontrolowaü poziom elektrolitu. JeĪeli znajduje siĊ on poniĪej osáony przeciwrozpryskowej albo górnej krawĊdzi separatorów, wówczas naleĪy najpierw dodaü oczyszczonej wody, aĪ do uzyskania wymagane poziomu.
Baterie naleĪy doáadowywaü zgodnie z pkt. 2.2.
Poziom elektrolitu naleĪy uzupeániaü przy zastosowaniu oczyszczonej wody, aĪ do
osiągniĊcia poziomu nominalnego.
2. Eksploatacja
Eksploatacja akumulatorów trakcyjnych do pojazdów jest uregulowana przez DIN EN
50272-3 «Akumulatory trakcyjne do pojazdów elektrycznych».
2.1 Rozáadowywanie
Otwory wentylacyjne nie mogą byü zamykane albo przykrywane.
Wáaczanie albo wyáączanie poáączeĔ elektrycznych (np. wtyczek) moĪe odbywaü siĊ
tylko przy wyáaczonym prądzie.
W celu osiągniĊcia optymalnej trwaáoĞci nie naleĪy dopuszczaü do rozáadowania podczas eksploatacji w zakresie wiĊkszym niĪ 80% pojemnoĞci znamionowej (rozáadowanie gáĊbokie).
Odpowiada min. gĊstoĞü elektrolitu 1,13 kg/l na koĔcu rozáadowania. Wyáadowane
baterii naleĪy natychmiast áadowaü i nie wolno ich pozostawiaü w stanie rozáadowanym.
Dotyczy to równieĪ baterii czĊsciowo rozáadowanych.
0506.PL
2.2 àadowanie
àadowanie moĪna przeprowadzaü jedynie prądem staáym. Dopuszczalne są wszystkie metody áadowania podane w DIN 41773 i DIN 41774. Podáączaü tylko do prostowników przystosowanych do danej wielkoĞci baterii, aby uniknąü przeciąĪeĔ przewodów elektrycznych i styków, niedopuszczalnego gazowania i wypáywania elektrolitu z
ogniw.
3
W obszarze gazowania nie wolno przekraczaü prądów granicznych, zgodnie z DIN
EN 50272-3. JeĪeli prostownik nie zostaá zakupiony razem z baterią, wówczas celowe jest zlecenie serwisowi producenta sprawdzenie przydatnoĞci prostownika. Podczas áadowania trzeba dbaü o wáaĞciwe odprowadzanie powstąjacych gazów.
NaleĪy otworzyü albo zdjąü pokrywĊ skrzyni lub osáony komory, w której zamontowane są baterie. Korki zamykające pozostają na ogniwach lub pozostają zamkniĊte. Baterie naleĪy podáączyü do wyáączonego prostownika z zachowaniem wáaĞciwej biegunowoĞci (plus do plusa lub minus do minusa). NastĊpnie naleĪy wáączyü prostownik.
Podczas áadowania temperatura elektrolitu zwiĊksza siĊ o ok. 10 K. Z tego powodu
áadowanie powinno zostaü rozpoczĊte dopiero wtedy, gdy temperatura elektrolitu jest
niĪsza niĪ 45° C. Temperatura elektrolitu baterii powinna wynosiü przed áadowaniem
co najmniej +10° C, gdyĪ w przeciwnym wypadku nie uzyska siĊ prawidáowego áadowania. àadowanie uwaĪa siĊ za zakoĔczone, jeĪeli gĊstoĞü elektrolitu i napiĊcie baterii zachowują staáą wartoĞü przez 2 godziny.
Specjalne wskazówki do eksploatacji akumulatorów w obszarach zagroĪenia. Są to
baterie, które zgodnie z EN 50014, DIN VDE 0170/0171 Ex I są stosowane w obszarach zagroĪonych wystĊpowaniem wybuchowej mieszaniny powietrza i gazów kopalnianych lub wg Ex II są przewidziane do stosowania w obszarach zagroĪonych
wybuchem. Podczas áadowania i póĪniejszego gazowania naleĪy na tyle podnieĞü
albo otworzyü pokrywĊ pojemnika, aby powstająca, wybuchowa mieszanina gazów
utraciáa swoje zdolnoĞci wybuchowe, dziĊki napowietrzeniu. Pojemnik baterii zawierających pakiety ochronne páyt moĪe byü nakáadane albo zakáadane najwczeĞniej
0,5 godziny po zakoĔczeniu áadowania.
2.3 àadowanie wyrównawcze
àadowanie wyrównawcze sáuzy do zapewnienia trwaáosci i utrzymania pojemnoĞci.
Jest ono konieczne po wystąpieniu gáĊbokiego rozáadowania, po powtarzających siĊ
niecaákowitych áadowaniach i po áadowania wg charakterystyki IU. àadowanie wyrównawcze naleĪy wykonaü bezpoĞrednio po áadowania áadowaniu normalnym. Prąd
áadowanie moĪe wynosiü maks. 5A/100 Ah pojemnoĞci znamionowej (zakoĔczenie
áadowania patrz pkt. 2.2).
Zwracaü uwagĊ na temperaturĊ!
2.4 Temperatura
Temperatura elektrolitu 30° C jest okreĞlania jako temperatura znamionowa. WyĪsze
temperatury skracają trwaáoĞü a niĪsze temperatury zmniejszają istniejącą do dyspozycji pojemnoĞü. 55° C stanowi temperaturĊ graniczną i nie jest ona dopuszczalna
jako temperatura eksploatacyjna.
2.5 Elektrolit
GĊstoĞü nominalna elektrolitu odnosi siĊ do 30° C i nominalnego poziomu elektrolitu
w stanie caákowicie naáadowanym. WyĪsze temperatury powodują zmniejszenie, a
niĪsze temperatury powodują zwiĊkszenie gĊstoĞci elektrolitu. Związany z tym
wspóáczynnik korekcyjny wynosi -0,0007 kg/l · K, np. gĊstoĞü elektrolitu 1,28 kg/l w
45° C odpowiada gĊstoĞci 1,29 kg/l w 30° C.
0506.PL
Elektrolit musi odpowiadaü przepisom czystoĞci wg DIN 43530, czĊĞü 2.
4
3. Obsáuga techniczna
3.1 Obsáuga wykonywana codziennie
Po kaĪdym rozáadowaniu naleĪy poddaü bateriĊ áadowaniu. Na koĔcu áadowania naleĪy skontrolowaü poziom elektrolitu. W razie potrzeby naleĪy na koĔcu áadowania
dolaü oczyszczonej wody, aĪ do uzyskania nominalnego poziomu elektrolitu. Poziom
elektrolitu powinien siĊgaü powyĪej osáony przeciwrozpryskowej lub górnej krawĊdzi
separatorów oraz nie moĪe wypadaü poniĪej oznaczenia poziomu elektrolitu „min.”.
3.2 Obsáuga wykonywana co tydzieĔ
Po áadowaniu naleĪy przeprowadziü oglĊdziny pod kątem zanieczyszczeĔ albo uszkodzeĔ mechanicznych. Przy regularnym áadowaniu wg charakterystyki IU naleĪy
przeprowadziü áadowanie wyrównawcze (patrz pkt. 2.3).
3.3 Obsáuga przeprowadzana co miesiąc
Na koĔcu procesu áadowania naleĪy zmierzyü i zapisaü napiĊcia wszystkich ogniw
baterii blokowych, przy wáączonym prostowniku. Po zakoĔczeniu áadowania naleĪy
zmierzyü i zapisaü gĊstoĞü elektrolitu oraz temperaturĊ elektrolitu we wszystkich ogniwach.
JeĪeli wystąpią istotne zmiany w stosunku do wyników poprzednich pomiarów albo
róĪnice miĊdzy ogniwami lub bateriami blokowymi, wówczas w celu przeprowadzenia
dalszej kontroli lub naprawy naleĪy wezwaü serwis.
3.4 Obsáuga przeprowadzania do roku
Zgodnie z DIN VDE 0117 naleĪy zlecaü elektrykowi raz w roku, albo w razie potrzeby,
pomiar opornoĞci izolacji pojazdu i baterii.
Kontrole opornoĞci izolacji baterii naleĪy przeprowadzaü wg DIN EN 60254-1.
Zmierzona opornoĞü izolacji baterii nie moĪe byü mniejsza niĪ 50 ȍ/V napiĊcia znamionowego, zgodnie z DIN EN 50272-3.
W przypadku baterii o napiĊciu znamionowym do 20 V, minimalna wartoĞü opornoĞci
izolacji wynosi 1000 ȍ.
4. Konserwacja
Baterie naleĪy zawsze utrzymywaü w stanie czystym i suchym, aby uniknąü powstawania prądów peázających. CzyĞciü zgodnie z instrukcją ZVEI «Czyszczenie akumulatorów trakcyjnych pojazdów».
0506.PL
NaleĪy odsysaü ciecz, znajdującą siĊ w skrzyni akumulatorowej i usuwaü ją zgodnie
z przepisami. Uszkodzenia izolacji skrzyni naleĪy naprawiaü, po uprzednim oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, aby zapewniü opornoĞü izolacji zgodną z DIN EN
50272-3 i uniknąü korozji skrzyni. JeĪeli konieczne jest wymontowanie ogniw, wówczas celowe jest wezwanie w tym celu serwisu.
5
5. Magazynowanie
JeĪeli akumulatory zostają wyáączone na dáuĪszy czas z eksploatacji, wówczas naleĪy je magazynowaü w stanie caákowicie naáadowanym, w pomieszczeniu suchym i
zabezpieczonym przed mrozem. W celu zapewnienia gotowoĞci baterii do pracy, naleĪy stosowaü nastĊpujące sposoby áadowania:
1. áadowanie wyrównawcze wg pkt. 2.3 co miesiąc
2. áadowanie konserwacyjne przy napiĊciu áadowania 2,23 V x liczba ogniw.
Okres magazynowania naleĪy uwzglĊdniü przy okreĞlaniu okresu trwaáoĞci.
6. Usterki
JeĪeli stwierdzi siĊ wystĊpowanie usterek w baterii lub prostowniku, wówczas niezwáocznie naleĪy wezwaü serwis. Wyniki pomiarów, dokonanych z godnie z pkt. 3.3,
upraszczają ustalanie przyczyn usterek i ich usuwanie.
Zawarcie umowy serwisowej z nami uáatwia rozpoznanie usterek we wáasciwym czasie.
Z powrotem do producenta!
Stare baterie oznaczone takim znaczkiem nadają siĊ do ponownego
wykorzystania i muszą zostaü poddane procesowi recyklingu.
Stare baterie, które nie zostaną poddane procesowi recyklingu, naleĪy traktowaü jak odpady o charakterze szczególnym.
0506.PL
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania technicznych zmian.
6
7. Tabliczka identyfikacyjna, akumulator trakcyjny Jungheinrich
2/3
4
10
12
7
8
1
2
Typ
Type
Baujahr
Year of manufacture
Serien-Nr.
Serial-Nr.
3
Lieferanten Nr.
Supplier No.
5
Kapazität
Capacity
Nennspannung
Nominal Voltage
7
Zellenzahl
Number of Cells
9
Hersteller
Manufacturer
6
5
Batteriegewicht min/max
Battery mass min/max
8
6
5
11
13
Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany
Pb
Pb
9
Poz. Nazwa
1 Logo
2 Oznaczenie akumulatora
3
4
5
6
7
4
Typ akumulatora
Numer akumulatora
Numer koryta akumulatora
Data dostawy
Logo producenta akumulatora
1
14
Poz. Nazwa
8 Symbol recyklingu
9 Informacja o utylizacji i zawartych surowcach wtórnych
10 NapiĊcie znamionowe akumulatora
11 PojemnoĞü znamionowa akumulatora
12 IloĞü ogniw akumulatora
13 CiĊĪar akumulatora
14 Wskazówki bezpieczeĔstwa i symbole
ostrzegawcze
0506.PL
* Symbol CE tylko dla akumulatorów o napiĊciu znamionowym powyĪej 75 V
7
System dopeániania wody Aquamatic/BFS III do akumulatorów trakcyjnych
Jungheinrich z ogniwami z páyt pancernych EPzS i EPzB
Przyporządkowanie zatyczek Aquamatic dla instrukcji obsáugi
Typoszeregi ogniw*
EPzS
EPzB
2/120 – 10/ 600
2/ 42 – 12/ 252
2/160 – 10/ 800
2/ 64 – 12/ 384
–
2/ 84 – 12/ 504
–
2/110 – 12/ 660
–
2/130 – 12/ 780
–
2/150 – 12/ 900
–
2/172 – 12/1032
–
2/200 – 12/1200
–
2/216 – 12/1296
2/180 – 10/900
–
2/210 – 10/1050
–
2/230 – 10/1150
–
2/250 – 10/1250
–
2/280 – 10/1400
–
2/310 – 10/1550
–
Typ zatyczki Aquamatic (dáugoĞü)
Frötek (Īóáta)
BFS (czarna)
50,5 mm
51,0 mm
50,5 mm
51,0 mm
50,5 mm
51,0 mm
50,5 mm
51,0 mm
50,5 mm
51,0 mm
50,5 mm
51,0 mm
50,5 mm
51,0 mm
56,0 mm
56,0 mm
56,0 mm
56,0 mm
61,0 mm
61,0 mm
61,0 mm
61,0 mm
61,0 mm
61,0 mm
61,0 mm
61,0 mm
72,0 mm
66,0 mm
72,0 mm
66,0 mm
* Typoszeregi ogniw obejmują ogniwa z dwoma do dziesiĊcioma (dwunastoma)
páytami pozytywnymi, np. kolumna EPzS. 2/120 - 10/600.
Zatyczka Aquamatic z
otworem diagnostycznym
DáugoĞü
Skok
DáugoĞü
Skok
Są to ogniwa z páyta pozytywną 60Ah. Oznaczenie typu jednego ogniwa brzmi np.
2 EPzS 120.
Zatyczka Aquamatic BFS III
z otworem diagnostycznym
W przypadku akumulatorów wg I i II naleĪy przestrzegaü wskazówek o zachowaniu rodzaju zabezpieczenia podczas eksploatacji (patrz przynaleĪne zaĞwiadczenie).
8
0506.PL
W razie nieprzestrzegania instrukcji obsáugi, w przypadku naprawy przy uĪyciu nie
oryginalnych czĊĞüi zamiennych oraz w razie samowolnych ingerencji i stosowania
dodatków do elektrolitów (rzekome Ğrodki ulepszające) wygasa moĪliwoĞü zgáaszania roszczeĔ gwarancyjnych.
Ilustracja schematyczna
Instalacja systemu do dopeániania wody
1. Zbiornik zapasu wody
2. Wyáącznik poziomowy
4. Miejsce poboru wody z
zaworem elektromagnetycznym
5. Urządzenie do áadowania
6. àącznik zatykający
Co najmniej 3 m
3. Miejsce poboru wody z
zaworem z kurkiem kulistym
7. Záączka zatykająca
8. Nabój wymiany jonów z
miernikiem przewodnoĞci i
zaworem magnetycznyml
9. Przyáącze ĞwieĪej wody
10. Przewód do áadowania
1. Wykonanie
Systemy do dopeániania wody w akumulatorach Aquamatic/BFS stosowane są do automatycznej regulacji znamionowego poziomu elektrolitu. Do odprowadzania gazów,
wydzielanych podczas procesu áadowania, przewidziane są odpowiednie otwory odgazowujące. Oprócz optycznej sygnalizacji poziomu, systemy zatyczek posiadają
równieĪ otwór diagnostyczny do pomiaru temperatury i gĊstoĞci elektrolitu. Wszystkie ogniwa akumulatorów typoszeregów EPzS; EPzB mogą byü wyposaĪane w system do napeániania Aqua-matic/BFS. DziĊki poáączeniu poszczególnych zatyczek
Aquamatic/BFS wĊĪem, napeánianie wodą moĪliwe jest przy pomocy centralnej
záączki odcinającej.
2. Zastosowanie
System uzupeániania wody w akumulatorach Aquamatic/BFS stosowany jest dla akumulatorów urządzeĔ do transportu poziomego. Zasilanie wodą systemu do napeániania realizowane jest przy pomocy centralnego przyáącza wody. To przyáącze oraz
poáączenia pomiĊdzy poszczególnymi zatyczkami wykonywane są miĊkkim wĊĪem
PCW. KoĔcówki wĊĪa nasadzane są na koĔcówki przyáączeniowe trójników lub rozgaáĊĨników.
0506.PL
3. Funkcja
Znajdujący siĊ w zatyczce zawór wraz z páywakiem i dĨwigniami páywaka steruje proces dopeániania, regulując niezbĊdną iloĞü wody. W przypadku systemu Aquamatic,
ciĞnienie wody podawane na zawór zapewnia odcinanie dopáywu wody oraz pewne
zamkniĊcie zaworu. Po osiągniĊciu maksymalnego poziomu napeánienia, w systemie
BFS zawór jest zamykany za poĞrednictwem páywaka i dĨwigni páywaka poprzez
ukáad dĨwigniowy z piĊciokrotną siáą wyporu i w ten sposób pewnie odcina dopáyw
wody.
9
4. Napeánianie (rĊczne/automatyczne)
Napeánianie akumulatorów wodą do akumulatora naleĪy w miarĊ moĪliwoĞci przeprowadzaü na krótko przed zakoĔczeniem procesu áadowania akumulatora do peána. W
ten sposób zapewnione jest, Īe dodana woda wymiesza siĊ z elektrolitem. Podczas
normalnej pracy wystarcza z reguáy napeánianie raz w tygodniu.
5. CiĞnienie przyáącza
InstalacjĊ do napeániania wodą naleĪy uĪytkowaü w taki sposób, aby w przewodzie
wody panowaáo ciĞnienie wody w zakresie od 0,3 bar do 1,8 bar. System quamatic
ma zakres ciĞnieĔ od 0,2 bar do 0,6 bar. System BFS ma zakres ciĞnieĔ od 0,3 bar
do 1,8 bar. Przekraczanie tych zakresów ciĞnieĔ powoduje spadek niezawodnoĞci
dziaáania systemów. Tak szeroki zakres ciĞnienia pozwala na stosowanie trzech sposobów napeániania.
5.1 Woda opadowa
W zaleĪnoĞci od zastosowanego systemu napeániania wody naleĪy dobraü wysokoĞü
zbiornika zapasu. W przypadku systemu Aquamatic wysokoĞü ustawiania 2 m do 6
m, a w przypadku systemu BFS wysokoĞü ustawiania 3 m do 18 m ponad powierzchnią akumulatora.
5.2 Woda pod cisnieniem
Nastaw reduktora ciĞnienia dla Aquamatic na zakres od 0,2 bar do 0,6 bar. Dla systemu BFS zakres od 0,3 bar do 1,8 bar.
5.3 Wózek do napeániania wody (ServiceMobil)
Pompa nurnikowa, znajdująca siĊ w zbiorniku ServiceMobil, wytwarza niezbĊdne ciĞnienie do napeániania. PomiĊdzy poziomem ustawienia ServiceMobil i powierzchnią
ustawienia akumulatora nie moĪe byü róĪnic wysokoĞci.
6. Czas napelniania
Czas napeániania akumulatorów zaleĪy od warunków eksploatacyjnych akumulatora,
temperatury otoczenia, oraz od rodzaju napeániania albo od ciĞnienia napeániania.
Czas napeániania wynosi okoáo 0,5 do 4 minut. Przy rĊcznym napeánianiu naleĪy po
zakoĔczeniu napeániania odáączyü przewód doprowadzający wodĊ od akumulatora.
7. JakoĞü wody
0506.PL
Do napeániania akumulatorów moĪna stosowaü tylko wodĊ do dopeániania, której jakoĞü speánia wymagania DIN 43530 czĊĞü 4. Instalacja do napeániania (zbiornik zapasu, przewody rurowe, zawory itp.) nie mogą zawieraü Īadnych zanieczyszczeĔ,
które mogáyby zakáóciü pewnoĞü dziaáania zatyczek Aquamatic-/BFS. Ze wzglĊdu na
bezpieczeĔstwo zalecane jest zamontowanie elementu filtracyjnego (opcja) o maksymalnej przepustowoĞci 100 do 300 µm w gáównym przewodzie doprowadzającym
do akumulatora.
10
8. Poáączenia wĊĪowe akumulatora
Poszczególne zatyczki naleĪy áączyü wĊĪami wzdáuĪ istniejących poáączeĔ elektrycznych. Nie wolno dokonywaü Īadnych zmian.
9. Temperatura robocza
Graniczną temperaturą pracy dla eksploatacji akumulatorów jest 55° C. Przekroczenie tej temperatury powoduje uszkodzenie akumulatora. Systemy do napeániania
akumulatorów mogą byü eksploatowane w zakresie temperatur od > 0° C do max 55°
C.
UWAGA:
Akumulatory z automatycznym systemem uzupeániania wody mogą byü
przechowywane wyáącznie w pomieszczeniach o temperaturze > 0° C (inaczej
grozi niebezpieczeĔstwo zamarzniĊcia systemów).
9.1 Otwór diagnostyczny
Aby umoĪliwiü bezproblemowy pomiar gĊstoĞci kwasu i temperatury, systemy do napeániania wody mają otwór diagnostyczny o Ĝ 6,5 mm w zatycyzkach Aquamatic i 7,5
mm w zatyczkach BFS.
9.2 Páywak
W zaleĪnoĞci od konstrukcji i typu ogniwa stosowane są róĪne páywaki.
9.3 Czyszczenie
Systemy zatyczek naleĪy czyĞciü wyáącznie wodą. ĩadne czĊĞci zatyczek nie mogą
stykaü siĊ z substancjami, zawierającymi rozpuszczalniki lub mydáo.
10. OsprzĊt
10.1 Sygnalizator przepáwu
Do nadzoru procesu napeániania, w przewodzie doprowadzającym wody moĪna zamontowaü sygnalizator przepáywu od strony akumulatora. Podczas procesu napeániania kóáko áopatkowe jest obracane przez przepáywającą wodĊ. Po zakoĔczeniu procesu napeániania kóáko zatrzymuje siĊ, sygnalizując koniec procesu napeániania. (Nr
ident.: 50219542).
10.2 Przyrząd do wyjmowania zatyczek
0506.PL
W celu demontaĪu systemu zatyczek moĪna uĪywaü tylko odpowiednie narzĊdzia
specjalne (przyrząd do wyjmowania zatyczek). Aby uniknąü uszkodzeĔ korków naleĪy bardzo ostroĪnie wyciĪgaü zatyczki.
11
10.2.1 NarzĊdzie do pierĞcieni zaciskowych
Przy pomocy narzĊdzia do pierĞcieni zaciskowych, na koĔcówki wĊĪowe zatyczek
moĪna nasunąü pierĞcienie zaciskowe dla zwiĊkszenia docisku wĊĪa albo ponownie
je zdjąü.
10.3 Element filtracyjny
Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa, w przewodzie doprowadzającym wodĊ do zasilania
akumulatora moĪna zamontowaü element filtracyjny (nr ident. 50307282). Element
filtracyjny ma maksymalny przekrój przepuszczania wynoszący 100 do 300 µm. Jest
to filtr workowy.
10.4 Záączka odcinająca
Dopáyw wody do systemu dopeániania wody (Aquamatic/BFS) odbywa siĊ przez centralny przewód zasilający. Jest on áączony z systemem zasilania wodą punktu áadowania akumulatorów za poĞrednictwem záączki odcinającej. Od strony akumulatora
zamontowany jest króciec odcinający (nr ident.: 50219538), natomiast od strony zasilania wodą Inwestor musi przewidzieü záączkĊ odcinającą (dostĊpną pod nr ident.:
50219537).
11. Dane eksploatacyjne
PS - CiĞnienie samozamykania Aquamatic > 1,2 bar
System BFS - brak
D
- PrzepustowoĞü otwartego zaworu przy ciĞnieniu 0,1 bar = 350ml/min
D1 - Maksymalnie dopuszczalny przeciek zamkniĊtego zaworu przy ciĞnieniu 0,1
bar = 2 ml/min
T
- Dopuszczalny zakres temperatury od 0° C do max 65° C
0506.PL
Pa - Zakres ciĞnieĔ roboczych 0,2 do 0,6 bar - system Aquamatic
Zakres ciĞnieĔ roboczych 0,3 do 1,8 bar - system BFS
12

Podobne dokumenty

EFG 425 - 430 - Jungheinrich

EFG 425 - 430 - Jungheinrich WstĊp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokáadnego zapoznania siĊ z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI. Informa...

Bardziej szczegółowo