Zarządzenie Nr 39 /2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 15 marca

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 39 /2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 15 marca
Zarządzenie Nr 39 /2016
Wójta Gminy Kobylnica
z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie nabycia przez Gminę Kobylnica na własność udziału w nieruchomości
położonej w Bolesławicach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami), art. 10 ust. 1, 23 ust. 1 w związku z
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami), w związku z § 2 pkt 5 i § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr
XXIV/323/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 101, poz. 2542)
zarządzam, co następuje:
§1
Postanawia się :
1. Nabyć na własność udział wynoszący 1/8 części nieruchomości oznaczonej działką nr
50/11 o pow. 0,2996 ha w Bolesławicach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań
własnych.
2. Nabycie na własność, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze opłatnego
przeniesienia własności wyżej wymienionego udziału w nieruchomości na rzecz
Gminy Kobylnica przez osobę fizyczną.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty