Przykład reprezentatywny - Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie

Transkrypt

Przykład reprezentatywny - Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie
Formularz informacyjny
dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony
na podstawie reprezentatywnego przykładu
(obowiązujący od dnia 01.02.2016r.)
Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba)
kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:
Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie
Adres:
22-540 Dołhobyczów
(siedziba)
Numer telefonu:
84 653 24 02
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
84 653 24 02
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
www.bsdolhobyczow.pl
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Pośrednik kredytowy:
*
Nie dotyczy
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu
Kredyt
w rachunku
rozliczeniowym
oszczędnościowo-
Całkowita kwota kredytu
Całkowita kwota Kredytu w PLN: 5 400,00
Suma wszystkich środków pieniężnych, które
zostaną Panu/Pani udostępnione
Terminy i sposób wypłaty kredytu
1. Kwota kredytu będzie udostępniona na
rachunku Kredytobiorcy prowadzony w
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani
Banku zgodnie z postanowieniami Umowy
środki pieniężne
Kredytu,
po
spełnieniu
przez
Kredytobiorcę warunków do wypłaty
Kredytu.
2. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych
środków, do wysokości których posiadacz
rachunku
może
realizować
wypłaty
gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata
całości lub części kredytu powoduje, iż
odnawia się on o spłaconą część i może
być wykorzystywany wielokrotnie w
okresie ważności Umowy kredytu.
Czas obowiązywania umowy
Zasady i terminy spłaty kredytu
12 miesięcy
- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na
następujących warunkach:
- Kapitał kredytu będzie płatny jednorazowo na
koniec okresu obowiązywania Umowy.
- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w
następujący sposób:
1. Odsetki
płatne
są
w
okresach
miesięcznych
na
koniec
każdego
miesiąca.
2. Odsetki naliczane są od wykorzystanej
kwoty
kredytu
z
uwzględnieniem
zmieniającej się wysokości zadłużenia.
3. Przy założeniu wykorzystania kredytu w
pełnej wysokości tj. 5 400,00 zł przez
okres 12 miesięcy szacunkowe odsetki
wyniosą 511,70 zł.
4. Powyższe wyliczenia mają charakter
poglądowy i dokonane są przy założeniu,
że
w
okresie
kredytowania
oprocentowanie kredytu nie ulegnie
zmianie.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta:
6 073,70 zł.
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych,
które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz
wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie
Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej
Nie dotyczy
*
płatności
-opis towaru lub usługi:
-cena:
*
Wymagane zabezpieczenia kredytu
- rodzaj zabezpieczenia kredytu:
1. Pełnomocnictwo do rachunku.
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a
2. Poręczenie wg prawa cywilnego.
przedstawić w związku z umową o kredyt
3. Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz
z deklaracją wekslową.
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje
Nie dotyczy
gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu
*
wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt
płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są
zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale
będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału
przez okresy i na zasadach określonych w
umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to
umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty
całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej
podstawie
3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej
- stopa oprocentowania kredytu:
Oprocentowanie
Kredytu
na
dzień
zmiany
sporządzenia Formularza wynosi
9,50% w
stosunku rocznym.
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy
referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej
stopy oprocentowania:
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, zależne
od decyzji Zarządu.
Zmiana oprocentowania może być dokonana w
2
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym
przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w
porównaniu oferowanych kredytów
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie
przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w
szczególności umowy ubezpieczenia lub innej
umowy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani
*
ponieść w związku z umową o kredyt
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków
w celu dokonywania wpłat i wypłat środków
*
pieniężnych
*
Koszty korzystania z kart kredytowych
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest
*
ponieść w związku z umową
przypadku zmiany wysokości przynajmniej
jednej spośród podanych niżej wielkości:
1) stopy referencyjnej lub redyskonta
weksli lub oprocentowania kredytu
lombardowego ustalanych przez Radę
Polityki Pieniężnej;
2) wskaźnika inflacji ogłaszanego przez
GUS;
3) stopy rezerwy obowiązkowej banków lub
warunków jej odprowadzania;
4) rentowności
bonów
skarbowych
ogłaszanej przez Ministerstwo Finansów;
5) rentowności obligacji skarbu państwa;
6) stawki bazowej WIBOR oferowanej na
międzybankowym rynku pieniężnym.
- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie
obowiązywania umowy: Nie dotyczy
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy
oprocentowania w danych okresach
obowiązywania umowy)
- rzeczywista roczna stopa oprocentowania:
- 13,48%
- reprezentatywny przykład: założenie- umowy
przyjęte w 2015 roku dla kredytów w ROR
dotyczące
2/3
umów
uwzględniających
średnią:
- okres kredytowania 12 miesięcy,
- całkowita kwota kredytu 5 400,00 zł,
- częstotliwość występowania tego typu umów
na rynku.
- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej
rocznej stopy oprocentowania:
a) oprocentowanie nie ulegnie zmianie
w całym okresie kredytowania,
b) kredyt jest wypłacony jednorazowo,
c) spłaty
rat
będą
dokonywane
terminowo.
- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w
szczególności umowy ubezpieczenia: Tak/nie
- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt:
Nie dotyczy
- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej:
Tak/nie
- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt:
Nie dotyczy
673,70 PLN
Nie dotyczy
Nie dotyczy
1. Prowizja za udzielenie kredytu – 162,00zł.
2. Koszty
odsetek od kredytu w całym
okresie kredytowania – 511,70 zł. (przy
założeniu, że kwota kredytu została
3
wykorzystana w całości przez okres 12
miesięcy).
Warunki, na jakich koszty związane z umową o
*
kredyt mogą ulegać zmianie
*
Opłaty notarialne
Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani
następujące:
Koszty związane z Umową Kredytu mogą ulegać
zmianie w wyniku:
1. Dokonanej przez Bank na zasadach
określonych Umową zmiany wysokości
opłat i prowizji (określonych w Umowie
oraz w Taryfie opłat i prowizji),
2. Obowiązująca Kredytobiorcę Taryfa może
ulec zmianie:
1) w przypadku obniżenia opłat lub
prowizji – w każdym czasie,
2) w przypadku podwyższenia opłat i
prowizji - jeżeli wystąpi przynajmniej
jedna z poniższych przyczyn:
a) niezależny od Banku wzrost
kosztów
czynności
bankowych/funkcjonowania
produktu,
b) podwyższenie standardu usługi,
c) zmiana zakresu i formy realizacji
określonych czynności i usług.
3. Zmiany wysokości odsetek wynikających
ze zmiany oprocentowania dokonanego
przez Bank w trybie określonym w
Umowie.
Nie dotyczy
- w przypadku braku lub opóźnienia płatności
może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi
opłatami:
1. Opłata za monit / wezwanie do zapłaty – 20
zł,
2. Od kwoty kapitału niespłaconego w
terminie będą naliczane odsetki według
stawki
obowiązującej dla zadłużenia
przeterminowanego.
3. Od kapitału przeterminowanego Bank
pobiera odsetki do dnia poprzedzającego
spłatę zadłużenia przeterminowanego.
- stopa oprocentowania zadłużenia
przeterminowanego:
1. Od
niespłaconej
kwoty
kredytu/raty
odsetkowej/ raty kapitałowo-odsetkowej
kredytu*,
Bank
nalicza
odsetki
za
opóźnienie
w wysokości
dwukrotności
odsetek ustawowych za opóźnienie w
stosunku rocznym. Na dzień sporządzenia
Formularza oprocentowanie to wynosi 14 %
w stosunku rocznym.
2. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe
wysokości
sumy
stopy
referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.
3. Wysokość oprocentowania za opóźnienie
4
ulega zmianie każdorazowo w przypadku
zmiany wysokości stopy referencyjnej
ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie
jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości
w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.
4. Inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy
Tak/nie
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma
Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Spłata kredytu przed terminem określonym w Tak
umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty
całości lub części kredytu przed terminem
określonym w umowie
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia
W przypadku spłaty kredytu przed terminem
*
prowizji za spłatę kredytu przed terminem
określonym w umowie poniesie Pan/Pani
następujące koszty: nie dotyczy
Sprawdzenie w bazie danych
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia
kredytu konsumenckiego na podstawie informacji
zawartych w bazie danych kredytodawca
BIK, BIG
niezwłocznie zobowiązany jest przekazać
Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego
sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której
tego sprawdzenia dokonano
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, egzemplarza projektu umowy o kredyt pod
bezpłatnego projektu umowy o kredyt
warunkiem wydania pozytywnej decyzji kredytowej
konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy
Tak
spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu
konsumenckiego
*
Czas obowiązywania formularza
Niniejsza informacja zachowuje ważność od do
Nie dotyczy
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a)dane kredytodawcy
Nie dotyczy
*
Kredytodawca:
Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
*
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
*
Rejestr
(Wskazanie organu, który zarejestrował
działalność kredytodawcy wraz z podaniem
numeru w tym rejestrze)
*
Organ nadzoru
b)dane dotyczące umowy
5
*
Odstąpienie od umowy
- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Tak/nie
- sposób odstąpienia od umowy:
- termin:
- skutki:
*
Wybór prawa właściwego
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt
będzie miało zastosowanie prawo:
Postanowienie umowy dotyczące wyboru
*
prawa właściwego
*
Język umowy
Wskazanie właściwego postanowienia umowy:
Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania
umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią
porozumiewać w języku:
c)dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
- przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z
pozasądowego rozstrzygania sporów:
Tak/nie
- zasady dostępu do procedury pozasądowego
rozstrzygania sporów
*
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy
danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
Niniejszym oświadczam mając na uwadze art. 11 ustawy o kredycie konsumenckim, że
Bank udzielił mi wszelkich wyjaśnień dotyczących treści niniejszego formularza
informacyjnego, która to treść jest w pełni dla mnie zrozumiała, co pozwala mi na
świadome podjęcie decyzji o ubieganie się o kredyt, na warunkach określonych w
niniejszym formularzu.
………………………………………
(podpis kredytobiorcy)
Sporządził:
6
………………

Podobne dokumenty