Oświadczenie - Przedszkole Nr 17 w Otwocku

Transkrypt

Oświadczenie - Przedszkole Nr 17 w Otwocku
Załącznik nr 5
do Wniosku o przyjęcie
do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
Wzór oświadczenia
………………………………………..
Imię i Nazwisko
………………………………………..
Numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że
jestem zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę/ o dzieło/ zlecenia na czas od……………
do………………………. w …………………………………………………………………….
( nazwa i adres zakładu pracy )
.......................................................................................................................................................
……………………
…………………………………………....
Data
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
1