KONKURS OFERT automat vendingowy 2016

Transkrypt

KONKURS OFERT automat vendingowy 2016
KONKURS OFERT
NA WYNAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMAT
VENDINGOWY
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ogłasza konkurs ofert
na wynajem powierzchni pod automat vendingowy
Podstawowe informacje o pomieszczeniu:
- Usytuowanie: parter Ośrodka
- Powierzchnia : od 0,5 m2
- Godziny pracy Ośrodka: 7-22 oraz 8-22 w weekendy
- Proponowany okres wynajmu określony w umowie: rok
Minimalna cena miesięcznego czynszu wyznaczona przez
wynajmującego to 606,00 zł netto
Oferty należy składać drogą mailową na adres [email protected] lub osobiście na
adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście
00-625 Warszawa, ul. Polna 7a, sekretariat pok. 214 I piętro
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres firmy
2. Tel. Kontaktowy
3. Proponowaną cenę czynszu miesięcznego z rozbiciem na kwotę netto,
podatek, i kwotę brutto, którą najemca jest skłonny płacić wynajmującemu
4. aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego
w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją:
„AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.
5. Dodatkowe kryteria oceny ofert to:
a) Kondycja finansowa i zakres działalności
b) Okres działalności oferenta na rynku
c) Rozpoznawalność marki oferenta
d) Lista referencyjna
6. Informacje dodatkowe:
•
Oferent, który wygrał konkurs ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni
od daty rozstrzygnięcia konkursu. Datą rozstrzygnięcia jest data umieszczenia oficjalnej informacji
zatwierdzonej przez Dyrektora OSiR w gablotach informacyjnych oraz na stronie internetowej
Ośrodka.
Termin składania ofert upływa
25 marca 2016 r.
Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie prowadzonego konkursu udzieli
Piotr Dombrowski, tel. 022 825 71 34 wew.106, pok. 2.23 I piętro