MOTO`15-folder.qxd:Layout 1

Komentarze

Transkrypt

MOTO`15-folder.qxd:Layout 1
MOTOSHOW
w Krakowie
23-24 maja 2015
Tuning Show & Custom Salon
Motorsport Show
Tematyczny Salon Samochodowy
Z pasji do
motoryzacji
Salon Wyposa˝enia i Piel´gnacji
Samochodów
www.motoshow.krakow.pl
www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl
Partner Targów:
MOTOSHOW
w Krakowie 2015
Âwiatowa premiera niesamowitej modyfikacji Lamborghini Galardo wartej milion
złotych, prezentacja nowych modeli aut, które jeszcze nie trafiły do salonów samochodowych, najlepiej stuningowane pojazdy, spotkania z kierowcami rajdowymi i pokazy mistrzów kierownicy, 20 tys. fanów motoryzacji i przeszło 150 wystawców –
tak w skrócie wyglàdała premierowa edycja Moto Show w Krakowie w 2014 roku.
Czas na kolejnà, jeszcze bardziej imponujàcà edycj´ 2015.
Na Targach zostanà
zaprezentowane:
ⓦ Niespotykane samochody stuningowane oraz klasyczne samochody amerykaƒskie
w stylu Muscle Car podczas 13. Tuning Show w Krakowie i Custom Salon. Wi´cej str. 3-4.
ⓦ Motorsport Show w Krakowie czyli sportowe pojazdy wyczynowe, zawodnicy rajdowi
i wyÊcigowi. Wi´cej str. 5-6.
ⓦ Samochody rodzinne, miejskie, SUV-y oraz samochody klasy Premium to oferta
Tematycznego Salonu Samochodowego. Wi´cej str. 7-8.
ⓦ Salon Wyposa˝enia i Piel´gnacji Samochodów to oferta produktów i usług nadajàcych
autu indywidualny charakter oraz poprawiajàce bezpieczeƒstwo i komfort jazdy.
Wi´cej str. 9-10.
Sukces MOTO SHOW w Krakowie to efekt nowej unikatowej w skali kraju formuły
wydarzenia zaproponowanej przez organizatora, firm´ Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Dzi´ki której ka˝dy miłoÊnik motoryzacji znajdzie w nowoczesnych
przestrzeniach EXPO Kraków coÊ dla siebie. W myÊl
hasła „z pasji do motoryzacji” na Targach
zostanà zaprezentowane jej
najciekawsze oblicza.
Z pasji do
motoryzacji
MOTOSHOW
w Krakowie
1
Atuty MOTO SHOW
Targom
MOTO SHOW
w Krakowie
b´dà towarzyszyły równie˝ prezentacje najnowszych modeli motocykli, quadów,
cz´Êci i akcesoriów dla motocyklistów, prezentacja supersamochodów, a tak˝e
strefa Off-road dla fanów stromych podjazdów i ekstremalnej jazdy po bezdro˝ach z prezentacjà wyczynowych samochodów terenowych.
Nie zabraknie oczywiÊcie widowiska i pasjonujàcej rywalizacji na najwy˝szym
poziomie. Ekstremalne pokazy Driftu, Gymkhana samochodowa, Stunt
Show - pokaz ewolucji motocyklowych i ewolucji na Quadach, ekstremalny Freestyle Motocross, mistrzowski pokaz Trialu motocyklowego
i rowerowego, szkoła bezpiecznej jazdy, prezentacja sportowego
Ferrari teamu RMF Maxxx Rally Team, Formuła 126 – wyÊcigi
małych fiatów, prezentacja Choppers Club Małopolska,
prezentacja wyczynowego quada Rafała Sonika
– to atrakcje, które co roku przyciàgajà na
Targi tysiàce fanów motoryzacji.
2
ⓦ Szeroki zakres tematyczny - nowa formuła imprezy – poka˝emy
ró˝ne oblicza motoryzacji, od fabrycznie nowych modeli aut kompaktowych przez sportowe pojazdy wyczynowe po te poddane indywidualnej stylizacji i customizacji, a tak˝e cz´Êci i akcesoria.
ⓦ Du˝a frekwencja zwiedzajàcych, premierowà edycj´ MOTO SHOW
w Krakowie w 2014 r. odwiedziło ponad 20 tys. osób!
ⓦ Ogromny potencjał medialny
– edycja 2014 przyciàgn´ła bardzo du˝à uwag´ mediów.
Łàcznie odnotowano blisko
50 publikacji dotyczàcych wydarzenia m.in.
w: TVP, TVN 24, Polsat
News, TVP Kraków,
Tele 5, Radiu RMF,
RMF Maxxx, ESKA,
Radiu Zet, Anty
MOTO SHOW w Krakowie 2015 odb´dzie si´
Radiu, Radiu Kraw Mi´dzynarodowym Centrum Targowo-Kongreków, Dzienniku
sowym EXPO Kraków. Nowoczesny kompleks
Polskim, Gazecie
o powierzchni 13 tys. m2 mieszczàcy: dwie hale
Wyborczej, Gazewystawiennicze (5 tys. m2 i 4 tys. m2), zespół
cie Krakowskiej,
klimatyzowanych, modułowych sal konferenportalach: Onet.pl,
cyjnych, pokoje spotkaƒ, przestronne lobby.
Interia.pl, NaszemiParking EXPO Kraków został tak zaproasto.pl, Motofakty.pl,
jektowany, aby mo˝na było na nim
Gazeta.pl, Autocenorganizowaç ró˝nego rodzaju
trum.pl, i innych.
show motoryzacyjne.
ⓦ Pot´˝na kampania promocyjna: serwis specjalny na
jednym z czołowych portali internetowych, audycje, zapowiedzi, spoty reklamowe w kilku rozgłoÊniach
radiowych, reklamy i artykuły w prasie, spoty reklamowe w telewizji,
mailingi reklamowe, kampania outdorowa, specjalne akcje promocyjne
w galeriach handlowych.
Nowy
presti˝owy
obiekt
Jak zaistnieç na MOTO SHOW w Krakowie
1. Wybierz jednà z czterech stref tematycznych, która odpowiada Twojej
bran˝y.
2.Zdecyduj o sposobie prezentacji swojej oferty (stoisko standardowe,
powierzchnia pokazowa - prezentacyjna, stoiska niestandardowe –
specjalne).
3.Skorzystaj z dodatkowych mo˝liwoÊci promocji na Targach (reklama
dêwi´kowa w EXPO, dystrybucja materiałów, konkurs sponsorowany,
flagi, bilboardy i inne).
4.Zorganizuj prezentacj´ swojego produktu, szkolenie dla klientów,
pokaz, show. Do dyspozycji oddajemy Ci sale seminaryjne w pełni
wyposa˝one, catering, stref´ pokazów - twój temat znajdzie si´ w programie naszej imprezy.
13.Tuning
Show w Krakowie
®
Tuning Show w Krakowie skupia w jednym miejscu i czasie właÊcicieli jedynych
w swoim rodzaju samochodów poddanych tuningowi, kluby tuningowe, firmy
produkujàce i dystrybuujàce niezb´dny do modyfikacji aut sprz´t, systemy
CarAudio, warsztaty zajmujàce si´ na co dzieƒ modyfikacjami, a tak˝e tysiàce
fanów motoryzacji. Mistrzowie tuningu – spektakularnych modyfikacji
pojazdów spotkajà si´ na Targach Tuning Show
w Krakowie ju˝ po raz 13!
niespotykane
samochody!
Zgodnie z ideà, jaka przyÊwieca ka˝dej edycji Tuning Show
w Krakowie, prezentowane sà tu auta niespotykane na polskich drogach. Intrygujàce, zapierajàce dech w piersiach,
dopracowane w najmniejszym szczególe. Staranna selekcja, do której co roku przywiàzujemy ogromnà wag´,
sprawia, ˝e podczas ka˝dej edycji zobaczyç mo˝na
ponad setk´ najlepiej stuningowanych samochodów
z Polski i z zagranicy. Swoje niebywałe projekty
prezentujà kierowcy z W´gier, Austrii,
Czech czy Słowacji.
Do udziału
w tym wydarzeniu
zapraszamy:
ⓦ kluby tuningowe i właÊcicieli najlepszych stuningowanych samochodów
z Polski i zagranicy,
ⓦ właÊcicieli klasycznych samochodów amerykaƒskich oraz firmy zajmujàce
si´ ich importem, renowacjà i sprzeda˝à,
ⓦ firmy produkujàce i dystrybuujàce niezb´dne do modyfikacji aut cz´Êci,
ⓦ warsztaty zajmujàce si´ tuningiem mechanicznym i optycznym,
MOTOSHOW
w Krakowie
ⓦ firmy produkujàce i dystrybuujàce akcesoria tuningowe a tak˝e sprz´t
Car Audio i elektronik´ samochodowà.
3
kultowe
amerykany!
Salon Custom - strefa klasycznych samochodów
amerykaƒskich w stylu Muscle Car i Hot Rod od kilku
lat towarzyszy Tuning Show w Krakowie. W salonie prezentuje si´ najciekawsze amerykaƒskie modele samochodów z przekroju od poczàtku lat 60 – a˝ po czasy współczesne. Mo˝na tu obejrzeç m.in. kultowe generacje
Forda Mustanga, Chevroleta Camaro, Dodgea
Chargera, nie zabraknie tak˝e luksusowych
Cadillaców, Pontiaca czy Buicka Riviery,
a tak˝e amerykaƒskich pick –upów.
Tuning Show
w Krakowie to:
ⓦ najwi´ksze w południowej Polsce spotkanie fanów modyfikacji i klasycznych samochodów
amerykaƒskich,
ⓦ mo˝liwoÊç prezentacji unikalnych samochodów w nowoczesnym centrum EXPO Kraków,
ⓦ szansa promocji firmy i produktów przed szerokà publicznoÊcià,
ⓦ doskonała okazja na wymian´ doÊwiadczeƒ bran˝y tuningowej,
ⓦ perspektywa nawiàzania kontaktów biznesowych oraz sprzeda˝owych,
ⓦ dotarcie do ponad 20 tys. fanów motoryzacji, osób które przykładajà nieco wi´kszà wag´ do
piel´gnacji auta, dbajàc o stan lakieru i wn´trze samochodu tak jak o to, co znajduje si´ pod maskà.
4
Przyjechałem naTuning Show
˝eby pokazaç co mo˝na zrobiç
z nietypowego samochodu, to co zrobiłem
własnymi r´kami. Zaczàłem budowaç ten
samochód prawie od podstaw, malowałem go
na niebieski kolor, zmieniłem komor´ silnika, potem
kompresor, przeróbce uległo całe wn´trze – zaj´ło
mi to wszystko a˝ szeÊç lat. Wybrałem Tuning Show
poniewa˝ jest tutaj du˝o zwiedzajàcych, równie˝
zagranicznych, dzielimy si´ doÊwiadczeniami
i uwagami. Jest tutaj naprawd´ wysoki poziom,
dobre projekty, przyjechali ludzie
ze Słowacji i z Czech.
Piotr Kołacz
wystawca
Motorsport
Show w Krakowie
Motorsport Show
w Krakowie to
ⓦ platforma komunikacji zawodników z fanami i mediami,
ⓦ kompleksowa oferta szkoleƒ i prezentacja sprz´tu,
ⓦ doskonała okazja na wymian´ doÊwiadczeƒ bran˝y motosportowej,
ⓦ perspektywa nawiàzania kontaktów biznesowych oraz sprzeda˝owych.
Kubica, Przygoƒski, Kajetanowicz, Hołowczyc, Sonik – tych Panów
nie trzeba nikomu przedstawiaç, a ich nazwiska to wypracowane Êwiatowe marki motosportu. Dzi´ki ich mi´dzynarodowym
sukcesom roÊnie w Polsce iloÊç fanów rajdów, wyÊcigów, a
tak˝e młodych adeptów chcàcych naÊladowaç mistrzów.
Nie ma jednak w naszym kraju imprezy, która definiowałaby karier´ w sporcie motorowym krok po kroku oraz
tworzyłaby platform´ spotkaƒ i wymiany
doÊwiadczeƒ bran˝y.
Motorsport Show w Krakowie jest odpowiedzià na
ogromne zainteresowanie tematykà sportów
motorowych w Polsce.
Do udzia∏u zapraszamy:
ⓦzawodników rajdowych, wyÊcigowych, rallycrosowych, motocyklowych, kartingowych,
off-roadowych i innych,
ⓦ zespoły motosportowe, sponsorów i partnerów strategicznych,
ⓦ producentów i dystrybutorów akcesoriów, cz´Êci i podzespołów wyczynowych,
a tak˝e gad˝etów i ubraƒ motosportowych,
ⓦ producentów i importerów samochodów zwiàzanych ze sportem,
MOTOSHOW
w Krakowie
ⓦ warsztaty specjalistyczne,
ⓦ właÊcicieli i operatorów torów wyÊcigowych, kartingowych, rally center itd.,
ⓦ szkoły doskonalenia jazdy.
5
Do odwiedzenia Motorsport
Show w Krakowie
zaprosimy:
ⓦ kibiców, sympatyków i wielbicieli sportów motoro-
wych - rajdów, wyÊcigów, rallycrosów, ˝u˝la oraz sportowych pojazdów wyczynowych,
ⓦ media – podczas kilkunastu lat organizacji targów
bran˝owych i konsumenckich wypracowaliÊmy kontakty z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi m.in. z:
TVP, TVN Turbo, TVN 24, Polsatem News, TVP
Kraków, Tele5, Radiem ESKA, Radiem RMF i RMF
Maxxx, Radiem Zet, Anty Radiem, Radiem Kraków,
Dziennikiem Polskim, Gazetà Wyborczà, PAP, Faktem,
Gazetà Krakowskà, Auto Âwiatem, portalami: Onet.pl,
Interia.pl, Naszemiasto.pl, Motofakty.pl, Gratka.pl,
Gazeta.pl, Moto.pl, Autocentrum.pl, i innymi.
ⓦ zespoły motosportowe i warsztaty zaj-
mujàce si´ technicznym przygotowaniem pojazdów wyczynowych,
ⓦ potencjalnych sponsorów dla za-
wodników – informacja o Motorsport Show w Krakowie trafi do
tysi´cy bran˝owych klientów
firmy Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Targi polecam ka˝demu,
a w szczególnoÊci osobom,
które chcà rozpoczàç karier´ w sportach
motorowych. Zaproszeni goÊcie, zespoły
i zawodnicy postarajà si´ pomóc w doborze
odpowiedniej Êcie˝ki kariery. Tutaj dowiesz si´,
jak wyglàdajà rajdy i wyÊcigi samochodowe od
Êrodka oraz nawià˝esz cenne kontakty.
Gabriel Borowy
firma GBpromotion
6
Tematyczny
Salon
Samochodowy
Tematyczny Salon
Samochodowy stworzy
mo˝liwoÊç:
ⓦ prezentacji i promocji samochodów przed szerokà publicznoÊcià,
ⓦ bezpoÊrednich spotkaƒ z potencjalnymi klientami,
ⓦ przeprowadzania jazd testowych, które pozwolà lepiej zaprezentowaç samochody
klientom,
ⓦ nawiàzania kontaktów handlowych.
Sà kierowcy, dla których samochód to coÊ wi´cej ni˝ Êrodek lokomocji. Cenià
sobie komfort i wygod´, lubià dalekie podró˝e, wyprawy za miasto, gdzie dominujà wzniesienia, drogi szutrowe i trudne niedost´pne tereny. Dla nich idealnym
rozwiàzaniem sà SUVy lub nieco mniejsze samochody rodzinne, które umo˝liwiajà zabranie dzieci i wózków. Sà równie˝ kierowcy z wi´kszym bud˝etem. Dla
nich liczy si´ przede wszystkim presti˝ oraz oryginalny design, pozwalajàcy si´
wyró˝niç. Co łàczy tych wszystkich kierowców? Pierwszy w Polsce tematyczny
Salon Samochodów Rodzinnych, Miejskich, SUVów oraz Samochodów
klasy Premium, podczas którego b´dà mogli porównaç wszystkie te
samochody w jednym miejscu i czasie.
Wiele
potrzeb,
jeden
Salon!
Do udziału w Salonie zapraszamy importerów
i dealerów samochodów. Salon towarzyszy
Targom Moto Show w Krakowie, których
kolejna edycja odb´dzie
si´ 23-24 maja 2015.
MOTOSHOW
w Krakowie
7
PrzyjechaliÊmy na
Moto Show w Krakowie poniewa˝
tutaj trzeba byç, dodatkowo targi odbywajà
si´ w nowej siedzibie. ChcieliÊmy pokazaç, co
oferujà dwa nasze salony. Nowy obiekt to miejsce,
w którym mo˝na organizowaç du˝e imprezy motoryzacyjne. Obserwujàc frekwencj´ widz´, ˝e nie jest to
tylko moje zdanie. Zauwa˝yliÊmy spore zainteresowa
-nie ciekawostkami GTR, udało nam si´ Êciàgnàç
samochody, których jeszcze nie ma w sprzeda˝y
– b´dà dopiero za kilka miesi´cy (Nissan X-trial).
Piotr Âlizowski,
Grupa PGD, Centrum Motoryzacyjne
Jasnogórska i Centrum
Motoryzacyjne Krzemionki
Do odwiedzenia Salonu
zaprosimy przede wszystkim:
ⓦ mieszkaƒców Małopolski, Âlàska i Podkarpacia, przeprowadzajàc szerokà kampani´ promocyjnà w mediach,
ⓦ klientów firmy Targi w Krakowie – 2500 wystawców i 100 000 zwiedzajàcych rocznie – sà to przedstawiciele takich bran˝ jak np.:
stomatologia, przemysł, gastronomia, nowe technologie – to mogà byç równie˝ Paƒstwa klienci!
ⓦ zwiedzajàcych i wystawców Moto Show w Krakowie z poprzednich edycji: w 2014 r. Show odwiedziło ponad 20 tys. osób.,
ⓦ przedstawicieli administracji i samorzàdu lokalnego,
ⓦ właÊcicieli oraz pracowników: kancelarii prawnych, firm budowlanych, biur projektowych i architektonicznych, prywatnych
placówek medycznych,
ⓦ pracowników centrów outsourcingowych: w samym Krakowie działa blisko 50 uznanych firm zagranicznych zatrudniajàcych
tysiàce specjalistów w ró˝nych bran˝ach.
8
Salon
Wyposa˝enia
i Piel´gnacji
Samochodów
– Oferta dla wymagajàcych kierowców.
Wyposa˝enie samochodu zaproponowane przez producenta nie zawsze odpowiada
wymaganiom klientów. Sà kierowcy, którzy oczekujà znacznie wi´cej. Chcà, aby ich
samochody miały indywidualny, niepowtarzalny styl, a tak˝e były zgodne z ich osobistymi potrzebami. Zmieniajà kolor nadwozia, rozmiar i model felg. Montujà dodatkowe systemy zabezpieczeƒ, rejestratory jazdy itd. Przykładajà ogromnà wag´ do stanu lakieru, do wyglàdu wn´trza samochodu… Dbajà o ka˝dy detal.
WłaÊnie dla najbardziej wymagajàcych fanów motoryzacji powstał Salon
Wyposa˝enia i Piel´gnacji Samochodów,
w którym zaprezentujà si´ firmy oferujàce produkty i usługi nadajàce
autu indywidualny charakter
W minionych
oraz poprawiajàce wyglàd,
edycjach Targów uczestniczyły
bezpieczeƒstwo
takie firmy jak np.: Orlen Oil Sp. z o.o.,
i komfort jazdy.
BOSMA ELECTRIC, 2N-EVERPOL Sp. z o.o.,
Sp. z o.o., P.P.H.Parys - dystrybutor marki
SONAX, Tenzi Sp. z o.o., Dr Marcus International Sp. z o.o., Polska Grafika Samochodowa,
Superfelgi.com, Extremo, INBUD-FARO S.A.,
OSRAM, DIM s.c. – S-Plus, ecomyjnia, Detailking,
MELLE Sp. z o.o. dystrybutor marki K2,
GREEN STEAM, OEM +Tuning Center
– dystrybutor kosmetyków Meguiar’s
oraz 4nano, Sobiesław Zasada
Automotive, Motoakcesoria.pl
Sp. z o.o. i inni.
MOTO
SHOW
w Krakowie
Zakres tematyczny:
ⓦ Produkty i usługi nadajàce autu indywidualny charakter
felgi aluminiowe, folie ochronne i dekoracyjne, aerografika, dokładki i ospojlerowanie,
układy dolotowe i wydechowe, zawieszenie i amortyzatory, tekstylia samochodowe,
oÊwietlenie ledowe i inne.
ⓦ Produkty i usługi z zakresu autodetailingu i kosmetyki samochodowej
Êrodki i preparaty chemiczne do ochrony i konserwacji lakieru, szyb, plastików, felg itd.,
chemia motoryzacyjna, profesjonalne kosmetyki samochodowe, preparaty i akcesoria
do piel´gnacji pojazdów, akcesoria do salonów Detailingowych i zakładów lakierniczych,
usługi Auto SPA i inne.
ⓦ Produkty i usługi poprawiajàce bezpieczeƒstwo i komfort jazdy
tarcze, hamulce, opony, wycieraczki, oleje samochodowe, foteliki dla dzieci, akumulatory,
zabezpieczenia przeciw kradzie˝owe, systemy audio, kamery samochodowe i inne.
9
Prowadzàc szerokà kampani´
reklamowà do odwiedzenia
Salonu zaprosimy:
ⓦ osoby prywatne, które chcà podnieÊç walory estetyczne swojego pojazdu,
bezpieczeƒstwo, przedłu˝yç jego ˝ywotnoÊç i zwi´kszyç wartoÊç rynkowà,
ⓦ firmy które chcà wprowadziç nowà usług´ do oferty swojej myjni samochodowej,
ⓦ firmy zajmujàce si´ usługami Autodetailingu, smart repair
oraz foliowaniem pojazdów,
ⓦ mechaników i właÊcicieli warsztatów samochodowych,
ⓦ właÊcicieli sklepów i hurtowni motoryzacyjnych,
ⓦ dealerów samochodowych.
10
KONTAKT
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Komisarz Targów
Tomasz Krupa
Tel.: +48 12 651-90-52; Fax: +48 12 644-61-41
Tel. Kom.: +48 516 029 226; E-mail: [email protected]
www.motoshow.krakow.pl
www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl
Patronat honorowy:
Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller
Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa
Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski

Podobne dokumenty