Biogram - Politechnika Opolska :: Wydział Budownictwa

Transkrypt

Biogram - Politechnika Opolska :: Wydział Budownictwa
Dr inż. Arkadiusz MORDAK – kandydat
na funkcję prodziekana ds. współpracy i rozwoju
Zatrudnienie:
2008 – obecnie: Politechnika Opolska,
2000 – 2008: Centrum Naukowo-Badawcze Rozwoju Budownictwa MOSTAR.
Awans naukowy:
Mgr inż. - Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, 2000,
Dr inż. – Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, 2009.
Członkostwo w organizacjach:
 International Institute for FRP in Construction (IIFC),
 Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:
 Stypendium na staż naukowy do Uniwersytetu w Braganzy w ramach projektu AKROPOL, Opole, 2010,
 Wielokrotny stypendysta LLP Erasmus.
Działalność organizacyjna:
 Współorganizacja prac związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością oraz uzyskaniem
akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji przez Laboratorium Materiałów Budowlanych KIMB
kierowanego przez Prof. dr hab. Stefanię Grzeszczyk (2013),
 Kierownictwo oraz współdziałanie w realizacji serii prac zleconych w laboratorium akredytowanym (LMB
KIMB),
 Współudział w realizacji Projektu naukowo-badawczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,
 Koordynator porównań międzylaboratoryjnych PT/ILC w latach 2013÷2014 r. w ramach kontroli jakości
badań w akredytowanym Laboratorium Materiałów Budowlanych,
 Członek 4 komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych i krajowych,
 Inicjacja i sfinalizowanie porozumienia w formie umowy bilateralnej o współpracy naukowo-dydaktycznej z
Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja) w ramach programu LLP Erasmus (2012).
Publikacje:
 Współautor skryptu „Materiały budowlane” („Stavební materialý”) praca zespołowa pod redakcją Prof. dr
hab. Stefanii Grzeszczyk – skrypt dwujęzyczny: polsko-czeski, lipiec 2011 (3 rozdziały w skrypcie),
 Liczba publikacji w czasopismach z listy A MNiSW – 2 (Transportation Research Record, NDT & E
International),
 Inne publikacje w recenzowanych czasopismach (krajowe i zagraniczne) – 51,
 Prezentacje referatów na konferencjach międzynarodowych – 22, krajowych – 17.
Pełnione funkcje:
 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w LMB KIMB WBiA od 2013 – nadal,
 Zastępca Kierownika akredytowanego Laboratorium Materiałów Budowlanych kierowanego przez Prof. dr
hab. Stefanię Grzeszczyk od 2013 – nadal,
 Koordynator Wydziałowy programu LLP Erasmus w latach 2008 – 2012,
 Członek Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia od 2014 – nadal,
 Recenzent 10 artykułów do prestiżowych czasopism z listy A MNiSW,
 Promotor 21 prac magisterskich i inżynierskich.
Inne:
 Wykłady na zagranicznych uniwersytetach (Dania, Słowacja, Portugalia, RPA, Korea),
 Udział w grantach naukowych i dydaktycznych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych,
 Audytor wewnętrzny w zakresie Systemów Zarządzania Jakością wg. PN-EN ISO/IEC 17025,
 Organizator serii szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Jakością wg. PN-EN ISO/IEC 17025,
 Autor i współautor ponad 15 raportów z prac badawczo-rozwojowych,
 Miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Braganzy oraz kilka 1-tygodniowych wyjazdów naukowotechn.,
 Współautor 12 zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych i technologicznych,
 Autor i współautor ponad 30 ekspertyz lub innych opracowań dla przemysłu.