5. Warner_Registration of substances PL

Transkrypt

5. Warner_Registration of substances PL
implement
REACH
Rejestracja Substancji
Bob Warner
Konsultant w Rządowym Laboratorium
Chemicznym, Wielka Brytania
Łódź
20 czerwca 2006
REACH
implement
REACH Rejestracja
Czego ?
Kto?
Kiedy?
REACH
implement
REACH
Brak rejestracji
Brak na rynku
REACH
implement
REACH
Wyjątki dotyczące rejestracji
Radioaktywne substancje
Polimery
Półprodukty niewyodrębnione
Odpady
Substancje podlegające
nadzorowi celnemu
Substancje niezbędne w celu
obrony (określane
indywidualnie przez państwa
członkowskie)
Substancje zamieszczone
w Załączniku II
Substancje zamieszczone
w Załączniku III
Substancje z odroczeniem
zgłoszenia
implement
REACH
Wyjątki wynikające z ustawodawstwa
Produkty lecznicze dla ludzi i zwierząt
Kosmetyki
Wyroby medyczne
śywność
Dodatki do Ŝywności
Aromaty do Ŝywności
Dodatki do pasz
Środki Ŝywienia zwierząt
implement
Substancje podlegające rejestracji
Nowe substancje zgłoszone według bieŜącego
prawodawstwa
Substancje w środkach ochrony roślin
Substancje w produktach biobójczych
REACH
implement
REACH Odpowiedzialność
“Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem
powinna leŜeć na osobie fizycznej lub prawnej,
która produkuje, importuje, wprowadza na rynek
lub stosuje tą substancję”.
REACH
implement
REACH
Kto musi zarejestrować ?
Producent pochodzący z UE – jeden dla kaŜdej osoby prawnej
Konsorcjum utworzone zgodnie z prawem (“Jedna Substancja Jedna
Rejestracja”)
„Wyłączny Przedstawiciel” - Przedstawiciel na terenie UE
producenta pochodzącego spoza Unii
Importer substancji (włączając substancje będące składnikiem
preparatów)
implement
PROCES REJESTRACJI
Dwa etapy:
Rejestracja wstępna (substancje wprowadzone)
ZłoŜenie dossier technicznego / Raport Bezpieczeństwa
Chemicznego
Wszystkie rejestracje będą dokonywane w Europejskim Biurze
Chemicznym w Helsinkach
REACH
implement
REACH
Informacje wymagane w Rejestracji Wstępnej
Nazwa substancji (włączając numer CAS i numer EINECS);
Nazwa rejestrującego, adres, osoba kontaktowa, lub dane
dotyczące przedstawiciela;
Ostateczny termin dla pełnej rejestracji w systemie REACH
zaleŜy od ilości i właściwości.
implement
Forum wymiany informacji o substancji
Wspomaga wymianę informacji między producentami
i importerami
Wspomaga tworzenie Konsorcjów (Jedna Substancja Jedna
Rejestracja)
Zapobiega powielaniu badań
Zapobiega powstawaniu róŜnic w klasyfikacji i oznakowaniu
REACH
implement
REACH
Pełna Rejestracja
•
•
•
•
•
•
•
•
ToŜsamość
producenta/importera
Identyfikacja substancji
Informacje dotyczące produkcji
i zastosowań
Klasyfikacja i oznakowanie
Wytyczne dotyczące
bezpiecznego stosowania
Podsumowanie przebiegu
badań
Szczegółowe podsumowanie
przebiegu badań (jeśli
wymagane)
Wskazanie wszelkich
przeglądów informacji
• Propozycje dotyczące badań
(jeśli wymagane)
• Załącznik IV ujawnienie
informacji (tomy 1-10)
• Raport Bezpieczeństwa
Chemicznego
( tomy 10 < …)
implement
Wspólne przedkładanie danych
(1)
PrzedłoŜenie przez głównego rejestrującego:
Klasyfikacji i oznakowania
Podsumowania przebiegu badań
Szczegółowego podsumowania przebiegu badań
(jeśli wymagane)
Wskazania wszelkich przeglądów informacji
Propozycji dotyczących badań (jeśli wymagane)
REACH
implement
Wspólne przedkładanie
danych (2)
PrzedłoŜenie przez rejestrujących indywidualnie:
ToŜsamości producenta/importera
Identyfikacji substancji
Informacji dotyczącej produkcji
i zastosowania
Załącznik IV ujawnienie informacji (tomy
1-10)
Wskazania wszelkich przeglądów
informacji
REACH
implement
Ostateczny termin rejestracji
2010
Substancje sklasyfikowane w kat 1 and 2 CMR ≥ I tony rocznie
Substancje sklasyfikowane jako R50-53 ≥ 100 ton rocznie
Substancje ≥ 1000 ton rocznie
2013
Substancje 100 – 1000 ton rocznie
2018
Substancje 1 – 100 ton rocznie
REACH
implement
Rejestracja substancji zawartych
w wyrobach
Substancje obecne w wyrobach w ilości stanowiącej ponad 1 tonę
rocznie na producenta/importera
Substancje, których uwolnienie jest zamierzone
Działanie musi być zarejestrowane jeŜeli substancja jest obecna
w wyrobach w stęŜeniu wyŜszym niŜ 0.1% wag.- znajdujących się
w Załączniku XIII
REACH
implement
Półprodukty wyodrębniane
w miejscu wytwarzania
“…produkcja półproduktu i produktu końcowego
z tego półproduktu odbywa się w tym samym
miejscu...”
Rejestracja wymagana 1< tony rocznie
ALE – Zmniejszone wymagania dotyczące rejestracji
REACH
implement
Transportowane półprodukty wyodrębnione
“półprodukt… transportowany pomiędzy
miejscami wytwarzania lub do nich dostarczany”
Rejestracja wymagana 1 tona rocznie na P/I
Zmniejszone wymagania dotyczące rejestracji
1000 ton na P/I na rok - Informacje Załącznik V
Potwierdzenie, Ŝe informacje zostały zdobyte w innych
miejscach przeprowadzania badań ryzyka i kontroli pomiaru
emisji
Ograniczona liczba miejsc
REACH
implement
Dalsze obowiązki dotyczące
rejestrujących
Informowanie Agencji o:
Zmianach w statusie organizacyjnym czy szczegółach
dotyczących kontaktu
Zmianach dotyczących składu substancji
Zmianach w tonaŜu
Zmianach dotyczących zastosowania
Dodatkowych informacjach dotyczących ryzyka
Zmianach w klasyfikacji i oznakowaniu
Aktualizacja Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego
REACH
implement
REACH PRAWIE TU
JEST - CZY
JESTEŚCIE
PRZYGOTOWANI ?
REACH

Podobne dokumenty