Poznań, 30 września 2016 roku DOP-0212

Transkrypt

Poznań, 30 września 2016 roku DOP-0212
Poznań, 30 września 2016 roku
DOP-0212-92/16
Zarządzenie nr 92/2016
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 13 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się dr. inż. Macieja Sydora do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem.
§2
Zakres kompetencji Pełnomocnika oraz zasady i tryb jego działania stanowią załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§3
Kadencja Pełnomocnika trwa do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
§4
Traci moc Zarządzenie nr 111/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia
19 września 2012 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy okresu od 1 września 2016 roku
do 31 sierpnia 2020 roku.
Rektor
/-/
prof. dr hab. Jan Pikul