genesis hv55

Komentarze

Transkrypt

genesis hv55
GENESIS HV55
WIRELESS GAMING HEADPHONE
Instrukcja Obsługi
Przeczytaj przed użyciem słuchawek
CECHY

Kompatybilne z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkcji mikrofonu na Wii)

Kontrola Głośności Muzyki w Grze / Kontrola Głośności Rozmowy

4 Tryby wyrównywania dźwięku ( Normalny / Basy / Wysokie tony / Basy i Wysokie tony)

Funkcja Automatycznej Hibernacji Słuchawek w celu oszczędzania energii

Przycisk wyciszenia mikrofonu

Zasięg działania do 10 metrów*

Nadajnik ładujący dodatkowe baterie

Brak potrzeby instalowania sterowników na PC. (XP/WIN7/MAC OS)
* Odległość na linii wzroku *
LISTA KOMPONENTÓW
1. Odbiornik słuchawkowy
2. Bezprzewodowy nadajnik z wbudowaną ładowarką baterii AAA
3. Elastyczny mikrofon
4. Kabel mikrofonu (tylko dla połączenia z Xbox 360)
5. Kabel USB (dla połączenia z PS3/Wii/PC)
6. Kabel RCA
7. Adapter AC/DC
8. Adapter RCA 2 w 1 (2 sztuki)
9. Ładowalne baterie NiMH AAA do słuchawek (2 sztuki)
OPIS KOMPONENTÓW (NADAJNIK)
1. Obudowa nadajnika
2. Gniazdo baterii do ładowania dodatkowych akumulatorów
3. Wskaźnik LED ładowania
4. Wskaźnik LED sygnału
5. Wskaźnik LED zasilania
6. Port RCA
7. Port Mini USB
8. Wejście zasilacza DC
9. Przełącznik zasilania
OPIS KOMPONENTÓW (ODBIORNIK SŁUCHAWKOWY)
1. Pałąk
2. Przedłużenie pałąka
3. Nauszniki
4. Wskaźnik LED sygnału
5. Kontrola głośności muzyki i efektów w grze – brak funkcji podczas użytkowania urządzenia na
platformie PC
6. Przycisk wyciszania mikrofonu
7. Kontrola głośności mikrofonu (Użytkownik/Znajomi) – kontrola głośności muzyki podczas
użytkowania urządzenia na platformie na PC
8. Port 2.5mm kabla mikrofonu (tylko dla połączenia z Xbox 360)
9. Port 3.5mm elastycznego mikrofonu (dla połączenia z PS/Xbox 360/PC)
10. Zamknięcie pokrywy baterii
11. Wskaźnik LED zasilania
12. Przełącznik zasilania
13. Pokrywa baterii
INSTALACJA (ODBIORNIK SŁUCHAWKOWY)
1.
2.
Zdejmij pokrywę baterii.
Umieść dwie baterie NiMH AAA.
3.
W przypadku PS3/Xbox 360/PC, umieść elastyczny mikrofon
w porcie i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, by zablokować jego pozycję. Po wciśnięciu przycisku
wyciszania, wskaźnik LED na mikrofonie zaświeci się.
.
4.
W przypadku Xbox360, umieść kabel mikrofonu w porcie,
a następnie przekręć go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, by zablokować jego
pozycję.
PAROWANIE ODBIORNIKA SŁUCHAWKOWEGO
1.
2.
3.
Włącz odbiornik słuchawkowy.
Wciśnij i przytrzymaj "przycisk efektu" przez około 3 sekundy. Wskaźnik LED sygnału zacznie
błyskać w zielonym kolorze.
Włącz nadajnik.
4.
Zbliż odbiornik słuchawkowy do nadajnika (<50CM), dopóki wskaźnik LED sygnału nie zacznie
świecić jednostajnie na zielono. Parowanie zakończyło się sukcesem.
INSTALACJA (NADAJNIK)
Połączenie z PS3 poprzez kabel kompozytowy i kabel USB
Połączenie z XBOX360 poprzez kabel kompozytowy
Połączenie z Wii poprzez kabel kompozytowy
Połączenie z PC poprzez kabel USB
Przycisk nr 7 w słuchawkach jest używany do zmiany głośności podczas korzystania z urządzenia na
platformie PC.
DEFINIOWANIE WYJŚCIA AUDIO (PS3)
Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Ustawienia wyjścia audio > Złącze wejścia audio / Scart / AV Multi
DEFINIOWANIE WEJŚCIA AUDIO (PS3)
Ustawienia >Ustawienia akcesoriów >Ustawienia urządzeń audio > Urządzenie wejścia / wyjścia :
DGH100
ŁADOWANIE DODATKOWYCH BATERII
1.
Przesuń i zdejmij pokrywę baterii.
2.
Umieść dwie baterie NiMH AAA.
3.
Wskaźnik LED ładowania będzie wskazywał stan ładowania.
WAŻNE
1.
Wyłączanie
a)
By chronić nadajnik i zaoszczędzić energię, wyłączy się on automatycznie, jeżeli nie
będzie sygnału ze źródła dźwięku przez około 3 minuty. Jeżeli sygnał powróci, nadajnik
uruchomi się automatycznie. Następnie włącz ponownie słuchawki.
b)
Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeżeli z nadajnika nie będzie nadawany sygnał
przez około 3 minuty.
3.
Korzystaj z ładowalnych baterii AAA z zachowaniem biegunów
4.
By zapewnić długi czas użytkowania, naładuj baterie do pełna przed pierwszym użyciem
słuchawek. Zgodnie z pojemnością dostarczonych baterii, proces ładowania zajmie od 5 do 7
godzin.
Z urządzenia należy korzystać wraz z adapterem AC/DC zawartym w zestawie.
UMIESZCZANIE BATERII W SŁUCHAWKACH
•
Otwórz pokrywę komory baterii,
•
Umieść w jej wnętrzu 2 baterie AAA
•
Zamknij pokrywę komory baterii
•
Jeżeli użyte baterie wyczerpią się to należy je wymienić na nowe zgodnie z umieszczoną
wcześniej instrukcją. Zużyte baterie należy w odpowiedni sposób zutylizować.
OSTRZEŻENIE
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii alkalicznych.
•
Beterie (akumulatory bądź zainstalowane baterie) nie powinny być wystawione na nadmierne
działanie gorąca, jak nasłonecznienie, ogień itp.
•
Kiedy słuchawki nie są w użyciu, wyłącz je, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.
•
Nadmierne natężenie dźwięku ze słuchawek i długotrwałe użytkowanie może doprowadzić do
uszkodzenia słuchu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tryb Transmisji
:
UHF Stereo
Częstotliwość Nośnika
:
2.4GHz Digital
Napięcie Operacyjne
:
Nadajnik, DC 5V 500mA
Zakres Częstotliwości
:
35Hz~ 22KHz
Zniekształcenia
:
<1.0%
Stosunek Sygnału do Szumu
Zasięg Działania
:
:
>70dB
Do 10 metrów
Słuchawki, 2 x ładowalne baterie AAA NiMH (w zestawie)
UWAGI OGÓLNE
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji i mogą spowodować
-
uszkodzenie produktu.
-
Produkt objęty 24 miesięczna gwarancją.
-
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
-
Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
-
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest zmniejszenie ilości
substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
-
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być
traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu
należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem
władzy lokalnej.
-
Wszystkie urządzenie elektrycznie i elektroniczne muszą być utylizowane niezależnie od
odpadów komunalnych, przez wyznaczone do tego instytucje. Poprzez prawidłową utylizację zużytych
urządzeń elektronicznych zapobiega się skażeniu środowiska naturalnego.
Więcej informacji na stronie: www.natec-zone.com
Niniejszym Impakt Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie NSG-0468 jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami obowiązujących dyrektyw WEEE
.
GENESIS HV55
WIRELESS GAMING HEADPHONE
User Manual
Please read before using this headphone
FEATURES

Compatible to PS3/XBox360/PC/Wii (No MIC function on Wii)

Game Music Volume Control / Chat Volume Control

4 Types of EQ ( Normal / Bass / Treble / Bass & Treble)

Auto Sleep Function on Headphone for Power Saving

Mute button for Microphone

Operation Distance up to 10 Meters*

Transmitter that charges additional Batteries

No driver need when PC used. (XP/WIN7/MAC OS)
* Distance of Line-of-Sight *
COMPONENT PART LIST
1. Headphone Receiver
2. Wireless Transmitter with Built-In AAA Size Battery Charger
3. Flexible Microphone
4. Microphone Cable (for Xbox 360 Connection Only)
5. USB Cable (for PS3/Wii/PC Connection)
6. RCA Cable
7. AC/DC Adaptor
8. 2 in 1 RCA Adapter (2 pieces)
9. Rechargeable NiMH AAA Size Batteries for Headphone (2 pieces)
COMPONENT INDENTIFICATIONS (TRANSMITTER)
1. Transmitter Main Housing
2. Battery Compartment for Spare Battery Charging
3. LED Indicator of CHARGE
4. LED Indicator of SIGNAL
5. LED Indicator of POWER
6. RCA Port
7. Mini USB Port
8. DC Power Input
9. Power ON/OFF Switch
COMPONENT INDENTIFICATIONS (HEADPHONE RECEIVER)
1. Headband
2. Headband Extension
3. Ear Cushion
4. LED Indicator of SIGNAL
5. Game Music Volume and Effect Control – no function when using the device on PC
6. Microphone Mute Button
7. Volume Control of Microphone (User/Buddies) – music volume control when using the device on PC
8. 2.5mm Port for Microphone Cable (for Xbox 360 Connection Only)
9. 3.5mm Port for Flexible Microphone (for PS/Xbox 360/PC Connection)
10. Lock of Battery Door
11. LED Indicator of POWER
12. Power On/Off
13. Battery Door
INSTALLATION (HEADPHNE RECEIVER)
5.
6.
Unlock the Battery Door.
Insert Two NiMH AAA Size Batteries.
7.
For PS3/Xbox 360/PC user, insert the Flexible Microphone into the Port,
rotate it counterclockwise to lock in position. Once the Mute Button
is pressed, LED Indicator on the Microphone will glow.
8.
For Xbox360 user, insert the Microphone Cable
into the Port, rotate it counterclockwise to
lock in position.
PAIRING OF HEADPHONE RECEIVER
5.
6.
7.
8.
Switch on the Headphone Receiver.
Press and Hold the “ Effect Button “ for approximately 3 seconds, LED Indicator of Signal will blink
in Color Green.
Switch on the Transmitter.
Bring the Headphone Receiver close to the Transmitter (<50CM) until the LED Indicator of Signal
glows constantly in Color Green. Pairing is now succeed.
INSTALLATION (TRANSMITTER)
Connection to PS3 via Composite Cable & USB Cable
Connection to Xbox360 via Composite Cable
Connection to Wii via Composite Cable
Connection to PC via USB Cable
Button no. 7 is used for volume control when using the device on PC platform.
DEFINING AUDIO OUTPUT (PS3)
Settings > Sound Settings > Audio Output Settings > Audio Input Connector / Scart / AV Multi
DEFINING AUDIO INPUT (PS3)
Settings > Accessory Settings > Audio Device Settings > Input / Output Device : DGH100
SPARE BATTERY CHARGING
1. Slide and remove the Battery Door.
2. Insert Two NiMH AAA Size Batteries.
3. LED Indicator of CHARGE will indicate the charging status.
IMPORTANT
1.
Switching Off
a)
For protection of the transmitter and power saving, the transmitter will be switched off
automatically if there is no audio source signal for approximately 3 minutes. If the audio
source signal returns, the transmitter will be automatically switched on. Then, power on
the headphone again.
b)
The headphone will be switched off automatically if there is no signal from the transmitter
for 3 minutes.
3.
Use the rechargeable AAA batteries with correct Polarity
4.
To ensure a long service life, fully charge the batteries before using the headphone for the first
time.
According to the capacity of the rechargeable battery included, the battery charging
process will take approximately 5 to 7 hours.
This device must be used with the AC/DC adaptor supplied in the package.
INSERTING THE BATTERIES
•
Remove the battery compartment cover on the headset
•
Fit in a pair of AAA batteries in the battery cabinet
•
Close the battery compartment cover properly
WARNING
•
Never attempt to recharge any conventional dry cells.
•
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.
•
When the headphones are not in use, switch it OFF to avoid damaging the batteries.
•
Excessive sound pressure from headphones and prolonged hearing can cause hearing loss.
TECHNICAL SPECIFICATION
Transmission Mode
:
UHF Stereo
Carrier Frequency
:
2.4GHz Digital
Operation Voltage
:
Transmitter, DC 5V 500mA
Frequency Response
:
35Hz~ 22KHz
Distortion
:
<1.0%
S/N Ratio
Operation Distance
:
:
>70dB
Up to 10 meters
Headphone, 2 x AAA size Rechargeable NiMH batteries (included)
GENERAL
-
Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the
product damage.
-
Do not use the product in low and high temperatures and in the dusty atmosphere.
-
The safe product, conforming to the EU requirements.
-
The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in
order to decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere.
-
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home
waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get
detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.
-
All electric and electronic devices have to be disposed of independly from communal waste by
designated institutons. Correct disposal of used electronic devices helps to prevent natural enviroment
pollution.