Regulamin V Gminnego Konkursu Literackiego

Transkrypt

Regulamin V Gminnego Konkursu Literackiego
Regulamin
V Gminnego Konkursu Literackiego
,, Bądź Długoszem”
Konkurs
ogłoszony
został
przez
Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Korczyńskiej
( TMZK) z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie z okazji obchodów
600 rocznicy urodzin Jana Długosza oraz z okazji obchodów w Gminie Nowy Korczyn Święta Niepodległości.
Organizatorem konkursu jest TMZK przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Nowym Korczynie, Wójtem Gminy Nowy Korczyn oraz szkołami Gminy Nowy Korczyn
i Biblioteką Gminną.
Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań historycznych i literackich,
- możliwość wykazania wyobraźni twórczej, zdolności literackich, poetyckich, historycznych,
- wyłonienie najzdolniejszej młodzieży w kierunku twórczości literackiej,
- wzbogacenie wiedzy polonistycznej, historycznej, właściwe posługiwanie się językiem
ojczystym,
- kształtowanie uczuć patriotycznych, przywiązania do własnego regionu i kraju.
Adresatami konkursu są uczniowie ze szkół Gminy Nowy Korczyn.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy mają co najmniej 10 lat i nie ukończyli 18 lat.
Aby wziąć udział w konkursie należy napisać wiersz lub balladę, pracę literacką
o charakterze opowiadania, opisu lub kroniki, w których zawarte byłyby treści historyczne,
patriotyczne, przyrodnicze, marzenia, wspomnienia lub inne ważne wydarzenia.
Do wyboru może być przykładowo podana następująca tematyka:
- „Moja miejscowość w przyszłości np. za 600 lat”,
- „Opisz ważne wydarzenie z życia Jana Długosza w Nowym Mieście Korczynie ”,
- „Napisz konspekt wycieczki dla twoich rówieśników ,, Szlakiem Jana Długosza ”,
- „Napisz kronikę wydarzeń historycznych związanych z Nowym Miastem Korczynem”,
- ,,Napisz wiersz o pięknie naszego regionu”.
Można pisać także na dowolny temat związany z historią Nowego Korczyna lub
wybraną inną miejscowością, o zabytkach, a także o najbliższej przyrodzie.
Bohaterami literackimi mogą być postaci historyczne z naszego regionu, osoby
z najbliższego otoczenia, a fabuła oparta na wydarzeniach historycznych, patriotycznych,
regionalnych, rodzinnych i literackich.
Opisy dotyczyć mogą przyrody ojczystej, najbliższego krajobrazu, zabytku historycznego.
Konkurs przebiegał będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: od 10 do 13 lat
II kategoria: od 14 do 18 lat
III kategoria: powyżej 18 lat.
Prace nie powinny być dłuższe niż na dwie strony papieru A- 4.
Mogą być napisane ręcznie – wyraźnym pismem, maszynowo lub komputerowo.
Oceniana będzie wrażliwość artystyczna, wyobraźnia twórcza, treść utworu i poprawność
wypowiedzi.
Każdy utwór należy opatrzyć godłem (pseudonim). Powinien on być dostarczony
w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy zamieścić dopisek
V Gminny Konkurs Literacki - ,, Bądź Długoszem”.
W osobnej, oznaczonej tym samym godłem kopercie należy umieścić kartkę z danymi
osobowymi autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail, klasa
i szkoła oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
z załączonym wzorem ).
Prace konkursowe przyjmowane będą do dnia 13 listopada 2015 r. tj. piątek,
do godziny 14.00.
Adres GOK- w Nowym Korczynie.
Adres: ul. Tarnowska 5, 28-136 Nowy Korczyn
Numer telefonu: 413771126
E-mail: [email protected]
Utwory nie mogą być plagiatami.
Jury powołane będzie przez TMZK, w którym znajdą się specjaliści poloniści,
wychowawcy, nauczyciele, przedstawiciele TMZK.
Za udział w konkursie przyznawane będą nagrody główne: za wiersz, balladę,
opowiadanie i opis. Mogą być przyznane także wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 listopada
(niedziela) br. o godzinie 17.00 w Sali OSP Nowy Korczyn.
Laureaci zaproszeni będą do udziału i przedstawienia swojego utworu na uroczystym
„Wieczorze Wspomnień” w dniu 15 listopada 2015 r. o godzinie 17.00 zorganizowanym
przez TMZK w sali OSP w Nowym Korczynie.
W tym dniu zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.
Organizator zastrzega sobie prawo odczytania utworów na „Wieczorze Wspomnień”
oraz możliwość publikacji prac bez zgody ich autorów.
Organizator nie zwraca konkursowych prac.
Wyniki konkursu literackiego ogłoszone będą w biuletynie informacyjnym Gminy
Nowy Korczyn „Głos z Gminy Nowy Korczyn”.
Wszelkie pytania związane z konkursem kierować należy do Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Korczynie.
W konkursie mogą wziąć udział również osoby dorosłe, które interesują się
twórczością literacką. Jury wówczas utworzy trzecią kategorię wiekową, powyżej 18
roku życia.
W konkursie mogą wziąć udział także osoby z poza naszej gminy, które znają
Regulamin Konkursu i sympatyzują z naszym stowarzyszeniem i naszą gminą.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Ligia Płonka
Przewodnicząca TMZK