Regulamin konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu
REGULAMIN
Konkurs fotograficzny
„Wiosna w Makowie”
I.Organizator:
Miejski Dom Kultury
Moniuszki 2
06-200 Maków Mazowiecki
Osoba koordynująca konkurs: Anna Winiarek
II.Tematyka:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematyka wiąże się z podanym
tytułem „Wiosna w Makowie”. Na zdjęciu można przedstawić zarówno przyrodę,
architekturę, jak i osoby.
III.Cele:
-rozbudzenie zainteresowań własnym miejscem zamieszkania – Maków Mazowiecki;
-uwrażliwienie na piękno pory roku jaką jest Wiosna;
-rozwijanie wrażliwości artystycznej;
-rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego;
-umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.
IV.Kategorie wiekowe uczestników:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół w Makowie Mazowieckim.
- uczniowie klas I-III SP;
- uczniowie klas IV-VI SP;
- uczniowie I-III Gimnazjum;
- uczniowie szkół ponad gimnazjalnych;
- dorośli – amatorzy fotografii.
V.Terminy i warunki dostarczenia zdjęć:
1.Każdy uczestnik może zgłosić indywidualnie na konkurs 1 zdjęcie.
(wykluczone są zdjęcia zrobione wspólnie – współautorstwo).
2.Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej nie
prezentowane, nie nagrodzone w innym konkursie.
3.Do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno – białe.
4.Do konkursu dopuszcza się tylko zdjęcia wywołane (format A4).
5.Wywołane zdjęcie należy dostarczyć w kopercie do siedziby organizatora w terminie do
24.05.2016r., do godziny 16.00, do koordynatora konkursu.
6.Zdjęcie zgłaszane na konkurs musi zawierać dołączoną wizytówkę zawierającą następujące
dane:
-imię i nazwisko autora;
-wiek/klasa/kategoria;
-nazwę miejsca, w którym wykonano zdjęcie;
-nazwę szkoły;
-telefon kontaktowy;
-zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
podanych w niniejszym oświadczeniu przez Miejski Dom Kultury Moniuszki 2, 06-200
Maków Mazowiecki, dla celów związanych z konkursem fotograficznym „Wiosna w
Makowie” i wykorzystaniem dostarczonych prac.
………………………………..
miejscowość, data
……..………………
podpis opiekuna
7.W przypadku, gdy na zdjęciu znajduje się osoba, należy na wizytówce dołączonej do
zdjęcia dopisać: Osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publikowanie oraz
publiczną ekspozycję.
8.Prace konkursowe bez wizytówek nie będą brały udziału w konkursie.
9.Tremin rozstrzygnięcia konkursu: 25.05.2016r.
10.O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród Uczestnicy zostaną
poinformowani niezwłocznie po wyłonieniu przez Jury zwycięzców (planowany dzień
rozstrzygnięcia i wręczenia nagród 29.05.2016r.)
11. Zdjęcia złożone na konkurs nie są zwracane uczestnikom, przechodzą na własność, do
wykorzystania ich w celach promocyjnych.
12.Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie w
Galerii M. w Miejskim Domu Kultury.
VI.Ocena i kryterium oceny prac:
1.Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Werdykt Jury będzie ostateczny.
2. Jury będzie brało pod uwagę:
-walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne zdjęć;
- interpretację i nawiązanie do tematu konkursu;
-spełnienie wymogów formalnych;
-pomysłowość i zmysł obserwacji.
3. Jury przyzna nagrody z podziałem na w/w kategorie wiekowe.
4.Organizator przewiduje przyznanie nagród w każdej kategorii wiekowej dla I, II, III miejsca
i ewentualne nagrody wyróżnienia.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęć na podstawie niezgodności z warunkami
konkursu.
Zgłaszając zdjęcia do konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i jednocześnie
potwierdza, że dane prace są jego własnością, i zezwala na publikację.