Wykaz uwag - część III

Transkrypt

Wykaz uwag - część III
Lp.
1
159.
Data wpływu uwagi
WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA
Nazwisko
i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi
2
3
26
.1
0.
20
11
Miron Makowski
Rozstrzygnięcie
Prezydenta Miasta
Oznaczenie
Ustalenia
w sprawie
nieruchomo- projektu planu
rozpatrzonej uwagi
Treść uwagi
ści, której
dla nieruchodotyczy
mości, której
uwaga
dotyczy uwaga Uwaga
Uwaga
uwzględnieniona
uwzględniona
4
5
6
7
8
§85 teren
D1.MW(U)
§107 teren
Tereny
D23.U, §111
D1.MW(U),D teren D27.U,
1. Żądam usunięcia z projektu planu wszel- 23.U, D27.U,
§112 teren
Niekich zapisów dopuszczających budowę na E1.MW(U),
E1.MW(U),
uwzględterenie osiedla Służew nad Dolinką nowych E3.MW(U),
§114 teren
niona
domów mieszkalnych i biurowców.
E4.U,
E3.MW(U),
E8.MW,
§115 teren
E22.U
E4.U, §119
teren E8.MW,
§133 teren
E22.U
2. Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową(przeważnie 15%),
którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania
NieCały obszar
Cały obszar
będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od
uwzględplanu
planu
określonego nie arbitralnie wzrostu wartości
niona
mieszkania wynikającego z zatwierdzenia
planu.
§ 176.1.i 179.1
Dla terenów
25.KD-D ul.
3. Domagam się zmiany koncepcji czyniącej
Sonaty i
25.KD-D ul.
z ul. Sonaty arterię ruchu samochodowego
28.KD-D
UwzględSonaty i
między wnętrzem centralnej części osiedla i
ustala się
niona
28.KD-D
Al. KEN.
przeznaczenie
- droga publiczna dojazdowa.
Rozstrzygnięcie
Rady Miasta
załącznik do
uchwały nr
……………
z dnia
………………
Uwaga
Uwaga
uwzglę
niedniona uwzględniona
9
10
CZĘŚĆ III
Uwagi
uzasadnienie do uwag nieuwzględnionych
11
Ustalenia planu w zakresie dopuszczenia realizacji
nowej zabudowy na terenie osiedla Służew nad
Dolinką pozostają bez zmian. Plan zakłada realizację
nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz
al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12.
Uwzględniona poprzez korektę układu drogowego
polegającą na rezygnacji z wydzieleń terenów pod
drogi wewnętrzne oraz zmianę przeznaczenia dla
terenu 28.KD-D z drogi dojazdowej na ciąg pieszo
jezdny.
1
160.
27
.1
0.
20
11
161.
27
.1
0.
20
11
162.
02
.1
1.
20
11
163.
02
.1
1.
20
01
1
164.
03
.1
1.
20
11
165.
03
.1
1.
20
11
166.
03
.1
1.
20
11
Dorota Kołątaj
4. Domagam się wprowadzenia zapisu zabraniającego zabudowania istniejącego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6 (teren
E3). Planowany na jego miejscu parking
wielopoziomowy można z powodzeniem
usytuować na przeznaczonej w planie do
zabudowy mieszkaniowej działce E1, gdzie
nie będzie nikomu przeszkadzał.
Teren
E3.MW(U)
§114
teren
E3.MW(U)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Józef Bobek
Lech Kozerski
Robert Czarnecki
Lucyna Witkowska
Mieczysław Kamiński
Michał Mietliński
2
167.
03
.1
1.
20
11
168.
03
.1
1.
20
11
169.
03
.1
1.
20
11
170.
03
.1
1.
20
11
171.
03
.1
1.
20
11
172.
03
.1
1.
20
11
173.
03
.1
1.
20
11
174.
03
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Anna ChwedczukMietlińska
Katarzyna Mietlińska
Krzysztof Mietliński
Izabella Kowalewska
Magdalena Woronowicz
Stanisław Lech
Woronowicz
Tadeusz Świątczak
Mirosław Godlewski
3
175.
07
.1
1.
20
11
176.
07
.1
1.
20
11
177.
07
.1
1.
20
11
178.
07
.1
1.
20
11
179.
07
.1
1.
20
11
180.
07
.1
1.
20
11
181.
07
.1
1.
20
11
182.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Piotr Fatyga
Zdzisław Gandera
Rafał Siwiński
Anna Podgorska
Grzegorz Siwiński
Witold Siwiński
Kacper Zadura
Wiesława Maziarz
4
183.
07
.1
1.
20
11
184.
07
.1
1.
20
11
185.
07
.1
1.
20
11
186.
07
.1
1.
20
11
187.
07
.1
1.
20
11
188.
07
.1
1.
20
11
189.
07
.1
1.
20
11
190.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zdzisław Banach
Maria Podgórska
Mariola Janik
Włodzimierz Ludkiewicz
Andrzej Kasiński
Krystyna Pańkowa
Jolanta Sadowska
Adam Hołdaś
5
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
191.
07
.1
1.
20
11
192.
07
.1
1.
20
11
193.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
194.
07
.1
Beata Bęcalska - Wab
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
195.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
196.
28
.1
0.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
197.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
198.
07
.1
1.
20
11
Weronika Janik
Bogusław Hołdaś
Justyna Hołdaś
Barbara Siwińska
Roman Bogacewicz
Anna Bogacewicz
Krystyna Janusz
6
199.
07
.1
1.
20
11
200.
07
.1
1.
20
11
201.
07
.1
1.
20
11
202.
07
.1
1.
20
11
203.
07
.1
1.
20
11
204.
07
.1
1.
20
11
205.
07
.1
1.
20
11
206.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Edward Bukalski
Wojciech Lisowski
Iwona Lisowska
Mirosław Lisowski
Michał Błasiak
Andrzej Koczyński
Małgorzata Ząbecka
Marianna Kubat
7
207.
07
.1
1.
20
11
208.
07
.1
1.
20
11
209.
07
.1
1.
20
11
210.
07
.1
1.
20
11
211.
07
.1
1.
20
11
212.
07
.1
1.
20
11
213.
07
.1
1.
20
11
214.
07
.1
1.
20
11
Eleonora i Ryszard
Dostatni
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Stanisław Kozłowski
Edyta Kozłowska
Apolonia Kozłowska
Teresa Oleksiak
Krystyna Trusińska
Jan Opuszko
Alina Krakowiak
8
215.
07
.1
1.
20
11
216.
07
.1
1.
20
11
217.
07
.1
1.
20
11
218.
07
.1
1.
20
11
219.
07
.1
1.
20
11
220.
07
.1
1.
20
11
221.
07
.1
1.
20
11
222.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Elżbieta Radomska
Jan Pindakiewicz
Donat Janik
Anna Seger
Karolina Janik
Karolina Wielanek
Antoni Zagórowicz
Emilia Wit
9
223.
07
.1
1.
20
11
224.
07
.1
1.
20
11
225.
07
.1
1.
20
11
226.
07
.1
1.
20
11
227.
07
.1
1.
20
11
228.
07
.1
1.
20
11
229.
07
.1
1.
20
11
230.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Tadeusz Koranowicz
Krystyna Rojek
Tadeusz Żmudzin
Katarzyna Strojecka
Józef Iglicki
Henryk Kowalski
Zofia Jędryszek
Zbigniew Wit
10
231.
07
.1
1.
20
11
232.
07
.1
1.
20
11
233.
07
.1
1.
20
11
234.
07
.1
1.
20
11
235.
07
.1
1.
20
11
236.
07
.1
1.
20
11
237.
07
.1
1.
20
11
238.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Antoni Połeć
Jerzy Aksamitowski
Dorota Lewandowska
Sabina Krasińska
Ryszard Podgórski
Jadwiga Keftal
Justyna Dziadosz
Ewa Dziadosz
11
239.
07
.1
1.
20
11
240.
07
.1
1.
20
11
241.
07
.1
1.
20
11
242.
07
.1
1.
20
11
243.
07
.1
1.
20
11
244.
07
.1
1.
20
11
245.
07
.1
1.
20
11
246.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Helena Fik
Edyta Maksimiuk
Jolanta Brzezicka
Urszula Mirska Strębska
Jerzy Tytkie
Krystyna Żebrowska
Zbigniew Jurczyk
Robert Waleń
12
247.
07
.1
1.
20
11
248.
07
.1
1.
20
11
249.
07
.1
1.
20
11
250.
07
.1
1.
20
11
251.
07
.1
1.
20
11
252.
07
.1
1.
20
11
253.
07
.1
1.
20
11
254.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Gulnara Drzewiecka
Maciej Waleń
Ewa i Robert Waleń
Jacek Cieślak
Jerzy Kobusiński
Magdalena Węsbeniec
Stanisław Kisielowski
Krystyna Witkowska
- Rydzik
13
255.
07
.1
1.
20
11
256.
07
.1
1.
20
11
257.
07
.1
1.
20
11
258.
07
.1
1.
20
11
259.
07
.1
1.
20
11
260.
07
.1
1.
20
11
261.
07
.1
1.
20
11
262.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Włodzimierz Dmowski
Joanna i Stanisław
Trzaska
Tomasz Mrożek
Anna Szwargot
Krystyna Strobel
Anna Chorzewska
Grzegorz Waleń
Wacława Banach
14
263.
07
.1
1.
20
11
264.
07
.1
1.
20
11
265.
07
.1
1.
20
11
266.
07
.1
1.
20
11
267.
07
.1
1.
20
11
268.
07
.1
1.
20
11
269.
07
.1
1.
20
11
270.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zdzisław Podgórski
Sylwia Zalińska
Adam Kurman
Elżbieta Nisio
Leszek Leszczyński
Halina Leszczyńska
Marek Zaliński
Jadwiga Mokrzyszczak
15
271.
07
.1
1.
20
11
272.
07
.1
1.
20
11
273.
07
.1
1.
20
11
274.
07
.1
1.
20
11
275.
07
.1
1.
20
11
276.
07
.1
1.
20
11
277.
07
.1
1.
20
11
278.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Mieczysław Teledzinski
Krzysztof Łaszkiewicz
Jacek Bochenski
Grzegorz Karacz
Agnieszka Smolińska
Agnieszka Smolińska
Wiesława Smolinska
Czesław Stawski
16
279.
07
.1
1.
20
11
280.
07
.1
1.
20
11
281.
07
.1
1.
20
11
282.
07
.1
1.
20
11
283.
07
.1
1.
20
11
284.
07
.1
1.
20
11
285.
07
.1
1.
20
11
286.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Alicja Kaczmarska
Apolina Machnowska
Włodzimierz Zieliński
Kazimierz Szeptulski
Wiera Drawicz
Stefan Chmielewski
Bożena Makuch
Michał Steczkowski
17
287.
07
.1
1.
20
11
288.
07
.1
1.
20
11
289.
07
.1
1.
20
11
290.
07
.1
1.
20
11
291.
07
.1
1.
20
11
292.
07
.1
1.
20
11
293.
07
.1
1.
20
11
294.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jacek Czajewski
Andrzej Bogusławski
Wanda Czajewska
Tadeusz Balasiewicz
Bogdan Marks
Anna Nawrot
Zbigniew Wielocha
Krystyna Krzycka
18
295.
07
.1
1.
20
11
296.
07
.1
1.
20
11
297.
07
.1
1.
20
11
298.
07
.1
1.
20
11
299.
07
.1
1.
20
11
300.
07
.1
1.
20
11
301.
07
.1
1.
20
11
302.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Krzysztof Wróblewski
Monika Rek
Maria Nowak
Alojzy Korzeniewski
Krystyna Brzeska
Jerzy Chrzanowski
Zbigniew Kopacz
Andrzej Podgórski
19
303.
07
.1
1.
20
11
304.
07
.1
1.
20
11
305.
07
.1
1.
20
11
306.
07
.1
1.
20
11
307.
07
.1
1.
20
11
308.
07
.1
1.
20
11
309.
07
.1
1.
20
11
310.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Henryk Litwiniuk
Halina Litwiniuk
Marianna Rybak
Małgorzata Strojecka
Aniela Ćwiklińska
Tomasz Orzełowski
Genowefa Sławińska
Józef Slawiński
20
311.
07
.1
1.
20
11
312.
07
.1
1.
20
11
313.
07
.1
1.
20
11
314.
07
.1
1.
20
11
315.
07
.1
1.
20
11
316.
07
.1
1.
20
11
317.
07
.1
1.
20
11
318.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jerzy Lasek
Janusz Strójecki
Artur Jarosz
Jan Olszewski
Wiesława Wójcik
Józef Czajewski
Krystyna Michalik
Adam Kwiecień
21
319.
07
.1
1.
20
11
320.
07
.1
1.
20
11
321.
07
.1
1.
20
11
322.
07
.1
1.
20
11
323.
07
.1
1.
20
11
324.
07
.1
1.
20
11
325.
21
.1
0.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Mirosława Karczewska
Ryszard Szostek
Michał Karwatowski
Ewa Kwiecień
Teresa Orzełowska
Alicja Górska
Barbara Wrzodak
Domagam się pozostawienia parkingu naziemnego na terenie E28.KS bez możliwości
nadbudowy
garażu
wielopoziomowego.
Będzie to zgodne z Prognozą Oddziaływania
na Środowisko punkt 5.1. str. 19.
Jednocześnie wskazuję teren E23.KS(U) jako
najmniej uciążliwą dla mieszkańców, gdyby Teren E28.KS
garaż miał 4 kondygnacje naziemne i jedną
podziemną. Obecnie zaprojektowane garaże i
stanowiska przewidziane w planie są na ok.
1000 samochodów co wymaga opracowania
raportu środowiskowego, którego brak w
przedłożonym planie.
Uwzględniona poprzez wykreślenie zapisów umożliwiających realizację garażu wielopoziomowego na
terenie E28.KS oraz pozostawienie możliwości
realizacji w/w obiektu na terenie E23.KS(U).
§ 139 teren
E28.KS
Uwzględniona
22
326.
21
.1
0.
20
11
327.
21
.1
0.
20
11
328.
21
.1
0.
20
11
329.
21
.1
0.
20
11
330.
21
.1
0.
20
11
331.
21
.1
0.
20
11
332.
21
.1
0.
20
11
333.
21
.1
0.
20
11
Jak wyżej
Zygmunt Janiszewski
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Urszula Bielska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Marzena Kozłowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Sylwia Michałowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Ewa Olejarczyk
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Leokadia Wroniszewska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Halina Mioduchowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Barbara Żukowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
23
334.
21
.1
0.
20
11
335.
20
.1
0.
20
11
336.
21
.1
0.
20
11
337.
21
.1
0.
20
11
338.
21
.1
0.
20
11
339.
21
.1
0.
20
11
Jak wyżej
Maria Boratyńska
Agnieszka Janiszewska
Jak wyżej
Wnoszę o zapis w m.p.z.p. że na terenie
E28.KS zachowany zostanie parking naziemTeren E28.KS
ny.
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Eugeniusz Szymański
Jak wyżej
Uwzględniona
Jak wyżej
Uwzględniona poprzez wykreślenie zapisów umożliwiających realizację garażu wielopoziomowego.
Jak wyżej
Jak wyżej
Marta Gołembiewska
§ 139 teren
E28.KS
Jak wyżej
Jak wyżej
Krystyna Jakubowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Zbigniew Kotłuniak
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
24
340.
24
.1
0.
20
11
341.
28
.1
0.
20
11
342.
28
.1
0.
20
11
343.
27
.1
0.
20
11
Grzegorz Edward i
Grażyna Domańscy
Zgłaszam protest przeciwko wyłożonemu
projektowi planu w zakreślonej części, ponieważ proponowane tam zmiany urbanistyczne nie uwzględniają:
- statusu prawnego Prywatnego, Zamkniętego
Osiedla Mieszkaniowego przy Al. Wilanowskiej od nr 259 do 287, w którym ciąg pieszojezdny są własnością prywatną lub współwłasnością mieszkańców, przeznaczoną prawnie
wyłącznie
na
cele
mieszkaniowe,
- istniejącego stanu faktycznego, tj. naruszają
prywatnie i legalnie ukształtowany ład przestrzenny odpowiednio do ukształtowania
terenu (KZ-K), a przede wszystkim niszczeją
przyjęte kryteria zrównoważonego rozwoju i
ochrony środowiska oraz walory architektoniczne i krajobrazowe terenu. Tym samym w
sposób rażący naruszają obowiązujący w
Polsce porządek prawny i odbierają podstawowe prawa obywatelskie, w szczególności
nabyte prawo własności lub współwłasności.
Żądamy, aby w planie całego Zespołu Budynków Mieszkalnych oraz towarzyszącej im
infrastruktury, stanowiących integralną całość
urbanistyczną, zlokalizowanych na terenie
zamkniętego, prywatnego Osiedla Mieszkaniowego przy Al. Wilanowskiej 259-287
odstąpiono od projektowanych zmian i zastosowano kwalifikację tak jak w §74 C4.MN i
odpowiednio w §71 C2.MW.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
§72.1 Dla
terenu C2.MW
ustala się
przeznaczenie –
zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna
Teren C3.U,
C4.MN i
C2.MW
§73.1 Dla
terenu C3.U
Częścioustala się
wo
przeznaczenie – uwzględusługi
niona
Częściowo uwzględniona poprzez wprowadzenie
zapisu dopuszczającego zachowanie istniejącej
zabudowy mieszkaniowej.
Częściowo nieuwzględniona w zakresie zaproponowanej zmiany przeznaczenia terenu na MN.
§74.1 Dla
terenu C4.MN
ustala się
przeznaczenie –
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
Tadeusz Jacewicz
Marta Derlatka
Iwona Czempińska
Częściowo nieuwzględniona
25
344.
02
.1
1.
20
11
345.
19
.1
0.
20
11
346.
21
.1
0.
20
11
347.
24
.1
0.
20
11
348.
24
.1
0.
20
11
349.
24
.1
0.
20
11
350.
26
.1
0.
20
11
351.
24
.1
0.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Małgorzata Glinka
Barbara Solecka
Jadwiga Tomaszewska
Maciej Żywek
Grażyna i Marek
Goszczyńscy
Janusz i Teresa
Żywek
Ewa Sławomir Noszczak
Ryszard Kolasiński
26
352.
24
.1
0.
20
11
353.
26
.1
0.
20
11
354.
25
.1
0.
20
11
355.
24
.1
0.
20
11
356.
24
.1
0.
20
11
357.
07
.1
1.
20
11
358.
08
.1
1.
20
11
359.
14
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jolanta i Maciej
Dzikowscy
Marek Wojnar
Magdalena i Maksymilian Neugarten
Lucyna i Zygmunt
Sroczymscy
Witold Stankiewicz
Dominika Bojko
Tadeusz Bechta
Dorota Marciniak
Łukasz RozdeiczerKryszkowski
Agata MazurowskaRozdeiczer
27
1.Niezgodność §16 ust.5 podpunkt e) w
zakresie obszaru E28 KS z zapisem
§139.2.2”dopuszcza się realizację parkingu
wielopoziomowego jako otwartego obiektu
budowlanego.
2. Wnosimy o wykreślenie w § 139 podpunktu 2.3.4.
360.
07
.1
1.
20
11
Halina Chełokowska
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez dopisanie w tekście planu
§16 pkt 5 lit.e po słowie „parkingów” słowa „naziemnych”
Teren E28KS §139
Teren E28KS
§139 pkt 2 , 3 i Uwzględ4
niona
§139ust.2 pkt.6
ustala się
3. Wnosimy o powiększenie terenu biolowskaźnik
gicznie czynnego do 60%.
Teren E28KS minimalnej
powierzchni
biologicznie
czynnej 10 %
§139ust.2 pkt. 1
4. Wnoszę o pozostawienie podpunktu 1
ustala się
„Zachowanie dotychczasowego parkingu
zachowanie
naziemnego dla samochodów osobowych,
istniejącego
Teren E28KS
będzie to zgodne z zapisami § 16 ust.5 podnaziemnego
punkt c.” oraz parkingów na terenach…E28
parkingu dla
KS”
samochodów
osobowych
5.Zgodnie z prognozą oddziaływania na
środowisko w punkcie 3 zapisano „Cechą
charakterystyczną tych osiedli jest wysoki
§139 ust.2
procentowy udział powierzchni pokrytych
pkt. 6 ustala się
bujną urządzoną zielenią występującą w
wskaźnik
formie drzew i krzewów …..Istniejący w Teren E28 KS
powierzchni
obszarze E28 KS teren 60% jest porośnięty
biologicznie
drzewami i krzewami sadzonymi 30 lat temu
czynnej 10 %
wzdłuż istniejącego parkingu. Niezrozumiałe
jest dla mnie, że decyzją planu ten teren
zostanie zamieniony w betonowy plac.
6. Plan jest niezgodny z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, gdzie w pkt. 5.1. Założenia do prognozy na str. 19 napisano „W
Teren E28 KS
§131 i
ramach projektu planu…. W jednostkach E20
E20
§139
i E28 KS zachowane zostaną naziemne parkingi, „niezgodne jest to zapisem § 139 podpunkt 2,3,4.
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Uwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez wykreślenie zapisów w§ §
139 tekstu planu dotyczących realizacji parkingu
wielopoziomowego.
Częściowo uwzględniona poprzez powiększenie
wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej na 40%.
Nieuwzględniona w zakresie proponowanego 60%
wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej.
Uwzględniona poprzez pozostawienie ustaleń§ 139
ust.2 pkt 1 tekstu planu.
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez powiększenie
wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej na 40%.
Nieuwzględniona w zakresie proponowanego 60%
wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej.
Uwzględniona poprzez wykreślenie zapisów w§ §
139 tekstu planu dotyczących realizacji parkingu
wielopoziomowego
28
Jak wyżej
§139 ust.2
1 ustala się
zachowanie
istniejącego
naziemnego
parkingu dla
samochodów
osobowych
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
7.Wnoszę o zachowanie istniejącego parkingu naziemnego wraz z istniejącą zielenią Teren E28 KS
drzew i krzewów. Na terenie obszaru E28
KS.
361.
07
.1
1.
20
11
362.
07
.1
1.
20
11
363.
07
.1
1.
20
11
364.
07
.1
1.
20
11
365.
07
.1
1.
20
11
366.
07
.1
1.
20
11
367.
07
.1
1.
20
11
Stanisław Deligo
Uwzględniona poprzez wskazanie na rysunku planu
drzew do zachowania oraz zapisy § 139 ust.2 pkt. 1
tekstu planu.
Uwzględniona
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Grzegorz Kublik
Dorota Jóźwiak
Wojciech Rajewski
Małgorzata Pacia
Bogumiła Suchocka
Jozef Eremus
29
368.
07
.1
1.
20
11
369.
07
.1
1.
20
11
370.
07
.1
1.
20
11
371.
07
.1
1.
20
11
372.
07
.1
1.
20
11
373.
07
.1
1.
20
11
374.
07
.1
1.
20
11
375.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Piotr Zajączkowski
Andrzej Chmielewski
Róża Chmielewska
Andrzej Dębski
Jerzy Witecki
Mirosław Chmielewski
Marianna Stasiak
Wanda Lachowicz
30
376.
07
.1
1.
20
11
377.
07
.1
1.
20
11
378.
07
.1
1.
20
11
379.
07
.1
1.
20
11
380.
07
.1
1.
20
11
381.
07
.1
1.
20
11
382.
07
.1
1.
20
11
383.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Anna Barbarewicz
Wiesława i Stanisław
Błaszczyk
Maria Kowalska
Kazimierz Kurek
Stanisław Urbański
Tadeusz Kacprzyk
Agnieszka Antonczyk
Marek Wrzesiński
31
384.
07
.1
1.
20
11
385.
07
.1
1.
20
11
386.
07
.1
1.
20
11
387.
07
.1
1.
20
11
388.
07
.1
1.
20
11
389.
07
.1
1.
20
11
390.
07
.1
1.
20
11
391.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Mariusz Góra
Emilia Wysmyk
Wiesław Wysmyk
Wanda i Janusz
Kozłowscy
Janusz Kacperski
Jerzy Janowski
Zenon Biadosz
Grażyna Szulim
32
392.
07
.1
1.
20
11
393.
07
.1
1.
20
11
394.
07
.1
1.
20
11
395.
07
.1
1.
20
11
396.
07
.1
1.
20
11
397.
07
.1
1.
20
11
398.
07
.1
1.
20
11
399.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Grażyna Wojnarowska
Czesław Mazurkiewicz
Tadeusz Dynek
Dorota Okuń
Jan Trendak
Antoni Kowalski
Stanisław Małecki
Stanisław Sztarbała
33
400.
07
.1
1.
20
11
401.
07
.1
1.
20
11
402.
07
.1
1.
20
11
403.
07
.1
1.
20
11
404.
07
.1
1.
20
11
405.
07
.1
1.
20
11
406.
07
.1
1.
20
11
407.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Stefan Woźniak
Marek Zielonka
Paweł Kędra
Danuta Niedziałek
Edward Seremak
Stanisław Marciniak
Zofia Szafrańska
Jacek Ponichtera
34
408.
07
.1
1.
20
11
409.
07
.1
1.
20
11
410.
07
.1
1.
20
11
411.
07
.1
1.
20
11
412.
07
.1
1.
20
11
413.
07
.1
1.
20
11
414.
07
.1
1.
20
11
415.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Bronisław Adamczyk
Grażyna Wiśniewska
Grzegorz Ptaszkiewicz
Jan Sadok
Barbara Bednarska
Władysław Beszczyński
Jacek Zieliński
Krzysztof Kucharski
35
416.
07
.1
1.
20
11
417.
07
.1
1.
20
11
418.
07
.1
1.
20
11
419.
07
.1
1.
20
11
420.
07
.1
1.
20
11
421.
07
.1
1.
20
11
422.
07
.1
1.
20
11
423.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Maria Miszczyk
Krzysztof Ignatowicz
Jan Pięta
Mirosława Toporowska
Ryszard Borowski
Dorota Piątkowska
Marek Górecki
Zdzisław Bogucki
Marcin Nowacki
36
424.
07
.1
1.
20
11
425.
07
.1
1.
20
11
426.
07
.1
1.
20
11
427.
07
.1
1.
20
11
428.
07
.1
1.
20
11
429.
07
.1
1.
20
11
430.
07
.1
1.
20
11
431.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zdzisław Twardowski
Eugenia Bladosz
Stanisław Kulbarczyk
Grażyna Kosieradzka
Benedykt Rychwalski
Krzysztof Bożykowski
Mirosław Orzyszczuk
Henryk Sapiecha
37
432.
07
.1
1.
20
11
433.
07
.1
1.
20
11
434.
07
.1
1.
20
11
435.
07
.1
1.
20
11
436.
07
.1
1.
20
11
437.
07
.1
1.
20
11
438.
07
.1
1.
20
11
439.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zygmunt Ostrowski
Bogumiła Lipka
Mirosław Przybysz
Teresa Marusa
Danuta Cieślik
Stanisław Barejko
Karol Zarzyński
Zenon Klujewski
38
440.
07
.1
1.
20
11
441.
07
.1
1.
20
11
442.
07
.1
1.
20
11
443.
07
.1
1.
20
11
444.
07
.1
1.
20
11
445.
07
.1
1.
20
11
446.
07
.1
1.
20
11
447.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Anna Barbarewicz
Piotr Dolata
Irena Kłos
Ewa Meyer
Marzanna Gawęda
Janina Kozik
Maciej Milewski
Barbara Michnikowska
39
448.
07
.1
1.
20
11
449.
07
.1
1.
20
11
450.
07
.1
1.
20
11
451.
07
.1
1.
20
11
452.
07
.1
1.
20
11
453.
07
.1
1.
20
11
454.
07
.1
1.
20
11
455.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Wojciech Gajewski
Magdalena Straszkiewicz
Jolanta Domańska
Agnieszka Kosmala
Marzena Karwańska
Alicja Grodzka
Wiesław Bednarski
Elżbieta Sokołwska
40
456.
07
.1
1.
20
11
457.
07
.1
1.
20
11
458.
07
.1
1.
20
11
459.
07
.1
1.
20
11
460.
07
.1
1.
20
11
461.
07
.1
1.
20
11
462.
07
.1
1.
20
11
463.
04
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Halina Butscher
(nieczytelnie)
Izydor Napiórkowski
Teresa Janiszewska
Nikodem Wardzyński
Beata Kałucka
Magdalena Kubicka
Jadwiga Lorent
(nieczytelnie)
Beczek Alina
1.Wyrażam stanowczy protest przeciwko E8.MW
zapisom w w/w planie dopuszczającym za- E9.KS(U)
budowę terenu przy ulicach (Wróbla, Mo- dz.ew. nr 14
zarta i Bacha) na działce ew.14 (wg planu
E.8 i E.9) polegającą na budowie budynków mieszkalnych –XI i VII kondygnacyjnych, budynku usługowo-biurowego Vkondygnacyjnego oraz garażu podziemnego 3 poziomowego na całości inwestycji
E8.MW
§ 119
E9.KS(U)
§ 120
Nieuwzględniona
Ustalenia planu pozostają bez zmian, proponując
realizację na tych terenach w ramach jednego obiektu
budowlanego funkcji mieszkaniowej, usługowej i
wielopoziomowego parkingu zgodnie z ustalenia §
119 i §120, który uzupełni istniejącą zabudowę
mieszkaniową i pozwoli zrealizować dodatkowe
miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla „Służew nad Dolinka”
41
(na 551 miejsc postojowych) i garażu nadziemnego VI-kondygnacyjnego (na 308
miejsc postojowych)-łącznie 859 miejsc
postojowych.
2.Domagam się pozostawienia dotychczaso- E8.MW
wego powierzchniowego parkingu przy ul. E9.KS(U)
Mozarta w niezmiennym stanie, ponieważ
parking ten od 30-tu lat dobrze spełnia
swoją funkcję użytkową i jest doskonale
wkomponowany w krajobraz tej części
osiedla.
3.Wnioskuję o uzupełnieni w w/w planie –
zagospodarowania obecnego parkingu (wg
planu E.8 i E.9) o istniejący na nim drzewostan, mający wysokie walory przyrodnicze (szczególnie na wale ochronnym).
4.Wnioskuję o utrzymanie dotychczasowego
układu dróg wewnętrznych w tej części
osiedla (wg planu 26.KD-D ul. Mozarta
oraz 27.KD-D ul. Wróbla). Z uwagi na
fakt, że osiedle „Służew nad Dolinką” zostało zaprojektowane, jako całościowy
układ przestrzenno - architektonicznomieszkaniowy, uwzględniający racjonalne
rozmieszczenie budynków mieszkalnych,
dróg oraz terenów rekreacyjnych – jako
mieszkaniec tego terenu – wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec planowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego zarządu
Spółdzielni i w związku z tym również
przebudowy dróg wewnętrznych (ul. Wróbla i Mozarta) na drogi publiczne dojazdowe usytuowane tuż przy blokach mieszkalnych (ul. Mozatra 2,3,6 i 10).
5.Wnioskuję o usunięcie zapisów naliczających stawkę procentową (15%) dotyczącą
istniejących budynków, którą przy sprzedaży mieszkań trzeba będzie zapłacić miastu od rzekomego wzrostu wartości mieszkań pomimo, że zatwierdzenie projektu
planu – właśnie obniży wartość naszych
mieszkań.
E8.MW
E9.KS(U)
E8.MW
§ 119
E9.KS(U)
§ 120
Nieuwzględniona
E8.MW
§ 119
nieuwzględniona
E9.KS(U)
§ 120
26.KD-D
§ 177 26.KD-D
(ul. Mozarta ) § 178 27.KD-D
27.KD-D
(ul. Wróbla)
Częściowo
uwzględniona
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Częściowo nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Ustalenia planu pozostają bez zmian, proponując
realizację na tych terenach w ramach jednego obiektu
budowlanego funkcji mieszkaniowej, usługowej i
wielopoziomowego parkingu zgodnie z ustalenia §
119 i §120, który uzupełni istniejącą zabudowę
mieszkaniową i pozwoli zrealizować dodatkowe
miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla „Służew nad Dolinka”
W planie wskazano drzewa do zachowania które
uznano z szczególnie cenne i warte zachowania. Nie
wskazano wszystkich istniejących drzew są one
chronione między innymi poprzez określenie PBC.
Częściowo uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do
skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla.
Częściowo nieuwzględniona poprzez pozostawienie
odcinka drogi 26.KD-D na odcinku od ul Wróbla do
ul. Bacha oraz drogi 27.KD-D które są ważną drogą
ze względu na zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej i dostępności do drogi publicznej dla
przylegających terenów.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
42
464.
04
.1
1.
20
11
Miłkowski Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
465.
04
.1
1.
20
11
Rzepko Teofil
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
466.
04
.1
1.
20
11
Kokolińska Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
467.
04
.1
1.
20
11
Maski Peter
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
468.
04
.1
1.
20
11
Łaszczyk Helena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
469.
04
.1
1.
20
11
Piotrok Elżbieta
(nieczytelne)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
470.
04
.1
1.
20
11
Kowalczyk Stanisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
471.
04
.1
1.
20
11
Łuliński Eugeniusz
(nieczytelne)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
43
472.
04
.1
1.
20
11
Barańska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
473.
04
.1
1.
20
11
Jarecki Kamil
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
474.
04
.1
1.
20
11
Bielska Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
475.
04
.1
1.
20
11
Golonk Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
476.
04
.1
1.
20
11
Hypszer Jerzy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
477.
04
.1
1.
20
11
Guranowski Jacek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
478.
04
.1
1.
20
11
Gugnacki Ryszard
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
479.
04
.1
1.
20
11
Siemaszko Monika
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
44
480.
04
.1
1.
20
11
Słudziński Józef
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
481.
04
.1
1.
20
11
Oski Eugeni
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
482.
04
.1
1.
20
11
Beczek Zbigniew
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
483.
04
.1
1.
20
11
Kiersztyn Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
484.
04
.1
1.
20
11
Zagzajch Sławomira
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
485.
04
.1
1.
20
11
Miłkowski Edward
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
486.
04
.1
1.
20
11
Gałecki Radosław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
487.
04
.1
1.
20
11
Bogusz Stanisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
45
488.
04
.1
1.
20
11
Kociszewska Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
489.
04
.1
1.
20
11
Nadolna Helena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
490.
4.
11
.2
01
1
Jadwiga Gwardys
1. Nalegam aby nie wyraziła pani zgody na
budowę nowych obiektów na terenach
D1.MW(U), D2.KS(U), D8.U, D23.U,
D24.MW, D27.U, E1.MW(U), E3.MW(U),
E4.U, E8.MW, E9.KS(U), E21.KS, E22.U,
E23.KS(U),
E25.MW,
E28.KS
oraz
A16.MW(U).
Planowane zabudowania:
-będą kolidowały z istniejącymi budynkami
D8.U, D24.MW, E3.MW(U), E8.MW,
E28.KS
A16.MW(U),
- w przypadku niższych pięter ograniczą D1.MW(U),
dostęp do światła D8.U, D24.MW,
D2.KS(U),
E3.MW(U), E8.MW, E28.KS, D2.KS(U)
D8.U, D23.U,
-spowodują zmniejszenie pow. terenów zieD24.U,
lonych D8.U, D24.MW, E3.MW(U),
D27.U,
E8.MW, E28.KS, D2.KS(U)
E1.MW(U),
-spowodują wycinkę dużej liczby wielolet- E3.MW(U),
nich
drzew
(D2.KS(U),
E1.MW(U),
E4.U,
E3.MW(U), E4.U, E8.MW, E9.KS(U),
E8.MW,
E28.KS. E22.U)
E9.KS(U),
- spowodują większe natężenie ruchu na
E21.KS,
osiedlu co obniży bezpieczeństwo mieszkańE22.U,
ców, ilość spalin w powietrzu D1.MW(U), E23.KS(U),
D2.KS(U), D8.U, D23.U, D24.MW. D27.U,
E25.MW,
E1.MW(U), E3.MW(U), E4.U, E8MW,
E28.KS
E9.KS(U), E21.KS, E22.U, E23.KS(U),
E25.MW, E28.KS, A16.MW(U)
- wielopiętrowe parkingi zamiast naziemnych
będą wymagały utrzymania co podniesie
koszty mieszkańców i utrudni korzystanie na
pieszo z np.7 kondygnacjiD2.KS(U),
E9.KS(U), E21.KS, E23.KS(U), E28.KS)
-położenie planowanych inwestycji pokrywa
się z istniejącymi drogami wewnętrznymi co
utrudni dojazd do budynków (E28.KS)
2. -sprzeciw wobec likwidacji bazaru
A16.MW(U)
§35,
§85,
§86,
§92,
§108,
§111,
§112,
§114,
§115,
§119,
§120,
§132,
§133,
§134,
§136,
§139
§35
Częściowo uwzględniona dla terenów, dla których
rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wymienionych terenach nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą, zgodnie z przepisami odrębnymi
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, przy
zachowaniu istniejącej zieleni, poprzez określenie
PBC dla każdego z terenów.
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Nie-
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
46
A16.MW(U)
3. - sprzeciw wobec inwestycji, która spowoduje usunięcie rampy prowadzącej do metra
E3.MW(U)
491.
4.
11
.2
01
1
492.
4.
11
.2
01
1
493.
4.
11
.2
01
1
494.
4.
11
.2
01
1
495.
4.
11
.2
01
1
496.
4.
11
.2
01
1
E3.MW(U)
Jak wyżej
Łukasz Demałowicz
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Teresa Marusa
§114
Jak wyżej
Jak wyżej
Andrzej Pacia
Zasięg terenu E3.MW(U) pozostaje bez zmian, gdyż
projekt planu przewiduje uwzględnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach nowej inwestycji realizacja
zejścia do metra musi być zgodna z przepisami
odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy dotyczące
osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim.
Jak wyżej
Jak wyżej
Ewa Pacia
Nieuwzględniona
Jak wyżej
Jak wyżej
Małgorzata Pacia
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym. Ponadto realizację
lokali handlowych umożliwiają zapisy §35 ust.2
pkt. 2 i 3 tekstu planu.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jan Jacukowicz
uwzględniona
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
47
497.
4.
11
.2
01
1
498.
4.
11
.2
01
1
499.
4.
11
.2
01
1
500.
4.
11
.2
01
1
501.
4.
11
.2
01
1
502.
4.
11
.2
01
1
503.
4.
11
.2
01
1
504.
4.
11
.2
01
1
Jak wyżej
Joanna Cieślik
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Marta Trzcińska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Magda Subda
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kamila Grzybowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Sara Czerwińska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Bogumiła Lipko
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Stanisława Deligo
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Beata Przybysz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
48
505.
4.
11
.2
01
1
506.
4.
11
.2
01
1
507.
4.
11
.2
01
1
508.
4.
11
.2
01
1
509.
4.
11
.2
01
1
510.
4.
11
.2
01
1
511.
4.
11
.2
01
1
512.
4.
11
.2
01
1
Jak wyżej
Alicja Wrzosek
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Marta Michalska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Monika Rogowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Sylwia Szapeta
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jan Duk
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Anna Kur
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wioletta
Maliszewska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Karolina
Szwejkowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
49
513.
4.
11
.2
01
1
514.
4.
11
.2
01
1
515.
4.
11
.2
01
1
516.
4.
11
.2
01
1
517.
4.
11
.2
01
1
518.
4.
11
.2
01
1
519.
4.
11
.2
01
1
520.
4.
11
.2
01
1
Jak wyżej
Justyna Kazimierska
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Magdalena
Szymańska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Agnieszka Włodarska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kamil Saba
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Adrian Domitrz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Radosław Grudziński
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Filip Słoń
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Ilona Tomczak
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
50
521.
4.
11
.2
01
1
522.
4.
11
.2
01
1
523.
4.
11
.2
01
1
524.
4.
11
.2
01
1
525.
4.
11
.2
01
1
526.
4.
11
.2
01
1
527.
4.
11
.2
01
1
528.
4.
11
.2
01
1
Jak wyżej
Katarzyna
Zduniewicz
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Przemysław Czyż
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Alyaa Zwiad
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Aleksandra
Michałowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Mirosław Fiołek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Włodzimierz
Bukowski
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Marta Rećko
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Lesja Dakhniy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
51
529.
4.
11
.2
01
1
530.
4.
11
.2
01
1
531.
4.
11
.2
01
1
532.
4.
11
.2
01
1
533.
4.
11
.2
01
1
534.
4.
11
.2
01
1
535.
4.
11
.2
01
1
536.
4.
11
.2
01
1
Jak wyżej
Joanna Kawucha
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kornel Olszewski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Daniel Hajduk
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Konrad Ziółkowski
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Anna Laska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Magdalena Kowalska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Michał Gronowski
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Ali Jameel
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
52
537.
4.
11
.2
01
1
538.
4.
11
.2
01
1
539.
4.
11
.2
01
1
540.
4.
11
.2
01
1
541.
4.
11
.2
01
1
542.
4.
11
.2
01
1
543.
4.
11
.2
01
1
544.
4.
11
.2
01
1
Jak wyżej
Łukasz Żurawski
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Katarzyna
Klemensowicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wojciech
Kwiatkowski
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Michał Krych
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Dominika
Banaśkiewicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Martyna
Banaśkiewicz
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Anna Polska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Magda Bilbin
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
53
545.
4.
11
.2
01
1
546.
4.
11
.2
01
1
547.
4.
11
.2
01
1
548.
4.
11
.2
01
1
549.
4.
11
.2
01
1
550.
4.
11
.2
01
1
551.
4.
11
.2
01
1
552.
4.
11
.2
01
1
Jak wyżej
Patrycja Miluska
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Marcin Barańczuk
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Tomasz Bróstowicz
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Magdalena Zielony
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Rafał Skłodowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Mariola Barańczuk
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Katarzyna Lewicka
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Lidia Gomoła
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
54
553.
4.
11
.2
01
1
554.
4.
11
.2
01
1
555.
4.
11
.2
01
1
556.
4.
11
.2
01
1
557.
4.
11
.2
01
1
558.
07
.1
1.
20
11
559.
07
.1
1.
20
11
560.
07
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Anna Barszcz
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Edmund Wilski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Zbigniew Kotłuniak
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Krystyna Jakubowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Anna Florowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Katarzyna
Kowalczyk
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Ewelina Piętka
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Agata Szwelicka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
55
561.
09
.1
1.
20
11
562.
10
.1
1.
20
11
563.
10
.1
1.
20
11
564.
10
.1
1.
20
11
565.
10
.1
1.
20
11
566.
10
.1
1.
20
11
567.
10
.1
1.
20
11
568.
10
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Agnieszka Rucińska
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Urszula Prałat
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Joanna Racka (nieczytelnie)
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jan Szostak
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Ewa i Jan Szostak
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Mirosława Zając
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Irena Trojan
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Grzegorz Sztajnberg
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
56
569.
10
.1
1.
20
11
570.
10
.1
1.
20
11
571.
10
.1
1.
20
11
572.
10
.1
1.
20
11
573.
10
.1
1.
20
11
574.
10
.1
1.
20
11
575.
10
.1
1.
20
11
576.
10
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Krystyna Lewandowska
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Mirosław Stojanowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Joanna Stojanowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Elżbieta Kołoacin
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kaziemierz Wróblewski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Klaudyna Gieryszewska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Zofia Przybyła
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Barbara Trybuchowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
57
577.
10
.1
1.
20
11
578.
10
.1
1.
20
11
579.
10
.1
1.
20
11
580.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Ewa Grażyna
Wawrzewska (nieczytelnie)
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Magdalena Pilacińska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Antoni Pilaciński
Jak wyżej
Marta Polak - Zarzycka
1.Wnoszę o naniesienie na plan drogi dojazdowej
Uzasadnienie: Na części terenu istnieją zabudowania z dojazdem od ul. Rolnej. Przy
obecnym planie zabudowania te zostaną
odcięte od dróg publicznych. Zmiana powyższa powoduje istotne zmiany w zagospodarowaniu terenu B2.U
2.Wnoszę o zachowanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako wiodącej domów
usytuowanych przy ul. Podbipięty (od strony
ul. Rolnej).
Uzasadnienie: Projekt odbiera prawo właścicielom do modernizacji swoich nieruchomości w ramach funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Wnoszę o zaniechanie realizacji nowej
zabudowy jako usługowej z prawem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy i nie włączanie tego obszaru pod funkcję usługową.
Uzasadnienie: Lokalizacja usług w tym obszarze nie jest oczekiwana przez społeczność
miejską lokalną. Z punktu widzenia ponad
lokalnego, lokalizacja ma charakter przejazdowy. Planowane usytuowanie bazaru przy
nowopowstającej arterii KEN – Rolna, będącej kręgosłupem południowych dzielnic
Warszawy, spowoduje zaburzenie tej funkcji.
Omawiany obszar jest zbyt wąski na zlokalizowanie tego typu inwestycji. Niemożliwym
będzie zapewnienie wystarczającej ilości
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Teren B2.U
§ 41 ust.3 pkt.1
ustala się
obsługę komuUwzględnikacyjną
niona
terenu od drogi
wewnętrznej
B3.KDW
Uwzględniona poprzez korektę wydzieleń w ramach
terenu B2.U i wydzielenie ciągu pieszo jezdnego
umożliwiającego dojazd do istniejącej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren B2.U
§ 41 ust.2 pkt.3
dopuszcza się
zachowanie Uwzględzabudowy
niona
mieszkaniowej
jednorodzinnej
Uwzględniona poprzez włączenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do terenu
B4.MN
§ 41 ust.2 pkt.1
ustala się
realizację
nowej zabudowy jako usługowej z prawem do przeTeren B2.U budowy, rozbudowy i nadbudowy
Pkt.2 ustala się
realizację usług
z zakresu
a) administracji i
biur
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez włączenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do
terenu B4.MN
Częściowo nieuwzględniona wzdłuż ul. Rolnej plan
przewiduje realizację uzupełniającej niskiej zabudowy usługowej o charakterze usług podstawowych
lokalnych na potrzeby mieszkańców okolicznych
terenów. Ponadto takie przeznaczenie ustalono w
ramach uzgodnień do planu, w tym w zakresie
ochrony przed uciążliwościami hałasowymi.
58
miejsc parkingowych w dostatecznej bliskości planowanej zabudowy. Pojazdy zaopatrzenia oraz klienci chcąc podjeżdżać jak
najbliżej bazaru, będą zastawiać i utrudniać
ruch na arterii KEN - Rolna- Niedźwiedzia –
Wilanowska. Zakazy postoju i zatrzymywania tu nie pomogą. Spowoduje to obniżenie
planowanej funkcjonalności tej arterii, czyli
odciążenia wyjazdu z Ursynowa w kierunku
Centrum miasta ulicy Puławskiej i ciągu ulic
Nowoursynowska – Dolina Służewiecka.
Podobne utrudnienia stanowi bazar w bieżącej lokalizacji, który zaburza płynność ruchu
i obniża bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania ulic Puławska – Wałbrzyska – Al.
Lotników. Zlokalizowanie zabudowy pod
usługi (w tym Bazaru) w środku dzielnicy
willowej zaburzy jej dotychczasowy charakter, w związku z tym koncepcja ta jest całkowicie niezgodna z podstawowymi zasadami urbanistyki.
4. Wnoszę o założenie Skweru Służewieckiego na terenie wzdłuż ulicy Rolnej od ul.
Wilanowskiej do ul. Niedźwiedziej.
Uzasadnienie: teren został przez nas - właścicieli posesji przy ul. Podbipięty uporządkowany, obsadzony roślinnością a nadepnie
na własny koszt utrzymywany i pielęgnowany. Dzięki staraniom mieszkańców teren ten
wypiękniał i stał się ulubionym miejscem
spacerów okolicznych mieszkańców oraz
miejscem występowania licznych, dotychczas nie występujących gatunków zwierząt i
ptaków (np. sowy, zięby, jeże, kuny). Pozostawienie tego terenu jako zielonego, jest
zgodne z oczekiwaniami i potrzebami lokalnej społeczności. Ponadto zagospodarowanie
takie poprawiłoby zbilansowanie gospodarki
wodnej. W chwili obecnej na działkach sąsiednich istnieje konieczność odpompowywania wód gruntowych, co w przypadku
realizacji zabudowy pogorszy sytuację i
zwiększy ryzyko roszczeń mieszkańców
związane z odszkodowaniami. Ze swojej
strony deklarujemy gotowość sfinansowania
we własnym zakresie lub z udziałem sponsorów, urządzenia tego terenu na :Park/Skwer
Służewiecki”.
b) obsługi
finansowej
c) handlu
d) gastronomii
e) wystawiennictwa
f) kultury i
rozrywki
g) usług podstawowych
§ 41 ust.2 pkt.1
ustala się
realizację
nowej zabudowy jako usługowej z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
Pkt.2 ustala się
realizację usług
Teren B2.U
z zakresu
a) administracji i
biur
b) obsługi
finansowej
c) handlu
d) gastronomii
e) wystawiennictwa
f) kultury i
rozrywki
g) usług podstawowych
Nieuwzględnione
Nieuwzględniona wzdłuż ul. Rolnej plan przewiduje
realizację uzupełniającej niskiej zabudowy usługowej o charakterze usług podstawowych lokalnych na
potrzeby mieszkańców okolicznych terenów. Ponadto takie przeznaczenie ustalono w ramach uzgodnień,
w tym w zakresie ochrony przed uciążliwościami
hałasowymi.
59
581.
09
.1
1.
20
11
582.
09
.1
1.
20
11
583.
09
.1
1.
20
11
584.
09
.1
1.
20
11
585.
09
.1
1.
20
11
5. Wnoszę o scalenie działek stanowiących
ogrody zgodnie z pierwotnym zamierzeniem
urbanistycznym
Uzasadnienie: Ogródki stanowią oddzielne
działki własne, użytkowane wieczyście lub
dzierżawione, wcześniej odebrane. Działki
stanowiące naturalne i historyczne ogrody
działek zabudowanych przy ul. Podbipięty,
uznać za działki przynależne do działek
zabudowanych przy ul. Podbipięty. Dotyczy
to w szczególności działek 10,13,14,17,18
oraz 9,5 z obrębu 10408.
6. Wnoszę o:
dodanie punktu o „Docelowej wymianie
nawierzchni na drogach dojazdowych
przełożenie linii energetycznych i innych
linii napowietrznych pod powierzchnie ulic.
Jak wyżej
Teren B2.U
§ 41
Nieuwzględnione
Procedura scalania działek nie jest elementem ustaleń planu.
Teren B2.U
§ 41
Nieuwzględnione
Wymiana nawierzchni i przełożenie linii energetycznych nie leży w gestii ustaleń planu
Jak wyżej
Jak wyżej
Monika Marszałek
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Bogdan Hyżewicz
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Olga i Karol Taborowicz
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Małgorzata i Marek
Łapczyńscy
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Marianna Stępkowska
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
60
586.
09
.1
1.
20
11
587.
09
.1
1.
20
11
588.
09
.1
1.
20
11
589.
09
.1
1.
20
11
590.
09
.1
1.
20
11
591.
08
.1
1.
20
11
592.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Beata Semadeni Szlachcic
Jak wyżej
Jak wyżej
Karolina Walczak
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Janusz Walczak
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Janusz Walczak
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jacek Góra
Robert Świercz
(nieczytelnie)
Al.Róż 23/1
Warszawa
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Adam Poll (nieczytelnie)
Małgorzata Łapczyńska
Marek Szwejkowski
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Dla terenu A.16.MW(U) – bazarek domagam
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania planowanej zabudowy. Ze
względu na bliskie sąsiedztwo mieszkańcy
osiedla i okolic południowej warszawy korzystają z tego targowiska i nie chcą by zostało ono zniszczone a raczej zmodernizowane i
pozostawione w obecnej lokalizacji
§35 ust.2
pkt. 2 ustala
się realizacje
usług w bryle
budynku z
zakresu
Teren
a) administracji i
A16.MW(U)
biur
b) obsługi
finansowej
c) handlu
d) usług podstawowych
Plan przewiduje uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym. Ponadto realizację
lokali handlowych umożliwiają zapisy §35 ust.2 pkt
2 i 3 tekstu planu.
Nieuwzględniona
61
593.
09
.1
1.
20
11
594.
09
.1
1.
20
11
595.
09
.1
1.
20
11
596.
09
.1
1.
20
11
597.
09
.1
1.
20
11
598.
09
.1
1.
20
11
599.
09
.1
1.
20
11
Lech Wysocki
Sonaty 4/204
Warszawa
Joanna Andruszkiewicz
Dla terenu A.16.MW(U) – bazarek domagam
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy. Ze względu
na bliskie sąsiedztwo mieszkańcy osiedla
korzystają z tego targowiska, wielu z nich nie
stać na zakupy gdzie indziej i nie chcą by
zostało zniszczone a raczej zmodernizowane.
§35 ust.2
pkt. 2 ustala
się realizacje
usług w bryle
budynku z
zakresu
Teren
a) administracji i
A16.MW(U)
biur
b) obsługi
finansowej
c) handlu
d) usług podstawowych
Nieuwzględniona
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Janusz Andruszkiewicz
Robert Andruszkiewicz
Anna Avetisyan
(nieczytelnie)
Ewa Rutkowska
Barbara Błońska
Plan przewiduje uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym. Ponadto realizację
lokali handlowych umożliwiają zapisy §35 ust.2 pkt
2 i 3 tekstu planu.
62
600.
09
.1
1.
20
11
601.
09
.1
1.
20
11
602.
09
.1
1.
20
11
603.
09
.1
1.
20
11
604.
09
.1
1.
20
11
605.
09
.1
1.
20
11
606.
09
.1
1.
20
11
607.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Sławomir Jawczak
Rafał Kociszewski
Beata Glinka
Halina Stebnowska
Katarzyna Sadlik
Ewa Głowacka
Marzena Kościńska
Klósek
Zofia (nieczytelnie)
63
608.
09
.1
1.
20
11
609.
09
.1
1.
20
11
610.
09
.1
1.
20
11
611.
09
.1
1.
20
11
612.
09
.1
1.
20
11
613.
09
.1
1.
20
11
614.
09
.1
1.
20
11
615.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Krzysztof Andruszkiewicz
Janina Rzepińska
Małgorzata Niewiadomska
Urszula Waśniewska
Teresa Gęsich
Janina Przepiórka
Małgorzata Borkowska
Maciej Kawiński
64
616.
09
.1
1.
20
11
617.
09
.1
1.
20
11
618.
09
.1
1.
20
11
619.
09
.1
1.
20
11
620.
09
.1
1.
20
11
621.
09
.1
1.
20
11
622.
09
.1
1.
20
11
623.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Irena Jarek
Andrzej (nieczytelnie)
Małgorzata Kiljańczyk
Izabela Melich
Marian Borowski
Janina Kakol (nieczytelne)
Elżbieta Idaczek
Leokadia Ożóg
65
624.
09
.1
1.
20
11
625.
09
.1
1.
20
11
626.
09
.1
1.
20
11
627.
09
.1
1.
20
11
628.
09
.1
1.
20
11
629.
09
.1
1.
20
11
630.
09
.1
1.
20
11
631.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zofia Szoplik
Arkadiusz Karaluch
Irena Karaluch
Dariusz Galiński
Jolanta Janiszewska
Jadwiga Wróblewska
Geworg Aruszanyan
Sussanna Ambarcumyan
66
632.
09
.1
1.
20
11
633.
09
.1
1.
20
11
634.
09
.1
1.
20
11
635.
09
.1
1.
20
11
636.
09
.1
1.
20
11
637.
09
.1
1.
20
11
638.
09
.1
1.
20
11
639.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Krzysztof Baczyński
Mariusz Bąba
Gabriela Gizińska
Bożena Woźniak
Teresa Andruszkiewicz
Piotr Szewczyk
Helena Wojdalska
Aneta Cichocka
67
640.
09
.1
1.
20
11
641.
09
.1
1.
20
11
642.
09
.1
1.
20
11
643.
09
.1
1.
20
11
644.
09
.1
1.
20
11
645.
09
.1
1.
20
11
646.
09
.1
1.
20
11
647.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Weronika Tyszko
Sebastian Wrotek
Karol Sobczyk
Krystyna Borowska
Grzegorz Grzywacz
Justyna Konicka
Anna Konicka
Paweł Konicki
68
648.
09
.1
1.
20
11
649.
09
.1
1.
20
11
650.
09
.1
1.
20
11
651.
09
.1
1.
20
11
652.
09
.1
1.
20
11
653.
09
.1
1.
20
11
654.
09
.1
1.
20
11
655.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Piotr Myśliborski
Monika Andruszkiewicz
Weronika Konicka
Janina Borowska
Anna Kawińska
Celina Cyban
Elżbieta Wrotek
Michał Kępowicz
(niewyraźnie)
69
656.
09
.1
1.
20
11
657.
09
.1
1.
20
11
658.
09
.1
1.
20
11
659.
09
.1
1.
20
11
660.
09
.1
1.
20
11
661.
09
.1
1.
20
11
662.
09
.1
1.
20
11
663.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Beata Zielińska
Robert Kwiatkowski
Krzysztof Sitek
Katarzyna Zarzycka
(niewyraźnie)
Jarosław Zarzycki
Marcin Kirylczuk
Jacek Lewandowski
Irena Sitek
70
664.
09
.1
1.
20
11
665.
09
.1
1.
20
11
666.
09
.1
1.
20
11
667.
09
.1
1.
20
11
668.
09
.1
1.
20
11
669.
09
.1
1.
20
11
670.
09
.1
1.
20
11
671.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Katarzyna Stepień
Maciej Stepień
Zofia Ostrachowska
Piotr Ostrachowski
Robert Polkowski
Paweł Sitek
Janina Munik
Krzysztof Munik
71
672.
09
.1
1.
20
11
673.
09
.1
1.
20
11
674.
09
.1
1.
20
11
675.
09
.1
1.
20
11
676.
09
.1
1.
20
11
677.
09
.1
1.
20
11
678.
09
.1
1.
20
11
679.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Mariusz Walędzik
Marcin Cymerman
Michał Cymerman
Marek Ostachowski
Anna Rybarczyk
Stanisław Maciejewski
Anna Wójciak
Krystyna Wielido
(nieczytelnie)
72
680.
09
.1
1.
20
11
681.
09
.1
1.
20
11
682.
09
.1
1.
20
11
683.
09
.1
1.
20
11
684.
09
.1
1.
20
11
685.
09
.1
1.
20
11
686.
09
.1
1.
20
11
687.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Anna Walkiewicz
Lucyna Gałązka
Maria Jaskólska
Irena Misztal
Dorota Biernat
Aneta Stępińska
Zofia Sobczuk
Bogumiła Jastrzębska
73
688.
09
.1
1.
20
11
689.
09
.1
1.
20
11
690.
09
.1
1.
20
11
691.
09
.1
1.
20
11
692.
09
.1
1.
20
11
693.
09
.1
1.
20
11
694.
09
.1
1.
20
11
695.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Wójcik Barbara
Bożena Duszewska
Halina Bartczak
Teresa Kalinowska
Janusz Melich
Grażyna Melich
Bożena Zagórska
Katarzyna Tarczyńska
74
696.
09
.1
1.
20
11
697.
09
.1
1.
20
11
698.
09
.1
1.
20
11
699.
09
.1
1.
20
11
700.
09
.1
1.
20
11
701.
09
.1
1.
20
11
702.
09
.1
1.
20
11
703.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Anna Prokopczyk
Albina Lech
Kamila Prokop
Teresa Gajewska
Alicja Nowacka
Radosław Kostuj
(nieczytelnie)
Ewa Proges
Krystyna Czerwińska
75
704.
09
.1
1.
20
11
705.
09
.1
1.
20
11
706.
09
.1
1.
20
11
707.
09
.1
1.
20
11
708.
09
.1
1.
20
11
709.
09
.1
1.
20
11
710.
09
.1
1.
20
11
711.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Helena Wołowska
Radosław Ońowski
(nieczytelnie)
Barbara Ożóg
Wiesława Posiej
Teresa Małkowska
Teresa Świderek
Robert Piotrowski
Piotr Aluchnia
76
712.
09
.1
1.
20
11
713.
09
.1
1.
20
11
714.
09
.1
1.
20
11
715.
09
.1
1.
20
11
716.
09
.1
1.
20
11
717.
09
.1
1.
20
11
718.
09
.1
1.
20
11
719.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Urszula Lejkowska
Agnieszka Sobota
Sylwia Łukaszewska
Agata Kawińska
Jadwiga Podsiedlik
Marcin Rojewski
Ewa Delikat
Piotr Marianowska
77
720.
09
.1
1.
20
11
721.
09
.1
1.
20
11
722.
09
.1
1.
20
11
723.
09
.1
1.
20
11
724.
09
.1
1.
20
11
725.
09
.1
1.
20
11
726.
09
.1
1.
20
11
727.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Wanda Hotman
Emilia Waluś
Agata Ossowska
Wasilewska
Magda Sienniecka
Iza Brzozinska
(nieczytelnie)
Edward Brzozinski
(nieczytelnie)
Mariola Gut
78
728.
09
.1
1.
20
11
729.
09
.1
1.
20
11
730.
09
.1
1.
20
11
731.
09
.1
1.
20
11
732.
09
.1
1.
20
11
733.
09
.1
1.
20
11
734.
09
.1
1.
20
11
735.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Waldemar Borzakowski (nieczytelnie)
Marianna Kubucka
Małgorzata Szybłecka (nieczytelnie)
Elżbieta Malińska
(nieczytelnie)
Mariola Kurowska
Bożena Miszczak
Grażyna Jarecka
Lidia Ostrowska
79
736.
09
.1
1.
20
11
737.
09
.1
1.
20
11
738.
09
.1
1.
20
11
739.
09
.1
1.
20
11
740.
09
.1
1.
20
11
741.
09
.1
1.
20
11
742.
09
.1
1.
20
11
743.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jolanta Kobza
Rafał Kobza
Kamil Krawczyk
Danuta Krawczyk
Sławomir Krawczyk
Jacek Marczenko
Łukasz Bartoszczuk
Elżbieta Szary
80
744.
09
.1
1.
20
11
745.
09
.1
1.
20
11
746.
09
.1
1.
20
11
747.
09
.1
1.
20
11
748.
09
.1
1.
20
11
749.
09
.1
1.
20
11
750.
09
.1
1.
20
11
751.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Michał Kiljan
Dinh Ngolsinh
Magdalena Skowrońska
Małgorzata Andasiewicz
Agata Tomczak
Katarzyna Bajorska
Ilona Chudzińska
Ewa Ukaśińska
81
752.
09
.1
1.
20
11
753.
09
.1
1.
20
11
754.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Irena Nieć
Piotr Frączek
Izabela Krawczyk
82
755.
10
.1
1.
20
11
Moskalewicz Jacek
Niniejszym oprotestowuję wykonany w
Obszar objęty
Biurze naczelnego Architekta Miasta Miejulicami:
scowy plan zagospodarowania przestrzenneWałbrzyską,
go Służewa, w części objętej ulicami: WałJ.S. Bacha i
brzyską, J.S. Bacha i Komisji Edukacji NaroKomisji
dowej. Plan ten przewiduje intensywne doEdukacji
gęszczenie osiedla wielopiętrowymi blokami
Narodowej
mieszkalnymi, które mają być wzniesione w
miejscu istniejących parkingów. Projektowany jeden monstrualny parking (o 9 kond. na
850 aut) projektowany przy ul. Mozarta,
absolutnie nie pomieściłby samochodów
usuniętych z przewidzianych do zabudowy
kilku parkingów, nie mówiąc już o koszmarze
porannego wyjazdu z takiego molocha.
Zwiększenie liczby mieszkańców o ponad
tysiąc osób i wiele set nowych samochodów
spowodowałby totalny „korek” w osiedlu.
Realizacja rzeczonego planu drastycznie
pogorszyłaby warunki życia mieszkańców.
Nie ma potrzeby psucia dobrze zaprojektowanego i zabudowanego dla określonej liczby
osób osiedla.
Pomysłodawcą ( inwestorem) dogęszczania
osiedla jest Zarząd Spółdzielni Służew nad
Dolinką, wspierany przez bezkrytyczną Radę
Nadzorczą. Dogęszczanie osiedla rozpoczęło
się w ostatnich latach: w 200 r. Spółdzielnia
Służew nad Dolinką wszczęła realizację 2
budynków mieszkalnych (u zbiegu ul. Puławskiej i ul. Bacha oraz przy ul. Puławskiej
255A), a 2009 r. – wieżowca przy ul. Elsnera
9. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 78 z
18.09.2006 r. oraz uchwałą RN nr 21 z
22.02.2010 r. dwuosobowy Zarząd Spółdzielni otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w
wysokości aż 1,5% kosztów powyższych
inwestycji budowlanych, z tytułu nadzoru nad
nimi. Gdyby doszło do realizacji inkryminowanego planu dogęszczani osiedla, nie można
wykluczyć podjęcia podobnych uchwał przez
Radę Nadzorczą, skutkujących korzyściami
materialnymi dla Zarządu. Kosztem stworzenia piekła mieszkańcom.
Obszar objęty
ulicami: Wałbrzyską, J.S.
Bacha i Komisji
Edukacji Narodowej
W części objętej ulicami: Wałbrzyską, J.S. Bacha i
Komisji Edukacji Narodowej plan zakłada realizację
nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej
oraz al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Ponadto plan przewiduje uwzględnienie podstawowych parametrów zabudowy określonych w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Nieuwzględniona
83
756.
08
.1
1.
20
11
Semeniuk Eleonora
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
757.
08
.1
1.
20
11
Telakowska Aniela
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
758.
08
.1
1.
20
11
Darska Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
759.
08
.1
1.
20
11
Nowacka Henryka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
760.
08
.1
1.
20
11
Radziwonowicz
Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
761.
08
.1
1.
20
11
Galej Joanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
762.
08
.1
1.
20
11
r.
08
.1
1.
20
11
Siwiec Renata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Kowalska Bożenna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
763.
84
764.
08
.1
1.
20
11
Laskowska Alicja
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
765.
08
.1
1.
20
11
Dumała Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
766.
08
.1
1.
20
11
Sukiennik Irena
Sukiennik Eugeniusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
767.
08
.1
1.
20
11
Świeczkowska-Feri
Bożena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
768.
08
.1
1.
20
11
Zawistowski Sławomir
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
769.
08
.1
1.
20
11
Wysocka Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
770.
08
.1
1.
20
11
Makarewicz Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
771.
10
.1
1.
20
11
Zysk Jerzy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
85
772.
10
.1
1.
20
11
Dziuczyńska Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
773.
10
.1
1.
20
11
Małkowska Iwona
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
774.
10
.1
1.
20
11
Darska Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
775.
10
.1
1.
20
11
Pawlak-Cyran Irena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
776.
10
.1
1.
20
11
Adamska Michalina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
777.
10
.1
1.
20
11
Radziwonowicz
Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
778.
10
.1
1.
20
11
Makarec Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
779.
10
.1
1.
20
11
Dziunyński (nazwisko nieczytelne)
Tadeusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
86
780.
10
.1
1.
20
11
Wyrwich Józef
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
781.
10
.1
1.
20
11
Stawska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
782.
10
.1
1.
20
11
Małkowski Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
783.
10
.1
1.
20
11
Michajłow Jolanta
1.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku
sprzedaży mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu
10414), D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka nr 16/5 z obrębu 10414),
D24.MW-sklepMarcpol (działka nr 3/12 z
obrębu 10414), D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D i 7C (działki nr 3/11 i
3/26 z obrębu 10414), E1.U-parking przy
Wałbrzyskiej (działki nr 19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)-zejście do metra i
parking przy Sonaty (działki nr 24/2,
19/12, 24/28 z obrębu 10415), E4.MW(U)zielona oaza z drzewami przy Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9.KS(U)-parking przy ul Wróbla/ul. Mozarta (działka nr 14 z obrębu 10415)
E28KS (działka nr 1/16 z obrębu 10416),
E23.KS(U) (działka nr 1/15 z obrębu
10416), E22.U (działka nr 1/14 z obrębu
10416)-parking wzdłuż ul.Noskowskiego,
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E1.U
E3.MW(U)
E4.MW(U)E8.MW,
E9.KS(U)E28KS
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
D2.KS(U)
D1.MW(U)
D16.UO
24.KD-D
25.KD-D
§ 47
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§112
§114
§ 115
§ 119
§ 120
§ 139
§ 134
§ 133
§ 132
§ 86
§ 85
§ 100
§ 175
§ 176
1.
Nieuwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Częściowo uwzględniona dla terenów, dla których
rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
87
2.
3.
4.
784.
10
.1
1.
20
11
Michajłow Daniel
785.
07
.1
1.
20
11
Łukaszewska Katarzyna
5.
E21.KS (działa nr 1/13 z obrębu 10416)parking wzdłuż ul.Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) sklep Mokpol,
McDonald, parking między ul.Puławską i
ul.Bacha (działki nr 1/4, 1/3, 23/1, 24/3,
34, 2/1, 2/2, 2/3 z obrębu 10414), D16.UOboisko przy ul.Bacha (działka nr 3/16 obręb 10414), domagam się wprowadzenia
zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego obsługi
komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul.Sonaty.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg Cały obszar
wewnętrznych i pozostawienia obecnego planu
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4.Dla terenu B16.U-północno-wschodnie B16.U
wyjście ze stacji metra domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy.
Cały obszar
planu
Uwzględniona
§ 55
5.W obrębie 10416 domagam się podzielenia D24.MW
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
Jak wyżej
Jak wyżej
§ 108
1.Domagam się usunięcia zapisów nalicza- Cały obszar
jących stawkę procentową (na naszym planu
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku
sprzedaży mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33, D8.U
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking D23.U
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu D27.U
10414), D27.U-parking przy Batuty i Ba- D24.MW
cha (działka nr 16/5 z obrębu 10414), D21.UO
D24.MW-sklepMarcpol (działka nr 3/12 z E1.U
obrębu 10414), D21.UO-hydrofornia mię- E3.MW(U)
dzy Batuty 7,7A,7D i 7C (działki nr 3/11 i E4.MW(U)
3/26 z obrębu 10414), E1.U-parking przy E8.MW
Cały obszar
planu
Jak wyżej
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
Nieuwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału działek nie leży w gestii ustaleń
planu.
Jak wyżej
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Częściowo uwzględniona dla terenów, dla których
rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze repre88
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wałbrzyskiej (działki nr 19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)-zejście do metra i
parking przy Sonaty (działki nr 24/2,
19/12, 24/28 z obrębu 10415), E4.MW(U)zielona oaza z drzewami przy Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9.KS(U)-parking przy ul Wróbla/ul. Mozarta (działka nr 14 z obrębu 10415)
E28KS (działka nr 1/16 z obrębu 10416),
E23.KS(U) (działka nr 1/15 z obrębu
10416), E22.U (działka nr 1/14 z obrębu
10416)-parking wzdłuż ul.Noskowskiego,
E21.KS (działa nr 1/13 z obrębu 10416)parking wzdłuż ul.Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) sklep Mokpol,
McDonald, parking między ul.Puławską i
ul.Bacha (działki nr 1/4, 1/3, 23/1, 24/3,
34, 2/1, 2/2, 2/3 z obrębu 10414), D16.UOboisko przy ul.Bacha (działka nr 3/16 obręb 10414), A19.U- działka Kmicica 1 i
hydrofornia z pralnią (działki nr 434/03,
434/1 z obrębu 10407) domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy, zabraniającego obsługi komunikacyjnej od drogi
24.KD-D ul.Batuty i od 25.KD-D
ul.Sonaty.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4.1. Domagam się umieszczenia zapisu
pozwalającego na skręt z ul.Batuty w
ul.Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul.Batuty z obu kierunków.
4.2. Domagam się zapisu pozwalającego
pozostawienie skrzyżowania ul.Bacha
(31.KD-D) z ul.Wałbrzyską
4.3. i umożliwienie skrętu z ul.Bacha
(23.KD-D) w lewo w ul.Wałbrzyską.
E9.KS(U)
E28KS
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
D1.MW(U)
D2.KS(U)
D16.UO
A19.U
24.KD-D
25.KD-D
zentacyjnym, Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
2.KD-Z,
§143, §182,
§174
§174
31.KD-D,
§ 182
23.KD-D
§ 174
5.Dla ternu 4.2.KD-Z Al.KEN domagam się
4.2.KD-Z
zapisu nakazującego zasłonięcie Al.KEN
tunelem na odcinku długości ok. 360m-od
progu wiaduktu w kierunku północnym do
wyjścia ze stacji metra Służew.
§146
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
Uwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Uwzględniona poprzez pozostawienie połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
89
6.Dla terenu A16.MW(U)-bazarek domagam A16.MW(U)
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy
7.Dla terenu B16.U-północno-wschodnie B16.U
wyjście ze stacji metra domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy.
§ 35
8.W obrębie 10416 domagam się podzielenia
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
Jak wyżej
§ 135
Jak wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
Rawicz-Bocheński
Bogdan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
12.
13.
786. 07.11 Łukaszewski Mariusz
.2011
787. 07.11
.2011
E24.MW
§ 55
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w
sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz
wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału działek nie leży w gestii ustaleń
planu.
Jak wyżej
788.
08
.1
1.
20
11
Konarski Bartłomiej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
789.
08
.1
1.
20
11
Goławska Henryka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
790.
08
.1
1.
20
11
Jędrzejewska
Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
791.
08
.1
1.
20
11
Lissner Włodzimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
90
792.
08
.1
1.
20
11
Mazanek Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
793.
08
.1
1.
20
11
Zawisłowska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
794.
08
.1
1.
20
11
Kot Wiesława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
795.
08
.1
1.
20
11
Kot Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
796.
08
.1
1.
20
11
Robert Pęśko
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
797.
09
.1
1.
20
11
Klimczyk Marian
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
798.
09
.1
1.
20
11
Kamieniecka Wiesława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
799.
09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Mazurek Tadeusz
91
800.
09
.1
1.
20
11
Jakubowska Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
801.
09
.1
1.
20
11
Boruszewska Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
802.
09
.1
1.
20
11
Matusiak Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
803.
09 Wroniszewski Marian
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
804.
09
.1
1.
20
11
Bielski Jarosław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
805.
09
.1
1.
20
11
Michałowska Sylwia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
806.
09
.1
1.
20
11
Budzynowska Olga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
807.
09
.1
1.
20
11
Wiśniewski Adam
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
92
808.
09
.1
1.
20
11
Tomaszewska
Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
809.
09
.1
1.
20
11
Tomaszewski Łukasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
810.
09
.1
1.
20
11
Boratyńska Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
811.
09
.1
1.
20
11
Barta Zofia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
812.
09
.1
1.
20
11
Barta Tadeusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
813.
09
.1
1.
20
11
Żukowska Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
814.
09
.1
1.
20
11
Wilska Wiesława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
815.
09
.1
1.
20
11
Boruszewski Mirosław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
93
816.
09
.1
1.
20
11
Gąsecka Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
817.
09
.1
1.
20
11
Zalewska Monika
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
818.
10
.1
1.
20
11
Gowryka Mikołaj
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
819.
10
.1
1.
20
11
Szczepaniak Grażyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
820.
10
.1
1.
20
11
Szczepaniak Roman
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
821.
10
.1
1.
20
11
Szypołowska Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
822.
10
.1
1.
20
11
Wyrozumska Ewa
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
823.
10
.1
1.
20
11
Wyrozumski Marek
(nieczytlny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
94
824.
10
.1
1.
20
11
Wachnik Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
825.
10
.1
1.
20
11
Grabowski Jacek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
826.
10
.1
1.
20
11
Walicka Lidia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
827.
10
.1
1.
20
11
Walicki Filip
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
828.
10
.1
1.
20
11
Dybek Danuta
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
829.
10
.1
1.
20
11
Dobiszewski Michał
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
830.
10
.1
1.
20
11
Michalski Mariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
831.
10
.1
1.
20
11
Kontny Arkadiusz
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
95
832.
10
.1
1.
20
11
Konopielko Elżbieta
Konopielko Jan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
833.
10
.1
1.
20
11
Balcerzewska Sylwia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
834.
10
.1
1.
20
11
Chlebicz Czesław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
835.
10
.1
1.
20
11
Kostyna Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
836.
10
.1
1.
20
11
Rawski Romuald
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
837.
Kogen Marianna
10
.1
1.
20
11
14.
1.Domagam się usunięcia zapisów nalicza- Osiedle
jących stawkę procentową (na naszym Służew nad
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku Dolinką
sprzedaży mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33, D8.U
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking D23.U
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu D27.U
10414), D27.U-parking przy Batuty i Ba- D24.MW
cha (działka nr 16/5 z obrębu 10414), D21.UO
D24.MW-sklepMarcpol (działka nr 3/12 z E1.U
obrębu 10414), D21.UO-hydrofornia mię- E3.MW(U)
dzy Batuty 7,7A,7D i 7C (działki nr 3/11 i E4.MW(U)
3/26 z obrębu 10414), E1.U-parking przy 24.KD-D
Wałbrzyskiej (działki nr 19/9, 24/1, 2 z ob- 25.KD-D
rębu 10415), E3.MW(U)-zejście do metra i
Osiedle Służew
nad Dolinką
§ 47
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§112
§114
§ 115
§ 175
§ 176
Nieuwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Częściowo uwzględniona dla terenów, dla których
rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
96
838.
10
.1
1.
20
11
Nowicka Jolanta
parking przy Sonaty (działki nr 24/2, 19/12,
24/28 z obrębu 10415), E4.MW(U)zielona oaza z drzewami przy Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy, zabraniającego obsługi komunikacyjnej od drogi
24.KD-D ul.Batuty i od 25.KD-D
ul.Sonaty.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4.Domagam
się
umieszczenia
zapisu
pozwalającego na skręt z ul.Batuty w
ul.Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul.Batuty z obu kierunków.
5.Dla ternu 4.2.KD-Z Al. KEN domagam
się zapisu nakazującego zasłonięcie Al.
KEN tunelem na odcinku długości ok.
360m-od progu wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia ze stacji metra Służew.
Jak wyżej
839.
10
.1
1.
20
11
Adamiak Zenon
840.
10
.1
1.
20
11
Białecka Lucyna
15.
16.
17.
18.
Kamińska Izabela
841.
09
.1
1.
20
11
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
24.KD-D
ul. Batuty
2.KD-Z ul.
Wałbrzyska
§ 175
§ 143
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
4.2.KD-Z Al. § 146
KEN
Nieuwzględniona
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1.Domagam się usunięcia zapisów nalicza- Osiedle
jących stawkę procentową (na naszym Służew nad
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku Dolinką
sprzedaży mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
Osiedle Służew
nad Dolinką
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
97
19.
20.
21.
22.
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu
10414), D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka nr 16/5 z obrębu 10414),
D24.MW-sklepMarcpol (działka nr 3/12 z
obrębu 10414), D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D i 7C (działki nr 3/11 i
3/26 z obrębu 10414), E1.U-parking przy
Wałbrzyskiej (działki nr 19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)-zejście do metra i
parking przy Sonaty (działki nr 24/2,
19/12, 24/28 z obrębu 10415), E4.MW(U)zielona oaza z drzewami przy Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9.KS(U)-parking przy ul Wróbla/ul. Mozarta (działka nr 14 z obrębu 10415)
E28KS (działka nr 1/16 z obrębu 10416),
E23.KS(U) (działka nr 1/15 z obrębu
10416), E22.U (działka nr 1/14 z obrębu
10416)-parking wzdłuż ul.Noskowskiego,
E21.KS (działa nr 1/13 z obrębu 10416)parking wzdłuż ul.Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) sklep Mokpol,
McDonald, parking między ul.Puławską i
ul.Bacha (działki nr 1/4, 1/3, 23/1, 24/3,
34, 2/1, 2/2, 2/3 z obrębu 10414), D16.UOboisko przy ul.Bacha (działka nr 3/16 obręb 10414), domagam się wprowadzenia
zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego obsługi
komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul.Sonaty.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4.1. Domagam się umieszczenia zapisu
pozwalającego na skręt z ul.Batuty w
ul.Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul.Batuty z obu kierunków.
4.2. Domagam się zapisu pozwalającego
pozostawienie skrzyżowania ul.Bacha
(31.KD-D) z ul.Wałbrzyską
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E1.U
E3.MW(U)
E4.MW(U)
E8.MW,
E9.KS(U)
E28KS
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
D2.KS(U)
D1.MW(U)
D16.UO
24.KD-D
25.KD-D
§ 47
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§112
§114
§ 115
§ 119
§ 120
§ 139
§ 134
§ 133
§ 132
§ 86
§ 85
§ 100
§ 175
§ 176
Częściowo uwzględniona dla terenów, dla których
rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Częściowo
uwzględniona
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
2.KD-Z,
§143, §182,
§174
§174
31.KD-D,
§ 182
Częściowo nieuwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne
Nieuwzględniona
Uwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
98
23.
4.3. i umożliwienie skrętu z ul.Bacha 23.KD-D
(23.KD-D) w lewo w ul.Wałbrzyską.
24.
5.Dla ternu 4.2.KD-Z Al. KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie Al. KEN
tunelem na odcinku długości ok. 360m-od
progu wiaduktu w kierunku północnym do
wyjścia ze stacji metra Służew.
6.Dla terenu A16.MW(U)-bazarek domagam
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy.
7.Dla terenu B16.U-północno-wschodnie
wyjście ze stacji metra domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy.
25.
26.
27.
§ 174
4.2.KD-Z Al. § 146
KEN
A16.MW(U)
§ 35
B16. U
§ 55
8.W obrębie 10416 domagam się podzielenia
E24.MW
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22
Jak wyżej
Jak wyżej
§ 135
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału działek nie leży w gestii ustaleń
planu.
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Werner Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Szyszko-Kondej
Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
842.
10
.1
1.
20
11
Adamczyk Michał
843.
10
.1
1.
20
11
Karaś Barbara
Jak wyżej
844.
10
.1
1.
20
11
Wesoły Adam
845.
10
.1
1.
20
11
846.
10
.1
1.
20
11
Jak wyżej
99
847.
10
.1
1.
20
11
Nowak Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
848.
10
.1
1.
20
11
Galewska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
849.
10
.1
1.
20
11
Kosiec Maciej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
850.
10
.1
1.
20
11
Hawrylczuk Marcin
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
851.
10
.1
1.
20
11
Kosiec Emilia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
852.
10
.1
1.
20
11
Korsieko Piotr
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
853.
10
.1
1.
20
11
Bagińska Mirosława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
854.
10
.1
1.
20
11
Wyrozumska Zofia
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
100
855.
10
.1
1.
20
11
Chmielewski Dariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
856.
10
.1
1.
20
11
Kucharski Kazimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
857.
10
.1
1.
20
11
Studziński Franciszek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
858.
10
.1
1.
20
11
Łuńska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
859.
10
.1
1.
20
11
Sawicka Maria
Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
860.
10
.1
1.
20
11
Bienaszewski Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
861.
10
.1
1.
20
11
Struziński Wiesław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
862.
10
.1
1.
20
11
Woźniak Sabina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
101
863.
10
.1
1.
20
11
Pawłowska Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
864.
10
.1
1.
20
11
Ziółkowska Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
865.
10
.1
1.
20
11
Musiał Zbigniew
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
866.
10
.1
1.
20
11
Puk Artur (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
867.
10
.1
1.
20
11
Bienia Kazimierz i
Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
868.
10
.1
1.
20
11
Paradowska Maria
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
869.
10
.1
1.
20
11
Karnaszewski Kazimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
870.
10
.1
1.
20
11
Dulczyński Jerzy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
102
871.
10
.1
1.
20
11
Dulczyńska Alicja
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
872.
10
.1
1.
20
11
Brzeska Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
873.
10
.1
1.
20
11
Brzeski Sławomir
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
874.
10
.1
1.
20
11
Puk Katarzyna (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
875.
10 Gregorska Magdalena
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
876.
10
.1
1.
20
11
Nagrodzki Jerzy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
877.
10
.1
1.
20
11
Langer Daria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
878.
10
.1
1.
20
11
Rybak Maria (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
103
879.
10
.1
1.
20
11
Madejska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
880.
10
.1
1.
20
11
Madejski Bogdan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
881.
10
.1
1.
20
11
Romańczuk Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
882.
10
.1
1.
20
11
Olczedajewska Anna
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
883.
10
.1
1.
20
11
OlczedajewskaUrszula (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
884.
10
.1
1.
20
11
Grygiel Błażej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
885.
10
.1
1.
20
11
Pacek Romuald
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
886.
10
.1
1.
20
11
Kacprzycka Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
104
887.
10
.1
1.
20
11
Bławdziewicz Ryszard
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
888.
10
.1
1.
20
11
Żelazko Wiesława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
889.
10
.1
1.
20
11
Paradowska Maria
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
890.
10
.1
1.
20
11
Lorenc-Karpińska
Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
891.
10
.1
1.
20
11
Sopiński Apolinary
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
892.
10
.1
1.
20
11
Sopińska Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
893.
10
.1
1.
20
11
Nimińska Urszula
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
894.
10
.1
1.
20
11
Kwiecińska Julia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
105
895.
10
.1
1.
20
11
Nimirski Ryszard
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
896.
10
.1
1.
20
11
Kosiec Urszula
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
897.
10
.1
1.
20
11
Taipatowicz Urszula
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
898.
10
.1
1.
20
11
Banaszek Ernest
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
899.
10
.1
1.
20
11
Wituska-Wójcik
Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
900.
10
.1
1.
20
11
Michalska Monika
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
901.
10
.1
1.
20
11
Krawczyk Robert
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
902.
10
.1
1.
20
11
Kotowska Violetta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
106
903.
10
.1
1.
20
11
Kondej Jerzy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
904.
10
.1
1.
20
11
Nowak Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
905.
10
.1
1.
20
11
Kowalczyk Irena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
906.
10
.1
1.
20
11
Banaszek Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
907.
10
.1
1.
20
11
Maślikowska Delfina
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
908.
10
.1
1.
20
11
Maślikowski Witold
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
909.
10
.1
1.
20
11
Maślikowska Grażyna (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
910.
10
.1
1.
20
11
Kowalczyk Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
107
911.
10
.1
1.
20
11
Kotowski Dariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
912.
10
.1
1.
20
11
Kowalczyk Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
913.
10
.1
1.
20
11
Kalinowska Aldona
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
914.
10
.1
1.
20
11
Kalinowska Lucyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
915.
10
.1
1.
20
11
Sienkiewicz Wiesława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
916.
10
.1
1.
20
11
Ziółkowski Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
917.
10
.1
1.
20
11
Piwowska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
918.
10
.1
1.
20
11
Piwowski Bogusław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
108
919.
10
.1
1.
20
11
Kornacka-Jaskulska
Magdalena (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
920.
10
.1
1.
20
11
Sz. Jakub (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
921.
10
.1
1.
20
11
Zdanowicz Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
922.
10
.1
1.
20
11
Miszkiewicz Zofia
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
923.
10
.1
1.
20
11
Wałuto Władysław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
924.
10
.1
1.
20
11
Pacek Jolanta (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
925.
10
.1
1.
20
11
D. Aneta (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
926.
10
.1
1.
20
11
Piotrowski Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
109
927.
10
.1
1.
20
11
Montwiuk Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
928.
10
.1
1.
20
11
Gierczak Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
929.
10
.1
1.
20
11
Sawicka Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
930.
10
.1
1.
20
11
Stroińska Halina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
931.
10
.1
1.
20
11
Kubisiak Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
932.
10
.1
1.
20
11
Kubisiak Jolanta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
933.
10
.1
1.
20
11
Zawistowski Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
934.
10
.1
1.
20
11
Korzeb Sylwia
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
110
935.
10
.1
1.
20
11
Masłowska Irena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
936.
10
.1
1.
20
11
Kozelski Paweł
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
937.
10
.1
1.
20
11
Papis Wanda Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
938.
10
.1
1.
20
11
KatańskaIrena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
939.
10
.1
1.
20
11
R. Jadwiga (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
940.
10
.1
1.
20
11
Sajdakowski Adam
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
941.
10
.1
1.
20
11
Musiał Mariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
942.
10
.1
1.
20
11
Nowakowska Justyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
111
943.
10
.1
1.
20
11
Borkowski Leszek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
944.
10
.1
1.
20
11
Wierzbicki Jerzy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
945.
10
.1
1.
20
11
Kwiecień Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
946.
10
.1
1.
20
11
Michalski Mieczysław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
947.
10
.1
1.
20
11
Kupsz Sebastian
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
948.
10
.1
1.
20
11
Kosecka Alfreda
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
949.
10
.1
1.
20
11
Wieczorek Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
950.
10
.1
1.
20
11
Kozłowska Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
112
951.
10
.1
1.
20
11
Szymański Eugeniusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
952.
10
.1
1.
20
11
Kozłowski Mirosław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
953.
10
.1
1.
20
11
Kozłowska Marzena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
954.
10
.1
1.
20
11
Pawelec Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
955.
10
.1
1.
20
11
Pawelec Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
956.
10
.1
1.
20
11
Rydz Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
957.
10
.1
1.
20
11
Szymański Eugeniusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
958.
10
.1
1.
20
11
Wojciechowski
Bogumił
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
113
959.
10
.1
1.
20
11
Wardzyńska Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
960.
10
.1
1.
20
11
K. Aneta (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
961.
10
.1
1.
20
11
Kaczmarek Wiesław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
962.
10
.1
1.
20
11
Kaczmarek Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
963.
10
.1
1.
20
11
Kondej Gabriela
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
964.
10
.1
1.
20
11
C. Małgorzata (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
965.
10
.1
1.
20
11
S. Michał (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
966.
10
.1
1.
20
11
Perzyńska Zofia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
114
967.
10
.1
1.
20
11
Derecka Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
968.
10
.1
1.
20
11
Popowski Roman
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
969.
10
.1
1.
20
11
Jaworski Sławomir
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
970.
10
.1
1.
20
11
Sawicki Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
971.
10
.1
1.
20
11
Madejski Marcin
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
972.
10
.1
1.
20
11
Popowska Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
973.
10
.1
1.
20
11
Walkowicz Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
974.
10
.1
1.
20
11
Kamiński Mateusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
115
975.
10
.1
1.
20
11
Sągin Janina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
976.
10
.1
1.
20
11
Sągin Eugeniusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
977.
10
.1
1.
20
11
Wyszomirski Wit
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
978.
10
.1
1.
20
11
Sosnówka Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
979.
10
.1
1.
20
11
Gałązka Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
980.
10
.1
1.
20
11
Walkowicz Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
981.
10
.1
1.
20
11
Tymosz Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
982.
10
.1
1.
20
11
Śmigiero Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
116
983.
10
.1
1.
20
11
M. Krystyna (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
984.
10
.1
1.
20
11
Milczarek Robert
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
985.
10
.1
1.
20
11
Milczarek Wanda
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
986.
10
.1
1.
20
11
Szmigiero Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
987.
10
.1
1.
20
11
Wolak Kazimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
988.
10
.1
1.
20
11
Sosnówka Jan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
989.
10
.1
1.
20
11
Kalisiewicz Anatol
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
990.
10
.1
1.
20
11
Kalisiewicz Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
117
991.
10
.1
1.
20
11
SmoktunowiczKalisiewicz Irena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
992.
10
.1
1.
20
11
Sytnik Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
993.
10
.1
1.
20
11
Księżopolska Wiesława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
994.
10
.1
1.
20
11
S. Mariola (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
995.
10
.1
1.
20
11
Księżopolski Adam
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
996.
10
.1
1.
20
11
Głażewski Robert
Zdzisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
997.
10
.1
1.
20
11
Leszczyńska
Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
998.
10
.1
1.
20
11
Fiedotow Grażyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
118
999.
10
.1
1.
20
11
Wnuk Ewa
1000. 10 K. Katarzyna (nieczytelny)
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1001. 10
.1
1.
20
11
Wnuk Mirosław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1002. 10
.1
1.
20
11
Borkowska Leonarda
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1003. 10
.1
1.
20
11
Komorowska Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1004. 10
.1
1.
20
11
Kozłowski Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1005. 10
.1
1.
20
11
Kozłowska Grażyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1006. 10
.1
1.
20
11
W. Stefan (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
119
1007. 10
.1
1.
20
11
Wiertlewska Elżbieta)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1008. 10
.1
1.
20
11
Weryński Piotr
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1009. 10
.1
1.
20
11
Weryńska Agata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1010. 10
.1
1.
20
11
Mikołajczyk Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1011. 10
.1
1.
20
11
Tołwińska Julita
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1012. 10
.1
1.
20
11
Ozimska Helena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1013. 10
.1
1.
20
11
Szmigiero Piotr
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1014. 10
.1
1.
20
11
Gawroński Józef
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
120
1015. 10
.1
1.
20
11
Wasilewska Lucyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1016. 10
.1
1.
20
11
Milczarek Maciej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1017. 10
.1
1.
20
11
Wybraniec Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1018. 10
.1
1.
20
11
Kubisiak Karolina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1019. 10
.1
1.
20
11
Stelmachowicz Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1020. 10
.1
1.
20
11
Wnuk Dagmara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1021. 16
.1
1.
20
11
Pawluczuk Michał
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1022. 16
.1
1.
20
11
Podsiadła Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
121
1023. 16
.1
1.
20
11
Miszkiewicz Marcin
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1024. 16
.1
1.
20
11
Łukasiewicz-W.
Joanna (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1025. 16 J. Adam (nieczytelny)
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1026. 16
.1
1.
20
11
J. Krystyna (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1027. 16
.1
1.
20
11
Dygas Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1028. 16
.1
1.
20
11
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1029. 16
.1
1.
20
11
C. Maria (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1030. 16
.1
1.
20
11
Bławdziewicz Olga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
122
1031. 16
.1
1.
20
11
Ciechowicz-Stasiek
Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1032. 16
.1
1.
20
11
Wyrwich M. (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1033. 16
.1
1.
20
11
Baluta Karol
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1034. 16
.1
1.
20
11
Kluczek Jan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1035. 16
.1
1.
20
11
Kluczek Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1036. 16
.1
1.
20
11
Chyłek Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1037. 16
.1
1.
20
11
Derecki Artur
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1038. 16
.1
1.
20
11
Sienkiewicz Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
123
1039. 16
.1
1.
20
11
Kosiec Marian
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1040. 16
.1
1.
20
11
Szulawski Paweł
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1041. 16
.1
1.
20
11
Derecki Zygmunt
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1042. 16
.1
1.
20
11
Chyłek Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1043. 16
.1
1.
20
11
Pasterz Iwona
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1044. 16
.1
1.
20
11
Domańska Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1045. 16
.1
1.
20
11
Kosmala Włodzimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1046. 16
.1
1.
20
11
Michajłow Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
124
1047. 16
.1
1.
20
11
Perzyna Arkadiusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1048. 16
.1
1.
20
11
Jaskuła Sylwia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1049. 16
.1
1.
20
11
P. Roman (nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1050. 16
.1
1.
20
11
Partyka Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1051. 16
.1
1.
20
11
Partyka Janusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1052. 16
.1
1.
20
11
Święcicka-Kosmala
Lidia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1053. 16
.1
1.
20
11
Paczkowska Daniela
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1054. 16
.1
1.
20
11
Rapacka Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1055. 16
.1
1.
Dobczyński Leonard
1.Domagam się usunięcia zapisów nalicza- Cały obszar
jących stawkę procentową (na naszym planu
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
125
20
11
28.
29.
30.
sprzedaży mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu
10414), D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka nr 16/5 z obrębu 10414),
D24.MW-sklepMarcpol (działka nr 3/12 z
obrębu 10414), D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D i 7C (działki nr 3/11 i
3/26 z obrębu 10414), E1.U-parking przy
Wałbrzyskiej (działki nr 19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)-zejście do metra i
parking przy Sonaty (działki nr 24/2,
19/12, 24/28 z obrębu 10415), E4.MW(U)zielona oaza z drzewami przy Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9.KS(U)-parking przy ul Wróbla/ul. Mozarta (działka nr 14 z obrębu 10415)
E28KS (działka nr 1/16 z obrębu 10416),
E23.KS(U) (działka nr 1/15 z obrębu
10416), E22.U (działka nr 1/14 z obrębu
10416)-parking wzdłuż ul.Noskowskiego,
E21.KS (działa nr 1/13 z obrębu 10416)parking wzdłuż ul.Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) sklep Mokpol,
McDonald, parking między ul.Puławską i
ul.Bacha (działki nr 1/4, 1/3, 23/1, 24/3,
34, 2/1, 2/2, 2/3 z obrębu 10414), D16.UOboisko przy ul.Bacha (działka nr 3/16 obręb 10414), domagam się wprowadzenia
zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego obsługi
komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul.Sonaty.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4.1. Domagam się umieszczenia zapisu
pozwalającego na skręt z ul.Batuty w
ul.Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzy-
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E1.U
E3.MW(U)
E4.MW(U)
E8.MW,
E9.KS(U)
E28KS
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
D2.KS(U)
D1.MW(U)
D16.UO
24.KD-D
25.KD-D
§ 47
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§112
§114
§ 115
§ 119
§ 120
§ 139
§ 134
§ 133
§ 132
§ 86
§ 85
§ 100
§ 175
§ 176
Częściowo uwzględniona dla terenów, dla których
rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Osiedle
Służew nad
Dolinką
Osiedle Służew
nad Dolinką
Uwzględniona
2.KD-Z,
§143, §182,
§174
§174
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
126
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1056.
Janicka Jadwiga
16
.1
1.
20
11
39.
skiej w ul.Batuty z obu kierunków.
4.2. Domagam się zapisu pozwalającego 31.KD-D,
pozostawienie skrzyżowania ul.Bacha
(31.KD-D) z ul.Wałbrzyską
4.3. i umożliwienie skrętu z ul.Bacha 23.KD-D
(23.KD-D) w lewo w ul.Wałbrzyską.
5.Dla ternu 4.2.KD-Z Al. KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie Al. KEN
tunelem na odcinku długości ok. 360m-od
progu wiaduktu w kierunku północnym do
wyjścia ze stacji metra Służew.
6.Dla terenu A16.MW(U)-bazarek domagam
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy.
7.Dla terenu B16.U-północno-wschodnie
wyjście ze stacji metra domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy.
§ 182
Uwzględniona
§ 174
4.2.KD-Z AL. § 146
KEN
A16.MW(U)
§ 35
B16.U
§ 55
8.W obrębie 10416 domagam się podzielenia
E24.MW
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
9.Domagam się wind na poziom „0” na 4.2.KD-Z
stacji Służew.
(Al.KEN)
2.KD-Z
(ul.Wałbrzysk
a)
1.Domagam się usunięcia zapisów nalicza- Cały obszar
jących stawkę procentową (na naszym planu
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku
sprzedaży mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33, D8.U
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking D23.U
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu D27.U
10414), D27.U-parking przy Batuty i Ba- D24.MW
cha (działka nr 16/5 z obrębu 10414), D21.UO
D24.MW-sklepMarcpol (działka nr 3/12 z E1.U
obrębu 10414), D21.UO-hydrofornia mię- E3.MW(U)
dzy Batuty 7,7A,7D i 7C (działki nr 3/11 i E4.MW(U)
3/26 z obrębu 10414), E1.U-parking przy E8.MW,
Wałbrzyskiej (działki nr 19/9, 24/1, 2 z ob- E9.KS(U)
rębu 10415), E3.MW(U)-zejście do metra i E28KS
§ 135
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału działek nie leży w gestii ustaleń
planu.
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
4.2.KD-Z
§ 146
2.KD-Z
§ 143
Cały obszar
planu
§ 47
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§112
§114
§ 115
§ 119
§ 120
§ 139
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Nieuwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
Ustalenia planu nie dotyczą technicznych rozwiązań
linii metra i realizacji wind na stacje metra.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Częściowo uwzględniona dla terenów, dla których
rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
127
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
parking przy Sonaty (działki nr 24/2,
19/12, 24/28 z obrębu 10415), E4.MW(U)zielona oaza z drzewami przy Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9.KS(U)-parking przy ul Wróbla/ul. Mozarta (działka nr 14 z obrębu 10415)
E28KS (działka nr 1/16 z obrębu 10416),
E23.KS(U) (działka nr 1/15 z obrębu
10416), E22.U (działka nr 1/14 z obrębu
10416)-parking wzdłuż ul.Noskowskiego,
E21.KS (działa nr 1/13 z obrębu 10416)parking wzdłuż ul.Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) sklep Mokpol,
McDonald, parking między ul.Puławską i
ul.Bacha (działki nr 1/4, 1/3, 23/1, 24/3,
34, 2/1, 2/2, 2/3 z obrębu 10414), D16.UOboisko przy ul.Bacha (działka nr 3/16 obręb 10414), domagam się wprowadzenia
zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego obsługi
komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul.Sonaty.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4.1. Domagam się umieszczenia zapisu
pozwalającego na skręt z ul.Batuty w
ul.Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul.Batuty z obu kierunków.
4.2. Domagam się zapisu pozwalającego
pozostawienie skrzyżowania ul.Bacha
(31.KD-D) z ul.Wałbrzyską
4.3. i umożliwienie skrętu z ul.Bacha
(23.KD-D) w lewo w ul.Wałbrzyską.
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
D2.KS(U)
D1.MW(U)
D16.UO
24.KD-D
25.KD-D
§ 134
§ 133
§ 132
§ 86
§ 85
§ 100
§ 175
§ 176
Osiedle
Służew nad
Dolinką
Osiedle Służew
nad Dolinką
Uwzględniona
2.KD-Z,
§143, §182,
§174
§174
31.KD-D,
§ 182
23.KD-D
§ 174
5.Dla ternu 4.2.KD-Z Al. KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie Al. KEN
tunelem na odcinku długości ok. 360m-od
progu wiaduktu w kierunku północnym do
wyjścia ze stacji metra Służew.
6.Dla terenu A16.MW(U)-bazarek domagam
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy.
7.Dla terenu B16.U-północno-wschodnie
wyjście ze stacji metra domagam się
4.2.KD-Z AL. § 146
KEN
A16.MW(U)
§ 35
B16.U
§ 55
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
Uwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Nieuwzględniona
Nieuwzględ-
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworze128
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy.
niona
1057. 16
.1
1.
20
11
Dryja Czesław
8.W obrębie 10416 domagam się podzielenia
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
Jak wyżej
1058. 16
.1
1.
20
11
Poźniak Zbigniew
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1059. 16
.1
1.
20
11
Poźniak Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1060. 16
.1
1.
20
11
Wierzbicka Monika
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1061. 16
.1
1.
20
11
Szymańska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1062. 16
.1
1.
20
11
Borkowska-Łyjak
Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1063. 16
.1
1.
20
11
Jedliński Piotr
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
E24.MW
§ 135
nie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału działek nie leży w gestii ustaleń
planu.
Jak wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
129
1064. 16
.1
1.
20
11
Dzierżanowski
Stanisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1065. 16
.1
1.
20
11
Świętochowska Julita
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1066. 16
.1
1.
20
11
Bąbała Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1067. 16
.1
1.
20
11
Zawistowska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1068. 10
.1
1.
20
11
Marcin Masłowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1069. 08
.1
1.
20
11
Przemysław Łucyan
1.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku
sprzedaży mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu
10414), D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka nr 16/5 z obrębu 10414),
D24.MW-sklepMarcpol (działka nr 3/12 z
obrębu 10414), D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D i 7C (działki nr 3/11 i
3/26 z obrębu 10414), E1.U-parking przy
Wałbrzyskiej (działki nr 19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)-zejście do metra i
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E1.U
E3.MW(U)
E4.MW(U)
E8.MW,
E9.KS(U)
E28KS
§ 47
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§112
§114
§ 115
§ 119
§ 120
§ 139
47.
Nieuwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Częściowo uwzględniona dla terenów, dla których
rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
130
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
parking przy Sonaty (działki nr 24/2,
19/12, 24/28 z obrębu 10415), E4.MW(U)zielona oaza z drzewami przy Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9.KS(U)-parking przy ul Wróbla/ul. Mozarta (działka nr 14 z obrębu 10415)
E28KS (działka nr 1/16 z obrębu 10416),
E23.KS(U) (działka nr 1/15 z obrębu
10416), E22.U (działka nr 1/14 z obrębu
10416)-parking wzdłuż ul.Noskowskiego,
E21.KS (działa nr 1/13 z obrębu 10416)parking wzdłuż ul.Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) sklep Mokpol,
McDonald, parking między ul.Puławską i
ul.Bacha (działki nr 1/4, 1/3, 23/1, 24/3,
34, 2/1, 2/2, 2/3 z obrębu 10414), D16.UOboisko przy ul.Bacha (działka nr 3/16 obręb 10414), domagam się wprowadzenia
zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego obsługi
komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul.Sonaty.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4.1. Domagam się umieszczenia zapisu
pozwalającego na skręt z ul.Batuty w
ul.Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul.Batuty z obu kierunków.
4.2. Domagam się zapisu pozwalającego
pozostawienie skrzyżowania ul.Bacha
(31.KD-D) z ul.Wałbrzyską
4.3. i umożliwienie skrętu z ul.Bacha
(23.KD-D) w lewo w ul.Wałbrzyską.
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
D2.KS(U)
D1.MW(U)
D16.UO
24.KD-D
25.KD-D
§ 134
§ 133
§ 132
§ 86
§ 85
§ 100
§ 175
§ 176
Osiedle
Służew nad
Dolinką
Osiedle Służew
nad Dolinką
Uwzględniona
2.KD-Z,
§143, §182,
§174
§174
31.KD-D,
§182
23.KD-D
§174
5.Dla ternu 4.2.KD-Z Al. KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie Al. KEN
tunelem na odcinku długości ok. 360m-od
progu wiaduktu w kierunku północnym do
wyjścia ze stacji metra Służew.
6.Dla terenu A16.MW(U)-bazarek domagam
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy.
7.Dla terenu B16.U-północno-wschodnie
wyjście ze stacji metra domagam się
4.2.KD-Z AL. § 146
KEN
A16.MW(U)
§ 35
B16.U
§ 55
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Uwzględniona poprzez likwidacje wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
uwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Nieuwzględniona
Nieuwzględ-
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy która w
sposób harmonijny uzupełni istniejącą oraz wytwo131
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy.
niona
E24.MW
§ 135
D8.U
§ 92
rzy pierzejową zabudowę wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeń o
charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału działek nie leży w gestii ustaleń
planu.
1070. 08
.1
1.
20
11
Dobrowolska Hanna
8.W obrębie 10416 domagam się podzielenia
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
9. .Dla terenu D8.U-CH Land domagam się
umieszczenia zapisu nakazującego zachowanie i udostępnienie prostopadłych miejsc
parkingowych wzdłuż ul.Batuty (24.KD-D)..
Jak wyżej
1071. 08
.1
1.
20
11
Roszkowska Alicja
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1072.
Roszkowski Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Krawczyk Marta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1074. 08
.1
1.
20
11
Guranowski Jacek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1075. 08
.1
1.
20
11
Zawisłowska-Wąsik
Monika
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
08
.1
1.
20
11
1073.
08
.1
1.
20
11
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
Organizacja ruchu nie jest w gestii ustaleń planu, w
tym wyznaczanie miejsc parkingowych.
Jak wyżej
132
1076. 08
.1
1.
20
11
Wiktorowska Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1077. 08
.1
1.
20
11
Kowalczyk St.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1078. 09
.1
1.
20
11
Nawrocka Szczerbik
Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1079. 09
.1
1.
20
11
Janiszewska
Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1080. 09
.1
1.
20
11
Janiszewski Zygmunt
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1081. 09
.1
1.
20
11
Janiszewski Maciej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1082. 09
.1
1.
20
11
Wilska Katarzyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1083. 09
.1
1.
20
11
Wilski Michał
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
133
1084. 09
.1
1.
20
11
1085. 09
.1
1.
20
11
Wilski Edmund
Diekl Kazimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1086. 09
.1
1.
20
11
Zielińska Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1087. 09
.1
1.
20
11
Bielska Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1088. 09 Pawłowicz Bernardyn
.1
1.
20
11
1089. 09
.1
1.
20
11
Bogusz Stanisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1090. 09
.1
1.
20
11
Łaszczyk Helena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1091. 09
.1
1.
20
11
Tume Marianna
Urszulaś
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
134
1092. 09
.1
1.
20
11
Gąsecki Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1093. 10
.1
1.
20
11
Andrzejewska Joanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1094. 10
.1
1.
20
11
Gajowniczek Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1095. 10
.1
1.
20
11
Goździwska Wanda
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1096. 10
.1
1.
20
11
Goździewski Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1097. 10
.1
1.
20
11
Meszyńska Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1098. 10
.1
1.
20
11
Meszyński Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1099. 10
.1
1.
20
11
Rześniowiecki
Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
135
1100. 10
.1
1.
20
11
Dobiszewska Monika
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1101. 10
.1
1.
20
11
Kamać Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1102. 10
.1
1.
20
11
Karnaszewska Urszula
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1103. 10
.1
1.
20
11
Paciasek Łukasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1104. 10
.1
1.
20
11
Sirodzke Maria
Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1105. 10
.1
1.
20
11
Malon Grzegorz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1106. 10
.1
1.
20
11
Świsłowska
Czewsława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1107. 10
.1
1.
20
11
Świsłowski Stefan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
136
1108. 10
.1
1.
20
11
Płowadski Zdzisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1109. 10
.1
1.
20
11
Dż…….Szymon
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1110. 10
.1
1.
20
11
PoleckaNowakowska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1111. 10
.1
1.
20
11
Nowakowski Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1112. 10
.1
1.
20
11
Sawaszkiewicz
Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1113. 10
.1
1.
20
11
Rostocka Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1114. 10
.1
1.
20
11
Sirodzki Jan
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1115. 10
.1
1.
20
11
Czekańska Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
137
1116. 10
.1
1.
20
11
Czekańska Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1117. 10
.1
1.
20
11
Czekański Marek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1118. 10
.1
1.
20
11
Leżanko Paweł
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1119. 10
.1
1.
20
11
Janaszek Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1120. 10
.1
1.
20
11
Janaszek Bogdan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1121. 10
.1
1.
20
11
Janaszek Maciej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1122. 10
.1
1.
20
11
Libner Bożena i
Marcin
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1123. 10
.1
1.
20
11
Kłossowicz Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
138
1124. 10
.1
1.
20
11
Dąbrowski Adam
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1125. 10
.1
1.
20
11
Jankowska Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1126. 10
.1
1.
20
11
Gromek Katarzyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1127. 10
.1
1.
20
11
Gałęziewska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1128. 10
.1
1.
20
11
Piwek Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1129. 10
.1
1.
20
11
Kobrzyński Jan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1130. 10
.1
1.
20
11
Szajkowska Irmina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1131. 10
.1
1.
20
11
Kossakowska Jola
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
139
1132. 10
.1
1.
20
11
Stasiak Tadeusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1133. 10
.1
1.
20
11
Bucka Grażyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1134. 10
.1
1.
20
11
Rawo Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1135. 10
.1
1.
20
11
Brenia Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1136. 10
.1
1.
20
11
Biernacki Emil
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1137. 10
.1
1.
20
11
Grobowski Mariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1138. 10
.1
1.
20
11
Biernacka Agata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1139. 10
.1
1.
20
11
Tymicka Grażyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
140
1140. 10
.1
1.
20
11
Lewandowska Wiesława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1141. 10
.1
1.
20
11
Rzępołuch Izabela
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1142. 10
.1
1.
20
11
Myslinski Estelle
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1143. 10
.1
1.
20
11
Ruszczak Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1144. 10
.1
1.
20
11
Sikorska Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1145. 10
.1
1.
20
11
Rawo Waldemar
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1146. 10
.1
1.
20
11
Michalska Aneta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1147. 10
.1
1.
20
11
Kosińska – Jedlińska
Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
141
1148. 10
.1
1.
20
11
Wajszczuk Wanda
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1149. 10
.1
1.
20
11
Bruszkiewicz Grażyna
Bruszkiewicz Ryszard
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1150. 10
.1
1.
20
11
Rekowska Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1151. 10
.1
1.
20
11
Pawłowska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1152. 09
.1
1.
20
11
Żurawski Jan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1153. 09
.1
1.
20
11
Domachtowska –
Gałkowska Paulina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1154. 09
.1
1.
20
11
Gałkowski Błążej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1155. 09
.1
1.
20
11
Pytka Dorota
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
142
1156. 10
.1
1.
20
11
Kamińska Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1157. 10
.1
1.
20
11
Sosnowska Grażyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1158. 10
.1
1.
20
11
Grygorczuk Krystyna
i Tadeusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1159. 10
.1
1.
20
11
Łabun Ewa
Łabun ……… –
podpis nieczytelny
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1160. 09
.1
1.
20
11
Pytka Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1161. 10
.1
1.
20
11
Szorolkowski Zbigniew
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1162. 10
.1
1.
20
11
Siemionow Lilianna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1163. 10
.1
1.
20
11
Szadkowska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
143
1164. 10
.1
1.
20
11
Kasprzycka Urszula
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1165. 10
.1
1.
20
11
Piechór Kazimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1166. 10
.1
1.
20
11
Miekalska Eugenia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1167. 10
.1
1.
20
11
Górski Tadeusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1168. 10
.1
1.
20
11
Chmielewska Izabela
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1169. 10
.1
1.
20
11
Piechór Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1170. 10
.1
1.
20
11
Gruba Marianna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1171. 10
.1
1.
20
11
Łomowski Roman
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
144
1172. 10
.1
1.
20
11
Dedak Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1173. 10
.1
1.
20
11
Gutfrańska Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1174. 10
.1
1.
20
11
Zdzierak Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1175. 09
.1
1.
20
11
Smoliński Dariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1176. 08
.1
1.
20
11
Smolińska Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1177. 04
.1
1.
20
11
Slopera Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1178. 10
.1
1.
20
11
Pawłowski Rafał
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1179. 10
.1
1.
20
11
Matusiak Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
145
1180. 10
.1
1.
20
11
Wąsowicz Wojciech
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1181. 10
.1
1.
20
11
Seges Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1182. 10
.1
1.
20
11
Tychmański Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1183. 10
.1
1.
20
11
Miłkowski Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1184. 10
.1
1.
20
11
Krawiecka Henryka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1185. 10
.1
1.
20
11
Kamińska Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1186. 10 Dżumak Włodzimierz
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1187. 10
.1
1.
20
11
Leżanko Lidia
146
1188. 10
.1
1.
20
11
Waślińska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1189. 10
.1
1.
20
11
Latuszek Wacław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1190. 10
.1
1.
20
11
Mikołajczyk Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1191. 10
.1
1.
20
11
Latuszek Bożena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1192. 10
.1
1.
20
11
Rosiński Henryk
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1193. 10
.1
1.
20
11
Andrzej Gruba
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1194. 10
.1
1.
20
11
Moraczewska Benedykta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1195. 10
.1
1.
20
11
Sieklucki Lech
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
147
1196. 10
.1
1.
20
11
Poradzki Kamil
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1197. 10
.1
1.
20
11
Piotr Drobniak
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1198. 10
.1
1.
20
11
Macik Katarzyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1199. 10
.1
1.
20
11
Brewiński Wojciech
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1200. 10 Cendrowska - Werner
.1
1.
20
11
1201. 10
.1
1.
20
11
Kuźma Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1202. 10
.1
1.
20
11
Symela Marianna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1203. 09
.1
1.
20
11
Fronczak Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
148
1204. 10
.1
1.
20
11
Pokorska Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1205. 10
.1
1.
20
11
Krukowska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1206. 10
.1
1.
20
11
Łapacz Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1207. 10
.1
1.
20
11
Kwiatkowski Stanisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1208. 10
.1
1.
20
11
Słoma Dariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1209. 10
.1
1.
20
11
Dylewska Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1210. 10
.1
1.
20
11
Słoma Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1211. 10
.1
1.
20
11
Wantoła Oskar
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
149
1212. 10
.1
1.
20
11
Lobczyńska Irena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1213. 10
.1
1.
20
11
Jackowska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1214. 10
.1
1.
20
11
Łuczak Grażyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1215. 10
.1
1.
20
11
Ubysz Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1216. 10
.1
1.
20
11
Wrona Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1217. 10
.1
1.
20
11
Wrona Marianna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1218. 10
.1
1.
20
11
Grabowska Teodozja
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1219. 10
.1
1.
20
11
Pleskot Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
150
1220. 10
.1
1.
20
11
Łuczak Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1221. 10
.1
1.
20
11
Sałacińska Elwira
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1222. 10
.1
1.
20
11
Tomala Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1223. 10
.1
1.
20
11
Stefaniak Manuela
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1224. 10
.1
1.
20
11
Pleskot Stanisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1225. 10
.1
1.
20
11
Beczek Zbigniew
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
09
.1
1226. 1.
20
11
Zbigniew Andrzej
Sobczyk
1. Domagam się usunięcia z projektu planu
wszystkich zapisów dopuszczających budowę
na terenach oznaczonych symbolem „D”
budynków mieszkalnych.
Tereny od
D1.MW(U)
do D27.U
Tereny od
D1.MW(U) do
D27.U
2. Domagam się zmiany projektu mającej na
celu rozwiązania braku miejsc parkingowych
w części zachodniej osiedla.
Teren
D2.KS(U),
D23.U i
D27.U
Uwzględ§86, §107, §111
niona
Nieuwzględniona
Ustalenia planu w zakresie dopuszczenia realizacji
nowej zabudowy na terenie osiedla Służew nad
Dolinką pozostają bez zmian. Plan zakłada realizację
nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al.
KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Uwzględniona poprzez pozostawienie parkingu
wielopoziomowego na terenie D2.KS(U) oraz dopuszczenie realizacji parkingów wielopoziomowych
na terenach D23.U i D28.U.
151
3.Domagam się zmiany koncepcji przekształcającej ulice Bacha i Batuty w drogi publiczne lokalne (7.1.KD-L, 8.KD-L)
4.Domagam się usunięcia zapisów ustalających wprowadzenie stawki procentowej (na
naszym osiedlu 15%) służącej naliczaniu
opłaty związanej z uchwaleniem planu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (określonej arbitralnie przez miasto), którą trzeba będzie zapłacić np. przy
sprzedaży mieszkania, pomimo że uchwalenie przedstawionego planu de facto obniży
wartość naszych mieszkań
09
.1
1227. 1.
20
11
09
.1
1228. 1.
20
11
09
.1
1229. 1.
20
11
09
.1
1230. 1.
20
11
09
.1
1231. 1.
20
11
Katarzyna Szeląg
Teren
7.1.KD-L,
8.KD-L
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
§150, §152
Nieuwzględniona
Cały obszar
planu
Ustalenia planu pozostaną bez zmian. Drogi 7.1.KDL i 8.KD-L ulice Bacha i Batuty są podstawowymi
drogami publicznymi dla obszaru planu, zapewniają
one prawidłową obsługę komunikacją drogową dla
osiedla mieszkaniowego „Służew nad Dolinką”
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12.
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jerzy Szymoński
Bogumiła Borowiec
Hanna i Krzysztof
Niemcowie
Edyta Żurawska
152
09
.1
1232. 1.
20
11
09
.1
1233. 1.
20
11
09
.1
1234. 1.
20
11
09
.1
1235. 1.
20
11
09
.1
1236. 1.
20
11
09
.1
1237. 1.
20
11
09
.1
1238. 1.
20
11
09
.1
1239. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Małgorzata Skrzecz Żukaniewicz
Maciej Witorzeńć
Joanna Siedlecka
Włodzimierz Dębski
Jacek Grajda
Małgorzata Domaradzka
Krystyna Gościcka Kurek
Maria Nowotny
153
09
.1
1240. 1.
20
11
09
.1
1241. 1.
20
11
09
.1
1242. 1.
20
11
09
.1
1243. 1.
20
11
09
.1
1244. 1.
20
11
09
.1
1245. 1.
20
11
09
.1
1246. 1.
20
11
09
.1
1247. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Sławomir Strugarek
Leszek Jarecki
Sława Nowińska
Katarzyna Jarecka Szmajdzinska
Piotr Rzeczotarski
Halina Dębska
Beata Kaźmierczak
Jarosław Gorczyca
154
09
.1
1248. 1.
20
11
09
.1
1249. 1.
20
11
09
.1
1250. 1.
20
11
09
.1
1251. 1.
20
11
09
.1
1252. 1.
20
11
09
.1
1253. 1.
20
11
09
.1
1254. 1.
20
11
09
.1
1255. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Katarzyna Gorczyca
Władysława Walenia
(nieczytelnie)
Mirosława Niebudkowska
Zofia Wiśniewska
Jerzy Stankiewicz
Szymońska
Stanisław Majka
Ewa Zalewska –
Wasilewska
155
09
.1
1256. 1.
20
11
09
.1
1257. 1.
20
11
09
.1
1258. 1.
20
11
09
.1
1259. 1.
20
11
09
.1
1260. 1.
20
11
09
.1
1261. 1.
20
11
09
.1
1262. 1.
20
11
09
.1
1263. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Teresa Mitkiewicz
Piotr Mitkiewicz
Grażyna Jędrusik
Janusz i Wiesława
Pińkowscy
Marian Bąk
Anatolia Płończyńska
Elżbieta Matuszewska
Barbara Krajewska
156
09
.1
1264. 1.
20
11
09
.1
1265. 1.
20
11
09
.1
1266. 1.
20
11
09
.1
1267. 1.
20
11
09
.1
1268. 1.
20
11
09
.1
1269. 1.
20
11
09
.1
1270. 1.
20
11
09
.1
1271. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Mariusz Mioduszewski
Antonia Lewandowska
Zdzisław Lewandowski
Maria Dorosi- Łuszkiewicz
Marek Jarzyński
Elżbieta Rongers
Andrzej Kozioł
Tatiana Kozioł
157
09
.1
1272. 1.
20
11
09
.1
1273. 1.
20
11
09
.1
1274. 1.
20
11
09
.1
1275. 1.
20
11
09
.1
1276. 1.
20
11
09
.1
1277. 1.
20
11
09
.1
1278. 1.
20
11
09
.1
1279. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Teresa Bąk
Anna Donner
Tadeusz Andrzej
Krajewski
Małgorzata Kalińska
- Och
Maria Ochmańska
Robert Janiszewski
Elżbieta i Zenon
Kacprzak
Jan Steenel
158
09
.1
1280. 1.
20
11
09
.1
1281. 1.
20
11
09
.1
1282. 1.
20
11
09
.1
1283. 1.
20
11
09
.1
1284. 1.
20
11
09
.1
1285. 1.
20
11
09
.1
1286. 1.
20
11
09
.1
1287. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zofia Ludwicka
Joanna Tarasiewicz
Anna Gwiazdowska
Elżbieta Stankiewicz
Jerzy Deeg
Halina Kałyńczak
Zofia Janiszewska
Barbara Błaszyk
159
09
.1
1288. 1.
20
11
09
.1
1289. 1.
20
11
09
.1
1290. 1.
20
11
09
.1
1291. 1.
20
11
09
.1
1292. 1.
20
11
09
.1
1293. 1.
20
11
09
.1
1294. 1.
20
11
09
.1
1295. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Iwona Rzeszota
Irena Zając
Konstancja Wiraszko
Maria Donner
Marek Rongers
Henryk Drzazgd
Teresa Adamska
Henryka Kazikowska
160
09
.1
1296. 1.
20
11
09
.1
1297. 1.
20
11
09
.1
1298. 1.
20
11
09
.1
1299. 1.
20
11
09
.1
1300. 1.
20
11
09
.1
1301. 1.
20
11
09
.1
1302. 1.
20
11
09
.1
1303. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jadwiga Majka
Anna Gwiazda
Elżbieta Trywirska
Eugenia Kośnik
Karina Waśkiewicz
Piotr Jeżewski
Elżbieta Kisielnicka
Witold Kupczyk
161
09
.1
1304. 1.
20
11
09
.1
1305. 1.
20
11
09
.1
1306. 1.
20
11
09
.1
1307. 1.
20
11
09
.1
1308. 1.
20
11
09
.1
1309. 1.
20
11
09
.1
1310. 1.
20
11
09
.1
1311. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Alina Skowron
Iwona Iwanowska
Jacek Ratkiewicz
Anna Michaluk
Edward Michaluk
Edward Orzechowski
Joanna Orzechowska
Zbigniew Wiśniewski
162
09
.1
1312. 1.
20
11
09
.1
1313. 1.
20
11
09
.1
1314. 1.
20
11
09
.1
1315. 1.
20
11
09
.1
1316. 1.
20
11
09
.1
1317. 1.
20
11
09
.1
1318. 1.
20
11
09
.1
1319. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Julianna Szyperska
Zofia Herman
Dorota Podsiadła
Aneta Mizera –
Jąkalska
Zygmunt Gotfild
Ewa Helsztyńska
Janina Wdowczyk
Barbara Deeg
163
09
.1
1320. 1.
20
11
09
.1
1321. 1.
20
11
09
.1
1322. 1.
20
11
09
.1
1323. 1.
20
11
09
.1
1324. 1.
20
11
09
.1
1325. 1.
20
11
09
.1
1326. 1.
20
11
09
.1
1327. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Małgorzata Gołąb
Jacek Gołąb
Janusz Niebudkowski
Jerzy Lasowy
Bogumił Seremak
(nieczytelnie)
Krzysztof Kwiatkowski
Sławomir Holland
Tadeusz Andrzej
Padarz
164
09
.1
1328. 1.
20
11
09
.1
1329. 1.
20
11
09
.1
1330. 1.
20
11
09
.1
1331. 1.
20
11
09
.1
1332. 1.
20
11
09
.1
1333. 1.
20
11
09
.1
1334. 1.
20
11
09
.1
1335. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Elżbieta Wyroba
Zygmunt Rostek
(nieczytelnie)
Leokadia Lasowy
(nieczytelny)
Eugeniusz Kotkowski
Maciej Sawicki
Michał Rostek
Jerzy Szymanek
Józef Siemiątkowski
165
09
.1
1336. 1.
20
11
09
.1
1337. 1.
20
11
09
.1
1338. 1.
20
11
09
.1
1339. 1.
20
11
09
.1
1340. 1.
20
11
09
.1
1341. 1.
20
11
09
.1
1342. 1.
20
11
09
.1
1343. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Elżbieta Żmuda
(nieczytelnie)
Elżbieta Grzelak
Sławomira Marciniak
Wacław Kudyba
Anna Kudyba
Maria Maciejewska
Krystyna Farembska
Henryka Adamczyk
166
09
.1
1344. 1.
20
11
09
.1
1345. 1.
20
11
09
.1
1346. 1.
20
11
09
.1
1347. 1.
20
11
09
.1
1348. 1.
20
11
09
.1
1349. 1.
20
11
09
.1
1350. 1.
20
11
09
.1
1351. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Krzysztof Adamczyk
Józef Połecki
Zdzisław Giszka
Mirosława Wojtczak
Andrzej i Anna Jach
Janusz Wojtczak
Tadeusz Paderewski
Maria Egler
167
09
.1
1352. 1.
20
11
09
.1
1353. 1.
20
11
09
.1
1354. 1.
20
11
09
.1
1355. 1.
20
11
09
.1
1356. 1.
20
11
09
.1
1357. 1.
20
11
09
.1
1358. 1.
20
11
09
.1
1359. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Leszek Sawicki
Anna Sawicka
Alicja Zalewska Beja
Krystyna Paderewska
Tomasz Paczos
Halina Pachlicka
(nieczytelnie)
Barbara Traczyk
Janusz Kowalski
168
09
.1
1360. 1.
20
11
09
.1
1361. 1.
20
11
09
.1
1362. 1.
20
11
09
.1
1363. 1.
20
11
09
.1
1364. 1.
20
11
09
.1
1365. 1.
20
11
09
.1
1366. 1.
20
11
09
.1
1367. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Małgorzata Szczyglak
Krystyna Żurawska
Krystyna Kubiak –
Roszczyk
Maria Zalewska
Mikołaj Młochowski
Beata Piasecka
Jarosław Wudarski
Nina Wudarska
169
09
.1
1368. 1.
20
11
09
.1
1369. 1.
20
11
09
.1
1370. 1.
20
11
09
.1
1371. 1.
20
11
09
.1
1372. 1.
20
11
09
.1
1373. 1.
20
11
09
.1
1374. 1.
20
11
09
.1
1375. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Wacław Wdowczyk
Dawid Więckowski
Alina Wroniecka
Wiesław Roszczyk
Wanda Baranowska
(nieczytelnie)
Krzysztof Pażyński
(nieczytelnie)
Elżbieta Giszka
Alojzy Chorzelewski
170
09
.1
1376. 1.
20
11
09
.1
1377. 1.
20
11
09
.1
1378. 1.
20
11
09
.1
1379. 1.
20
11
09
.1
1380. 1.
20
11
09
.1
1381. 1.
20
11
09
.1
1382. 1.
20
11
09
.1
1383. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Marta Paczos
Liliana Sucharda
(nieczytelnie)
Wanda Sierakowska
Jerzy Wnuk
Patrycjusz Chnurski
Jadwiga Pacha
Jadwiga Bentkowska
Anna Wochnik
(nieczytelnie)
171
09
.1
1384. 1.
20
11
09
.1
1385. 1.
20
11
1386. 09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
A16.MW(U),
§ 35
Uwzględniona
Teresa Boznańska
Elżbieta Kosowska
Więckowska Barbara
1.
Zgłasza następującą uwagę i wnosi o:
1. uwzględnienie dotychczasowego – handlowego charakteru terenu,
dz. ew. nr 429
obręb 10407
w części dla
pawilonu nr
126
2. wprowadzenie zapisu zabraniającego
dz. ew. nr 429
realizowania nowej zabudowy wielorodzinobręb 10407
nej,
w części dla
pawilonu nr
126
3. dopuszczenie wykonania modernizacji dz. ew. nr 429
targowiska.
obręb 10407
w części dla
pawilonu nr
126
Jak wyżej
Jak wyżej
A16.MW(U),
§ 35
Uwzględnione poprzez umożliwienie realizacji
lokali handlowych §35 ust.2 pkt. 2 i 3 tekstu planu.
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
A16.MW(U),
§ 35
Uwzględniona
Uwzględnione poprzez umożliwienie realizacji
lokali handlowych §35 ust.2 pkt. 2 i 3 tekstu planu.
Funkcja targowiska - handlu możliwa do realizacji
dzięki powyższym zapisom w planie.
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1387. 09
.1
1.
20
11
Stowarzyszenie
Kupców Wałbrzyska
1388. 09
.1
1.
20
11
Sosińska Marzanna
Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1389. 09
.1
1.
20
11
Rusjan Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
172
1390. 09
.1
1.
20
11
Wrotek Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1391. 09
.1
1.
20
11
Bodych Maciej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1392. 09
.1
1.
20
11
Gagik Tadevosyan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1393. 09
.1
1.
20
11
Uhma (nazwisko
nieczytelne) Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1394. 09
.1
1.
20
11
Pawlak Ludwik
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1395. 09
.1
1.
20
11
Krawczyk Sławomir
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1396. 09
.1
1.
20
11
Krawczyk Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1397. 09
.1
1.
20
11
Kobza Jolanta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
173
1398. 09
.1
1.
20
11
Bolek Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1399. 09
.1
1.
20
11
Kawińska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1400. 09
.1
1.
20
11
Szostak Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1401. 09
.1
1.
20
11
Budzik Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1402. 09
.1
1.
20
11
Waśniewska Urszula
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1403. 09
.1
1.
20
11
Zagórski Stanisław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1404. 09
.1
1.
20
11
Wielgórska (nazwisko nieczytelne)
Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1405. 09
.1
1.
20
11
Ziółkowski Marek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
174
1406. 09
.1
1.
20
11
Błoński Witold
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1407. 09
.1
1.
20
11
Wrotek Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1408. 09
.1
1.
20
11
Tomczak (nazwisko
nieczytelne) Iwona
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1409. 09
.1
1.
20
11
Idziejczak Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1410. 09
.1
1.
20
11
Falacińska Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1411. 09
.1
1.
20
11
Olszanowska Bożena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1412. 09
.1
1.
20
11
r.
1413. 09
.1
1.
20
11
„DARK-POL”
Galiński Dariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Arażna Katarzyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
175
1414. 09
.1
1.
20
11
Verheyen Jolanta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1415. 09
.1
1.
20
11
Turek Anna i Marek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1416. 09
.1
1.
20
11
„Barbara” Barbara
Cienszkowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1417. 09
.1
1.
20
11
Lejkowska Urszula
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1418. 09
.1
1.
20
11
Aluchnia Piotr
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1419. 09
.1
1.
20
11
Bąba Mariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1420. 09
.1
1.
20
11
Świercz Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1421. 09
.1
1.
20
11
Korona Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
176
1422. 09
.1
1.
20
11
Biernat Dorota
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1423. 09
.1
1.
20
11
Wieczorek Alina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1424. 09
.1
1.
20
11
Wieczorek Zbigniew
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1425. 09
.1
1.
20
11
Axel 2
Montewka Piotr
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1426. 09
.1
1.
20
11
Zakład Piekarniczo
Cukierniczy WITTOM
Joanna WiteckaTomczak
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1427. 09
.1
1.
20
11
Gadaj Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1428. 09
.1
1.
20
11
Arabucki Wojciech
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1429. 09
.1
1.
20
11
Rossy Wojciech
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
177
1430. 10
.1
1.
20
11
r.
1431. 10
.1
1.
20
11
Sitek Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Dłuski Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Róg ul.
Puławskiej i
Wałbrzyskiej
- teren bazarku.
A16.MW(U),
§ 35
Nieuwzględniona
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Dla terenu A16.MW(U) – bazarek domaga
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy.
1432. 10
.1
1.
20
11
Audycka Marta
1433. 10
.1
1.
20
11
Gilewska (nazwisko
nieczytelne) Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1434. 10
.1
1.
20
11
Gołaszewska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1435. 10
.1
1.
20
11
Chagowski Gracjan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Monika Banaszek
Sprzeciw dotyczący lokalizacji ciągu pieszojezdnego (oznaczonego na rysunku planu
symbolem E2.KPJ) zapewniającego obsługę
komunikacyjną położonych wzdłuż ulicy
Komisji Edukacji Narodowej terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (oznaczonych na rysunku planu symbolami:
E1.MW(U) i E3.MW(U)
teren E2.KPJ
Jak wyżej
Jak wyżej
1436.
10.11
.2011
1437.
09.11 Janina Szanecka
.2011 Wojciech Szanecki
Uwzględniona
§ 113teren
E2.KPJ.
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i w
tekście uchwały planu polegającą na rezygnacji z
wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreśleniem
ustaleń tekstu planu dotyczących tego terenu.
Jak wyżej
178
Jak wyżej
1438.
10.11
.2011
K. Rybińska
Rafał Rafalski
Bożena Buckala
08.11
1439.
Ewa i Jerzy Kruszew.2011
scy
Mikołaj Rafalski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1440.
09.11
.2011
Jadwiga Burger
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1441.
08.11
.2011
Jerzy Kruszewski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
179
1442.
08.11
Magdalena Makorerc
.2011
1443.
08.11
.2011
1444.
Anna Stawska
07.11
Potrzebowski Witold
.2011
Niniejszym oprotestowuję wykonany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Służewa, w części objętej ulicami: Wałbrzyską, J.S.Bacha i Komisji Edukacji Narodowej. Plan ten przewiduje intensywne dogęszczenie osiedla wielopiętrowymi blokami
mieszkalnymi, które mają być wzniesione w
miejscu istniejących parkingów. Projektowany jeden monstrualny parking (o 9 kondygnacjach na 850 aut) przy ul. Mozarta, absolutnie
nie pomieściłby samochodów usuniętych z
przewidzianych do zabudowy kilku parkingów, nie mówiąc o koszmarze porannego
wyjazdu z takiego molocha. Zwiększenie
liczby mieszkańców o ponad tysiąc osób i
wieleset nowych samochodów spowodowałoby totalny korek w osiedlu.
obszar planu
w części
objętej ulicami: Wałbrzyską,
J.S.Bacha i
Komisji
Edukacji
Narodowej
tereny od
E1.MW(U)
do E18.MW
oraz tereny
11.KD-L,
19.KD-L,
25.KD-D,
28.KD-D
Jak wyżej
Jak wyżej
1. W prognozie §13 wpływ na ludzi zapisano
„w wyniku realizacji zapisów planu przewiduje się, ze warunki życia mieszkańców w
większości obszaru będą korzystne.” Moim
zdaniem wzniesienie zgodnie z planem w
obszarze E28.KS budynku garażu wielopo-
teren E28.KS
§112 teren
E1.MW(U),
§113 teren
E2.KPJ,
§114 teren
E3.MW(U),
§115 teren
E4.U,
§116 teren
E5.UO,
§117 teren
E6.MW,
§118 teren
E7.U,
§119 teren
E8.MW,
§120 teren
E9.KS(U),
§121 teren
E10.MW,
§122 teren
E11.KDW,
§123 teren
E12.MW,
§124 teren
E13.MW,
§125 teren
E14.UO,
§126 teren
E15.ZP,
§127 teren
E16.KDW,
§128 teren
E17.MW,
§129 teren
E18.MW.
Jak wyżej
§139 teren
E128.KS
Nieuwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Jak wyżej
Treść uwagi jest opinią a nie konkretną uwagą do
ustaleń planu.
180
ziomowego wzdłuż budynku mieszkalnego
Noskowskiego 10 nie tylko nie będzie korzystne ale narazi połowę mieszkańców
posiadających tylko mieszkania z widokiem
uwzględniony w planie, na ciągłe stykanie się
z hałasem i smrodem spalin, ponadto budynek garażu nie będzie zgodny z prawem
budowlanym w zakresie odległości od działek
sąsiednich
2. wnoszę o zlikwidowanie możliwości dopuszczenia do realizacji parkingu wielopoziomowego w obszarze E28.KS. Wnoszę o
realizację w planie parkingu wielopoziomowego w jednostkach E9 i E23.KS(U). obszary
te są na terenach niezagospodarowanych w
zakresie zieleni i lokalizacja tam parkingów
wielopoziomowych jest w pełni uzasadniona.
Ponadto lokalizacje te nie będą utrudniać
mieszkańcom, gdyż bloki stoją prostopadle
do tych obszarów.
1445.
1446.
07.11
.2011
Orłowska Joanna
07.11
Elżbieta Tenderenda
.2011
Jak wyżej
1.Wnosi o wydanie zarządzenia przez Panią
Prezydent m.st. Warszawy, aby Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów – Dyrektorzy Wydziału Architektury działając w imieniu
Prezydenta m.st. Warszawy nie wydawali
decyzji – pozwoleń na budowę w oparciu o
dotychczas wydane decyzje o w z i z t dotyczy terenów osiedla SM Służew nad Dolinką
zlokalizowanych przy ul. KEN 9 strona zachodnia, przy ul. Wróbla i Bacha do momentu uchwalenia miejscowego planu dla Służewa – obejmującego przedmiotowy obszar
terenu
2. Wnosi o zaadoptowanie w projekcie mpzp
dla Służewa istniejącego zejścia do metra do
Stacji Służew, poprzez zmniejszenie zasięgu
obszaru terenu oznaczonego na mapie
(załącznik do projektu) jako E3.MW(U) – od
strony północnej. Wyrażam głęboki sprzeciw na likwidowanie istniejącego zejścia do
metra na rzecz nowej, niechcianej przez
większość mieszkańców inwestycji - wyso-
tereny:
E9.KS(U),
E23.KS(U),
E28.KS
§120 teren
E9.KS(U),
§134 teren
E23.KS(U),
§139 teren
E28.KS.
Jak wyżej
Jak wyżej
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
teren
E3.MW(U)
§114 teren
E3.MW(U)
Uwzględniona poprzez wykreślenie zapisów umożliwiających realizację garażu wielopoziomowego na
terenie E28.KS oraz pozostawienie zapisów umożliwiających realizację garażu na terenie E23.KS(U).
Uwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Wniosek nie związany z procedurą sporządzania
mpzp nie leży w gestii ustaleń planu.
Nieuwzględniona
Zasięg terenu E3.MW(U) pozostaje bez zmian, gdyż
projekt planu przewiduje uwzględnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach nowej inwestycji realizacja
zejścia do metra musi być zgodna z przepisami
odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy dotyczące
osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim.
181
kiej zabudowy w miejscu parkingów naziemnych w promieniu 50m od osi symetrii linii i
stacji metra – bez dostępu dla pojazdów z/do
tych budynków do/z al. KEN.
istniejące zejście do metra – obszar 1800 m2
– pochyłe jest zgodne z wymogami unijnymi
– i dostosowanie dla inwalidów jest równocześnie tunelem komunikacji pieszej pod
wybudowaną ulicą zbiorcza KEN
3. Wnosi o nie eksponowanie w planie terenu
26.KD-D os. Służewa wydzielonej drogi
Mozarta jako ulicy przed budynkiem Mozarta
10; nie jest to droga publiczna, lecz li tylko
dwustronny parking na maksymalnie 80
miejsc postojowych. Ten projekt może wzruszać powierzchnię w księdze wieczystej dla
nieruchomości przy ul. Mozarta 3.
4. Sprzeciw i wnosi o wykreślenie z projektu
dla terenu E2.KPJ w paragrafie 113 pkt. 2 w
warunkach zabudowy tego terenu podpunkty:
1), 3), 6), 7), 8) oraz zmianę treści pakt.2 w
następujący sposób: zamiast „ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie
mniejszą niż 10m” zapis: „ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie większą niż 6m.” A zatem i na mapie należy ten
obszar odpowiednio pomniejszyć – zwiększając teren E5.UO – szkoły nr 46 – do
obecnie istniejących granic działki tego
ośrodka publicznej oświaty.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr
XI/315/2007 Rady m.st. Warszawy z dn. 14
czerwca 2007 r. miejscowym planem parku
dolina Służewska oraz wytycznymi z planu
miejscowego Ursynowa Północnego – ulicą
odciążającą ruch aleją KEN ma być ulica
miejska – droga publiczna – ul. J. Bacha
5.Budynki oznaczone adresami jako Mozarta
2, 3, 6, 10 posiadając łącznie około 1000
lokali mieszkalnych. Proszę o wskazanie
zabezpieczenia takiej ilości miejsc parkingowych na terenie objętym opracowaniem w
pobliżu tych budynków.
6.W budynkach nowo planowanych z lokalami usługowymi lub mieszkalnymi przy ul.
KEN, Wróbla, Bacha – powinny być 2 miejsca parkingowe – na lokal o powierzchni
ponad 50m2 i odpowiednio wielokrotności tej
teren
26.KD-D
tereny:
E2.KPJ
E5.UO
tereny:
E10.MW,
E12.MW,
E18.MW
tereny:
E1.MW(U),
E3.MW(U),
E4.U,
E8.MW
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla, co umożliwi
zachowania istniejącego parkingu naziemnego bez
zmian.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i w
tekście uchwały planu polegającą na rezygnacji z
wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreśleniem
ustaleń tekstu planu dotyczących tego terenu.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez wskazanie lokalizacji nowych parkingów wielopoziomowych i dopuszczenie
realizacji na terenach D23.U, D27.U, E4.U w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej na terenie osiedla mieszkaniowego
„Służew nad Dolinką”.
Ustalenia wskaźników parkingowych zostały przyjęte zgodnie wytycznymi z ustaleń studium Warszawy
i pozostaną bez zmian.
§177 teren
26.KD-D
§113 teren
E2.KPJ,
§116 teren
E5.UO
§121 teren
E10.MW,
§123 teren
E12.MW,
§129 teren
E18.MW
§112 teren
E1.MW(U),
§114 teren
E3.MW(U),
§115 teren
Nieuwzględniona
182
powierzchni użytkowej.
E5.U, §119
teren E8.MW,
7.ponowne przeanalizowanie innych wariantów rozwiązań obsługi komunikacyjnej projektowanych działek mieszkalno-usługowych
polegających na zaprojektowaniu dojazdu do
działki oznaczonej symbolem E1.MW(U)
poprzez teren E3.MW(U) oraz ulicami oznaczonymi symbolami 10.KD-L i 25.KD-D w
powiązanie ich ze zbiorczą ulicą oznaczoną
symbolem 4.2.KD-Z. Rozważyć należy także
bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenu
oznaczonego symbolem E1.MW(U) z ulicy
klasy zbiorczej oznaczonej symbolem
4.2.KD-Z, tym bardziej, że taki dojazd obecnie istnieje.
tereny:
E1.MW(U),
E3.MW(U),
4.2.KDZ,10.KD-L,
25.KD-D
§112 teren
E1.MW(U),
§114 teren
E3.MW(U),
§146 teren
4.2.KD-Z,
§154 teren
10.KD-L,
§176 teren
25.KD-D
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez zaproponowanie nowych
wariantów obsługi komunikacyjnej dla terenów
E1.MW(U), E3.MW(U), między innymi poprzez
dopuszczenie obsługi komunikacyjnej od drogi
4.2.KD-Z.
1447.
10.11
Marcin Walkiewicz
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1448.
04.11 Janina Szanecka
.2011 Wojciech Szanecki
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1449.
08.11
.2011
Tomasz Chodzik
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1450.
08.11
.2011
Mieczysław Bulikowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1451.
14.11
.2011
Piotr Oskólski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
183
1452.
07.11
.2011
Rafał Oskólski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1453.
07.11
.2011
Kamil Sobótka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1454.
07.11
Małgorzata Sobótka
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1455.
07.11
Agnieszka Sobótka
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1456.
07.11
Małgorzata Oskólska
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1457.
09.11
.2011
Paweł Oskólski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jadwiga Burger
1.Wnosi o wydanie zarządzenia przez Panią
Prezydent m.st. Warszawy, aby Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów – Dyrektorzy Wydziału Architektury działając w imieniu
Prezydenta m.st. Warszawy nie wydawali
decyzji – pozwoleń nadbudowę w oparciu o
dotychczas wydane decyzje o w z i z t dotyczy terenów osiedla SM Służew nad Dolinką
zlokalizowanych przy ul. KEN 9 strona zachodnia, przy ul. Wróbla i Bacha do momentu uchwalenia miejscowego planu dla Służewa – obejmującego przedmiotowy obszar
terenu
2. zaadoptowanie w projekcie mpzp dla
09.11
1458.
.2011
teren
§114 teren
Nieuwzględniona
Wniosek nie związany z procedurą sporządzania
mpzp nie leży w gestii ustaleń planu.
Nie-
Zasięg terenu E3.MW(U) pozostaje bez zmian, gdyż
184
Służewa istniejącego zejścia do metra do
Stacji Służew, poprzez zmniejszenie zasięgu
obszaru terenu oznaczonego na mapie
(załącznik do projektu) jako E3.MW(U) – od
strony północnej. Wyrażam głęboki sprzeciw na likwidowanie istniejącego zejścia do
metra na rzecz nowej, niechcianej przez
większość mieszkańców inwestycji - wysokiej zabudowy w miejscu parkingów naziemnych w promieniu 50m od osi symetrii linii i
stacji metra – bez dostępu dla pojazdów z/do
tych budynków do/z al. KEN.
istniejące zejście do metra – obszar 1800 m2
– pochyłe jest zgodne z wymogami unijnymi
– i dostosowanie dla inwalidów jest równocześnie tunelem komunikacji pieszej pod
wybudowaną ulicą zbiorcza KEN
3. sprzeciw na eksponowanie w planie terenu
26.KD-D os. Służewa wydzielonej drogi
Mozarta jako ulicy przed budynkiem Mozarta
10; nie jest to droga publiczna, lecz li tylko
dwustronny parking na maksymalnie 80
miejsc postojowych. Ten projekt może wzruszać powierzchnię w księdze wieczystej dla
nieruchomości przy ul. Mozarta 3.
4. sprzeciw i wnosi o wykreślenie z projektu
dla terenu E2.KPJ w paragrafie 113 pkt. 2 w
warunkach zabudowy tego terenu podpunkty:
1), 3), 6), 7), 8) oraz zmianę treści pakt.2 w
następujący sposób: zamiast „ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie
mniejszą niż 10m” zapis: „ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie większą niż 6m.” A zatem i na mapie należy ten
obszar odpowiednio pomniejszyć – zwiększając teren E5.UO – szkoły nr 46 – do
obecnie istniejących granic działki tego
ośrodka publicznej oświaty.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr
XI/315/2007 Rady m.st. Warszawy z dn. 14
czerwca 2007 r. miejscowym planem parku
dolina Służewska oraz wytycznymi z planu
miejscowego Ursynowa Północnego – ulicą
odciążającą ruch aleją KEN ma być ulica
miejska – droga publiczna – ul. J. Bacha
5.Budynki oznaczone adresami jako Mozarta
2, 3, 6, 10 posiadając łącznie około 1000
lokali mieszkalnych. Proszę o wskazanie
E3.MW(U)
teren
26.KD-D
uwzględniona
E3.MW(U)
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla, co umożliwi
zachowania istniejącego parkingu naziemnego bez
zmian.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i w
tekście uchwały planu polegającą na rezygnacji z
wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreśleniem
ustaleń tekstu planu dotyczących tego terenu
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez wskazanie lokalizacji nowych parkingów wielopoziomowych i dopuszczenie
realizacji na terenach D23.U, D27.U, E4.U w są185
§177 teren
26.KD-D
tereny:
E2.KPJ
E5.UO
§113 teren
E2.KPJ,
§116 teren
E5.UO
tereny:
E10.MW,
E12.MW,
§121 teren
E10.MW,
§123 teren
projekt planu przewiduje uwzględnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach nowej inwestycji realizacja
zejścia do metra musi być zgodna z przepisami
odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy dotyczące
osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim.
zabezpieczenia takiej ilości miejsc parkingowych na terenie objętym opracowaniem w
pobliżu tych budynków.
E18.MW
6.W budynkach nowo planowanych z lokalami usługowymi lub mieszkalnymi przy ul.
KEN, Wróbla, Bacha – powinny być 2 miejsca parkingowe – na lokal o powierzchni
ponad 50m2 i odpowiednio wielokrotności tej
powierzchni użytkowej.
tereny:
E1.MW(U),
E3.MW(U),
E4.U,
E8.MW
E12.MW,
§129 teren
E18.MW
§112 teren
E1.MW(U),
§114 teren
E3.MW(U),
§115 teren
E5.U, §119
teren E8.MW,
Nieuwzględniona
siedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej na terenie osiedla mieszkaniowego
„Służew nad Dolinką”.
Ustalenia wskaźników parkingowych zostały przyjęte zgodnie wytycznymi z ustaleń studium Warszawy
i pozostaną bez zmian.
1459.
08.11
.2011
Krystyna Rafalska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1460.
08.11
.2011
Ewa Stawecka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1461.
10.11
Katarzyna Rybińska
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1.veto dla lokalizacji ciągu pieszo-jezdnego
oznaczonego E2.KPJ, w §113 p 2 z 10 m
proponujemy nie większa niż 6m
2.veto likwidacji hydroforni i połączenia z
drogą 26.KD-D – Mozarta (obecnie parking
przed budynkiem)
1462.
07.11
Elżbieta Tenderenda
.2011
§ 113teren
teren E2.KPJ
E2.KPJ.
tereny:
E2.KPJ
26.KD-D
Uwzględniona
Uwzględ§ 113 teren
niona
E2.KPJ, §177
teren 26.KD-D.
Nieuwzględniona
3.sprzeciw przeciwko likwidacji istniejącego
pochyłego zejścia do Metra dostosowanego
do wymogów Unijnych dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich oraz
przeprawy rowerowej pod ulicą KEN
teren
4.2.KD-Z
§146 teren
4.2.KD-Z
4.zmniejszenie działki budowlanej pod budynek E3.MW(U). W planie 3500m2, część
budynku stoi na zajściu do metra. Proponujemy dla obu budynków (tereny E1.MW(U),
tereny:
E1.MW(U),
E3.MW(U),
§112 teren
E1.MW(U),
§114 teren
E3.MW(U)
Nieuwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i w
tekście uchwały planu polegającą na rezygnacji z
wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreśleniem
ustaleń tekstu planu dotyczących tego terenu
Uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla, co umożliwi
zachowania istniejącego parkingu naziemnego bez
zmian.
Zasięg terenu E3.MW(U) pozostaje bez zmian, gdyż
projekt planu przewiduje uwzględnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach nowej inwestycji realizacja
zejścia do metra musi być zgodna z przepisami
odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy dotyczące
osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim.
Zasięg terenu E3.MW(U) pozostaje bez zmian, gdyż
projekt planu przewiduje uwzględnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach nowej inwestycji realizacja
186
E3.MW(U)) wyjazd na ulice KEN i Wałbrzyską a nie osiedlowe uliczki z obu stron budynku Mozarta 10
Nieuwzględniona
zejścia do metra musi być zgodna z przepisami
odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy dotyczące
osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
5.nie zgadzamy się z naliczaniem wysokości
stawki procentowej, służącej naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości w przedstawionym projekcie
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
6.W §12 ust 2 pkt 2,b należy dopisać również
ulicę KEN do ul. Puławska, Wilanowska.
Uchwalenie §12 projektu uchwały w sprawie
zapewnienia standardu akustycznego dla
terenu zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej
symbolem E1.MW(U) spowoduje przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych.
tereny:
4.1.KD-Z’
E1.MW(U)
§112 teren
E1.MW(U),
§145 teren
4.2.KD-Z
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Projekt uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony
akustycznej.
1463.
07.11
Marcin Walkiewicz
.2011
1464.
08.11
.2011
Michał Jerzy Zawadzki
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1465.
07.11
.2011
Rafał Oskólski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1466.
07.11
.2011
Piotr Oskólski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1467.
07.11
.2011
Kamil Sobótka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
187
1468.
07.11
.2011
1469.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
07.11
Małgorzata Sobótka
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1470.
07.11
Agnieszka Sobótka
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1471.
07.11
Małgorzata Oskólska
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1472.
09.11
.2011
Paweł Oskólski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1473.
08.11
.2011
Mieczysław Bulikowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1474.
08.11
.2011
Tomasz Chodzik
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1.wyodrębnienie działek o nr 17/31, 17/32,
17/33, 17/35, 17/40, 17/44, 17/45, 17/50 z
obrębu 10410 w obszarze oznaczonym w
projekcie planu jako C1.MN i nadanie mu
nowego numeru oraz znaczenia ZU (zieleń
urządzona) a także dokonanie stosownych
dalszych zmian w numeracji obszarów planu
ujętych pod literą C
dz. ew. nr
17/31,
17/32,
17/33,
17/35,
17/40,
17/44,
17/45, 17/50
obręb 10410
§71teren
C1.MN
Nieuwzględniona
1475.
Kamil Sobótka
10.11 Wiesława i Wacław
.2011
Pietrzak
Istniejące osiedle domów szeregowych jest w całości
odrębną jednostka urbanistyczną, ochronę zieleni
przewidziano dla terenu poprzez określenie PBC.
188
1476.
10.11 Halina i Mieczysław
.2011
Bąk
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1477.
10.11
Ewa i Marek Jachna
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1478.
10.11
.2011
Hanna i Zygmunt
Brzyszko
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1479.
10.11
.201..
Elżbieta Kamińska
Ciekanowska
Jan Ciekanowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
10.11
1480. .2011
r.
Alina i Stanisław
Sulowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1481.
10.11
.2011
Alina i Eugeniusz
Tomkiewicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1482.
10.11
.2011
Walerian i Alicja
Chryszczanowicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1483.
10.11
Jan i Celina Dudko
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
189
1484.
10.11 Artur i Bożena Mam.2011
carz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1485.
10.11
Waldemar Pawelec
.2011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1486.
Izabela Szapiel-Azmi
10.11
Maria Popławska –
.2011
Szapiel
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1487.
10.11
.2011
Bożena i Ryszard
Szuster
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1488.
10.11
.2011
Michał Flont
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
1489.
03.10
Mariusz Powroźnik
.2011
1.Wnosi o wydanie zarządzenia przez Panią
Prezydent m.st. Warszawy, aby Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów – Dyrektorzy Wydziału Architektury działając w imieniu
Prezydenta m.st. Warszawy nie wydawali
decyzji – pozwoleń na budowę w oparciu o
dotychczas wydane decyzje o w z i z t dotyczy terenów osiedla SM Służew nad Dolinką
zlokalizowanych przy ul. KEN 9 strona zachodnia, przy ul. Wróbla i Bacha do momentu uchwalenia miejscowego planu dla Służewa – obejmującego przedmiotowy obszar
terenu
1. zaadoptowanie w projekcie mpzp dla
Służewa istniejącego zejścia do metra do
Stacji Służew, poprzez zmniejszenie zasięgu
obszaru terenu oznaczonego na mapie
(załącznik do projektu) jako E3.MW(U) – od
strony północnej. Wyrażam głęboki sprzeciw na likwidowanie istniejącego zejścia do
teren
E3.MW(U)
§114 teren
E3.MW(U)
Nieuwzględniona
Wniosek nie związany z procedurą sporządzania
mpzp nie leży w gestii ustaleń planu.
Nieuwzględniona
Zasięg terenu E3.MW(U) pozostaje bez zmian, gdyż
projekt planu przewiduje uwzględnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach nowej inwestycji realizacja
zejścia do metra musi być zgodna z przepisami
odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy dotyczące
osób niepełnosprawnych w szczególności poruszają190
metra na rzecz nowej, niechcianej przez
większość mieszkańców inwestycji - wysokiej zabudowy w miejscu parkingów naziemnych w promieniu 50m od osi symetrii linii i
stacji metra – bez dostępu dla pojazdów z/do
tych budynków do/z al. KEN.
istniejące zejście do metra – obszar 1800 m2
– pochyłe jest zgodne z wymogami unijnymi
– i dostosowanie dla inwalidów jest równocześnie tunelem komunikacji pieszej pod
wybudowaną ulicą zbiorcza KEN
2. sprzeciw na eksponowanie w planie terenu
26.KD-D os. Służewa wydzielonej drogi
Mozarta jako ulicy przed budynkiem Mozarta
10; nie jest to droga publiczna, lecz li tylko
dwustronny parking na maksymalnie 80
miejsc postojowych. Ten projekt może wzruszać powierzchnię w księdze wieczystej dla
nieruchomości przy ul. Mozarta 3.
3. sprzeciw i wnosi o wykreślenie z projektu
dla terenu E2.KPJ w paragrafie 113 pkt. 2 w
warunkach zabudowy tego terenu podpunkty:
1), 3), 6), 7), 8) oraz zmianę treści pakt.2 w
następujący sposób: zamiast „ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie
mniejszą niż 10m” zapis: „ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie większą niż 6m.” A zatem i na mapie należy ten
obszar odpowiednio pomniejszyć – zwiększając teren E5.UO – szkoły nr 46 – do
obecnie istniejących granic działki tego
ośrodka publicznej oświaty.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr
XI/315/2007 Rady m.st. Warszawy z dn. 14
czerwca 2007 r. miejscowym planem parku
dolina Służewska oraz wytycznymi z planu
miejscowego Ursynowa Północnego – ulicą
odciążającą ruch aleją KEN ma być ulica
miejska – droga publiczna – ul. J. Bacha
4.Budynki oznaczone adresami jako Mozarta
2, 3, 6, 10 posiadając łącznie około 1000
lokali mieszkalnych. Proszę o wskazanie
zabezpieczenia takiej ilości miejsc parkingowych na terenie objętym opracowaniem w
pobliżu tych budynków.
5.W budynkach nowo planowanych z lokalami usługowymi lub mieszkalnymi przy ul.
KEN, Wróbla, Bacha – powinny być 2 miej-
cych się na wózku inwalidzkim.
teren
26.KD-D
tereny:
E2.KPJ
E5.UO
tereny:
E10.MW,
E12.MW,
E18.MW
tereny:
E1.MW(U),
E3.MW(U),
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla, co umożliwi
zachowania istniejącego parkingu naziemnego bez
zmian.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i w
tekście uchwały planu polegającą na rezygnacji z
wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreśleniem
ustaleń tekstu planu dotyczących tego terenu
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez wskazanie lokalizacji nowych parkingów wielopoziomowych i dopuszczenie
realizacji na terenach D23.U, D27.U, E4.U w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej na terenie osiedla mieszkaniowego
„Służew nad Dolinką”.
Ustalenia wskaźników parkingowych zostały przyjęte zgodnie wytycznymi z ustaleń studium warszawy i
pozostaną bez zmian.
191
§177 teren
26.KD-D
§113 teren
E2.KPJ,
§116 teren
E5.UO
§121 teren
E10.MW,
§123 teren
E12.MW,
§129 teren
E18.MW
§112 teren
E1.MW(U),
§114 teren
Nieuwzględniona
sca parkingowe – na lokal o powierzchni
ponad 50m2 i odpowiednio wielokrotności tej
powierzchni użytkowej. Wnosi o spowodowanie zabezpieczenia w projekcie planu
miejsc parkingowych dla tych wysokich
istniejących budynków wielolokalowych – w
oparciu o bilans miejsc dotychczas brakujących i zaplanowanie w nowych budynkach w
obszarach
6.zawęzić teren E18.MW – w części północno-wschodniej, gdzie istnieje „boisko”, które
jest nieużywane lub sporadycznie używane
latem
1490.
10.11
.2011
08.11
1491.
.2011
Anna Janus
Zygmunt Zielonka
Jak wyżej
E4.U,
E8.MW
E3.MW(U),
§115 teren
E5.U, §119
teren E8.MW,
teren
E18.MW
§129teren
E18.MW
Jak wyżej
zabezpieczenie poprawy warunków dotychczasowych mieszkańców np. wskazanie
obszarów na max. 2-3 kondygnacyjne budynTeren 26.KDki, w tym garaże i usługi, nie do przyjęcia jest
D
koncepcja czyniąca z ul. Mozarta arterii
ruchu samochodowego, co pozbawiłoby i tak
skąpej ilości miejsc parkingowych.
1. usunięcie z projektu planu wszelkich zapisów dopuszczających budowę na tym terenie
nowych domów mieszkalnych i biurowców
2. odwołanie nakazu realizacji ogólnodostępnego ciągu pieszego na terenie C9.KS, który
09.11
1492.
Oficjalska Magdalena jest przeznaczony na parking
.2011
3. usunięcie zapisów naliczających stawkę
procentową w wys. 15%, którą w przypadku
sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
miasto arbitralnie wzrostu wartości mieszkania wynikającego z zatwierdzenia planu,
mimo że zatwierdzenie planu w proponowanych kształcie obniży rynkową wartość naszych lokali.
4.wprowadzenie zmian w przedstawionym
Cały obszar
planu
Jak wyżej
§177
Nieuwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
teren C9.KS §79teren C9.KS
Nieuwzględniona
Cały obszar
Cały obszar
Uwzględ-
Jak wyżej
Uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla, co umożliwi
zachowania istniejącego parkingu naziemnego bez
zmian.
Uwzględniona
Cały obszar
planu
Ustalenia planu w zapisach §129 ust.2 pkt. 10 pozostawiają istniejące boiska sportowe i place zabaw w
ramach wydzielenia E18.MW, nie ma konieczności
wydzielenia odrębnego terenu zieleni urządzonej.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Ciąg jest przewidziany do realizacji na odcinku od
terenu C5.UKr do terenów osiedla mieszkaniowego.
Ciąg zapewni lepsze połączenie piesze pomiędzy
poszczególnymi terenami.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Uwzględniona poprzez przyjęte uwagi oraz zapisy
192
1493.
09.11
.2011
1494.
09.11 Barbara Kwiatkow.2011
ska
Marek Oficjelski
projekcie, idących w kierunku zachowania
dotychczasowego charakteru osiedla, które
jest wartością samą w sobie.
planu
planu
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1.
przeznaczanie
kolejnych
terenów
E3.MW(U), E8.MW, E1.MW(U), E4.U,
D8.U, D23.U, D27.U pod zabudowę mieszkaniową i usługi spowoduje dogęszczenie
istniejącej zabudowy a co za tym idzie pogorszenie warunków życia mieszkańców osiedla
1495.
10.11
.2011
Alina Kokosza
2. niedopuszczalnym jest fakt, iż lokalizacja
nowych inwestycji mieszkaniowych w miejscu istniejącej w chwili obecnej pochylni
prowadzącej do stacji metra Służew
§114 teren
E3.MW(U),
§119 teren
tereny:
E8.MW, §112
E3.MW(U),
teren
E8.MW,
E1.MW(U),
E1.MW(U),
§115 teren
E4.U, D8.U,
E4.U, §92 teren
D23.U,
D8.U, §107
D27.U
teren D23.U,
§111 teren
D27.U
teren
E3.MW(U)
§114 teren
E3.MW(U)
§112 teren
E1.MW(U),
§119 teren
E8.MW, §115
teren E4.U,
§111 teren
D27.U, §118
teren E7.U,
§120 teren
E9.KS(U)
tereny:
§86 teren
4.stworzenie w planie możliwości lokalizoD2.KS(U), D2.KS(U), §92
wania garaży wielopoziomowych na terenach
D8.U, D23.U, teren D8.U,
D23.U, D27.U, D8.U, E4.U, D2.KS(U)
D27.U, E4.U, §107 teren
3. Proponuję aby plan stwarzał możliwości
realizacji nowych inwestycji polegających na
tereny:
budowie nowych budynków mieszkalnych z E1.MW(U),
zapleczem usługowym i administracyjnym na
E8.MW,
wolnych działkach znajdujących się na E4.U, D27.U,
obrzeżach osiedla. Tereny oznaczone symboE7.U,
lami E1.MW(U), E8.MW, E4.U, D27.U,
E9.K(U)
E7.U, E9.K(U).
szczegółowe dla terenów MW położone na obszarze
osiedla mieszkaniowego Służew nad Dolinką.
niona
Nieuwzględniona
Treść uwagi jest wyrażeniem opinii a nie konkretną
uwagą do planu.
Nieuwzględniona
Projekt planu przewiduje uwzględnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach nowej inwestycji realizacja
zejścia do metra musi być zgodna z przepisami
odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy dotyczące
osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez zapisy planu dla terenów
E1.MW(U), E8.MW, E4.U, D27.U, E7.U, E9.K(U)
jest możliwość realizacji nowych inwestycji.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez dopuszczenie możliwości
realizacji garaży wielopoziomowych na proponowanych terenach.
193
D23.U, §111
teren D27.U,
§115 teren
E4.U,
5. zamysł opisany w §103 utworzenia nowej
działki budowlanej o powierzchni 3500 m2
na terenie oznaczonym symbolem D19.MW i
teren
przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaD19.MW
niową wielorodzinną (jak przewiduje plan
dopuszczalna wysokość zabudowy 5-12
kdg)nie znajduje uzasadnienia
6. utrzymać status dotychczasowych dróg 7.1.KD-L,
dojazdowych ul. Sonaty i Bacha, nie zmie- 8.KD-L
niać w drogi lokalne o zwiększonym natężeniu ruchu. Osiedle powinno być skomunikowane poprzez połączenie dróg dojazdowych z
ul. KEN i ul. Wałbrzyską.
7. zapisy planu pozwalające na naliczanie
stawki procentowej (od 15% do 25% w zależności od kategorii terenu), którą w przypadku sprzedaży mieszkania należy zapłacić
mistu od określonego przez nie arbitralnie
wzrostu wartości mieszkania są niezgodne z
Cały obszar
Konstytucją (postanowienie Trybunału Konplanu
stytucyjnego z lutego 2011 r.), który orzekł,
iż niezgodne z Konstytucją jest zwiększanie
wartości nieruchomości, gdy jej przeznaczenie nie zmieniło się w nowym planie zagospodarowania w stosunku do planu sprzed
1995 r.
8. w/w uwagi mają na celu utrzymanie doCały obszar
tychczasowego poziomu życia mieszkańców
planu
osiedla
§112 teren
D19.MW
Nieuwzględniona
Treść uwagi jest wyrażeniem opinii a nie konkretną
uwagą do planu.
§150-teren
7.1.KD-L,
§152-teren
8.KD-L
Nieuwzględniona
Drogi 7.1.KD-L, 8.KD-L stanowią ważny element
systemu dróg publicznych niezbędnych do prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru planu .
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Nieuwzględniona
Treść uwagi jest wyrażeniem opinii a nie konkretną
uwagą do planu.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
1496.
10.11
.2011
Edmunt Kokosza
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
1497.
10.11
.2011
Sławomir Jastrzębowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
194
10.11
Aleksandra Jastrze1498. .2011
bowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
1. Wnoszę o wydanie Zarządzenia przez
Panią Prezydent m.st. Warszawy, o nie wydawanie pozwoleń na budowy w oparciu o
dotychczas wydane decyzje o wz. I zt. dot.
terenów osiedla SM „Służew nad Dolinką”
zlokalizowanych przy Al. KEN, ul. Wróbla i
Bacha, do momentu uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania Służewa obejmującego przedmiotowy obszar terenu.
10
.1
1499. 1.
20
11
Zarzycka Katarzyna
2.Wyrażam sprzeciw na likwidację pochyłego zejścia do metra, wykorzystywanego przez
osoby niepełnosprawne, poruszających się na
wózkach inwalidzkich, matki z dziećmi i
osoby starsze, dla których chodzenie po
schodach jest utrudnione.
Wnoszę o zachowanie w projekcie mpzp
istniejącego zejścia do metra (pochylni) do
stacji Służew.
Teren
E3.MW(U)
§ 14 ust.2 pkt. 3
dopuszcza się
zachowanie i
przebudowę
zejścia do stacji
metra Służew o
odpowiednich
parametrach
technicznych w
celu ułatwienia
dojścia osobom
starszym i
niepełnosprawnym
3. Wyrażam sprzeciw wydzieleniu drogi
26.KD-D, jako ulicy przed budynkiem Mozarta 10.
Teren
26.KD-D
§ 177
Uwzględniona
4. Wnoszę o utrzymanie dotychczasowego
stanu terenu od strony północnej budynku
Mozarta 10 wykorzystywanego przez lokatorów jako parking.
Teren
26.KD-D
§ 177
Uwzględniona
5. Zgłaszam sprzeciw zabudowie działki
E.3MW(U) wielokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi z dwu poziomowymi
garażami podziemnymi.
Teren
E3.MW(U)
§ 14
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Uwaga nie dotyczy materii planu miejscowego
Nieuwzględniona
Plan nie ustala likwidacji zejścia do metra w formie
pochylni, w ramach ustaleń planu uwzględniono
prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. W ramach nowej inwestycji realizacja zejścia do metra musi być zgodna z
przepisami odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy
dotyczące osób niepełnosprawnych w szczególności
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Nieuwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla.
Uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla, co umożliwi
zachowania istniejącego parkingu naziemnego bez
zmian..
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu Realizacja nowych inwestycji musi być
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
195
10
.1
1500. 1.
20
11
10
.1
1501. 1.
20
11
10
.1
1502. 1.
20
11
10
.1
1503. 1.
20
11
10
.1
1504. 1.
20
11
10
.1
1505. 1.
20
11
10
.1
1506. 1.
20
11
6. Wnoszę pozostawić na działce E3.MW(U)
istniejące parkingi naziemne. Na pozostałym
terenie wydzielić miejsca na parking naziemny, na około 220 miejsc postojowych, przeznaczonych dla mieszkańców budynku Mozarta 10-215 lokali mieszkalnych, działka
E10.MW – nie posiada ani jednego miejsca
parkingowego
Jak wyżej
Częściowo nieCzęścio- uwzględwo
niona
uwzględniona
Teren
E3.MW
§ 14
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Częściowo uwzględniona poprzez dopuszczenie
zachowania istniejącego parkingu naziemnego.
Częściowo nieuwzględniona Plan przewiduje
uwzględnienie podstawowych parametrów zabudowy
określonych w prawomocnej decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Dagmara Musiał
Barbara Sekuła
Anna Gajek
Elżbieta Gajek
Ryszard Gajek
Maciej Druto
Mirosław Suligowski
196
10
.1
1507. 1.
20
11
10
.1
1508. 1.
20
11
10
.1
1509. 1.
20
11
10
.1
1510. 1.
20
11
10
.1
1511. 1.
20
11
10
.1
1512. 1.
20
11
10
.1
1513. 1.
20
11
10
.1
1514. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Piotr Dombrowski
Artur Haraburda
Jakub Sitek
Elżbieta Tenderenda
Monika Dawidowska
Halina Masny –
Parzniewska
Joanna Michalak
Maciej Szewczyk
197
10
.1
1515. 1.
20
11
10
.1
1516. 1.
20
11
10
.1
1517. 1.
20
11
10
.1
1518. 1.
20
11
10
.1
1519. 1.
20
11
10
.1
1520. 1.
20
11
10
.1
1521. 1.
20
11
10
.1
1522. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Hanna Kądratowska Kupis
Bartosz Rybiński
Barbara Zielska
Halina Sawicka
Krzysztof Sawicki
Filip Zielski
Waldemar Kaim
Katarzyna Piątkowska
198
10
.1
1523. 1.
20
11
10
.1
1524. 1.
20
11
10
.1
1525. 1.
20
11
10
.1
1526. 1.
20
11
10
.1
1527. 1.
20
11
10
.1
1528. 1.
20
11
10
.1
1529. 1.
20
11
10
.1
1530. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Katarzyna Wolnicka
Franciszek Kunicki
Agnieszka Rucińska
Sebastian Szpil
Elżbieta Zielińska
Monika Pietrusiewicz
Agnieszka Sobótka
Lesław Madyński
199
10
.1
1531. 1.
20
11
10
.1
1532. 1.
20
11
10
.1
1533. 1.
20
11
10
.1
1534. 1.
20
11
10
.1
1535. 1.
20
11
10
.1
1536. 1.
20
11
10
.1
1537. 1.
20
11
10
.1
1538. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Leszek Zadrożny
Krzysztof Muszyński
Andrzej Dalecki
Justyna Kamus
Maciej Mrozowicz
Hanna Kamus
Anna Strzyżewska
Alicja Śliwierska
200
10
.1
1539. 1.
20
11
10
.1
1540. 1.
20
11
10
.1
1541. 1.
20
11
10
.1
1542. 1.
20
11
10
.1
1543. 1.
20
11
10
.1
1544. 1.
20
11
10
.1
1545. 1.
20
11
10
.1
1546. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Bogna Kowalska
Maria Stoch
Hanna Jagiełło
Maria Mikołajuk
Halina Gwardecka
Karolina Jóżko
Magdalena Pisarklewicz
Andrzej Modrelewski
201
10
.1
1547. 1.
20
11
10
.1
1548. 1.
20
11
10
.1
1549. 1.
20
11
10
.1
1550. 1.
20
11
10
.1
1551. 1.
20
11
10
.1
1552. 1.
20
11
10
.1
1553. 1.
20
11
10
.1
1554. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Łukasz Zdunek
Stanisław Kozak
Marzena Zdunek
Monika Piotrowska
Artur Michelek
Petr Ramatouski
Justyna Pałka
Teresa Nowacka
202
10
.1
1555. 1.
20
11
10
.1
1556. 1.
20
11
10
.1
1557. 1.
20
11
10
.1
1558. 1.
20
11
10
.1
1559. 1.
20
11
10
.1
1560. 1.
20
11
10
.1
1561. 1.
20
11
10
.1
1562. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Hubert Cierpica
Adam Mendala
Elżbieta Krajewska
Anna Kozłowska
Maria Broda
Igor Kozłowski
Jerzy Preibisek
Jolanta Zawadzka
203
10
.1
1563. 1.
20
11
10
.1
1564. 1.
20
11
10
.1
1565. 1.
20
11
10
.1
1566. 1.
20
11
10
.1
1567. 1.
20
11
10
.1
1568. 1.
20
11
10
.1
1569. 1.
20
11
10
.1
1570. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Joanna Strzelecka
Barbara Malejonek
Danuta Oniszek
Krystyna Gierda
Dorota Zmysłowska
Katarzyna Parzniewska
Zuzanna Sajdek
Wojciech Sajdek
204
10
.1
1571. 1.
20
11
10
.1
1572. 1.
20
11
10
.1
1573. 1.
20
11
10
.1
1574. 1.
20
11
10
.1
1575. 1.
20
11
10
.1
1576. 1.
20
11
10
.1
1577. 1.
20
11
10
.1
1578. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Anna Zielonka
Honorata Włoczkowska
Krystyna Rusinek
Dominika Rafalska
Maciej Rafalski
Ewa Komarczuk
Konrad Biały
Sylwia Falkowska
205
10
.1
1579. 1.
20
11
10
.1
1580. 1.
20
11
10
.1
1581. 1.
20
11
10
.1
1582. 1.
20
11
10
.1
1583. 1.
20
11
10
.1
1584. 1.
20
11
10
.1
1585. 1.
20
11
10
.1
1586. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Sławomir Meleszewski
Agnieszka Jędrzejewska
Kamila Garbolewska
Justyna Maciołek
Jerzy Żurek
Małgorzata Szymańska
Justyna Kłusel
Monika Woźniak
206
10
.1
1587. 1.
20
11
10
.1
1588. 1.
20
11
10
.1
1589. 1.
20
11
10
.1
1590. 1.
20
11
10
.1
1591. 1.
20
11
10
.1
1592. 1.
20
11
10
.1
1593. 1.
20
11
10
.1
1594. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zdzisław Koniak
Jadwiga Kościelniak
Elżbieta Kacprzak
Marek Szygenda
Ewa Przedwojska
Teresa Miszkurska
Maria Ojdym
Janina Szanecka
207
10
.1
1595. 1.
20
11
10
.1
1596. 1.
20
11
10
.1
1597. 1.
20
11
10
.1
1598. 1.
20
11
10
.1
1599. 1.
20
11
10
.1
1600. 1.
20
11
10
.1
1601. 1.
20
11
10
.1
1602. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zbigniew i Elżbieta
Drapkowscy
Justyna Drapkowska
Liliana Andruszkiewicz
Agnieszka Misztal
Mieczysław Bulikowski
Seweryn Kowalski
Magdalena Konsztowska
Izabela Szranik
208
10
.1
1603. 1.
20
11
10
.1
1604. 1.
20
11
10
.1
1605. 1.
20
11
10
.1
1606. 1.
20
11
10
.1
1607. 1.
20
11
10
.1
1608. 1.
20
11
10
.1
1609. 1.
20
11
10
.1
1610. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Michał Andrzejewski
Bogusława Hołdak
Marian Zielonka
Józef Motylewski
Andrzej Sokołowski
Paulina Morawska
Emilia Sadowska
Henryka Chojnacka
209
10
.1
1611. 1.
20
11
10
.1
1612. 1.
20
11
10
.1
1613. 1.
20
11
10
.1
1614. 1.
20
11
10
.1
1615. 1.
20
11
10
.1
1616. 1.
20
11
10
.1
1617. 1.
20
11
10
.1
1618. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Wojciech Kuczewski
Martyna Grystał
Krystyna Wyrzykowska
Małgorzata Sobótka
Kazimierz Michalski
Przemysław Wawęca
Izabella Zubczyńska
Jolanta Święcka
210
10
.1
1619. 1.
20
11
10
.1
1620. 1.
20
11
10
.1
1621. 1.
20
11
10
.1
1622. 1.
20
11
10
.1
1623. 1.
20
11
10
.1
1624. 1.
20
11
10
.1
1625. 1.
20
11
10
.1
1626. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Krystyna Zaniewska
Barbara Sobstel
Aleksandra Raczka
Urszula Wiśniewska
Mariola Berg
Elżbieta Trzemecka
Marcin Charniewicz
Małgorzata Podkowińska
211
10
.1
1627. 1.
20
11
10
.1
1628. 1.
20
11
10
.1
1629. 1.
20
11
10
.1
1630. 1.
20
11
10
.1
1631. 1.
20
11
10
.1
1632. 1.
20
11
10
.1
1633. 1.
20
11
10
.1
1634. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Agnieszka Paśniczek
Teresa Hejke
Marian Kiliszek
Krystyna Cieślińska
Bożena Piwowarska
Edward Płusa
Anna Płusa
Sylwester Lichoński
212
10
.1
1635. 1.
20
11
10
.1
1636. 1.
20
11
10
.1
1637. 1.
20
11
10
.1
1638. 1.
20
11
10
.1
1639. 1.
20
11
10
.1
1640. 1.
20
11
10
.1
1641. 1.
20
11
10
.1
1642. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Maria Ćwiertniewicz
Kazimiera Kamińska
Walder Slyor
Agata Krasińska
Barbara Dobrowolska
Wanda Sejbuk
Maria Waszkiewicz
Leszek Waszkiewicz
213
10
.1
1643. 1.
20
11
10
.1
1644. 1.
20
11
10
.1
1645. 1.
20
11
10
.1
1646. 1.
20
11
10
.1
1647. 1.
20
11
10
.1
1648. 1.
20
11
10
.1
1649. 1.
20
11
10
.1
1650. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Katarzyna Klimkowska
Piotr Leśniak
Katarzyna Kołodziejczyk
Sławomir Dąbkowski
Tadeusz Gralewski
Magdalena Osiecka
Beata Mielczarek
Jolanta Baron
214
10
.1
1651. 1.
20
11
10
.1
1652. 1.
20
11
10
.1
1653. 1.
20
11
10
.1
1654. 1.
20
11
10
.1
1655. 1.
20
11
10
.1
1656. 1.
20
11
10
.1
1657. 1.
20
11
10
.1
1658. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Paweł Mielczarek
Eugeniusz Twonowski
Barbara Makomaska
Piotr Sanowski
Lech Byrzyński
Marta Łączyńska
Damian Dziak
Monika Tomczyk
215
10
.1
1659. 1.
20
11
10
.1
1660. 1.
20
11
10
.1
1661. 1.
20
11
10
.1
1662. 1.
20
11
10
.1
1663. 1.
20
11
10
.1
1664. 1.
20
11
10
.1
1665. 1.
20
11
10
.1
1666. 1.
20
11
1667. 10
.1
1.
20
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
216
Milena Ptaszyńska
Michał Żelarny
Milena Żelarna
Karolina Wąsowska
Jadwiga Gwardys
Stanisław Wolski
Jozef Prończuk
Teresa Zgrzymska
Bogobowicz Anna
55.
1.Domagam się usunięcia z projektu Cały obszar
wszelkich zapisów dopuszczających bu- planu
dowę na tym terenie nowych domów
mieszkalnych i biurowców.
Cały obszar
planu
11
56.
2.Domagam
się
usunięcia
zapisów Cały obszar
naliczających stawkę procentową.
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
57.
3.Domagam się wprowadzenia zapisu E1.MW(U)
zabraniającego zabudowania budynków E3.MW(U)
wyższych niż 4-5 pięter wzdłuż ul. KEN
działka MW(U),
§ 112
§ 114
Nieuwzględniona
58.
4. Zagęszczenie ruchu będzie miało istotny Cały obszar
wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
59.
5. Zgadzam się z planami wybudowania Cały obszar
wielopoziomowych parkingów
planu
Cały obszar
planu
60.
6. Jestem zadowolona z obecnego stopnia Cały obszar
zabudowania osiedla i nie zgadzam się na planu
wprowadzenie radykalnych zmian pogarszających nasze życie.
Cały obszar
planu
1668. 10
.1
1.
20
11
Bogobowicz Marek
1669. 10
.1
1.
20
11
Chojnacka Joanna
Jak wyżej
Jak wyżej
1.Planowane zabudowania:
Cały obszar
-znacznie pogorszą atrakcyjność naszego planu
osiedla poprzez zagęszczenie budynków
mieszkalnych i lokalów usługowych kosztem terenów zielonych,
-będą kolidowały z już istniejącymi budynkami ograniczając dostęp do światła,
-spowodują istotne zmniejszenie powierzchni terenów zielonych, które nadają
osiedlu niepowtarzalną atmosferę,
-spowodują zwiększenie natężenia ruchu
na osiedlowych uliczkach co będzie miało
istotny wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców szczególnie
dzieci.
2.Likwidacja parkingów naziemnych:
Cały obszar
Jak wyżej
Uwzględniona
Nieuwzględniona
Jak wyżej Jak wyżej
charakterze reprezentacyjnym.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Treść uwagi jest opinią, a nie konkretną uwagą do
planu.
Uwzględniona poprzez wskazanie miejsc dla realizacji garaży wielopoziomowych oraz zapisy ogólne w
zakresie parkowania.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
Jak wyżej
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
Nie-
Treść uwagi jest opinią, a nie konkretną uwagą do
217
-spowoduje dodatkowe koszty dla użyt- planu
kowników obecnych miejsc parkingowych,
którzy będą zmuszeni do wykupienia
miejsc w nowopowstałych lokalizacjach,
-może doprowadzić do sytuacji, że obecni
użytkownicy parkingów naziemnych będą
zmuszeni parkować w dużych odległościach od miejsca zamieszkania, ponieważ
parkingi wielopoziomowe będą przysługiwały w pierwszej kolejności mieszkańcom
nowopowstałych budynków,
-pogorszy możliwość parkowania osób
trzecich.
3.Domagam się usunięcia zapisów nalicza- Cały obszar
jących stawkę procentową służącą nalicze- planu
niu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
planu
uwzględniona
planu.
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
1670. 10.11.2Chojnacki Mariusz
011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
1671. 10.11.2
Chojnacka Elżbieta
011
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
ZgliczyńskaSzemplińska Teresa
1672.
09
.1
1.
20
11
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszel- Cały obszar
kich zapisów dopuszczających budowę na planu
tym terenie nowych domów mieszkalnych i
biurowców.
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
2.Domagam się usunięcia zapisów naliczają- Cały obszar
cych stawkę procentową (na naszym osie- planu
dlu 15%).
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
3.Domagam się zmiany koncepcji czyniącej z 11.KD-L
ul. Sonaty arterię ruchu samochodowego 25.KD-D
między wnętrzem centralnej części osiedla (ul. Sonaty)
i Aleją KEN.
§ 155
11.KD-L
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Odcinek ul.Sonaty, oznaczony w projekcie planu
symbolem 11.KD-L, stanowi jeden z elementów
wyznaczonego układu ulic publicznych dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej obszaru
objętego planem.
218
4.Domagam się wprowadzenia zapisu zabra- E3.MW(U)
niającego zabudowania istniejącego parkingu naziemnego wzdłuż budynku Sonaty
6 (działka E3). Planowany na jego miejscu
parking wielopoziomowy można z powodzeniem usytuować na przeznaczonej w
planie do zabudowy mieszkaniowej działce
E1.
5.Domagam się utrzymania podziemnego E3.MW(U)
przejścia pod KEN na wysokości południowego wejścia (wyjścia) do (ze) stacji
metra Służew.
Mazur Michał
1673.
09
.1
1.
20
11
§ 114
Nieuwzględniona
§ 114
ust. 2 pkt. 3
dopuszcza się
zachowanie i
przebudowę
zejścia do stacji
metra „Służew”
o odpowiednich
parametrach
technicznych w
celu ułatwienia
dojścia osobom
starszym i
niepełnosprawnym
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
2.Domagam się usunięcia zapisów naliczają- Cały obszar
cych stawkę procentową (na naszym osie- planu
dlu 15%).
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
3.Domagam się zmiany koncepcji czyniącej z 11.KD-L
ul.Sonaty arterię ruchu samochodowego 25.KD-D
między wnętrzem centralnej części osiedla (ul. Sonaty)
i Aleją KEN.
§ 155
11.KD-L
Nieuwzględniona
4.Domagam się wprowadzenia zapisu zabra- E3.MW(U)
niającego zabudowania istniejącego parkingu naziemnego wzdłuż budynku Sonaty
6 (działka E3). Planowany na jego miejscu
parking wielopoziomowy można z powodzeniem usytuować na przeznaczonej w
planie do zabudowy mieszkaniowej działce
E1.
§ 114
Nieuwzględniona
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszel- Cały obszar
kich zapisów dopuszczających budowę na planu
tym terenie nowych domów mieszkalnych i
biurowców.
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Projekt planu przewiduje uwzględnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu. W ramach nowej inwestycji realizacja
zejścia do metra musi być zgodna z przepisami
odrębnymi, w tym uwzględniać przepisy dotyczące
osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim.
plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Odcinek ul.Sonaty, oznaczony w projekcie planu
symbolem 11.KD-L, stanowi jeden z elementów
wyznaczonego układu ulic publicznych dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej obszaru
objętego planem.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
219
1674. 09
.1
1.
20
11
Krzemińska Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
1675. 09
.1
1.
20
11
Mańkowski Marek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
1676. 10
.1
1.
20
11
Mazur Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
1677. 10
.1
1.
20
11
Sadowski Rafał
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
1678. 10
.1
1.
20
11
Jelonkiewicz Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
1679. 14
.1
1.
20
11
Witkowska Stanisława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
1680. 16
.1
1.
20
11
Muszyńska Agnieszka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Nowicka Barbara
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszelkich zapisów dopuszczających budowę na
tym terenie nowych domów mieszkalnych i
usługowych, a pozostawienia, po ponownym rozważeniu lokalizacji, parkingów
wielopoziomowych.
2.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym osiedlu 15%).
1681.
07
.1
1.
20
11
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
220
3.Domagam się zmiany koncepcji czyniącej z
ul. Noskowskiego (wzdłuż cmentarza)
główną arterię ruchu samochodowego we
wschodniej części osiedla po planowanym
zamknięciu połączenia ul. Bacha z ul.
Wałbrzyską.
4.Domagam się zaniechania budowy wysokich budynków usługowych wzdłuż ul.
Noskowskiego na miejscu istniejących
parkingów.
12.KD-L (ul.
Noskowskiego)
§ 156
12.KD-L
E23.KS(U)
E22.U
§ 134
E23.KS(U)
§ 133
E22.U
nieuwzględniona
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Droga jest fragmentem ciągu dróg lokalnych zapewniających połączenia układu obsługującego obszaru
planu z układem dróg zbiorczych.
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Częściowo uwzględniona poprzez obniżenie wysokości zabudowy dla terenu E22.U.
Częściowo nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie możliwości realizacji zabudowy na terenie
E22.U, E23.KS(U) – garaży wielopoziomowych i
usług na potrzeby okolicznych mieszkańców.
W ramach prac nad projektem planu przeprowadzono analizę potrzeb parkingowych na całym obszarze
planu.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Nawrocka-Szczerbik
Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Nowakowska Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
5.Domagam się przeprowadzenia rzetelnej Cały obszar
analizy potrzeb parkingowych i możliwości planu
budowy parkingów wielopoziomowych.
Jak wyżej
Jak wyżej
1682. 07
.1
1.
20
11
Nowicki Marek
1683. 09
.1
1.
20
11
Adamczyk Henryka
Jak wyżej
1684. 09
.1
1.
20
11
Karpiński Michał
1685. 10
.1
1.
20
11
1686. 10
.1
1.
20
11
Cały obszar
planu
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Uwzględniona
221
1687. 10
.1
1.
20
11
Leśniewska-Kaleta
Alicja
Jak wyżej
Stowarzyszenie
Miasto – Ogród
Służew
10
.1
1688. 1.
20
11
Anna Kiljan
Jarosław Kiljan
Tomasz Berezowski
Małgorzata Berezowska
Henryk Paszko
Alicja Paszko
Andrzej Bogusz
Elżbieta Bogusz
Katarzyna (nazwisko
nieczytelne)
Waltrand Szwejkowska
Marcin Tobiasz
Barbara Tobiasz
Eugeniusz Kacperski
Sebastian Kowalski
Ilona Szczepaniak
Piotr Szczepaniak
Anna Molgo
Mieczysław Kurowski
Maria Kurowska
Jacek Kaniewski
Tadeusz Łagowski
Małgorzata Konarzewska
Cecylia Janczar
Helena Bobowska
Marianna Konarzewska
Katarzyna Konarzewska
Renata LubasińskaSmutek
Ewa Smutek-Rusek
Zbigniew Smutek
Alicja Rolska
1. Doprecyzowanie zapisu, o wysokości
budynków. Tereny A, B MN 3,5 kondygnacji
do 10,5.
Wzdłuż Wilanowskiej i Rolnej ewentualne
podwyższenie max. 4 kondygnacje do 12m.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
§ 2 ust.10
uwzględwysokości
niona
zabudowynależy przez to
rozumieć
nieprzekraczalny wymiar
pionowy
budynku,
mierzony od
poziomu terenu
przy najniżej
położonym
wejściu do
budynku lub
jego części,
znajdującym się
na pierwszej
kondygnacji
nadziemnej
Tereny A i B budynku, do
górnej powierzchni
najwyżej
położonego
stropu, łącznie
z grubością
izolacji cieplnej
i warstwy ją
osłaniającej,
bądź do najwyżej położonego
punktu stropodachu lub
konstrukcji
przekrycia
budynku
znajdującego
się bezpośrednio nad pomieszczeniami
przeznaczony-
Jak wyżej
uwzględniona poprzez dopuszczenie na terenach
U(MN) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej
prawa do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz
dopuszczenie na terenach MN dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
prawa do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
222
Piotr Taracha
Jolanta JabłonowskaTaracha
AgnieszkaTaracha
Michał Bajena
Maria Nałęcka
Alina Orłowska
Joanna Przasnyska
Bożena Przasnyska
Cecylia (nazwisko
nieczytelne)
Barbara Trzaska
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Maria Zawanowska
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Barbara Kacprzak
Jacek Kacprzak
Antoni Rybarczyk
Irena Rybarczyk
Maciej Pawlicki
Anna Sosin
Barbara Zaremba
Marek Zaremba
Emilia Gonczar
Robert Gonczar
Anna ZarembaGonczar
Stefan Gonczar
Anna Łuczak
Kinga Tewes
Katarzyna Calcagno
M. Maciej Łuczak
Mirosław Łuczak
Grażyna Zmysłowska
Jakub Zmysłowski
Magdalena Zmysłowska
Wiesław Zmysłowski
Alina Bukowska
Wiesław Kaczmarek
Piotr Epsztein
Izabela Epsztein
Piotr Epsztein
Małgorzata Adamkiewicz
Jan Jakubczak
mi na pobyt
ludzi;
2. Utrzymanie zapisu o gruncie rodzimym
§ 2 ust.12
wskaźniku
minimalnej
powierzchni
biologicznie
czynnej należy przez to
rozumieć
najmniejszą
nieprzekraczalną wartość
procentową
stosunku powierzchni
terenu biologicznie czynneuwzględTereny A i B go działki
niona
budowlanej lub
terenu zieleni
urządzonej
stanowiącego
nawierzchnię
ziemną urządzoną na gruncie rodzimym
oraz wodę
powierzchniową do całkowitej powierzchni
działki budowlanej lub terenu
zieleni urządzonej
3. Utrzymanie wskaźnika 50% PBC
Tereny A i B
4. Umożliwienie rozbudowy, przebudowy,
wymiany z zachowaniem funkcji mieszkaniowej (na terenach oznaczonych U(MN) i
MN
§ 20- teren
A1.U(MN),
Tereny
§ 22 – teren
A1,A3, A5, A3.U(MN)
A7, A15, B1, § 24 – teren
B2, B5, B7 A5.U(MN),
§ 27 – teren
A7.U(MN),
Zapisy w zakresie definicji wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej nie ulegną zamianie.
nieuwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Zaproponowane wskaźniki PBC dla poszczególnych
terenów są zróżnicowane, każdy z terenów w stanie
istniejącym ma PBC na różnym poziomie a to jest
podstawą do określanie w/w wskaźnika
Częściowo uwzględniona poprzez dodanie dla terenów U(MN) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej zapisu:
„dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy”.
Dla terenów MN dodanie zapisu: „dopuszcza się
zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
223
Barbara Jakubczak
Krystyna Włodarczyk
Agnieszka Morawińska
Bogusław Włodarczyk
Iwo BiaływickiBirula
Zofia BiaływickaBirula
Bogumiła Wojdalska
Jerzy Mołozubiec
Renata BrudnickaHołubiec
Ryszard Lewandowski
Małgorzata Woźniak
Astrid Zakrzewska
Tomasz Zakrzewski
Andrzej Gołaszewski
Paweł Malbo
Teresa Drabińska
Leszek Drabiński
Małgorzata Łapczyński
Karol |Taborowicz
Monika Marszałek
Marta Polak- Zarzycka
Michał A. Kornatowski
Magdalena Kornatowicz
Agnieszka Moore
Michał Górka
Adrianna Stępkowska
Janusz Walczak
Karolina (nazwisko
nieczytelne)
Bogdan Hyżewicz
Walczak Małgorzata
Olga Morgan
Kenneth Morgan
Marzena Litwińska
Dariusz Litwiński
Marta Litwiński
Justyna Litwińska
Katarzyna Gleejon
§34 – teren
A15.U(MN)
§ 40 – teren
B1.U(MN),
§ 41 –teren
B2.U,
§ 44 – teren
B5.U(MN),
§ 46 – teren
B7.U(MN)
5. Zaplanowanie długiego pasa dla skręcają§ 143 – teren
cych w prawo z Wałbrzyskiej w Puławską Teren 2.KD-Z 2.KD-Z,
rozładowującej wyjazd z Wałbrzyskiej
i 4.1.KD-Z § 145 – teren
4.1. KD-Z
6. Zmiana funkcji na Zieleń Urządzoną (ZP)
7. Dodanie punktu o pierwszeństwie w scaleniu działek stanowiących ogródki domów je
użytkujących w celu doprowadzenia do określonej w planie powierzchni działek min.450
m2 dla bliźniaków i 800 m2 dla d. wolnostojących .
8. Dopisanie tytan – cynk.
9. Wykreślenie „cegłę klinkierową”
wielorodzinnej i usługowej z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy”.
Częściowo nieuwzględniona dla terenów U(MN) w
zakresie zaproponowanego dopuszczenia wymiany
istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Teren B2.U
Nieuwzględnione
Nieuwzględniona wzdłuż ul. Rolnej plan przewiduje
realizację uzupełniającej niskiej zabudowy usługowej o charakterze usług podstawowych lokalnych na
potrzeby mieszkańców okolicznych terenów. Ponadto takie przeznaczenie ustalono w ramach uzgodnień,
w tym w zakresie ochrony przed uciążliwościami
hałasowymi.
Cały obszar Cały obszar
planu tereny planu tereny
MN
MN
Nieuwzględnione
Określenie jakie działki mają być scalane w pierwszej kolejności nie leży w gestii planu.
§ 2 pkt. 24
szlachetnych
materiałach
elewacyjnych należy przez to
rozumieć czyste
Cały obszar
aluminium,
uwzględplanu tereny
miedź, stal
niona
MN
nierdzewną,
szkło, niebarwione drewno,
naturalny
kamień, cegłę
klinkierową.
§ 2 ust. 24
szlachetnych
Cały obszar
Niemateriałach
planu tereny
uwzględelewacyjnych MN
nione
należy przez to
rozumieć czyste
Uwzględniona poprzez korektę zapisów w § 2 pkt.
24
Nie przewiduje się wykreślenia cegły klinkierowej z
katalogu szlachetnych materiałach elewacyjnych.
224
Monika Paczkowska
Rafał Paczkowski
Elwira Korzeniewska
Małgorzta ZłotnickaKorzeniewska
Michał Korzeniewski
Adam Korzeniewski
Teresa SobiepanekSzczęsna
Patrycjusz Szczęsny
Grzegorz Sobiepanek
Józef Polak
Anna i Wojciech
Walendzik
Irena Polak
Małgorzata Weber
Ryszard Zawadzki
Łukasz Zawadzki
Małgorzata Pogródko
Halina bąk
Mieczysław Bąk
(Brak imienia)
Chryszczanowicz
Ewa Jachna
Marek Jachna
Wiesław Pietrzak
Jan Dliwko
Bożena Mamcarz
Artur Mamcarz
Alicja WawrowskaSulawska
Stanisław Sulowski
Maria Flonat
Michał Flont
Piotr Brożyna
Igor Płoski
Katarzyna Żaradowska
Wojciech żardowski
Dorota Żardowska
Marek Furczak
Barbara GrzywaczWojniak
Andrzej WojnikZofia
Grzywacz
Filip Wojniak
Iga Wojniak
Mirosława Tartanus
aluminium,
miedź, stal
nierdzewną,
szkło, niebarwione drewno,
naturalny
kamień, cegłę
klinkierową
§ 5 ust.1 pkt.1
lit b) zachowanie dotychczasowego charakteru kwartałów
zabudowy
położonych
pomiędzy
ulicami ul.
Puławską, al.
Wilanowską,
ul. Rolną i ul.
uwzględWałbrzyską
niona
oraz ul. Rolną,
al. Wilanowską,
ul. Dominikańską i ul. Wałbrzyską, jako
zabudowy
mieszkaniowej,
z zachowaniem
aktualnych
parametrów i
wskaźników tej
zabudowy.
10. Wyłączenie terenu z zapisu poprzez
ograniczenie obszaru ul. Kmicica zamiast ul.
Wałbrzyską.
Cały obszar
planu
11. Wnosimy o ograniczenie powierzchni
nośnika analogicznie do zapisów reklam ma
budynkach.
Cały obszar
planu
12. Dopisanie tytan - cynk
§ 9 pkt. 1
nakazuje się
stosowanie
systemu NCS
przy określaniu
Cały obszar kolorystyki
uwzględplanu
elewacji
nione
noworealizowa
nych,
rozbudowywan
ych lub
remontowanych
§7
Uwzględniona poprzez korektę zapisów w§ 5 ust.1
pkt.1 lit b)
Nieuwzględnione
Określone parametry zostały ustalone prawidłowo w
zależności od rodzaju przeznaczenia – funkcji na
terenie.
Zapisy planu nie zakazują wykonania dachów z
wnioskowanych materiałów.
225
Jerzy Tartanus
Jaosław Tartanus
Anna Nierada
Zygmunt Nierada
Paweł (nazwisko
nieczytelne)
Beata Bauman
Małgorzata SerwickaWalczak
Paweł Walczak
13. Wykreślenie „dachówki bitumiczne”
14. Dopisanie „miedź, tytan, cynk”
budynków,
przy czym
określanie
kolorów w
oparciu o w/w
system nie
dotyczy
materiałów
elewacyjnych w
kolorach dla
nich
naturalnych, w
szczególności
aluminium,
miedzi, stali
nierdzewnej,
nie barwionego
szkła, drewna,
betonu,
ceramiki;
§ 9 pkt. 4 w
przypadku
realizacji
dachów spadzistych należy
stosować
Cały obszar dachówki
planu
ceramiczne,
blachodachówki lub dachówki
bitumiczne w
odcieniach
czerwieni,
brązów i beży
§ 9 pkt. 4 w
przypadku
realizacji
dachów spadzistych należy
stosować
Cały obszar dachówki
uwzględplanu
ceramiczne,
nione
blachodachówki lub dachówki
bitumiczne w
odcieniach
czerwieni,
brązów i beży
Nieuwzględnione
Dachówka bitumiczna jest powszechnie stosowanym
materiałem pokryć dachów. Nie przewiduje się
rezygnacji z wnioskowanego materiału pokrycia
dachów.
Zapisy planu nie zakazują wykonania dachów z
wnioskowanych materiałów.
226
15. Dodanie podpunktu o obowiązku zachowania spójności materiału na całości budynku
w przypadku zabudowy bliźniaczej lub segmentowej.
Cały obszar
planu
§9
16. Dodanie punktu o „Docelowej wymianie
nawierzchni na drogach dojazdowych na
wodoprzepuszczalna (kostka), w celu poprawy wchłanialności gruntu i wegetacji roślin.
Cały obszar
planu
§ 14
17. Linie energetyczne muszą zostać wprowadzone pod ulice.
18. Linie telekomunikacyjne musza zostać
wprowadzone pod ulice.
§ 17 ust.7 pkt.
5 ustala się
budowę, rozbudowę, przebudowę sieci
elektroenergetycznej wyłączCały obszar
nie, jako kaplanu
blowej
pkt.6 dopuszcza
się skablowanie
istniejących
napowietrznych
linii elektroenergetycznych
§ 17 ust.8 pkt.1
lit a) ustala się
obsługę
teleCały obszar komunikacyjną:
planu
z sieci kablowej,
19. Dodanie punktu „Na terenach stanowiących przestrzenie publiczne wymienionych w
pkt.1 dopuszcza się umieszczanie tablic
informacyjnych o Patronach ulic, znanych
postaciach, które zamieszkiwały lub znacząco
wpływały na charakter osiedla i układu urbanistycznego.
Cały obszar
§ 14
planu
20. Uzupełnić zapis „….maksymalną szerokość frontu do 32.”
TerenyA1.U(MN),
A3.U(MN),
A5.U(MN),
A7.U(MN),
A15.U(MN),
B1.U(MN),
B2.U,
B5.U(MN),
Tereny
§ 20
A1.U(MN),
§ 22
A3.U(MN),
§ 24
A5.U(MN),
§ 26
A7.U(MN),
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez zapisy szczegółowe dla terenów mówiące o zasadach realizacji zabudowy bliźniaczej.
Częściowo nieuwzględniona nie przewiduje się
wprowadzenia proponowanych treści w zapisach § 9.
Określenie parametrów technicznych w przypadku
wymiany nawierzchni na drogach nie leży w gestii
ustaleń planu, przewidywane jest w projekcie technicznym a wykonywane przez zarządcę drogi.
uwzględnione
Uwzględnione w treści ustaleń planu w § 17
uwzględnione
Uwzględnione w treści ustaleń planu w § 17
uwzględniona
Uwzględnione w treści ustaleń planu w § 14 pkt 2
nieuwzględniona
Określony parametr szerokości frontu działki budowlanej został przyjęty prawidłowo. Został określony na
podstawie istniejących podziałów własnościowych.
227
21.naniesienie na mapę główną terenów stref
zieleni w kształcie prostokąta bez omijania
istniejącej zabudowy.
22. Przedłużenie obszary strefy zieleni na
ogrody działek 247,248. 250 z obrębu 10 404
23.Korekta parametru do 15 m.
24. Korekta parametru do 15 m
B7.U(MN) § 35
A15.U(MN),
§ 40
B1.U(MN),
§ 41
B2.U,
§ 44
B5.U(MN),
§ 46
B7.U(MN
Tereny
A4.MN
§ 32 A4.MN
A6.MN
§ 25 A6.MN
A8.MN
§ 27A8.MN
A11.MN
§ 30 A11.MN
A12.MN
§ 31A12.MN
A13.MN
§ 32 A13.MN
A14.MN
§ 33 A14.MN
B4.MN
§ 43 B4.MN
B6.MN
§ 45 B6.MN
B8.MN
§ 47 B8.MN
B9.MN
§ 48 B9.MN
B24.MN
§ 63 B24.MN
Oraz
Oraz
A9.U(MN)
§ 28 A9.U(MN)
i
i § 64
B25.MW(U)
B25.MW(U)
przy pomnikach przyrody.
Teren A12.
MN działki
247,248. 250 § 31 A12.MN
z obrębu
10 404
Tereny A10
MW , A17.
MW, A20.
MW
§ 55 B.16 MW
Ust.2 pkt. 5
ustala
się
Teren
maksymalną
B16.MW
wysokość
zabudowy 34 m, lecz nie
więcej niż 11
kondygnacji;
nieuwzględniona
Strefy zieleni zostały określone w sposób właściwy,
z uwzględnieniem w miarę możliwości istniejącej
zabudowy, którą należy zachować i terenów cennych
biologicznie które należy chronić w/w formą ochrony.
nieuwzględniona
Strefy zieleni zostały określone w sposób właściwy,
z uwzględnieniem w miarę możliwości istniejącej
zabudowy, którą należy zachować i terenów cennych
biologicznie które należy chronić w/w formą ochrony.
nieuwzględniona
Plan przewiduje zachowanie parametru wysokości
zabudowy jak dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
nieuwzględniona
Plan nie przewiduje likwidacji istniejącej zabudowy,
plan pozostawia je bez zmian, w tym przewiduje
parametry zabudowy zgodne z aktualnym stanem.
228
25. Należy wprowadzić zapis o maksymalnej
szerokości budynków dla działek o pow.
Około 450m. (11m frontu) ( z reguły bliźniaki) do 9m; około 800 m2 (22 m frontu)(domy
wolnostojące) do 16m.
26. Wnosimy o scalenie działek stanowiących
ogrody zgodnie z pierwotnym zamierzeniem
urbanistycznym.
27. Naniesienie na plan drogi dojazdowej
28. Zakaz budowy wielko powierzchniowych
garaży powyżej 50% powierzchni terenu i
więcej niż jeden poziom
29. Ograniczenie wysokości zabudowy do
12m.
30. Utrzymanie drogi lokalnej
10
.1
1689. 1.
20
11
Alina Osłowska
Maria Regulska
Bożena Przasnyska
Joanna Przasnyska
Cecylia Wędzicka
Barbara Trzaska
Maria Zawanowska
Irena Zawanowska
Joanna Zawanowska
Barbara Kacprzak
Dorota Żandarska
Katarzyna Zardowska
Igor Płoski
Teren B2U
§ 41 B2.U
Teren B2.U i
B4.MN
§ 41 B2.U
§ 43 B4.MN
nieuwzględniona
nieuwzględniona
nieuwzględniona
Teren B2U
Tereny A i B
Teren
A9.U(MN)
§ 28 A9.U(MN)
Ust.2 pkt 4
ustala się
maksymalną
wysokość
zabudowy 15m, lecz nie
więcej niż 4
kondygnacje
nadziemne
Teren
5.1.KD-L,
5.2.KD-L
(ul.Niedźwied
zia)
§ 147 i § 148
31. Oznaczenie większej liczby drzew dużych
i wartościowych
Tereny A i B
oraz C
1.Utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy na terenie obszarów A i B (MN i U(MN)
do 3,5 kondygnacji to jest 10,5m.
§ 2 ust.10
wysokości
zabudowynależy przez to
rozumieć
nieprzekraczalTereny A i B ny wymiar
pionowy
budynku,
mierzony od
poziomu terenu
przy najniżej
położonym
Określony parametry szerokości frontu działki
budowlanej zostały przyjęty prawidłowo. Został
określony na podstawie istniejących podziałów
własnościowych, występujących na poszczególnych
wydzielonych terenach.
W zapisach planu nie wskazuje się terenów do
scalenia i podziałów.
Plan przewiduje obsługę terenu poprzez ciąg pieszo
jezdny.
nieuwzględniona
Nie przewiduje się wprowadzenia zapisów ograniczającym budowy garaży wielopoziomowych w
proponowanej treści. Byłyby to parametry, które w
przypadku realizacji w/w garaży wykorzystywały
teren w sposób nieracjonalny i niefektywny.
nieuwzględniona
Proponowana parametry zabudowy są prawidłowe
wzdłuż ul. Puławskiej przewiduje się realizacje
zabudowy pierzejowej o charakterze reprezentacyjnym.
uwzględniona
Uwzgledniona w treści ustaleń planu.
uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę ilości drzew do
zachowania na terenie planu.
nieuwzględniona
plan przewiduje na większości terenów MN i U(MN)
wysokość zabudowy 12,0m, jest to charakterystyczna
wysokość zabudowy dla istniejącej zabudowy w tym
obszarze planu – Służewa Niskiego.
229
Wojciech Żandarowski
Marek (nazwisko
nieczytelne)
Włodzimierz Pichell
Krzysztof Nałęcki
Hubert Nałęcki
Jacek Kacprzak
Antoni Rybarczyk
Irena Rybarczyk
Maciej Pawlicki
Anna Sosin
Marek Szwejkowski
Hubert Szwejkowski
Teresa Szwejkowska
Adam Polak
Grażyna Pieterwas
Polak
Helena Pieterwas
Michał A. Kornatowski
Magdalena Kornatowska
Agnieszka Moore
Zygmunt Wiejtaszek
Marek Łapczyński
Zbigniew Łapczyński
Olga Taborowicz
Katarzyna Taborowicz
Agnieszka Górka
Jacek Górka
Jacek Motylewski
Andrzej Walczuk
Elżbieta Walczuk
Justyna Kizyn
Michał Kizyn
Joanna Wojciechowska
Maria Jankowska
Dominika Izdebska
Stefan Jankowski
Jerzy Sieradzki
Paweł Korzec
Janina Wyrzykowska
Arkadiusz Brzeziński
Jacek Bozek
wejściu do
budynku lub
jego części,
znajdującym się
na pierwszej
kondygnacji
nadziemnej
budynku, do
górnej powierzchni
najwyżej
położonego
stropu, łącznie
z grubością
izolacji cieplnej
i warstwy ją
osłaniającej,
bądź do najwyżej położonego
punktu stropodachu lub
konstrukcji
przekrycia
budynku
znajdującego
się bezpośrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt
ludzi;
2. Utrzymanie zieleni poprzez zdefiniowanie
powierzchni biologicznie czynnej (PBC) jako
gruntu rodzimego (dla Służewa Niskiego) 50
% PBC)
3. Utrzymanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako wiodącej na obszarach 1 i B w
tym umożliwienie mieszkańcom wzdłuż ulic
Rolnej i Wilanowskiej prawa do modernizowania rozbudowy i przebudowy swoich
domów z utrzymaniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
nieuwzględniona
Tereny A i B
uwzględniona
Tereny A i B
4. Rozbudowy skrzyżowania ul. Wałbrzyskiej z ul. Puławską w celu rozładowania
Teren 2.KD-Z
korka powstającego na wyjeździe z osiedla
i 4.1.KD-Z
poprzez dodanie pasa dla skręcających z
Wałbrzyskiej w prawo.
§ 143 – teren
2.KD-Z,
§ 145 – teren
4.1. KD-Z
nieuwzględniona
Zaproponowane wskaźniki PBC dla poszczególnych
terenów są zróżnicowane, każdy z terenów w stanie
istniejącym ma PBC na różnym poziomie a to jest
podstawą do określanie w/w wskaźnika
Uwzględniona poprzez dodanie dla terenów U(MN)
dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zapis:
„dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy” oraz utrzymanie funkcji jako
wiodącej mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny MN)
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
230
AndrzejRutkowski
Zofia SzczygłowskaJakubowskaOrzeł
Jerzy
Adam Linsenbatch
Anna Urbańczyk
Zbigniew Urbańczyk
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Daniela Piekarska
Katarzyna Burnat
Patryk Dziubiński
Helena Bałtruszko
Antoni Bałtruszko
Mariola Pawlak
Stanisław Pawlak
Bogdan Hyżewicz
Helena Hyżewicz
Barbara Gilewska
Grażyna Nowicka
Janina Nowicka
Katarzyna Kaniewska
Magdalena Figuska
Agnieszka Damentka
Kamil Figurski
Hanna SzymaniakGrzelak
Magdalena Grzelak
Leszek Słoniewski
Bożena Podgórska
Apolonia Słoniewska
Michał Choromański
Andrzej Stawiński
Beata Stawińska
Mariusz Szafraniec
Aleksander MachajekKarolina Stawińska
Cezary Szerenos
Maciej Prucnal
Paweł Panas
Sylwia Kobus
Andrzej Piwowarek
Anna Lasmanowicz
Michał Czajkoski
Jolanta Zdunek
Magdalena Zagórska
Izabela Etos
5. Założenie Skweru Służewieckiego na
terenie wzdłuż ulicy Rolnej od Niedźwiedziej
w kierunku Wilanowskiej
Teren B2.U
Nieuwzględnione
Nieuwzględniona wzdłuż ul. Rolnej plan przewiduje
realizację uzupełniającej niskiej zabudowy usługowej o charakterze usług podstawowych lokalnych na
potrzeby mieszkańców okolicznych terenów. Ponadto takie przeznaczenie ustalono w ramach uzgodnień
do planu, w tym w zakresie ochrony przed uciążliwościami hałasowymi.
231
Domink Zacharewicz
Katarzyna Czajkowska
Tomasz Kufera
Anna Uliwa
Łukasz Fabisiak
Barbara Wawrzyszczuk
Andrzej Nakietek
Anna Świątkowska
Anna Zacharewicz
Karol Durakiewicz
Agnieszka Kaszuba
Wojciech Kaszuba
Anna Kaszuba
Piotr Kos
Paweł Woźniak
Monika Kaszuba
Adam Głuszuk
Agnieszka Malinowska
Monika Orłowska
Maja Dąbrowska
Maja Dębrowska
Marisa Czarnocka
Waldemar Paczes
Paweł Oliwa
Małgorzata Kufera
Sylwia Domańska
Nina Obradorz
Joanna Kaszuba
Wojciech (nazwisko
nieczytelne)
Paula Korbecka
Monika Durka
Marta Syryjczyk
Dominika Rybak
Wioletta Przybyszewska
Ilona Gen
Katarzyna (nazwisko
nieczytelne)
Katarzyna Śróderska
Tomasz Matysiak
Natalia Krepcio
Jan Wójcik
Zofia Damięcka
Agnieszka Niewczas
232
Joanna Traczyk
Szymon Majchrzak
Karolina (nazwisko
nieczytelne)
Bogdan Jaroch
Sebastian Jaremsz
Grzegorz Adamek
Anna Jakubowska
Jolanta Jakubowska
Aleksandra LaziebaGadomska
Joanna Niesłuchowska
Edyta Rosłońska
Katarzyna Karpowicz
Przemysław Orłowski
Aldona Luterek
Anna Redel
Anna Majer
Małgorzata Szuba
Kamila Socińska
Piotr (nazwisko
nieczytelne)
Marta Rybak
Maciej Majer
Tomasz Majer
Julia Siekiera
Aneta Cieślak
Michał Patyk
Maksymilian (nazwisko nieczytelne)
Aleksandra Nowosad
Marcin Choczaj
Bogdan Szymański
Tobiasz (nazwisko
nieczytelne)
Joanna Wałachowska
Arkadiusz Stańczak
Magdalena Stańczak
Agnieszka Jasińska
Marcin Gocłowski
Mirosław Wacłowski
Ewa Klepacz
Małgorzata Kwiecień
Marta Stawarczyk
Adam Kojko
Magdalena Szymanek
Krystian Kopela
233
Piotr Remisz
Witold Domański
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Jacek Maciejewski
Joanna MaksymiukLipszyk
Aneta Wawrowska
Ewa Trzewikowska
Monika Kaczmarek
Eliza Mrozińska
Łukasz Krzyżanowski
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Michał Warecki
Katarzyna Lenart
Radosław Florczak
Marzena Kondecka
Monika Szkopek
Karol (nazwisko
nieczytelne)
Sebastian Musiał
Justyna Golarczyk
Marcin Koszyk
Anna Deltoff Koszyk
Małgorzta Witowska
Kamil Woźniak
Joanna Woźniak
Karol Witowski
Emilia Ostrowska
Ewa Ostrowska
Aneta Ostrowska
Marta Obrycka
Dagna Wierzbicka
Michalina ostrowska
Anna Miłosz
Magdalena Szlasa
Bogumiła Turek
Maksymilian Maj
Damian Czarniak
Dagna Jaroszewska
Paweł Tryc
Karolina Martyniuk
Małgorzata Brzezińska
Maciej Brzeziński
Oliwia Brzezińska
234
Kinga Grodzka
Olga (nazwisko
nieczytelne)
Piotr Wyrwicki
Magda Fenis
Małgorzata Begier
Sandra Kopec
Monika Pawlak
Jadwiga Kowalska
Wojciech Kowalski
Anna Żyłka
Małgorzata Sobieska
Aleksandra Naczulska
Magdalena Rzepka
Beata (nazwisko
nieczytelne)
Marta Mioduszewska
Marcin Zawadzki
Małgorzata Gruchalska
Monika Skłodowska
Karolina (nazwisko
nieczytelne)
Dagna Jaroszewska
Maciej Skóra
Mariusz Sieńko
Magdalena Celińska
Dariusz Dąbrowski
Piotr (nazwisko
nieczytelne)
Mateusz Skalski
Magdalena Anyszewska
Magdalena Matuszewska
Katarzyna Lachman
Małgorzata (nazwisko nieczytelne)
Piotr Niemczyk
Piotr Moderacki
Bartosz Król
Paweł Giertlej
Waldemar Wróblewski
Małgorzata Wróblewska
Monika Brzezińska
235
Karolina (nazwisko
nieczytelne)
Barbara Kropidłowska
Tomasz Hamerski
Anna BurgomajsterDąbrowska
Monika Olejniczak
Danuta Sent
Łukasz Urajewski
Maria Wójcik
Barbara (nazwisko
nieczytelne)
Aleksandra Szyjer
Jacek Dąbrowski
Beata (nazwisko
nieczytelne)
Karolina Zadara
Agata (nazwisko
nieczytelne)
Agnieszka Włodarczyk
Olga Wyszkowska
Małgorzata Nęcka
Marta Korzeniowska
Olga Dąbrowska
Magda Banasik
Agnieszka Wichrocka
Ewa Wolska Rzewuska
Maciej Klaś
Marcin Somech
Witold Libera
Anna Roman
Olga Łach
Jarosław Nędza
Magdalena Carczuk
Agnieszka Kozłowska
Joanna Madej
Ewa Oleksa
Tomasz Rymkiewicz
Szymon Szymański
Robert Głuskowski
Krzysztof Olejnik
Marcin Mizura
Anna Walenda
Maciej Rembieliński
236
Tomasz Nowak
Mariusz Bruchacki
Zbigniew Łada
Katarzyna Czajka
Anna Bińczycka
Aleksandra Kosik
Marcin Piasecki
Paulina Szadkowska
Wojciech Bromski
Tadeusz Szwebe
Ewa Łukawska
Piotr Pozdyga
Natalia Łukawska
Tomasz janbłóński
Tomasz Kmit
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Katarzyna Wolska
Krzysztof Petrykot
Patryk Czugała
Tomasz Daukszewicz
Piotr Ciepliński
Mariusz Cibiński
Norbert Mikołajczyk
Mateusz Jankowski
Magdalena Więckowska
Tomasz Chmielewski
Marek Tomaszewski
Łukasz Grzeszczuk
Michał Grosicki
Joanna RokoszewskaŁajko
Katarzyna Gradowska
Małgorzata Szerenus
Cezary Szerenus
Magda (nazwisko
nieczytelne)
Dominika Nowoszewska
Agnieszka Karpińska
Nina Żukowska
Alicja Marzyja
Kinga Grabowska
Joanna Siedlaczek
Jakub Waszczuk
Anna (nazwisko
237
nieczytelne)
Joanna Stieblicka
Anna Okusińska
Natalia Wąsicka
Tomasz Karolik
Joanna Serafińska
Dagmara Marsycka
Bartosz Szymeczko
Aleksandra Wdowczyk
Hubert Wojciechowski
Klaudia Brejecka
Małgorzata Kobas
Witold Studecki
Tomasz Gołębiewski
Aleksandra Wenecha
Marek Czerski
Elżbieta Różalska
Anna Geiżecka
Adrian Rozstrzębski
Zofia Górska
Grzegorz Stańczuk
Joanna Olewicka
Natalia Kaleta
Klaudia Klimkowska
Izabela Komosa
Elżbieta Hofmann
Patrycja (nazwisko
nieczytelne)
Adrianna Fajerska
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Michał (nazwisko
nieczytelne)
Katarzyna (nazwisko
nieczytelne)
Piotr Biernacki
Krystyna Jałocha
Jan Sobczyński
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Czesława SadraKilian
Adam Kilian
Lech Śliwonik
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
238
?Jolanta Makowska
Anastazja Sobierajska
Tomasz Gaj
Barbara Chruściel
Longina Rudzka
Andrzej Strzelecki
Anna Zagórska
Grażyna Matyszkiewicz
Jerzy Korycki
Marcel Jasiński
Hubert Syta
Joanna (nazwisko
nieczytelne)
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Małgorzata Kasprzyk
Martyna Kasprzyk
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Karolina Wilczewska
Barbara Domańska
Julita Wiśniewska
Paweł Głogowski
Lidia Jaźwińska
Grażyna Jędrzejczak
Dagmara Jędrzejczak
Agnieszka Chrobek
Krzysztof Chrobek
Małgorzata Draus
Magdelana Hermanowicz
B. Sabicka
Izabela Ciężkowska
Martyna Jakubowska
Tomasz Jakubowski
Wojciech Jedynasiak
Marek Zakrzewski
Andrzej Wojciechowski
Dariusz Poniewiarka
Krzysztof Sierański
Marek Czelej
Barbara Zakrzewska
Agnieszka Bukowska
Małgorzta Gierlińska
Zdzisław Paczkowski
239
Cecylia Szelągowska
Paweł Chachowski
Małgorzata Chachowska
Hubert Szczęsny
Katarzyna (nazwisko
nieczytelne)
Zofia Kubiak
Agnieszka ZajkTworkowska
Katarzyna Wacowska
Beata Szczucińska
Dorota Kolano
Barbara Wiśniewska
Małgorzata Perczyńska
Zofia Rustecka
Ewa (nazwisko
nieczytelne)
Aleksandra Górska
Jerzy Jachel
Paweł Czyżewski
Maciej Jakubczak
Szymon Jabrzyk
Irmina Rosiak
Marta Kunka
Monika Firlej
Martyna Żulczyk
Dorota Kuczara
Sylwia Wysłowska
Anna (nazwisko
nieczytelne)
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Justyna Gałązka
Joanna Żero
Natalia Górska
Zuzanna Włodarczyk
Paweł Wójtowicz
Mateusz Włodarczyk
Magdalena Czarnecka
Paulina Dziankowska
Małgorzata Wysocka
Magdalena Stec
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Joanna Gawin
240
Małgorzata Hamela
Aleksandra Olkowska
Martyna Mieleszczuk
Piotr Karnowski
Agnieszka Strołka
Justyna Skop
Anna Gajur
Bartosz Chrzanowski
Piotr Stępkowski
Radosław Zdunek
Kamil Szulc
Marcin Drozdowski
Urszula Tomkiewicz
Marcin Rudowski
Agnieszka Ostaszewska
Joanna Filipowicz
Wojciech Filipowicz
Hanna Zarzycka
Zuzanna Leszczyńska
Filip Zarzycki
Arkadiusz Pęcherczyk
Michał Milowicz
Adam Górka
Małgorzata Gilk
Katarzyna Walczuk
Irena Walczuk
Władysław Walczuk
Tomasz Frelikch
Marcin Gerc
Marcin Wojtyła
Maciej Macotkiewicz
Xenia Kruszewska
Adam Kruszewski
Edyta Jacyna
Aneta (nazwisko
nieczytelne)
Agnieszka (nazwisko
nieczytelne)
Maria Kruszewska
Roman (nazwisko
nieczytelne)
Anna Adamczuk
Grażyna Szatkowska
Marek Tarka
Małgorzata Tarka
Marek Adamczyk
241
Tomasz Szatkowski
Maciej Urliński
Ireneusz Schnitter
Anna Tabarowiocz
Patryk Walczak
Dorota LaCroin
Jarosław Bąk
Wanda Sulikowska
Mikołaj Lampert
Ewa Lampert
Marido Piatkowska
Katarzyna Piątkowa
Filipek
Wojciech Filipek
Irena Markowska
Iwona Bartoszuk
Agnieszka Lasota
Agnieszka Janić
Edyta Wysokińska
Aleksandra Zakrzewska
Barbara Murlik-Kelej
Dariusz (nazwisko
nieczytelne)
Krzysztof Sierański
Adam Zakrzewski
Magdelena Kubiś
Ewa Płatkowska
Aneta Szymańczyk
Aneta Żebrowska
Łukasz (nazwisko
nieczytelne)
Mazurczak Małgorzata
Marta Ławrynowicz
Aneta Dziedzic
Edyta BakiensztorGruda
Renata Mądra
Joanna Kamińska
Hanna Gocławska
Jerzy Andreas
Waldemar Niewiarowski
Beata Trzonkowska
Patryk Woźniak
Irena Ekonomiuk
Jan Nartowski
242
Marek Konczewski
Józef Warchoł
Wojciech (nazwisko
nieczytelne)
Jolanta Wiraszka
Sławomir Mojczyna
Ewa SierzpowskaŻuk
Bożena Smoczyńska
Aleksandra Jasińska
Anna Miniszewska
Iwona Kalińska
Iwona Konior
Danuta Nogaj
(Imię i nazwisko
nieczytelne)
Jan Michalak
Halina Dwojacha
Katarzyna Karaś
Aniela Tyszka
Jakub Żaczek
Małgorzata Górskas
Ewa Pastewniak
Aleksandra (nazwisko nieczytelne)
Tadeusz Sługocki
Agata Bochyńska
Aleksandra (nazwisko nieczytelne)
Joanna /grucha
Joanna Pawłowska
Anna Kotecka
Andrzej ( nazwisko
nieczytelne)
Dorota Rolka
Katarzyna Święcicka
Anna Miłoszewska
Iza Wilske
Aleksandra Mątwicka
Dariusz Klukowski
Marek Hojda
Maciej Malinowski
Katarzyna Wojnarowska
Agnieszka (nazwisko
nieczytelne)
Jarosław (nazwisko
nieczytelne)
243
Dariusz Przewoźniak
Weronika Wachowicz
Mariusz Kurkowski
Hanna Spalik
Krzysztof Jadzielski
Arkadiusz Knapkiewicz
Konrad Kubicki
Rafał Piekarski
Ewa Tkaczyk
Sławomir Szperliński
Waldemar Tkaczyk
Aldona WoźniakSzperlińska
Izabela (nazwisko
nieczytelne)
Zbigniew Wołosz
Zbigniew Ancuła
Urszula Wołosz
Małgorzata Sobieszczańska
Grzegorz Małek
Agnieszka Sylwanowicz
Katarzyna sokołowska
Sławomir Sokołowski
Barbara Pankowska
Teresa Szkoda
Marek Szkoda
Joanna Szkoda
Joanna Orzeł
Leszek Kędzia
Dorota Lipska
Małgorzata Wasilewska
Olga Brodzik
Dominika SzkodaNowicka
Jakub Nowicki
Józef Wójcik
Zofia Goss
Małgorzata Goss
Jan Goss
Jacek Goss
Ireneusz (nazwisko
nieczytelne)
244
Jan Lipiński
Tomasz Wójcik
Bolesław Wójcik
Jolanta Wójcik
Alina JachowskaTaracha
Kazimierz Jachowski
1690. 10. Górniak Krystyna
11.
20
11
r.
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
domów mieszkalnych i usługowych, a pozostawienia, po ponownym rozważeniu lokalizacji, parkingów wielopoziomowych;
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego
przez nie arbitralnie (rzekomego) wzrostu
wartości mieszkania;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
245
1691. 10. Dałek Karol
3. domaga się zmiany koncepcji czyniącej
ul. Noskowskiego główną arterią ruchu samochodowego we wschodniej części osiedla
po planowanym zamknięciu połączenia ul.
Bacha z ul. Wałbrzyską;
4. domaga się zaniechania budowy wysokich
budynków usługowych wzdłuż ul. Noskowskiego na miejscu istniejących parkingów;
Ul. Noskowskiego
12.KD-L -§ 156
Teren w
sąsiedztwie
ul. Noskowskiego
E22.U - § 133,
E23.KS(U) § 134
5. domaga się przeprowadzenia rzetelnej
analizy potrzeb parkingowych i możliwości
budowy parkingów wielopoziomowych;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzglę
dniona
6. żąda zorganizowania konsultacji społecznych odnośnie proponowanych inwestycji.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
11.
20
11
r.
Częściowo uwzględniona poprzez likwidacje zapisów umożliwiających realizacje parkingu wielopoziomowego na terenie E28.KS oraz obniżenie wysokości zabudowy dla terenu E22.U
Częściowo nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie możliwości realizacji zabudowy na terenie
E22.U, E23.KS(U) – garaży wielopoziomowych i
usług na potrzeby okolicznych mieszkańców.
Uwzględniona w procedurze planu w ramach uwarunkowań do planu, przeprowadzono analizy potrzeb
parkingowych na podstawie których wydzielono na
obszarze planu tereny gdzie można realizować
parkingi wielopoziomowe.
Uwzględniona poprzez wyłożenie projektu planu do
publicznego wglądy oraz przeprowadzenie dyskusji
publicznej, w trakcie wyłożenia, co zgodne jest z
procedurą dla sporządzania planów miejscowych.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1694. 10. Komuda Krystyna
Częściowo nieuwzględniona
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1693. 10. Komuda Robert
Droga 12.KD-L jest ważnym elementem układu dróg
publicznych na obszarze planu umożliwia właściwą
obsługę komunikacyjną dla obszaru planu w tym
rejonie.
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1692. 10. Siennicka Agata
Częściowo
uwzględniona
Nieuwzględniona
246
1695. 10. Popis Jadwiga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1696. 10. Popis Jerzy
11.
20
11
r.
1697. 10. Grudzińska Lidia
11.
20
11
r.
1698. 10. Bandurski Wojciech
11.
20
11
r.
1699. 10. Kubica Halina
11.
20
11
r.
1700. 10. Cofałka Agnieszka
11.
20
11
r.
1701. 10. Cofałka Aleksandra
11.
20
11
r.
1702. 10. Cofałka Teresa
11.
20
11
r.
247
1703. 10. Kułaga Zofia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1704. 10. Łupiński Zdzisław
11.
20
11
r.
1705. 10. Chojnacka Ewa
11.
20
11
r.
1706. 10. Chojnacki Marcin
11.
20
11
r.
1707. 10. Piasecki Jakub
11.
20
11
r.
1708. 10. Wrześniewska Dorota
11.
20
11
r.
1709. 10. Górniak Dorota
11.
20
11
r.
1710. 10. Łupińska Maria
11.
20
11
r.
248
1711. 10. Szałkowski Sławomir
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1712. 10. Kozera-Szałkowska
11. Anna
20
11
r.
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
domów mieszkalnych i usługowych, a pozostawienia, po ponownym rozważeniu lokalizacji, parkingów wielopoziomowych;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego
przez nie arbitralnie (rzekomego) wzrostu
wartości mieszkania;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
3. domaga się zmiany koncepcji czyniącej
ul. Noskowskiego główną arterią ruchu samochodowego we wschodniej części osiedla
po planowanym zamknięciu połączenia ul.
Bacha z ul. Wałbrzyską;
4. domaga się zaniechania budowy wysokich
budynków usługowych wzdłuż ul. Noskowskiego na miejscu istniejących parkingów;
Ul. Noskowskiego
12.KD-L -§ 156
Nieuwzględniona
Droga 12.KD-L jest ważnym elementem układu
dróg publicznych na obszarze planu umożliwia
właściwą obsługę komunikacyjną dla obszaru planu
w tym rejonie.
Teren w
sąsiedztwie
ul. Noskowskiego
E22.U - § 133,
E23.KS(U) § 134
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
5. domaga się przeprowadzenia rzetelnej
analizy potrzeb parkingowych i możliwości
budowy parkingów wielopoziomowych;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
6. żąda zorganizowania konsultacji społecznych odnośnie proponowanych inwestycji.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez likwidacje zapisów umożliwiających realizacje parkingu wielopoziomowego na terenie E28.KS oraz obniżenie wysokości zabudowy dla terenu E22.U
Częściowo nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie możliwości realizacji zabudowy na terenie
E22.U, E23.KS(U) – garaży wielopoziomowych i
usług na potrzeby okolicznych mieszkańców.
Uwzględniona w procedurze planu w ramach uwarunkowań do planu, przeprowadzono analizy potrzeb
parkingowych na podstawie których wydzielono na
obszarze planu tereny gdzie można realizować
parkingi wielopoziomowe.
Uwzględniona poprzez wyłożenie projektu planu do
publicznego wglądy oraz przeprowadzenie dyskusji
publicznej, w trakcie wyłożenia, co zgodne jest z
procedurą dla sporządzania planów miejscowych.
249
1713. 10. Krysiak Olga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1714. 10. Kukowska Irena
11.
20
11
r.
1715. 10. Kukowska Jolanta
11.
20
11
r.
1716. 10. Kukowski Piotr
11.
20
11
r.
1717. 10. Skarbek Klara
11.
20
11
r.
1718. 10. Komuda Adam
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1719. 10. Cofałka Jan
11.
20
11
r.
1720. 10. Królikowski Marek
11.
20
11
r.
250
1721. 10. Świątkiewicz-Zych
11. Hanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1722. 10. Biliński Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1726. 10. Świątkowska11. Trzeciak Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1727. 10. Trzeciak Andrzej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
20
11
r.
11.
20
11
r.
1723. 10. Bilińska Maria
11.
20
11
r.
1724. 10. Momot Halina
11.
20
11
r.
1725. 10. Momot Stanisław
11.
20
11
r.
20
11
r.
11.
20
11
r.
1728. 10. Mandziewski Tomasz
11.
20
11
r.
251
1729. 10. Mandziewska Jadwi11. ga
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
20
11
r.
1730. 10. Czartoszewski Jacek
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1731. 10. Czartoszewska Zofia
11.
20
11
r.
1732. 10. Bojańczyk Anna
11.
20
11
r.
1733. 10. Ostrowska Jolanta
11.
20
11
r.
1734. 10. Krzęczko Lilianna
11.
20
11
r.
1735. 10. Krzęczko Bogdan
11.
20
11
r.
1736. 10. Czartoszewska11. Retmaniak Ewa
20
11
r.
252
1737. 10. Sobczyk Jacek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1738. 10. Jóźwik Józef
11.
20
11
r.
1739. 10. Jóźwik Barbara
11.
20
11
r.
1740. 10. Kozera Adelajda
11.
20
11
r.
1741. 10. Worobiej Ryszard
11.
20
11
r.
1742. 10. Worobiej Jolanta
11.
20
11
r.
1743. 10. Kusztal Bogusława
11.
20
11
r.
1744. 10. Kusztal Mieczysław
11.
20
11
r.
253
1745. 10. Stein Mieczysława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1746. 10. Stein Jerzy
11.
20
11
r.
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
domów mieszkalnych i usługowych, a pozostawienia, po ponownym rozważeniu lokalizacji, parkingów wielopoziomowych;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
2.domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego
przez nie arbitralnie (rzekomego) wzrostu
wartości mieszkania;
3. domaga się zmiany koncepcji czyniącej
ul. Noskowskiego główną arterią ruchu samochodowego we wschodniej części osiedla
po planowanym zamknięciu połączenia ul.
Bacha z ul. Wałbrzyską;
4. domaga się zaniechania budowy wysokich
budynków usługowych wzdłuż ul. Noskowskiego na miejscu istniejących parkingów;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
Droga jest fragmentem ciągu dróg lokalnych zapewniających połączenia układu obsługującego obszaru
planu z układem dróg zbiorczych.
Ul. Noskowskiego
12.KD-L -§ 156
Nieuwzględniona
Droga 12.KD-L jest ważnym elementem układu dróg
publicznych na obszarze planu i umożliwia właściwą
obsługę komunikacyjną w tym rejonie.
Teren w
sąsiedztwie
ul. Noskowskiego
E22.U - § 133,
E23.KS(U) § 134
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez likwidacje zapisów umożliwiających realizacje parkingu wielopoziomowego na terenie E28.KS oraz obniżenie wysokości zabudowy dla terenu E22.U
Częściowo nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie możliwości realizacji zabudowy na terenie
E22.U, E23.KS(U) – garaży wielopoziomowych i
usług na potrzeby okolicznych mieszkańców.
5. domaga się przeprowadzenia rzetelnej
analizy potrzeb parkingowych i możliwości
budowy parkingów wielopoziomowych;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
6. żąda zorganizowania konsultacji społecznych odnośnie proponowanych inwestycji.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Uwzględniona w procedurze planu w ramach uwarunkowań do planu, przeprowadzono analizy potrzeb
parkingowych na podstawie których wydzielono na
obszarze planu tereny gdzie można realizować
parkingi wielopoziomowe.
Uwzględniona poprzez wyłożenie projektu planu do
publicznego wglądy oraz przeprowadzenie dyskusji
publicznej, w trakcie wyłożenia, co zgodne jest z
procedurą dla sporządzania planów miejscowych.
254
1747. 10. Balicka-Rudy Elżbie11. ta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1748. 10. Fundaliński Lech
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1753. 10. Kucharski Mieczy11. sław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1754. 10. Rudy Jerzy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
20
11
r.
11.
20
11
r.
1749. 10. Popielarczyk Dariusz
11.
20
11
r.
1750. 10. Sadowska Alicja
11.
20
11
r.
1751. 10. Szydłowski Miron
11.
20
11
r.
1752. 10. Kucharska Maria
11.
20
11
r.
20
11
r.
11.
20
11
r.
255
1755. 10. Wychowski Wiesław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1756. 10. Kusztal-Skrobska
11. Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1757. 10. Królikowska Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1758. 10. Smardzewska-Lasota
11. Renata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1759. 10. Lasota Maciej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
20
11
r.
11.
20
11
r.
20
11
r.
11.
20
11
r.
1760. 10. Tenderenda Bożena
11.
20
11
r.
1761. 10. Tenderenda Czesław
11.
20
11
r.
1762. 10. Bukowska Danuta
11.
20
11
r.
256
1763. 10. Fundalińska Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
11.
20
11
r.
1764. 10. Sobczyk Ewa
11.
20
11
r.
1765. 10. Karaś Elżbieta
11.
20
11
r.
1766. 10. Czajewska Joanna
11.
20
11
r.
1767. 10. Paczkowski Dariusz
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1768. 03. Cendrowski Henryk
11.
20
11
1769. 03. Cendrowska Jolanta
11.
20
11
1770. 17. Kornuta Tomasz
11.
20
11
r.
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
budynków;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
257
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
258
3. domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy dla
terenów:
D8.U – LAND, D23.U – parking przy Batuty,
D27.U – parking przy Batuty i Bacha,
D24.MW – sklep Marcpol, D21.UO – hydrofornia między Batuty7, 7A, 7D i 7C, E1.U –
parking przy Wałbrzyskiej, E3.MW(U)zejście do metra i parking przy Sonaty,
E4.MW(U) – zielona oaza z drzewami przy
Sonaty/ Bacha, E8.MW, E9.KS(U) – parking
przy ul. Wróbla/ ul. Mozarta, E28.KS – parking wzdłuż ul. Noskowskiego, E23.KS(U) –
parking wzdłuż ul. Noskowskiego, E22.U –
parking wzdłuż ul. Noskowskiego, E21.KS –
parking wzdłuż ul. Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) – sklep Mokpol,
McDonald, parking między ul. Puławską i ul.
Bacha, D16.UO – boisko przy ul. Bacha;
D8.U - § 92
D23.U - § 107
D27.U - § 111
D24.MW § 108
D21.UO - § 105
E1.MW(U) § 112
E3.MW(U) § 114
E4.U - § 115
E8.MW - §119,
E9.KS(U) § 120
E28.KS - § 139
E23.KS(U) § 134
E22.U - § 133
19/14, 19/18, E21.KS - § 132
19/15, 22,
D1.MW(U) 24/30 obręb § 85,
10415
D2.KS(U) dz. ew. nr 14 § 86
obręb 10415 D16.UO - § 100
dz. ew. nr
1/16 obręb
10416
dz. ew. nr
1/15 obręb
10416
dz. ew. nr
1/14 obręb
10416
dz. ew. nr
1/13 obręb
10416
dz. ew. nr
1/4, 1/3, 23/1
24/3, 34, 2/1,
2/2, 2/3
obręb 10414
dz. ew. nr
3/16 obręb
10414
4. domaga się wprowadzenia zapisu zabrania- ul. Batuty
24.KD-D jącego obsługi komunikacyjnej od drogi
i ul. Sonaty
§ 175,
24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty;
25.KD-D § 176
dz. ew. nr 33,
26/2, 16/1
obręb 10414
dz. ew. nr 16/3
obręb 10414
dz. ew. nr 16/5
obręb 10414
dz. ew. nr 3/12
obręb 10414
dz. ew. nr 3/11
i 3/26 obręb
10414
dz. ew. nr
19/9, 24/1, 2
obręb 10415
dz. ew. nr
24/2, 19/12,
24/28 obręb
10415
dz. ew. nr
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona dla terenu E28.KS dla
którego rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą zgodnie
z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze
reprezentacyjnym, przy zachowaniu istniejącej
zieleni poprzez określenie PBC dla każdego z terenów oraz plan przewiduje uwzględnienie podstawowych parametrów zabudowy określonych w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
Nieuwzględniona
Drogi 24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty
są ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
259
5. domaga się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego- ciągów pieszojezdnych;
6. domaga się umieszczenia zapisu pozwalającego:
a) na skręt z ul. Batuty w ul. Wałbrzyską
w lewo i w prawo,
b) na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul. Batuty
z obu kierunków,
c) pozostawienie skrzyżowania ul. Bacha
(31.KD-D) z ul. Wałbrzyską,
d) umożliwienie skrętu z ul. Bacha
(23.KD-D) w lewo w ul. Wałbrzyską;
7. dla terenu 4.2.KD-Z domaga się zapisu
nakazującego zasłonięcie al. KEN tunelem na
odcinku długości około 360 m – od progu
wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia
ze stacji metra Służew;
8. dla terenu A16.MW(U) – bazarek domaga
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy;
9. dla terenu B16.U – północno-wschodnie
wyjście ze stacji metra domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania
nowej zabudowy;
10. w obrębie 10416 domaga się podzielenia
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
1771. 17. Kornuta-Obłoza
11. Grażyna
20
11
r.
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
budynków;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidacje wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu
Nieuwzględ
niona
ul. Batuty, ul. 24.KD-D Wałbrzyska
§ 175,
2.KD-Z - § 143
ul. Wałbrzy- 2.KD-Z - § 143,
Nieska, ul.
24.KD-D uwzględBatuty
§ 175
niona
ul. Bacha, ul. 31.KD-D UwzględWałbrzyska
§ 182,
niona
2.KD-Z - § 143
ul. Bacha, ul. 23.KD-D NieWałbrzyska
§ 174, 2.KD-Z uwzględ
§ 143
niona
al. KEN
4.2.KD-Z Nie§ 146
uwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazując realizacji tego typu
rozwiązania.
Teren bazar- A16.MW(U) ku róg ul.
§ 35
Puławskiej
i ul. Wałbrzyskiej
północnoB15.U - § 54
wschodnie
wyjście ze
stacji metra
Nieuwzględniona
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Nieuwzględniona
dz. ew. nr 17,
16, 1/25, 1/19
i 1/22
obręb 10416
Cały obszar
planu
E24.MW - § 135, E22.U § 133
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
Procedura podziału i przyłaczenia działek nie leży w
gestii ustaleń planu.
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
260
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
261
3. domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy dla
terenów:
D8.U – LAND, D23.U – parking przy
Batuty, D27.U – parking przy Batuty i
Bacha, D24.MW – sklep Marcpol,
D21.UO – hydrofornia między Batuty7,
7A, 7D i 7C, E1.U – parking przy Wałbrzyskiej, E3.MW(U)- zejście do metra
i parking przy Sonaty, E4.MW(U) – zielona oaza z drzewami przy Sonaty/ Bacha, E8.MW, E9.KS(U) – parking przy
ul. Wróbla/ ul. Mozarta, E28.KS – parking wzdłuż ul. Noskowskiego,
E23.KS(U) – parking wzdłuż ul. Noskowskiego, E22.U – parking wzdłuż ul.
Noskowskiego, E21.KS – parking
wzdłuż ul. Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) – sklep
Mokpol, McDonald, parking między ul.
Puławską i ul. Bacha, D16.UO – boisko
przy ul. Bacha;
D8.U - § 92
D23.U - § 107
D27.U - § 111
D24.MW § 108
D21.UO - § 105
E1.MW(U) § 112
E3.MW(U) § 114
E4.U - § 115
E8.MW - §119,
E9.KS(U) § 120
E28.KS - § 139
E23.KS(U) § 134
E22.U - § 133
19/14, 19/18, E21.KS - § 132
19/15, 22,
D1.MW(U) 24/30 obręb § 85,
10415
D2.KS(U) dz. ew. nr 14 § 86
obręb 10415 D16.UO - § 100
dz. ew. nr
1/16 obręb
10416
dz. ew. nr
1/15 obręb
10416
dz. ew. nr
1/14 obręb
10416
dz. ew. nr
1/13 obręb
10416
dz. ew. nr
1/4, 1/3, 23/1
24/3, 34, 2/1,
2/2, 2/3
obręb 10414
dz. ew. nr
3/16 obręb
10414
4. domaga się wprowadzenia zapisu zabrania- ul. Batuty
24.KD-D jącego obsługi komunikacyjnej od drogi
i ul. Sonaty
§ 175,
24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty;
25.KD-D § 176
dz. ew. nr 33,
26/2, 16/1
obręb 10414
dz. ew. nr 16/3
obręb 10414
dz. ew. nr 16/5
obręb 10414
dz. ew. nr 3/12
obręb 10414
dz. ew. nr 3/11
i 3/26 obręb
10414
dz. ew. nr
19/9, 24/1, 2
obręb 10415
dz. ew. nr
24/2, 19/12,
24/28 obręb
10415
dz. ew. nr
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona dla terenu E28.KS dla
którego rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą zgodnie
z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze
reprezentacyjnym, przy zachowaniu istniejącej
zieleni poprzez określenie PBC dla każdego z terenów oraz plan przewiduje uwzględnienie podstawowych parametrów zabudowy określonych w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
Nieuwzględniona
drogi 24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty
są ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
262
5. domaga się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego- ciągów pieszojezdnych;
6. domaga się umieszczenia zapisu pozwalającego:
a) na skręt z ul. Batuty w ul. Wałbrzyską
w lewo i w prawo,
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidacje wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
ul. Batuty, ul. 24.KD-D Wałbrzyska
§ 175,
2.KD-Z - § 143
b) na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul. Batuty
ul. Wałbrzy- 2.KD-Z - § 143,
Niez obu kierunków,
ska, ul.
24.KD-D uwzględBatuty
§ 175
niona
c) pozostawienie skrzyżowania ul. Bacha
ul. Bacha, ul. 31.KD-D Uwzględ(31.KD-D) z ul. Wałbrzyską,
Wałbrzyska
§ 182,
niona
2.KD-Z - § 143
d) umożliwienie skrętu z ul. Bacha (23.KD- ul. Bacha, ul. 23.KD-D NieD) w lewo w ul. Wałbrzyską;
Wałbrzyska
§ 174, 2.KD-Z uwzględ§ 143
niona
7. dla terenu 4.2.KD-Z domaga się zapisu
al. KEN
4.2.KD-Z Nienakazującego zasłonięcie al. KEN tunelem na
§ 146
uwzględodcinku długości około 360 m – od progu
niona
wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia
ze stacji metra Służew;
8. dla terenu A16.MW(U) – bazarek domaga Teren bazar- A16.MW(U) Niesię wprowadzenia zapisu zabraniającego
ku róg ul.
§ 35
uwzględrealizowania nowej zabudowy;
Puławskiej
niona
i ul. Wałbrzyskiej
9. dla terenu B16.U – północno-wschodnie
północnoB15.U - § 54
Niewyjście ze stacji metra domaga się wprowawschodnie
uwzględdzenia zapisu zabraniającego realizowania
wyjście ze
niona
nowej zabudowy;
stacji metra
10. w obrębie 10416 domaga się podzielenia
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
1772. 17. Jędrychowski Jerzy
11.
20
11
r.
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
budynków;
dz. ew. nr 17,
16, 1/25, 1/19
i 1/22
obręb 10416
Cały obszar
planu
E24.MW - § 135, E22.U § 133
Nieuwzględniona
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazując realizacji tego typu
rozwiązania.
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału i przyłaczenia działek nie leży w
gestii ustaleń planu.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
263
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
264
3. domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy dla
terenów:
D8.U – LAND, D23.U – parking przy
Batuty, D27.U – parking przy Batuty i
Bacha, D24.MW – sklep Marcpol,
D21.UO – hydrofornia między Batuty7,
7A, 7D i 7C, E1.U – parking przy Wałbrzyskiej, E3.MW(U)- zejście do metra
i parking przy Sonaty, E4.MW(U) – zielona oaza z drzewami przy Sonaty/ Bacha, E8.MW, E9.KS(U) – parking przy
ul. Wróbla/ ul. Mozarta, E28.KS – parking wzdłuż ul. Noskowskiego,
E23.KS(U) – parking wzdłuż ul. Noskowskiego, E22.U – parking wzdłuż ul.
Noskowskiego, E21.KS – parking
wzdłuż ul. Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) – sklep
Mokpol, McDonald, parking między ul.
Puławską i ul. Bacha, D16.UO – boisko
przy ul. Bacha;
D8.U - § 92
D23.U - § 107
D27.U - § 111
D24.MW § 108
D21.UO - § 105
E1.MW(U) § 112
E3.MW(U) § 114
E4.U - § 115
E8.MW - §119,
E9.KS(U) § 120
E28.KS - § 139
E23.KS(U) § 134
E22.U - § 133
19/14, 19/18, E21.KS - § 132
19/15, 22,
D1.MW(U) 24/30 obręb § 85,
10415
D2.KS(U) dz. ew. nr 14 § 86
obręb 10415 D16.UO - § 100
dz. ew. nr
1/16 obręb
10416
dz. ew. nr
1/15 obręb
10416
dz. ew. nr
1/14 obręb
10416
dz. ew. nr
1/13 obręb
10416
dz. ew. nr
1/4, 1/3, 23/1
24/3, 34, 2/1,
2/2, 2/3
obręb 10414
dz. ew. nr
3/16 obręb
10414
4. domaga się wprowadzenia zapisu zabrania- ul. Batuty
24.KD-D jącego obsługi komunikacyjnej od drogi
i ul. Sonaty
§ 175,
24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty;
25.KD-D § 176
dz. ew. nr 33,
26/2, 16/1
obręb 10414
dz. ew. nr 16/3
obręb 10414
dz. ew. nr 16/5
obręb 10414
dz. ew. nr 3/12
obręb 10414
dz. ew. nr 3/11
i 3/26 obręb
10414
dz. ew. nr
19/9, 24/1, 2
obręb 10415
dz. ew. nr
24/2, 19/12,
24/28 obręb
10415
dz. ew. nr
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona dla terenu E28.KS dla
którego rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą zgodnie
z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze
reprezentacyjnym, przy zachowaniu istniejącej
zieleni poprzez określenie PBC dla każdego z terenów oraz plan przewiduje uwzględnienie podstawowych parametrów zabudowy określonych w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
Nieuwzględniona
drogi 24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty
są ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
265
5. domaga się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego- ciągów pieszojezdnych;
6. domaga się umieszczenia zapisu pozwalającego:
a) na skręt z ul. Batuty w ul. Wałbrzyską
w lewo i w prawo,
b) na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul. Batuty
z obu kierunków,
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidacje wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieul. Batuty, ul. 24.KD-D uwzględWałbrzyska
§ 175,
niona
2.KD-Z - § 143
ul. Wałbrzy- 2.KD-Z - § 143,
Nieska, ul.
24.KD-D uwzględBatuty
§ 175
niona
c) pozostawienie skrzyżowania ul. Bacha
ul. Bacha, ul. 31.KD-D Uwzględ(31.KD-D) z ul. Wałbrzyską,
Wałbrzyska
§ 182,
niona
2.KD-Z - § 143
d) umożliwienie skrętu z ul. Bacha (23.KD- ul. Bacha, ul. 23.KD-D NieD) w lewo w ul. Wałbrzyską;
Wałbrzyska
§ 174, 2.KD-Z uwzględ§ 143
niona
7. dla terenu 4.2.KD-Z domaga się zapisu
al. KEN
4.2.KD-Z Nienakazującego zasłonięcie al. KEN tunelem na
§ 146
uwzględodcinku długości około 360 m – od progu
niona
wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia
ze stacji metra Służew;
8. dla terenu A16.MW(U) – bazarek domaga Teren bazar- A16.MW(U) Niesię wprowadzenia zapisu zabraniającego
ku róg ul.
§ 35
uwzględrealizowania nowej zabudowy;
Puławskiej
niona
i ul. Wałbrzyskiej
9. dla terenu B16.U – północno-wschodnie
północnoB15.U - § 54
Niewyjście ze stacji metra domaga się wprowawschodnie
uwzględdzenia zapisu zabraniającego realizowania
wyjście ze
niona
nowej zabudowy;
stacji metra
10. w obrębie 10416 domaga się podzielenia
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
1773. 10. Witold Czajewski
11.
20
11
11. dla terenu D8.U domagam się umieszczenie zapisu nakazującego zachowanie i udostępnienie prostopadłych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Batuty 24.KD-D
1.Apeluję o przeprowadzenie konsultacji
społecznych, które pozwolą na uzyskanie
informacji o tym czego naprawdę potrzebują
mieszkańcy
dz. ew. nr 17,
16, 1/25, 1/19
i 1/22
obręb 10416
24.KD-D
(ul. Batuty)
E24.MW - § 135, E22.U § 133
Nieuwzględniona
24.KD-D
§ 175
Nieuwzględniona
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazując realizacji tego typu
rozwiązania.
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału i przyłączenia działek nie leży w
gestii ustaleń planu.
Organizacja ruchu tzn udostępnienie prostopadłych
miejsc parkingowych wzdłuż ul. Batuty 24.KD-D nie
leży w gestii ustaleń planu. Sposób udostępnienia
miejsc parkingowych zależy od zarządcy terenu.
Uwzględniona poprzez wyłożenie projektu planu do
publicznego wglądy oraz przeprowadzenie dyskusji
publicznej, w trakcie wyłożenia, co zgodne jest z
procedurą dla sporządzania planów miejscowych.
266
1774. 14. Cendrowska Magda11. lena
20
11
r.
2. Apeluję o przemyślane zaprojektowanie
parkingów wielopoziomowych.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzglę
dniona
3.Domagam się nie planowanie nowych
inwestycji na terenie osiedla Służew nad
Dolinką.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
4.Protestuje przeciwko zapisowi dotyczącemu wskaźnika miejsc parkingowych dla
terenów U i MW(U).
Tereny
MW(U) i U
Zgłasza następujące uwagi:
1. Żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
domów mieszkalnych i usługowych, a pozostawienia, po ponownym rozważeniu lokalizacji, parkingów wielopoziomowych;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego
przez nie arbitralnie (rzekomego) wzrostu
wartości mieszkania;
3. domaga się zmiany koncepcji czyniącej
ul. Noskowskiego główną arterią ruchu samochodowego we wschodniej części osiedla
po planowanym zamknięciu połączenia ul.
Bacha z ul. Wałbrzyską;
4. domaga się zaniechania budowy wysokich
budynków usługowych wzdłuż ul. Noskowskiego na miejscu istniejących parkingów;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ul. Noskowskiego
12.KD-L -§ 156
Nieuwzględniona
Teren w
sąsiedztwie
ul. Noskowskiego
E22.U - § 133,
E23.KS(U) § 134
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Uwzględniona w procedurze planu w ramach uwarunkowań do planu, przeprowadzono analizy potrzeb parkingowych na podstawie których wydzielono na obszarze planu tereny gdzie można realizować parkingi wielopoziomowe.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Protest nie jest konkretna uwagą do ustaleń planu,
ponadto wskaźniki parkingowe są określone właściwie i są zgodne z ustaleniami Studium warszawy, w
tym zakresie.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Droga 12.KD-L jest ważnym elementem układu dróg
publicznych na obszarze planu umożliwia właściwą
obsługę komunikacyjną dla obszaru planu w tym
rejonie.
Częściowo uwzględniona poprzez likwidacje zapisów umożliwiających realizacje parkingu wielopoziomowego na terenie E28.KS oraz obniżenie wysokości zabudowy dla terenu E22.U
Częściowo nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie możliwości realizacji zabudowy na terenie
E22.U, E23.KS(U) – garaży wielopoziomowych i
usług na potrzeby okolicznych mieszkańców.
267
1775. 14. Pawłowski Józef
5. domaga się przeprowadzenia rzetelnej
analizy potrzeb parkingowych i możliwości
budowy parkingów wielopoziomowych;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
6. żąda zorganizowania konsultacji społecznych odnośnie proponowanych inwestycji.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
11.
20
11
r.
1776. 14. Cendrowski Henryk
11.
20
11
r.
1777. 14. Cendrowska Jolanta
11.
20
11
r.
1778. 10. Jelonkiewicz Miro11. sław
20
11
r.
Uwzględniona w procedurze planu w ramach uwarunkowań do planu, przeprowadzono analizy potrzeb
parkingowych na podstawie których wydzielono na
obszarze planu tereny gdzie można realizować
parkingi wielopoziomowe.
Uwzględniona poprzez wyłożenie projektu planu do
publicznego wglądy oraz przeprowadzenie dyskusji
publicznej, w trakcie wyłożenia, co zgodne jest z
procedurą dla sporządzania planów miejscowych.
Jak wyżej
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
domów mieszkalnych i biurowców;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego
przez nie arbitralnie (rzekomego) wzrostu
wartości mieszkania wynikającego
z zatwierdzenia planu;
3. domaga się zmiany koncepcji czyniącej
z ul. Sonaty arterię ruchu samochodowego
między wnętrzem centralnej części osiedla i
Aleją KEN;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
ul. Sonaty
10.KD-L § 154,
25.KD-D § 176
Nieuwzględniona
Odcinek ul.Sonaty, oznaczony w projekcie planu
symbolem 11.KD-L, stanowi jeden z elementów
wyznaczonego układu ulic publicznych dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej obszaru
objętego planem.
268
1779. 14. Czyżewski Zbigniew
4. domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego zabudowania istniejącego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6
(działka E3). Planowany na jego miejscu
parking wielopoziomowy można usytuować
na przeznaczonej w planie do zabudowy
mieszkaniowej działce E1 (na miejscu obecnego parkingu nadziemnego wzdłuż budynku
szkoły 46 naprzeciw Landu).
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Teren po
wschodniej
stronie
al. KEN
w rejonie
wyjść ze
stacji metra
Służew
E3.MW(U) § 114,
E1.MW(U) § 112
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1780. 14. Śpiewak Zygmunt
11.
20
11
r.
1781. 14. Borkowska Elżbieta
11.
20
11
r.
1782. 09. Wydra Stanisław
11.
20
11
r.
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
domów mieszkalnych i biurowców;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego
przez nie arbitralnie (rzekomego) wzrostu
wartości mieszkania wynikającego
z zatwierdzenia planu;
3. domaga się zmiany koncepcji czyniącej
z ul. Sonaty arterię ruchu samochodowego
między wnętrzem centralnej części osiedla i
Aleją KEN;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
ul. Sonaty
10.KD-L § 154,
25.KD-D § 176
Nieuwzględniona
Odcinek ul.Sonaty, oznaczony w projekcie planu
symbolem 11.KD-L, stanowi jeden z elementów
wyznaczonego układu ulic publicznych dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej obszaru
objętego planem.
269
4. domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego zabudowania istniejącego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6. Planowany na jego miejscu parking wielopoziomowy można usytuować na przeznaczonej w
planie do zabudowy mieszkaniowej działce
E1 (na miejscu obecnego parkingu nadziemnego wzdłuż budynku szkoły 46 naprzeciw
Landu);
5. domaga się nie zabudowywania istniejących parkingów naziemnych E22 i E28
wzdłuż ul. Noskowskiego.
1783. 09. Filipek Stefan
Teren po
wschodniej
stronie
al. KEN
w rejonie
wyjść ze
stacji metra
Służew
E3.MW(U) § 114,
E1.MW(U) § 112
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Rejon ul.
Noskowskiego
E22.U § 133,
CzęścioE28.KS - § 139 wo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona dla terenu E28.KS dla
którego rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą zgodnie
z przepisami odrębnymi oraz realizacje usług na
potrzeby lokalnych mieszkańców.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
11.
20
11
r.
1784. 09. Święcka Maja
11.
20
11
r.
1785. 09. Seger Dariusz
11.
20
11
r.
1786. 09. Milewski Jerzy
11.
20
11
r.
1787. 09. Ewa Rymkiewicz
11.
20
11
r.
270
1788. 09. Seger Dariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
11.
20
11
r.
1789. 09. Rajtarczuk Wiktoria
11.
20
11
r.
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
budynków;
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Jak
wyżej
271
3. domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy dla
terenów:
D8.U – LAND, D23.U – parking przy
Batuty, D27.U – parking przy Batuty i
Bacha, D24.MW – sklep Marcpol,
D21.UO – hydrofornia między Batuty7,
7A, 7D i 7C, E1.U – parking przy Wałbrzyskiej, E3.MW(U)- zejście do metra
i parking przy Sonaty, E4.MW(U) – zielona oaza z drzewami przy Sonaty/ Bacha, E8.MW, E9.KS(U) – parking przy
ul. Wróbla/ ul. Mozarta, E28.KS – parking wzdłuż ul. Noskowskiego,
E23.KS(U) – parking wzdłuż ul. Noskowskiego, E22.U – parking wzdłuż ul.
Noskowskiego, E21.KS – parking
wzdłuż ul. Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) – sklep
Mokpol, McDonald, parking między ul.
Puławską i ul. Bacha, D16.UO – boisko
przy ul. Bacha;
D8.U - § 92
D23.U - § 107
D27.U - § 111
D24.MW § 108
D21.UO - § 105
E1.MW(U) § 112
E3.MW(U) § 114
E4.U - § 115
E8.MW - §119,
E9.KS(U) § 120
E28.KS - § 139
E23.KS(U) § 134
E22.U - § 133
19/14, 19/18, E21.KS - § 132
19/15, 22,
D1.MW(U) 24/30 obręb § 85,
10415
D2.KS(U) dz. ew. nr 14 § 86
obręb 10415 D16.UO - § 100
dz. ew. nr
1/16 obręb
10416
dz. ew. nr
1/15 obręb
10416
dz. ew. nr
1/14 obręb
10416
dz. ew. nr
1/13 obręb
10416
dz. ew. nr
1/4, 1/3, 23/1
24/3, 34, 2/1,
2/2, 2/3
obręb 10414
dz. ew. nr
3/16 obręb
10414
4. domaga się wprowadzenia zapisu zabrania- ul. Batuty
24.KD-D jącego obsługi komunikacyjnej od drogi
i ul. Sonaty
§ 175,
24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty;
25.KD-D § 176
dz. ew. nr 33,
26/2, 16/1
obręb 10414
dz. ew. nr 16/3
obręb 10414
dz. ew. nr 16/5
obręb 10414
dz. ew. nr 3/12
obręb 10414
dz. ew. nr 3/11
i 3/26 obręb
10414
dz. ew. nr
19/9, 24/1, 2
obręb 10415
dz. ew. nr
24/2, 19/12,
24/28 obręb
10415
dz. ew. nr
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona dla terenu E28.KS dla
którego rezygnuje się z budowy garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą zgodnie
z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze
reprezentacyjnym, przy zachowaniu istniejącej
zieleni poprzez określenie PBC dla każdego z terenów oraz plan przewiduje uwzględnienie podstawowych parametrów zabudowy określonych w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
Nieuwzględniona
Drogi 24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty
są ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
272
5. Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego , ciągów pieszojezdnych.
6. domaga się umieszczenia zapisu pozwalającego:
e) na skręt z ul. Batuty w ul. Wałbrzyską
w lewo i w prawo,
f) na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul. Batuty
z obu kierunków,
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidacje wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nie24.KD-D uwzględul. Batuty, ul. § 175,
niona
Wałbrzyska
2.KD-Z - § 143
ul. Wałbrzy- 2.KD-Z - § 143,
Nieska, ul.
24.KD-D uwzględBatuty
§ 175
niona
g) pozostawienie skrzyżowania ul. Bacha
ul. Bacha, ul. 31.KD-D Uwzględ(31.KD-D) z ul. Wałbrzyską,
Wałbrzyska
§ 182,
niona
2.KD-Z - § 143
h) umożliwienie skrętu z ul. Bacha (23.KD- ul. Bacha, ul. 23.KD-D NieD) w lewo w ul. Wałbrzyską;
Wałbrzyska
§ 174, 2.KD-Z uwzględ§ 143
niona
7. Dla terenu 4.2.KD-Z al. KEN domagam się 4.2.KD-Z
§ 146
Niezapisu nakazującego zasłonięcie Al. KEN
(Al. KEN)
4.2.KD-Z
uwzględtunelem na odcinku od progu wiaduktu w
niona
kierunku północnym do wyjścia ze stacji
metra Służew.
8. Dla terenu A16.MW(U) – bazarek domaA16.MW(U) § 35
Niegam się wprowadzenia zapisu zabraniającego
A16.MW(U)
uwzględrealizowania nowej zabudowy.
niona
9.Dla terenu B16.U domagam się wprowaB16.U
§ 35
Niedzenia zapisu zabraniającego realizowania
B16.U
uwzględnowej zabudowy
niona
10.W obrębie 10416 domagam się podzielenia działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich
poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22
1790. 09. Żebrowski Cezary
11.
20
11
r.
Zgłasza następujące uwagi:
1.żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
domów mieszkalnych i biurowców;
E22.MW
§ 133
dz. ew. nr 17, E22.MW
16, 1/25
z obrębu
10416
Cały obszar
Cały obszar
planu
planu
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazując realizacji tego typu
rozwiązania.
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Procedura podziału i przyłączenia działek nie leży w
gestii ustaleń planu.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
273
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego
przez nie arbitralnie (rzekomego) wzrostu
wartości mieszkania wynikającego
z zatwierdzenia planu;
3. domaga się zmiany koncepcji czyniącej
z ul. Sonaty arterię ruchu samochodowego
między wnętrzem centralnej części osiedla i
Aleją KEN;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
ul. Sonaty
10.KD-L § 154,
25.KD-D § 176
Nieuwzględniona
4. domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego zabudowania istniejącego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6
(działka E3). Planowany na jego miejscu
parking wielopoziomowy można usytuować
na przeznaczonej w planie do zabudowy
mieszkaniowej działce E1 (na miejscu obecnego parkingu nadziemnego wzdłuż budynku
szkoły 46 naprzeciw Landu);
5. konieczne jest wskazanie miejsc i procentowe określenie zieleni z zaznaczeniem, że to
musi być zieleń wysoka, nie trawa;
Teren po
wschodniej
stronie
al. KEN
w rejonie
wyjść ze stacji
metra Służew
E3.MW(U) § 114,
E1.MW(U) § 112
Nieuwzględniona
Odcinek ul.Sonaty, oznaczony w projekcie planu
symbolem 11.KD-L, stanowi jeden z elementów
wyznaczonego układu ulic publicznych dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej obszaru
objętego planem.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
6. powinny być wykonane pomiary zanieczyszczeń pyłowych oraz prognoza hałasu;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Teren
E3.MW(U)
§114
Nieuwzględniona
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
7. Zlokalizować parking (P+R) na terenie
E3.MW(U)
1791. 09. Tomaszewski Mie11. czysław
20
11
r.
Zgłasza następujące uwagi:
1. żąda usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę nowych
domów mieszkalnych i biurowców;
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez wskazanie stref
zieleni, drzew do zachowania, PBC oraz terenów
zieleni urządzone(ZP)
Częściowo nieuwzględniona nie ma konieczności
narzucania jaki rodzaj zieleni ma być realizowany w
zakresie stref zieleni, drzew do zachowania, PBC
oraz terenów zieleni urządzone(ZP)
Pomiary zanieczyszczeń pyłowych oraz prognoza
hałasu nie leży w gestii ustaleń planu ani nie są
wymagane do wykonania w ramach procedury jego
sporządzania.
Ustalenia planu nie przewidują na terenie E3.MW(U)
lokalizacji parkingu system P&R, ponadto teren ten
nie jest wskazany w ustaleniach Studium Warszawy
jako miejsce realizacji parkingu P&R.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym
274
08
.1
1792. 1.
20
11
Jan Swat
2. domaga się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową, którą w przypadku
np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego
przez nie arbitralnie (rzekomego) wzrostu
wartości mieszkania wynikającego
z zatwierdzenia planu;
3. domaga się zmiany koncepcji czyniącej
z ul. Sonaty arterię ruchu samochodowego
między wnętrzem centralnej części osiedla i
Aleją KEN;
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
ul. Sonaty
10.KD-L § 154,
25.KD-D § 176
Nieuwzględniona
4. domaga się wprowadzenia zapisu zabraniającego zabudowania istniejącego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6
(działka E3). Planowany na jego miejscu
parking wielopoziomowy można usytuować
na przeznaczonej w planie do zabudowy
mieszkaniowej działce E1 (na miejscu obecnego parkingu nadziemnego wzdłuż budynku
szkoły 46 naprzeciw Landu);
Teren po
wschodniej
stronie
al. KEN
w rejonie
wyjść ze
stacji metra
Służew
E3.MW(U) § 114,
E1.MW(U) § 112
Nieuwzględniona
Odcinek ul.Sonaty, oznaczony w projekcie planu
symbolem 11.KD-L, stanowi jeden z elementów
wyznaczonego układu ulic publicznych dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej obszaru
objętego planem.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez zmianę drogi
28.KD-D i 30.KD-D z drogi dojazdowej na ciąg
pieszo jezdny oraz poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla.
Częściowo nieuwzględniona dla dróg 13.KD-D
23.KD-D, 24.KD-D, 27.KD-D i 29.KD-D drogi te
pełnią ważną rolę w zakresie prawidłowej obsługi
komunikacyjnej dla przylegających terenów oraz są
istotnym elementem układu dróg publicznych.
1.W zakresie dróg wnoszę o:
Pozostawić jako osiedlowe drogi wewnętrzne:
- ulicę Bacha ( 23.KD-D) na odcinku od ul.
Wałbrzyskiej do budynku przy ul. Puławskiej
-ulicę Batuty (24.KD-D) na odcinku od ul.
Wałbrzyskiej do łącznika z ul. Sonaty
- ulicę Kmicica (13.KD-D)
- ulicę Sonaty (25.KD-D i 28.KD-D)
- ulicę Mozarta (26.KD-D)
- ulicę Wróbla (27.KD-D)
- ulicę Łukową 30.KD-D)
§ 174
23.KD-D
ul. Bacha
§ 175
Tereny
24.KD-D
23.KD-D
ul. Batuty
ul. Bacha
§ 157
24.KD-D
13.KD-D
ul. Batuty
ul. Kmicica
13.KD-D
§ 176
ul. Kmicica
25.KD-D
25.KD-D i
§ 179
28.KD-D)
28.KD-D)
ul. Sonaty
ul. Sonaty
26.KD-D)
§ 177
ul. Mozarta
26.KD-D)
27.KD-)
ul. Mozarta
ul. Wróbla
§ 178
30.KD-D)
27.KD-D
ul. Łukową
ul. Wróbla
§ 1181
30.KD-D
ul. Łukową
Częściowo
uwzględniona
275
2. Odstąpić od ustalenia dróg wewnętrznych
na istniejących dojazdach do budynków lub
tworzenie nowych przebiegów dróg wewnętrznych w osiedlu „Służew nad Dolinką”
(n tzw.. ciągach pieszo – jezdnych).
Tereny
D5.KDW
D14.KDW
D25.KDW
E16.KDW
E11.KDW
E27. KDW
C13.KDW
3.Wnioskuje o dopuszczenie do zachowania
istniejących wjazdów ze wszystkich ulic
objętych planem na poszczególne obszary i
nieruchomości, w szczególności dotyczy ul.
Bacha, Batuty, KEN, Wałbrzyska, Sonaty,
Mozarta, Wróbla, Noskowskiego, Nowoursynowska
Tereny:
7.1.KD-L,
7.2.KD-D,
23.KD-D
(ul. Bacha)
8.KD-L
24.KD-D
(ul. Batuty)
4.2.KD-Z
(KEN)
4.2.KD-Z (ul.
Wałbrzyska)
26.KD-D (ul.
Sonaty)
25.KD-D
(ul. Mozarta)
27.KD-D
20.1.KD-D,
20.2. KD-D
(ul. Wróbla)
12.KD-L
(ul. Noskowskiego)
3.KD-Z
(ul. Nowoursynowska)
4. Wnioskuję o całkowite zrezygnowanie z
drogi E2.KPJ.
Teren E2.KPJ
§ 89
D5.KDW
§ 98
D14.KDW
§ 109
D25.KDW
§ 127
E16.KDW
§ 122
E11.KDW
§ 138
E27. KDW
§ 83
C13.KDW
§ 150
7.1.KD-L
§ 152
7.2.KD-D,
§ 174
23.KD-D
§ 152
8.KD-L
§ 175
24.KD-D
§ 145
4.2.KD-Z
§ 145
4.2.KD-Z
§ 177
26.KD-D
§ 176
25.KD-D
§ 178
27.KD-D
§ 172
20.1.KD-D
§ 173
20.2. KD-D
§ 156
12.KD-L
§ 144
3.KD-Z
§ 113
E2.KPJ
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Uwzględniona
Treść ustaleń planu nie nakazuje likwidacji istniejących zjazdów, są one zachowane.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i tekście
uchwały planu polegającej na rezygnacji z wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreśleniu ustaleń
tekstu planu dotyczących tego terenu.
276
5.Wnioskuję o zmianę klasyfikacji drogi
12.KD-L na drogę wewnętrzną lub dojazdową lub zmniejszenie szerokość drogi w liniach rozgraniczających do 10m.
6. Pozostawienie wjazdu z ul. Wałbrzyskiej
(2.KD-Z) na ul. Bacha (31.KD-D) oraz wyjazdu z ul. Bacha na ul. Wałbrzyską.
7. 30.KD-D – wnioskuję o zrezygnowanie z
planowania publicznej drogo dojazdowej o
szerokości 10m.
8.Wnioskuję o ustalenie części wysokościowej budynku w narożniku ul. Puławskiej i
Wałbrzyskiej
Teren
12.KD-L
ul. Noskowskiego
Teren
2.KD-Z
(ul. Wałbrzyska)
31.KD-D
(ul. Bacha)
Teren
30.KD-D
(ul. Łukowa)
Teren
D1.MW(U)
Dz. ew. nr
34cz.
z obrębu 0414
§ 156
12.KD-L
§ 143
2.KD-Z
§ 182
31.KD-D
§ 181
30.KD-D
Uwzględniona
uwzględniona poprzez zmianę drogi z drogi dojazdowej na ciąg pieszo jezdny
Nieuwzględniona
§ 85
D1.MW(U)
9. Wnioskuję o zachowanie istniejącego
parkingu naziemnego na działce nr 1/7 w
obrębie 0414
Teren
D.17 MW
Dz. ew. nr 1/7
z obrębu 0414
10. Wnioskuję o skorygowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy z wyłączeniem z
zabudowy dz. Nr ew.18 z obrębu 0414
Teren
D.17 MW
Dz. ew. nr 18
z obrębu 0414
§ 101
D.17 MW
Teren
D23.U
§ 107
D23.U
11. Wnioskuję o ustalenie budowy budynku z
usługami w parterze i garażem podziemnym,
a nad kondygnacją parterową – dopuścić
realizację miejsc postojowych dla samochodów jako wielopoziomowego parkingu wbudowanego w obiekt o funkcji podstawowej.
Uwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez zawężenie szerokości w liniach rozgraniczających do 12,0m
Częściowo nieuwzględniona w zakresie zmiany
klasy drogi. Droga jest fragmentem ciągu dróg
lokalnych zapewniających połączenia układu obsługującego obszaru planu z układem dróg zbiorczych.
Nieuwzględniona w zakresie przyjęcie parametru
10,0m dla szerokości drogi w liniach rozgraniczających. Stan własności oraz ukształtowanie geometryczne elementów drogi nie uzasadniają zastosowania proponowanej szerokości.
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Częściowo
uwzględniona
§ 101
D.17 MW
Częściowo nieuwzględniona
Ustalenia planu przewidują wytworzenie zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako pierzejowej o podobnej
wysokości zabudowy bez lokowania w tym miejscu
części wysokościowej budynku.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę zapisów dla terenu
D.17 MW dopuszczających zachowanie istniejącego
parkingu naziemnego.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę linii zabudowy dla
terenu D.17 MW poprzez ograniczenie do istniejącej
zabudowy.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez dopuszczenie
parkingu wielopoziomowego.
realizacji
277
12. Dopuścić obsługę komunikacyjną terenu
od ulicy 9.KD-L.
13. 1. Wnioskuję o ustalenie budowy budynku z usługami w parterze i garażem podziemnym, a nad kondygnacją parterową – dopuścić realizację miejsc postojowych dla samochodów jako wielopoziomowego parkingu
wbudowanego w obiekt o funkcji podstawowej.
13.2. Nad parkingiem dopuścić budowę
mieszkań zamiast apartamentów mieszkaniowych.
Teren
D23.U
§ 107
ust.3 pkt.1
ustala się
obsługę komunikacyjną
terenu od drogi
24.KD-D ul.
Batuty
Teren
D27.U
§ 111
D27.U
Teren
D27.U
§ 111
D27.U
14. Dopuścić obsługę komunikacyjną terenu
od ulicy 9.KD-L.
Teren
D27.U
15. Ustalić obsługę komunikacyjną od strony
Al. KEN przez istniejący wjazd zbudowany
przy realizacji Al. KEN.
Teren
E1.MW(U)
Nieuwzględniona
Uwzględniona
Nieuwzględniona z uwagi na małą odległość do
najbliższych skrzyżowań i funkcję drogi.
Uwzględniona poprzez dopuszczenie
parkingu wielopoziomowego.
Nieuwzględniona
§ 111
Ust. 3 pkt. 1
ustala się
Nieobsługę komuuwzględnikacyjną
niona
terenu od drogi
8.KD-L ul.
Batuty
§ 112
Ust.3 pkt. 1
ustala się
obsługę komu- Uwzględnikacyjną
niona
terenu od ciągu
pieszo-jezdnego
E2.KPJ
realizacji
Nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia budowy
mieszkań w związku z uzyskanymi uzgodnieniami
do planu.
Nieuwzględniona z uwagi na małą odległość do
najbliższych skrzyżowań i funkcję drogi.
Uwzględniona poprzez dopuszczenie obsługi komunikacyjnej od al. KEN.
278
16. Nie nakazywać realizacji usług na 2
kondygnacji nadziemnej.
Teren
E1.MW(U)
17.nakazać wykonanie (przebudowę) pochylni dla osób niepełnosprawnych i dodatkowo
windę.
Teren
E3.MW(U)
18. Zachować naziemny parking dla samochodów osobowych przy ul. Sonaty
Teren
E3.MW(U)
19. Zezwolić na obsługę komunikacyjną od
strony ul. KEN istniejącym wjazdem
Teren
E3.MW(U)
§ 112
Ust.2 pkt 3
nakazuje się
realizację usług
na nie mniej niż
dwóch pierwszych kondygnacjach nadziemnych nowo
Nierealizowanych
uwzględbudynków
niona
mieszkalnych
dostępnych od
drogi 4.2.KD-Z
Al. Komisji
Edukacji Narodowe i 2.KD-Z
ul. Wałbrzyskiej
§ 114
Ustust.2 pkt.3
dopuszcza się
zachowanie i
przebudowę
zejścia do
stacji metra
„Służew” o
Uwzględodpowiednich
niona
parametrach
technicznych
w celu ułatwienia dojścia osobom
starszym i
niepełnosprawnym
Nieuwzględniona w ograniczeniu kondygnacji
usługowych, ilość kondygnacji usługowych dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej została
określona w ramach uzgodnień do planu.
Uwzględniona w treści ustaleń planu w § 114 ust.2
pkt.3
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę zapisów dopuszczających zachowanie istniejącego parkingu naziemnego.
§ 114
Ust. 3 pkt. 1
ustala się
obsługę komu- Uwzględnikacyjną
niona
terenu od drogi
25.KD-D ul.
Sonaty
Uwzględniona poprzez dopuszczenie obsługi komunikacyjnej od al. KEN.
§ 114
279
20.1 Dopuścić realizację miejsc postojowych
dla samochodów osobowych, jako wielopoziomowy parking wbudowany w obiekt o
funkcji podstawowej.
Teren
E4.U
20.2 Na najwyższych kondygnacjach dopuścić budowę mieszkań.
Teren
E4.U
21.Ustalić obsługę komunikacyjną od ul.
Wróbla zamiast od ul. Mozarta
22. Wnioskuję o ustalenie zachowania istniejącego ogrodzenia z prawem do jego przebudowy i wymiany.
23. Wnioskuję dopuścić zachowanie istniejącego ogrodzenia z prawem do jego przebudowy i wymiany.
24. Wnioskuję o zmianę funkcji na KS wysokości zabudowy do 12m. nie więcej niż 3
kondygnacje.
25.Wnioskuje o zmianę funkcji na KS bez
usług.
§ 115
ust.2 pkt. 3
§ 133
ust.1 . Dla
terenu E22.U
ustala się
przeznaczenie
usługi
Ust. 2 pkt. 6
Teren E22.U ustala się
maksymalną
wysokość
zabudowy 24m, lecz nie
więcej niż 7
kondygnacji
nadziemnych;
§ 134
Ust.1 pkt.1 i 2
Uwzględniona poprzez dopuszczenie
parkingu wielopoziomowego.
Nieuwzględniona
§ 115
ust.2 pkt. 4
§ 119
Ust. 3 pkt.1
ustala się
obsługę komuTeren
nikacyjną
E8.MW
terenu od dróg:
31. KD-L
Bacha i 27.KDD ul. Wróbla
§ 132
Ust.2. pkt. 6
Teren
zakazuje się
E20.KS(U)
grodzenia
terenu
§ 132
Ust. 2 pkt. 3
zakazuje się
Teren E21.KS
grodzenia
terenu
Teren
E23.KS(U)
Uwzględniona
realizacji
Nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia budowy
mieszkań w związku z uzyskanymi uzgodnieniami
do planu.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez dodanie możliwości obsługi
komunikacyjnej od ul. Wróbla.
Uwzględniona
Treść ustaleń planu nie zakazują zachowania istniejącego ogrodzenia.
uwzględniona
Treść ustaleń planu nie zakazują zachowania istniejącego ogrodzenia.
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona obniżenie wysokości
zabudowy dla terenu E22.U i dopuszczenie realizacji
garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie możliwości realizacji usługowej na potrzeby okolicznych mieszkańców.
Nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie
możliwości realizacji zabudowy na terenie
E23.KS(U) – garaży wielopoziomowych i usług na
potrzeby okolicznych mieszkańców.
280
26. Wnioskuję o zachowanie istniejącego
parkingu naziemnego na działce 5/4 w obrębie 0416, dla mieszkańców przy ul. Bacha 1.
Teren
E30.MW
§ 141
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę zapisów dopuszczających zachowanie istniejącego parkingu naziemnego.
27. Dopuścić możliwość budowy wolnostojących altanek śmietnikowych przy budynkach
mieszkalnych.
Cały obszar
planu
§ 141
Uwzględniona
Uwzględniona, realizację altanek śmietnikowych
umożliwiają terśc ustaleń planu w § 17
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
28. Wnoszę o wyrażenie zgody na budowanie
parkingów naziemnych tymczasowych na
okres 2 lat w związku z budową parkingów
wielopoziomowych w miejscu istniejących
parkingów naziemnych.
29. Zaznaczyć na rysunku planu dwa istniejące wjazdy od ul. KEN do obsługi komunikacyjnej obszaru B8.U(Land)
10
.1
1793. 1.
20
11
10
.1
1794. 1.
20
11
10
.1
1795. 1.
20
11
10
.1
1796. 1.
20
11
10
.1
1797. 1.
20
11
Teren B8.U
Nieuwzględ
niona
§ 41ust.3 pkt.1
ustala się
obsługę komuUwzględnikacyjną
niona
terenu od drogi
wewnętrznej
B3.KDW
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Na całym obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych zgodnie z §18,
zapisy tego paragrafu pozostają bez zmian.
Plan nie likwiduje istniejących zjazdów z dróg
publicznych.
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Zbigniew Kotulu
(nieczytelnie)
Bogdan Tropaczyński
Jerzy Muchowski
Adam Walkiewicz
Izabela Ziemińska
281
10
.1
1798. 1.
20
11
10
.1
1799. 1.
20
11
10
.1
1800. 1.
20
11
10
.1
1801. 1.
20
11
10
.1
1802. 1.
20
11
10
.1
1803. 1.
20
11
10
.1
1804. 1.
20
11
10
.1
1805. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Urszula Ajersz
(nieczytelnie)
Grzegorz Jemielita
Elżbieta Iwaszczuk
Teresa Dąbrowska
Elżbieta Biernacka
Leszek Mynarz
Jan Hermionek
Bogumiła Łysiak
282
10
.1
1806. 1.
20
11
10
.1
1807. 1.
20
11
10
.1
1808. 1.
20
11
10
.1
1809. 1.
20
11
10
.1
1810. 1.
20
11
10
.1
1811. 1.
20
11
10
.1
1812. 1.
20
11
10
.1
1813. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Karolina Baranowska
Janina Jazy
Alicja Starkiewicz –
Zawiślak
Telimena Ambrożkiewicz – Wieluńska
Elżbieta Wawczyk
Franciszek Piotrowski
Marianna Cholewa
Ewa Katarzyna
Hładyj
283
10
.1
1814. 1.
20
11
10
.1
1815. 1.
20
11
10
.1
1816. 1.
20
11
10
.1
1817. 1.
20
11
10
.1
1818. 1.
20
11
10
.1
1819. 1.
20
11
10
.1
1820. 1.
20
11
10
.1
1821. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Janusz Kościński
Joanna i Janusz
Laskowscy
Andrzej Juchnicki
Elżbieta i Michał
Seredyńscy
Małgorzata Smaza
Jerzy Mostowski
Marzenna Ptaszyńska
Waldemar Dulęba
284
10
.1
1822. 1.
20
11
10
.1
1823. 1.
20
11
10
.1
1824. 1.
20
11
10
.1
1825. 1.
20
11
10
.1
1826. 1.
20
11
10
.1
1827. 1.
20
11
10
.1
1828. 1.
20
11
10
.1
1829. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Maria i Jerzy Wójcik
Zdzisław Gniady
Stanisław Kultys
Kazimiera Babińska
Józef Miąso
Anna Kaczmarek
Edward Erazmus
Ewa Milińska
Barbara Treumann
285
10
.1
1830. 1.
20
11
10
.1
1831. 1.
20
11
10
.1
1832. 1.
20
11
10
.1
1833. 1.
20
11
10
.1
1834. 1.
20
11
10
.1
1835. 1.
20
11
10
.1
1836. 1.
20
11
10
.1
1837. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Alicja Franaszczuk
Anita Jagiełło
Zdzisław Chrobak
Wojciech Smolana
Urszula Tomkiewicz
Dorota Sudoł
Marek Kwaszkiewicz
Kamil Szulc
286
10
.1
1838. 1.
20
11
10
.1
1839. 1.
20
11
10
.1
1840. 1.
20
11
10
.1
1841. 1.
20
11
10
.1
1842. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Piotr Stępkowski
Joanna Rudzińska
Małgorzata Kołtuniak
Bogusław Zieliński
Mikołaj, Zofia
Rajewscy
Olga Rajewska –
Gołąbek, Mariusz
Gołąbek
1.W zakresie dróg wnoszę o:
Pozostawić jako osiedlowe drogi wewnętrzne:
- ulicę Bacha ( 23.KD-D) na odcinku od ul.
Wałbrzyskiej do budynku przy ul. Puławskiej
-ulicę Batuty (24.KD-D) na odcinku od ul.
Wałbrzyskiej do łącznika z ul. Sonaty
- ulicę Kmicica (13.KD-D)
- ulicę Sonaty (25.KD-D i 28.KD-D)
- ulicę Mozarta (26.KD-D)
- ulicę Wróbla (27.KD-D)
- ulicę Łukową 30.KD-D)
§ 174
23.KD-D
ul. Bacha
§ 175
Tereny
24.KD-D
23.KD-D
ul. Batuty
ul. Bacha
§ 157
24.KD-D
13.KD-D
ul. Batuty
ul. Kmicica
13.KD-D
§ 176
ul. Kmicica
25.KD-D
25.KD-D i
§ 179
28.KD-D)
28.KD-D)
ul. Sonaty
ul. Sonaty
26.KD-D)
§ 177
ul. Mozarta
26.KD-D)
27.KD-)
ul. Mozarta
ul. Wróbla
§ 178
30.KD-D)
27.KD-D
ul. Łukową
ul. Wróbla
§ 1181
30.KD-D
ul. Łukową
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez zmianę drogi
28.KD-D i 30.KD-D z drogi dojazdowej na ciąg
pieszo jezdny oraz poprzez likwidację odcinka drogi
dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla.
Częściowo nieuwzględniona dla dróg 13.KD-D
23.KD-D, 24.KD-D, 27.KD-D i 29.KD-D drogi te
pełnią ważną rolę w zakresie prawidłowej obsługi
obszaru.
287
2. Odstąpić od ustalenia dróg wewnętrznych
na istniejących dojazdach do budynków lub
tworzenie nowych przebiegów dróg wewnętrznych w osiedlu „Służew nad Dolinką”
(n tzw.. ciągach pieszo – jezdnych).
Tereny
D5.KDW
D14.KDW
D25.KDW
E16.KDW
E11.KDW
E27. KDW
C13.KDW
3.Wnioskuje o dopuszczenie do zachowania
istniejących wjazdów ze wszystkich ulic
objętych planem na poszczególne obszary i
nieruchomości, w szczególności dotyczy ul.
Bacha, Batuty, KEN, Wałbrzyska, Sonaty,
Mozarta, Wróbla, Noskowskiego, Nowoursynowska
Tereny:
7.1.KD-L,
7.2.KD-D,
23.KD-D
(ul. Bacha)
8.KD-L
24.KD-D
(ul. Batuty)
4.2.KD-Z
(KEN)
4.2.KD-Z (ul.
Wałbrzyska)
26.KD-D (ul.
Sonaty)
25.KD-D
(ul. Mozarta)
27.KD-D
20.1.KD-D,
20.2. KD-D
(ul. Wróbla)
12.KD-L
(ul. Noskowskiego)
3.KD-Z
(ul. Nowoursynowska)
4. Wnioskuję o całkowite zrezygnowanie z
drogi E2.KPJ.
Teren E2.KPJ
§ 89
D5.KDW
§ 98
D14.KDW
§ 109
D25.KDW
§ 127
E16.KDW
§ 122
E11.KDW
§ 138
E27. KDW
§ 83
C13.KDW
§ 150
7.1.KD-L
§ 152
7.2.KD-D,
§ 174
23.KD-D
§ 152
8.KD-L
§ 175
24.KD-D
§ 145
4.2.KD-Z
§ 145
4.2.KD-Z
§ 177
26.KD-D
§ 176
25.KD-D
§ 178
27.KD-D
§ 172
20.1.KD-D
§ 173
20.2. KD-D
§ 156
12.KD-L
§ 144
3.KD-Z
§ 113
E2.KPJ
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Uwzględniona
Treść ustaleń planu nie nakazują likwidacji istniejących zjazdów.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i w
tekście uchwały planu polegającej na rezygnacji z
wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreśleniem
ustaleń tekstu planu dotyczących tego terenu.
288
5.Wnioskuję o zmianę klasyfikacji drogi
12.KD-L na drogę wewnętrzną lub dojazdową lub zmniejszenie szerokość drogi w liniach rozgraniczających do 10m.
6. Pozostawienie wjazdu z ul. Wałbrzyskiej
(2.KD-Z) na ul. Bacha (31.KD-D) oraz wyjazdu z ul. Bacha na ul. Wałbrzyską.
7. 30.KD-D – wnioskuję o zrezygnowanie z
planowania publicznej drogo dojazdowej o
szerokości 10m.
8.Wnioskuję o ustalenie części wysokościowej budynku w narożniku ul. Puławskiej i
Wałbrzyskiej
9. Wnioskuję o zachowanie istniejącego
parkingu naziemnego na działce nr 1/7 w
obrębie 0414
10. Wnioskuję o skorygowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy z wyłączeniem z
zabudowy dz. Nr ew.18 z obrębu 0414
11. Wnioskuję o ustalenie budowy budynku z
usługami w parterze i garażem podziemnym,
a nad kondygnacją parterową – dopuścić
realizację miejsc postojowych dla samochodów jako wielopoziomowego parkingu wbudowanego w obiekt o funkcji podstawowej.
12. Dopuścić obsługę komunikacyjną terenu
od ulicy 9.KD-L.
Teren
12.KD-L
ul. Noskowskiego
§ 156
12.KD-L
Teren
2.KD-Z
(ul. Wałbrzyska)
31.KD-D
(ul. Bacha)
Teren
30.KD-D
(ul. Łukowa)
Teren
D1.MW(U)
Działka nr
34cz.
z obrębu 0414
Teren
D.17 MW
Dz. nr 1/7 z
obrębu 0414
Teren
D.17 MW
Dz. nr. 18 z
obrębu 0414
§ 85
D1.MW(U)
Teren
D23.U
§ 107
D23.U
Teren
D23.U
§ 107
ust.3 pkt.1
ustala się
obsługę komunikacyjną
terenu od drogi
24.KD-D ul.
Batuty
§ 143
2.KD-Z
§ 182
31.KD-D
§ 181
30.KD-D
§ 101
D.17 MW
§ 101
D.17 MW
Uwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez zawężenie szerokości w liniach rozgraniczających do 12,0m
Częściowo nieuwzględniona w zakresie zmiany
klasy drogi. Droga jest fragmentem ciągu dróg
lokalnych zapewniających połączenia układu obsługującego obszaru planu z układem dróg zbiorczych.
Nieuwzględniona w zakresie przyjęcie parametru
10,0m dla szerokości drogi w liniach rozgraniczających. Stan własności oraz ukształtowanie geometryczne elementów drogi nie uzasadniają zastosowania proponowanej szerokości.
Uwzględniona poprzez pozostawienia połączenia z
ul. Wałbrzyską zgodnie ze stanem istniejącym.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez zmianę drogi z drogi dojazdowej na ciąg pieszo jezdny.
CzęścioCzęściowo
wo nieuwzględuwzględniona
niona
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona, ustalenia planu przewidują wytworzenie zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej jako
pierzejowej o podobnej wysokości zabudowy bez
lokowania w tym miejscu części wysokościowej
budynku.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę zapisów dla terenu
D.17 MW dopuszczających zachowanie istniejącego
parkingu naziemnego.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę linii zabudowy dla
terenu D.17 MW poprzez ograniczenie do istniejącej
zabudowy.
Uwzględniona poprzez dopuszczenie
parkingu wielopoziomowego.
Uwzględniona
Nieuwzględniona
realizacji
Nieuwzględniona z uwagi na małą odległość do
najbliższych skrzyżowań i funkcję drogi.
289
13. 1. Wnioskuję o ustalenie budowy budynku z usługami w parterze i garażem podziemnym, a nad kondygnacją parterową – dopuścić realizację miejsc postojowych dla samochodów jako wielopoziomowego parkingu
wbudowanego w obiekt o funkcji podstawowej.
13.2. Nad parkingiem dopuścić budowę
mieszkań zamiast apartamentów mieszkaniowych.
Teren
D27.U
§ 111
D27.U
Teren
D27.U
§ 111
D27.U
14. Dopuścić obsługę komunikacyjną terenu
od ulicy 9.KD-L.
Teren
D27.U
15. Ustalić obsługę komunikacyjną od strony
Al. KEN przez istniejący wjazd zbudowany
przy realizacji Al. KEN.
Teren
E1.MW(U)
16. Nie nakazywać realizacji usług na 2
kondygnacji nadziemnej.
Teren
E1.MW(U)
1843.
Uwzględniona poprzez dopuszczenie
parkingu wielopoziomowego.
Uwzględniona
Nieuwzględniona
§ 111
Ust. 3 pkt. 1
ustala się
Nieobsługę komuuwzględnikacyjną
niona
terenu od drogi
8.KD-L ul.
Batuty
§ 112
Ust.3 pkt. 1
ustala się
obsługę komu- Uwzględnikacyjną
niona
terenu od ciągu
pieszo-jezdnego
E2.KPJ
§ 112
Ust.2 pkt 3
nakazuje się
realizację usług
na nie mniej niż
dwóch pierwszych kondygnacjach nadziemnych nowo
Nierealizowanych
uwzględbudynków
niona
mieszkalnych
dostępnych od
drogi 4.2.KD-Z
Al. Komisji
Edukacji Narodowe i 2.KD-Z
ul. Wałbrzyskiej
realizacji
Nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia budowy
mieszkań w związku z uzgodnieniami do planu.
Nieuwzględniona z uwagi na małą odległość do
najbliższych skrzyżowań i funkcję drogi.
Uwzględniona poprzez dopuszczenie obsługi komunikacyjnej od al. KEN.
Nieuwzględniona w ograniczeniu kondygnacji
usługowych, ilość kondygnacji usługowych dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej została
określona w ramach uzgodnień do planu.
290
17.nakazać wykonanie (przebudowę) pochylni dla osób niepełnosprawnych i dodatkowo
windę.
Teren
E3.MW(U)
§ 114
Ust.2 pkt.3
dopuszcza się
zachowanie i
przebudowę
zejścia do
stacji metra
„Służew” o
odpowiednich
parametrach
technicznych
w celu ułatwienia dojścia osobom
starszym i
niepełnosprawnym
18. Zachować naziemny parking dla samochodów osobowych przy ul. Sonaty
Teren
E3.MW(U)
§ 114
19. Zezwolić na obsługę komunikacyjną od
strony ul. KEN istniejącym wjazdem
1844.
Teren
E3.MW(U)
20. 1. Dopuścić realizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych, jako
wielopoziomowy parking wbudowany w
obiekt o funkcji podstawowej
Teren
E4.U
20.2. Na najwyższych kondygnacjach dopuścić budowę mieszkań.
Teren
E4.U
21.Ustalić obsługę komunikacyjną od ul.
Wróbla zamiast od ul. Mozarta
22. Wnioskuję o ustalenie zachowania istniejącego ogrodzenia z prawem do jego przebudowy i wymiany.
Teren
E8.MW
Teren
E20.KS(U)
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez zapisy § 114 ust.2 pkt.3
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę zapisów dopuszczających zachowanie istniejącego parkingu naziemnego.
§ 114
Ust. 3 pkt. 1
ustala się
obsługę komu- Uwzględnikacyjną
niona
terenu od drogi
25.KD-D ul.
Sonaty
Uwzględniona poprzez dopuszczenie obsługi komunikacyjnej od al. KEN.
§ 115
Ust.2 pkt. 3
Uwzględniona poprzez dopuszczenie
parkingu wielopoziomowego.
Uwzględniona
§ 115
Ust.2 pkt. 4
§ 119
Ust. 3 pkt.1
ustala się
obsługę komunikacyjną
terenu od dróg:
31. KD-L
Bacha i 27.KDD ul. Wróbla
§ 132
Ust.2. pkt. 6
zakazuje się
grodzenia
terenu
Nieuwzględniona
realizacji
Nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia budowy
mieszkań w związku z uzyskanymi uzgodnieniami
do planu.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez dodanie możliwości obsługi
komunikacyjnej od ul. Wróbla.
Uwzględniona
Treść ustaleń planu nie zakazują zachowania istniejącego ogrodzenia.
291
23. Wnioskuję dopuścić zachowanie istniejącego ogrodzenia z prawem do jego przebudowy i wymiany.
24. Wnioskuję o zmianę funkcji na KS wysokości zabudowy do 12m. nie więcej niż 3
kondygnacji.
25.Wnioskuje o zmianę funkcji na KS bez
usług.
26. Wnioskuję o zachowanie istniejącego
parkingu naziemnego na działce 5/4 w obrębie 0416, dla mieszkańców przy ul. Bacha 1.
27. Dopuścić możliwość budowy wolnostojących altanek śmietnikowych przy budynkach
mieszkalnych.
§ 132
Ust. 2 pkt. 3
zakazuje się
Teren E21.KS
grodzenia
terenu
§ 133
ust.1 . Dla
terenu E22.U
ustala się
przeznaczenie
usługi
Ust. 2 pkt. 6
Teren E22.U ustala się
maksymalną
wysokość
zabudowy 24m, lecz nie
więcej niż 7
kondygnacji
nadziemnych;
Teren
E23.KS(U)
Uwzględniona
Częściowo
uwzględniona
§ 134
Ust.1 pkt.1 i 2
Dla terenu
E23.KS(U)
ustala się:
- przeznaczenie podstawowe - parking wielopoziomowy z
usługami;
- przeznaczenie dopuszczalne - usługi.
Zapisy planu nie zakazują zachowania istniejącego
ogrodzenia.
Częściowo nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona obniżenie wysokości
zabudowy dla terenu E22.U i dopuszczenie realizacji
garażu wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie możliwości realizacji usług na potrzeby
okolicznych mieszkańców.
Nieuwzględniona plan przewiduje pozostawienie
możliwości realizacji zabudowy na terenie
E23.KS(U) – garaży wielopoziomowych i usług na
potrzeby okolicznych mieszkańców.
Teren
E30.MW
§ 141
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę zapisów dopuszczających zachowanie istniejącego parkingu naziemnego.
Teren
E30.MW
§ 141
Uwzględniona
Realizację altanek śmietnikowych umożliwia treść
ustaleń planu w § 17.
292
28. Wnoszę o wyrażenie zgody na budowanie
parkingów naziemnych tymczasowych na
okres 2 lat w związku z budową parkingów
wielopoziomowych w miejscu istniejących
parkingów naziemnych.
10
.1
1845. 1.
20
11
10
.1
1846. 1.
20
11
10
.1
1847. 1.
20
11
10
.1
1848. 1.
20
11
Nieuwzględ
niona
Cały obszar
planu
Jak wyżej
Jak wyżej
§ 41ust.3 pkt.1
ustala się
obsługę komunikacyjną
terenu od drogi
wewnętrznej
B3.KDW
§ 112 ust.3.pkt
1.ustala się
obsługę komunikacyjną
terenu od ciągu
pieszo-jezdnego
E2.KPJ
§ 114ust.3 pkt1
ustala się
obsługę komunikacyjną
terenu od drogi
25.KD-D ul.
Sonaty
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
29. Zaznaczyć na rysunku planu dwa istniejące wjazdy od ul. KEN do obsługi komunikacyjnej obszaru B8.U(Land)
Teren B8.U
30. Zaznaczyć na rysunku planu dwa istniejące wjazdy od ul. KEN do obsługi komunikacyjnej obszaru E1.MW.
Teren
E1.MW(U)
31. Zaznaczyć na rysunku planu dwa istniejące wjazdy od ul. KEN do obsługi komunikacyjnej obszaru E3.MW.
Teren
E3.MW(U)
Na całym obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych zgodnie z §18,
zapisy tego paragrafu pozostają bez zmian.
Uwzględniona
Treść ustaleń planu nie likwiduje istniejących zjazdów z dróg publicznych.
Uwzględniona
Treść ustaleń planu nie likwiduje istniejących zjazdów z dróg publicznych.
Uwzględniona
Treść ustaleń planu nie likwiduje istniejących zjazdów z dróg publicznych.
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Joanna Jabłońska
Barbara Rogińska
Aleksandra i Krzysztof Kwiecińscy
Tadeusz Cielenkiewicz
293
10
.1
1849. 1.
20
11
10
.1
1850. 1.
20
11
10
.1
1851. 1.
20
11
10
.1
1852. 1.
20
11
10
.1
1853. 1.
20
11
10
.1
1854. 1.
20
11
10
.1
1855. 1.
20
11
10
.1
1856. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Artur Kot
Przemysław Mackiewicz
Kamila Knapp
Halina Jankowska
Ryszard Paliński
Wojciech Dudek
Maria Kiijanska
Bulsiewicz Jan
1.Usunięcie z planu zapisów dotyczących
budowy nowych budynków mieszkalnych i
Obszary D i E
biurowych na terenach będących w użytkowaniu spółdzielni „Służew nad Dolinką”.
294
2.Usunięca z zapisów planu stawki procentowej, naliczanej jednorazowo od wzrostu
wartości nieruchomości.
Cały obszar
planu
1. Usunięcia z projektu planu wszelkich
zapisów dopuszczających budowę na tym
Obszary D i E
terenie nowych domów mieszkalnych i biurowych – osiedle „Służew nad Dolinką”.
2. Usunięcia zapisów naliczających stawkę
procentową (na osiedlu przeważnie 15%).
10
.1
1857. 1.
20
11
Sas-Szustka Alicja
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12.
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosty wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt 12.
Nieuwzględniona
Cały obszar
planu
3. Zmiany koncepcji czyniącej z ul. Sonaty Teren 25.KDarterię ruchu samochodowego między wnęD
trzem centralnej części osiedla i Aleją KEN.
12.KD-L
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
4. Wprowadzić zapis zabraniającego zabudowania istniejącego parkingu naziemnego
wzdłuż budynku Sonaty 6 (działka E3).
10
.1
1858. 1.
20
11
10
.1
1859. 1.
20
11
10
.1
1860. 1.
20
11
Szustka Artur
Teren
E3.MW(U)
Odcinek ul.Sonaty, oznaczony w projekcie planu
symbolem 11.KD-L, stanowi jeden z elementów
wyznaczonego układu ulic publicznych dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej obszaru
objętego planem.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym. Ponadto plan dla
terenu E3.MW(U) przewiduje uwzględnienie podstawowych parametrów zabudowy określonych w
prawomocnych decyzjach o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Szustka Edward
Szustka Katarzyna
295
10
.1
1861. 1.
20
11
10
.1
1862. 1.
20
11
10
.1
1863. 1.
20
11
10
.1
1864. 1.
20
11
10
.1
1865. 1.
20
11
10
.1
1866. 1.
20
11
10
.1
1867. 1.
20
11
10
.1
1868. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Foremna Katarzyna
Figa Stanisław
Figa Wanda
Sobczak Wojciech
Gryb Janusz
Materko Andrzej
Różnicka Marzena
Czepla Józef
296
10
.1
1869. 1.
20
11
10
.1
1870. 1.
20
11
10
.1
1871. 1.
20
11
10
.1
1872. 1.
20
11
10
.1
1873. 1.
20
11
10
.1
1874. 1.
20
11
10
.1
1875. 1.
20
11
10
.1
1876. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Czepla Katarzyna
Szapowalenko Irena
Grabowska Jadwiga
Grabowska Edyta
Trzaskoma Leokadia
Potyra Łukasz
Potyra Konrad
Potyra Barbara
297
10
.1
1877. 1.
20
11
10
.1
1878. 1.
20
11
10
.1
1879. 1.
20
11
10
.1
1880. 1.
20
11
10
.1
1881. 1.
20
11
10
.1
1882. 1.
20
11
10
.1
1883. 1.
20
11
10
.1
1884. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Potyra Michał
Pilarczyk Marian
Doniecka Barbara
Sokół-Kobielska
Elżbieta
Trojanowska Anna
Cieślukowska Sylwia
Sokołowska Elżbieta
Banach Władysław
298
10
.1
1885. 1.
20
11
10
.1
1886. 1.
20
11
10
.1
1887. 1.
20
11
10
.1
1888. 1.
20
11
10
.1
1889. 1.
20
11
10
.1
1890. 1.
20
11
10
.1
1891. 1.
20
11
10
.1
1892. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Pośpiech Eugenia
Niewęgłowska Janina
Niewęgłowski Piotr
Dzikałowska Urszula
Strzelecka Monika
Adamczyk Helena
Adamczyk Marian
Śmietańska Zofia
Danuta
299
10
.1
1893. 1.
20
11
Horodyński Ryszard
10
.1
1895. 1.
20
11
JakubiecPrażmowska Małgorzata
10
.1
1897. 1.
20
11
1898. 09
.1
1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Osiedle „Służew nad Dolinką” zostało zaprojektowane na określona liczbę mieszkańców.
Wszelkie jego dogęszczanie pogorszy ich
warunki życia.
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszelkich zapisów dopuszczających budowę na
tym terenie nowych domów mieszkalnych i
biurowców.
2.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu przeważnie 15%), którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania trzeba będzie jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo że zatwierdzenie planu
w proponowanym kształcie obniży wartość
naszych lokali.
3.Domagam się zmiany koncepcji czyniącej z
ul. Sonaty arterię ruchu samochodowego
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
11.KD-L
25.KD-D
§ 155
11.KD-L
Nieuwzględ-
Odcinek ul.Sonaty, oznaczony w projekcie planu
symbolem 11.KD-L, stanowi jeden z elementów
Stokowska Elżbieta
10
.1
1894. 1.
20
11
10
.1
1896. 1.
20
11
Jak wyżej
Śpiewak Zygmunt
Borkowska Elżbieta
Mazur Daniela
61.
300
między wnętrzem centralnej części osiedla (ul. Sonaty)
i Aleją KEN.
62.
63.
Falkiewicz Rafał
1899.
10
.1
1.
20
11
64.
niona
4.Domagam się wprowadzenia zapisu E3.MW(U)
zabraniającego zabudowania istniejącego
parkingu naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6 (działka E3). Planowany na jego
miejscu parking wielopoziomowy można z
powodzeniem usytuować na przeznaczonej
w planie do zabudowy mieszkaniowej
działce E1 (na miejscu obecnego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku szkoły 46
naprzeciw Landu), gdzie nie będzie nikomu przeszkadzał.
5.Uważam budowę następnego „mrówkowca” na małym kawałku trawnika, tuż przed
frontem największego na osiedlu bloku (w
którym akurat mieszkam), za sprzeczne ze
zdrowym rozsądkiem.
§ 114
E3.MW(U)
Osiedle „Służew nad Dolinką” zostało zaprojektowane na określona liczbę mieszkańców.
Wszelkie jego dogęszczanie pogorszy ich
warunki życia.
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszelkich zapisów dopuszczających budowę na
tym terenie nowych domów mieszkalnych i
biurowców.
2.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu przeważnie 15%), którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania trzeba będzie jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo że zatwierdzenie planu
w proponowanym kształcie obniży wartość
naszych lokali.
3.Domagam się zmiany polegającej na
całkowitym zaniechaniu na działce A19.U
usytuowanej na działce A20.MW (blok
Kmicica 1), jakiejkolwiek zabudowy, gdyż
istniejący pawilon usługowy jest już uciążliwy dla mieszkańców blok Kmicica 1.
Zważywszy na obecny brak ok.150 miejsc
parkingowo-postojowych dla A20.MW
planowane inwestycje jeszcze by ten stan
pogorszyły. Uważam, że teren tej działki
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
wyznaczonego układu ulic publicznych dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej obszaru
objętego planem.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Nieuwzględniona
Treść uwagi jest opinią a nie konkretną uwagą do
planu.
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
A19.U
§ 38
Nieuwzględniona
plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
301
65.
66.
67.
1900.
10
.1
1.
20
11
Kołodziejczyk
Agnieszka
68.
ma pozostać jako rekreacyjny, gdyż jest
jedynym w naszym najbliższym otoczeniu
chroniącym nas od hałasu i kurzu ruchliwej
arterii ul. Wałbrzyskiej.
4.Domagam się wprowadzenia zapisu
zabraniającego zabudowania istniejącego
parkingu naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6 (działka E3). Planowany na jego
miejscu parking wielopoziomowy można z
powodzeniem usytuować na przeznaczonej
w planie do zabudowy mieszkaniowej
działce E1 (na miejscu obecnego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku szkoły 46
naprzeciw Landu), bardzo dogodny do
korzystania przez mieszkańców bloku
Kmicica 1.
5.Wskazane
jest
poszerzenie
ulicy
Wałbrzyskiej i wygospodarowanie miejsc
postojowych przy działce A19.U, naprzeciw CHU „Land”.
Osiedle „Służew nad Dolinką” zostało zaprojektowane na określona liczbę mieszkańców.
Wszelkie jego dogęszczanie pogorszy ich
warunki życia.
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszelkich zapisów dopuszczających budowę na
tym terenie nowych domów mieszkalnych i
biurowców.
2.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu przeważnie 15%), którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania trzeba będzie jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo że zatwierdzenie planu
w proponowanym kształcie obniży wartość
naszych lokali.
3.Domagam się zmiany polegającej na
całkowitym zaniechaniu na działce A19.U
usytuowanej na działce A20.MW (blok
Kmicica 1), jakiejkolwiek zabudowy, gdyż
istniejący pawilon usługowy jest już uciążliwy dla mieszkańców blok Kmicica 1.
Zważywszy na obecny brak ok.150 miejsc
parkingowo-postojowych dla A20.MW
planowane inwestycje jeszcze by ten stan
E3.MW(U)
§ 114
2.KD-Z
§ 143
(ul. Wałbrzy- 2.KD-Z
ska)
Nieuwzględniona
uwzględniona
plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
linie rozgraniczające ulicy Wałbrzyskiej zostały
określone właściwie zgodnie z przepisami odrębnych w tym zakresie, treść ustaleń planu nie ogranicza realizacje miejsc postojowych wzdłuż ulicy
wałbrzyskiej.
plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni
o charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
A19.U
§ 38
Nieuwzględniona
plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
302
69.
70.
pogorszyły. Planowana inwestycja pozbawiłaby mieszkańców bloku Kmicica
1światła słonecznego i zniszczyłaby teren
biologicznie czynny w postaci 50-letnich
drzew. Uważam, że teren tej działki ma
pozostać jako rekreacyjny, gdyż jest jedynym w naszym najbliższym otoczeniu
chroniącym nas od hałasu i kurzu ruchliwej
arterii ul. Wałbrzyskiej.
4.Domagam się wprowadzenia zapisu
zabraniającego zabudowania istniejącego
parkingu naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6 (działka E3). Planowany na jego
miejscu parking wielopoziomowy można z
powodzeniem usytuować na przeznaczonej
w planie do zabudowy mieszkaniowej
działce E1 (na miejscu obecnego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku szkoły 46
naprzeciw Landu), znajdującej się w dogodnym miejscu dla mieszkańców bloku
Kmicica 1.
5.Wskazane
jest
poszerzenie
ulicy
Wałbrzyskiej i wygospodarowanie miejsc
postojowych przy działce A19.U, naprzeciw CHU „Land”.
E3.MW(U)
§ 114
2.KD-Z
§ 143
(ul. Wałbrzy- 2.KD-Z
ska)
Nieuwzględniona
uwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
linie rozgraniczające ulicy Wałbrzyskiej zostały
określone właściwie zgodnie z przepisami odrębnych w tym zakresie, treść ustaleń planu nie ogranicza realizacje miejsc postojowych wzdłuż ulicy
wałbrzyskiej.
Jak wyżej
1901. 10
.1
1.
20
11
Kołodziejczyk Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
1902. 10
.1
1.
20
11
Tomczyk Tomasz,
Ziółkowska Aleksandra
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1903. 10
.1
1.
20
11
Janczewski Jacek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1904. 10
.1
1.
20
11
Krajewski Krzysztof
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
303
1905. 10
.1
1.
20
11
Ehrenkrent-B. Maria
(nieczytelny)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1906. 10
.1
1.
20
11
Kirbut Adam
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1907. 10
.1
1.
20
11
Kolendowicz Alicja
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1908. 10
.1
1.
20
11
Tkacz Zygmunt
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1909. 10
.1
1.
20
11
Bzowski Jan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1910. 10
.1
1.
20
11
Kowalska Magdalena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1911. 10
.1
1.
20
11
Gilak Henryka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1912. 10
.1
1.
20
11
Bogusławska Wanda
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
304
1913. 10
.1
1.
20
11
Stachowski Stefan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1914. 10
.1
1.
20
11
Szymański Zbigniew,
Szymańska Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1915. 10
.1
1.
20
11
Karaszewska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1916. 10
.1
1.
20
11
Karaszewski Mieczysław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1917. 10
.1
1.
20
11
HoffmannZdrojewska Violetta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1918. 10
.1
1.
20
11
Kudryn Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Dąbrowski Zbigniew
Osiedle „Służew nad Dolinką” zostało zaprojektowane na określona liczbę mieszkańców.
Wszelkie jego dogęszczanie pogorszy ich
warunki życia.
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszelkich zapisów dopuszczających budowę na
tym terenie nowych domów mieszkalnych i
biurowców.
2.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu przeważnie 15%), którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania trzeba będzie jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez nie arbitralnie wzrostu war-
1919.
10
.1
1.
20
11
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
305
71.
72.
73.
1920. 10
.1
1.
20
tości mieszkania wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo że zatwierdzenie planu
w proponowanym kształcie obniży wartość
naszych lokali.
3.Domagam się zmiany polegającej na
całkowitym zaniechaniu na działce A19.U
usytuowanej na działce A20.MW (blok
Kmicica 1), jakiejkolwiek zabudowy, gdyż
istniejący pawilon usługowy jest już uciążliwy dla mieszkańców blok Kmicica 1.
Zważywszy na obecny brak ok.150 miejsc
parkingowo-postojowych dla A20.MW
planowane inwestycje jeszcze by ten stan
pogorszyły. Planowana inwestycja pozbawiłaby mieszkańców bloku Kmicica
1światła słonecznego i zniszczyłaby teren
biologicznie czynny w postaci 50-letnich
drzew. Uważam, że teren tej działki ma
pozostać jako rekreacyjny, gdyż jest jedynym w naszym najbliższym otoczeniu
chroniącym nas od hałasu i kurzu ruchliwej
arterii ul. Wałbrzyskiej.
4.Domagam się wprowadzenia zapisu
zabraniającego zabudowania istniejącego
parkingu naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6 (działka E3). Planowany na jego
miejscu parking wielopoziomowy można z
powodzeniem usytuować na przeznaczonej
w planie do zabudowy mieszkaniowej
działce E1 (na miejscu obecnego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku szkoły 46
naprzeciw Landu), znajdującej się w dogodnym miejscu dla mieszkańców bloku
Kmicica 1.
5.Wskazane
jest
poszerzenie
ulicy
Wałbrzyskiej i wygospodarowanie miejsc
postojowych przy działce A19.U, naprzeciw CHU „Land”.
A19.U
§ 38
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
E3.MW(U)
§ 114
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
2.KD-Z
§ 143
(ul. Wałbrzy- 2.KD-Z
ska)
Uwzględniona
74.
6.(Aneks do uwag) W okolicy jest Cały obszar
wystarczająca ilość punktów handlowych, planu
pawilonów handlowych, a brak parku i toalet publicznych.
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Tkacz Stanisława
Osiedle „Służew nad Dolinką” zostało zapro- Cały obszar
jektowane na określona liczbę mieszkańców. planu
Wszelkie jego dogęszczanie pogorszy ich
warunki życia.
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
linie rozgraniczające ulicy Wałbrzyskiej zostały
określone właściwie zgodnie z przepisami odrębnych w tym zakresie, treść ustaleń planu nie ogranicza realizacje miejsc postojowych wzdłuż ulicy
wałbrzyskiej.
Treść uwagi jest opinią a nie konkretną uwagą do
planu.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
306
11
75.
76.
77.
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszelkich zapisów dopuszczających budowę na
tym terenie nowych domów mieszkalnych i
biurowców.
2.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu przeważnie 15%), którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania trzeba będzie jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo że zatwierdzenie planu
w proponowanym kształcie obniży wartość
naszych lokali.
3.Domagam się zmiany polegającej na
całkowitym zaniechaniu na działce A19.U
usytuowanej na działce A20.MW (blok
Kmicica 1), jakiejkolwiek zabudowy, gdyż
istniejący pawilon usługowy jest już uciążliwy dla mieszkańców blok Kmicica 1.
Zważywszy na obecny brak ok.150 miejsc
parkingowo-postojowych dla A20.MW
planowane inwestycje jeszcze by ten stan
pogorszyły. Planowana inwestycja pozbawiłaby mieszkańców bloku Kmicica
1światła słonecznego i zniszczyłaby teren
biologicznie czynny w postaci 50-letnich
drzew. Uważam, że teren tej działki ma
pozostać jako rekreacyjny, gdyż jest jedynym w naszym najbliższym otoczeniu
chroniącym nas od hałasu i kurzu ruchliwej
arterii ul. Wałbrzyskiej.
4.Domagam się wprowadzenia zapisu
zabraniającego zabudowania istniejącego
parkingu naziemnego wzdłuż budynku Sonaty 6 (działka E3). Planowany na jego
miejscu parking wielopoziomowy można z
powodzeniem usytuować na przeznaczonej
w planie do zabudowy mieszkaniowej
działce E1 (na miejscu obecnego parkingu
naziemnego wzdłuż budynku szkoły 46
naprzeciw Landu), znajdującej się w dogodnym miejscu dla mieszkańców bloku
Kmicica 1.
5.Wskazane
jest
poszerzenie
ulicy
Wałbrzyskiej i wygospodarowanie miejsc
postojowych przy działce A19.U, naprzeciw CHU „Land”.
charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
A19.U
§ 38
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
E3.MW(U)
§ 114
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
2.KD-Z
§ 143
(ul. Wałbrzy- 2.KD-Z
ska)
uwzględniona
linie rozgraniczające ulicy Wałbrzyskiej zostały
określone właściwie zgodnie z przepisami odrębnych w tym zakresie, treść ustaleń planu nie ogranicza realizacje miejsc postojowych wzdłuż ulicy
307
wałbrzyskiej.
1921. 10
.1
1.
20
11
Szymańska Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1922. 10
.1
1.
20
11
Krajewska Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1923. 10
.1
1.
20
11
Piszczek Marek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1924. 10
.1
1.
20
11
Gustowska Danuta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1925. 10
.1
1.
20
11
Zielińska Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1926. 10
.1
1.
20
11
Gajowniczek Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1927. 10
.1
1.
20
11
Franaszek-Wiatrak
Marzena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1928. 10
.1
1.
20
11
Kowalski Stefan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
308
1929. 10
.1
1.
20
11
Pater Bogusław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1930. 10
.1
1.
20
11
Bańko Grażyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1931. 10
.1
1.
20
11
Reyman Wiesława
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1932. 10
.1
1.
20
11
Karaszewska Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1933. 10
.1
1.
20
11
BzowskaWiewiorowska Anna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1934. 10
.1
1.
20
11
Hołysz Jacek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1935. 10
.1
1.
20
11
Kołodziejczyk Katarzyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1936. 10
.1
1.
20
11
Prusik Krystyna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
309
1937. 10
.1
1.
20
11
Fronczak Włodzimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1938. 10
.1
1.
20
11
Kołodziejczyk Jerzy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1939. 10
.1
1.
20
11
Falkiewicz Bogusław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1940. 10
.1
1.
20
11
Falkiewicz Teresa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1941. 10
.1
1.
20
11
Łukasiak Włodzimierz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1942. 10
.1
1.
20
11
Łukasiak-Hołysz
Joanna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1943. 10 K. Genowefa (nieczytelny
.1
1.
20
11
1944. 10
.1
1.
20
11
Stygiński Andrzej
310
1945. 10
.1
1.
20
11
Szewczyk Szczepan
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1946. 10
.1
1.
20
11
Górecka Zofia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Nieuwzględniona
Rybczyńska Elżbieta
1.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku np.
sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu 10414),
D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka
nr 16/5 z obrębu 10414), D24.MW-sklep
Marcpol (działka nr 3/12 z obrębu 10414),
D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D
i 7C (działki nr 3/11 i 3/26 z obrębu 10414),
E1.U-parking przy Wałbrzyskiej (działki nr
19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)zejście do metra i parking przy Sonaty (działki nr 24/2, 19/12, 24/28 z obrębu 10415),
E4.MW(U)-zielona oaza z drzewami przy
Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego
obsługi komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty. Wszystkie
ww. tereny są zagospodarowane-istniejącymi
budynkami handlowo-usługowymi, parkingami lub porastają cennymi drzewami.
3. Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego – ciągów pieszojezdnych.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. Drogi
24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty są
ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
09
.1
1947. 1.
20
11
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E3.MW(U)
E4.MW(U)
§ 92
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§ 114
§ 115
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
311
4. Domagam się umieszczenia zapisu pozwalającego na skręt z ul. Batuty w ul. Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul. Batuty
z obu kierunków.
5. Dla terenu 4.2KD-Z al.KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie al. KEN
tunelem na odcinku dł. ok. 360m – od progu
wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia
ze stacji metra Służew. Wybudowanie al.
KEN pogorszyło w znaczącym stopniu warunki mieszkaniowe na ul. Batuty i ul. Sonaty. Tunel – ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami i uniemożliwienie ruchu pojazdów przez ul. Bacha z ul. Puławskiej do
al.KEN spowoduje, że warunki mieszkaniowe zostaną polepszone.
09
.1
1948. 1.
20
11
10
.1
1949. 1.
20
11
10
.1
1950. 1.
20
11
10
.1
1951. 1.
20
11
09
.1
1952. 1.
20
11
24.KD-D
(ul. Batuty)
2.KD-Z
(ul. Wałbrzyska)
4.2KD-Z
(al. KEN)
Jak wyżej
Fronczak Krzysztof
§ 146
4.2KD-Z
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Latecka Bogdan
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazując realizacji tego typu
rozwiązania.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jaskuła Robert
Nieuwzględniona
Jak wyżej
Jak wyżej
Kowalczyk Danuta
Domańsk Małgorzata
Organizacja ruchu nie jest w gestii ustaleń planu.
Jak wyżej
Jak wyżej
Galewska Elżbieta
§ 175
§ 143
Nieuwzględniona
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
312
Jak wyżej
09
.1
1953. 1.
20
11
Latecka Wiesława
09
.1
1954. 1.
20
11
Wysodzańska Władysława (nieczytelne
nazwisko)
09
.1
1955. 1.
20
11
09
.1
1956. 1.
20
11
10
.1
1958. 1.
20
11
Kowalski Michał
(nieczytelne nazwisko)
09
.1
1959. 1.
20
11
09
.1
1960. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wienckowska Dorota
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kocyk Stanisław
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Berent Grzegorz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
1957. 1.
20
11
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Gajkowski Tadeusz
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Stefańska Beata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
313
09
.1
1961. 1.
20
11
09
.1
1962. 1.
20
11
09
.1
1963. 1.
20
11
Jak wyżej
Probierz Elżbieta
Kocyk Aneta
09
.1
1965. 1.
20
11
Ganzet-Kowalewska
Alina (nieczytelne
nazwisko)
09
.1
1967. 1.
20
11
Me___ Bożena
(nieczytelne nazwisko)
09
.1
1968. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Rapacki Marek
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Sienkiewicz Mieczysław
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
1966. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
1964. 1.
20
11
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wrzesiński Zdzisław
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kocyk Radosław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
314
Jak wyżej
09
.1
1969. 1.
20
11
Ganica Katarzyna
(nieczytelne nazwisko)
09
.1
1970. 1.
20
11
Ganica Stanisław
(nieczytelne nazwisko)
10
.1
1971. 1.
20
11
10
.1
1972. 1.
20
11
09
.1
1973. 1.
20
11
09
.1
1974. 1.
20
11
09
.1
1975. 1.
20
11
09
.1
1976. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Lelnwer Teresa
(nieczytelne nazwisko)
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Dzierżanowska
Genowefa
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wrzesińska Aleksandra
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kocyk Jadwiga
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Tomaszewski Bartosz
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Tomaszewski Zbigniew
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
315
09
.1
1977. 1.
20
11
09
.1
1978. 1.
20
11
10
.1
1979. 1.
20
11
Jak wyżej
Wierzckowski Jarek
Fronczak Małgorzata
09
.1
1981. 1.
20
11
Cyrkanowki Rafał
(nieczytelne nazwisko)
10
.1
1982. 1.
20
11
10
.1
1983. 1.
20
11
10
.1
1984. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Strągowski Stanisław
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Strągowska Aniela
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Zalewski Marek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
1980. 1.
20
11
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Tomaszewska Bogumiła
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wierzckowski Wojciech
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
316
09
.1
1985. 1.
20
11
09
.1
1986. 1.
20
11
09
.1
1987. 1.
20
11
09
.1
1988. 1.
20
11
09
.1
1989. 1.
20
11
09
.1
1990. 1.
20
11
09
.1
1991. 1.
20
11
09
.1
1992. 1.
20
11
Jak wyżej
Cieletą___ ? (niewyraźne ksero)
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Szulc Bożena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Sidor Dorota
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Gapocz? Józef (nieczytelne nazwisko)
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Rybczyński Witold
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Moraczewska Benedykta
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Biatecki Piotr
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Marciniuk Barbara
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
317
09
.1
1993. 1.
20
11
09
.1
1994. 1.
20
11
09
.1
1995. 1.
20
11
09
.1
1996. 1.
20
11
09
.1
1997. 1.
20
11
09
.1
1998. 1.
20
11
09
.1
1999. 1.
20
11
09
.1
2000. 1.
20
11
Jak wyżej
Świderczak Adam
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Mielech Aleksander
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Bartoszuk Katarzyna
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kucharska Edyta
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Borza Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Barowickiec-Matusik
Jadwiga
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Prałat Urszula
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Szulawska Ewa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
318
09
.1
2001. 1.
20
11
09
.1
2002. 1.
20
11
09
.1
2003. 1.
20
11
09
.1
2004. 1.
20
11
09
.1
2005. 1.
20
11
09
.1
2006. 1.
20
11
09
.1
2007. 1.
20
11
07
.1
2008. 1.
20
11
Jak wyżej
Popielarczyk Monika
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Walczak Maria
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Berent Katarzyna
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Cyrkonowicz
Agnieszka
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Paradowski Tomasz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wypychowska Anna
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Nieczytelne
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Popielarczyk Elżbieta
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
319
09
.1
2009. 1.
20
11
10
.1
2010. 1.
20
11
10
.1
2011. 1.
20
11
10
.1
2012. 1.
20
11
10
.1
2013. 1.
20
11
09
.1
2014. 1.
20
11
09
.1
2015. 1.
20
11
09
.1
2016. 1.
20
11
Jak wyżej
Marasek Paweł
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jaworski Romuald
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Milli-Rogola (imię
nieczytelne)
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Piwko Jadwiga
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Stępień Radosław
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Gierszewoka Bożena
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kogus Andrzej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Stępień Halina
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
320
09
.1
2017. 1.
20
11
Jak wyżej
Bogdański Henryk
09
.1
2018. 1. Bogdański Franciszek
20
11
09
.1
2019. 1.
20
11
09
.1
2020. 1.
20
11
09
.1
2021. 1.
20
11
09
.1
2022. 1.
20
11
04
.1
2023. 1.
20
11
04
.1
2024. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Slopena Krzysztof
(nieczytelne nazwisko)
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wojciechowski
Bogumił
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Oplustil Paweł
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wązowska Barbara
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jabłońska Regina
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kolomiietc Artur
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
321
09
.1
2025. 1.
20
11
09
.1
2026. 1.
20
11
09
.1
2027. 1.
20
11
09
.1
2028. 1.
20
11
09
.1
2029. 1.
20
11
09
.1
2030. 1.
20
11
09
.1
2031. 1.
20
11
09
.1
2032. 1.
20
11
Jak wyżej
Fijołkowska Barbara
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Tymet? Tadeusz
(nieczytelne nazwisko)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Bury Daniel
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jabłońska Regina
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Piotrowska Dorota
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Piotrowski Stanisław
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Cielebąk Dariusz
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Bura Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
322
09
.1
2033. 1.
20
11
10
.1
2034. 1.
20
11
Jak wyżej
Stangenberg Jolanta
(nieczytelne nazwisko)
09
.1
2035. 1. Krupińska Magdalena
20
11
09
.1
2036. 1.
20
11
10
.1
2037. 1.
20
11
10
.1
2038. 1.
20
11
09
.1
2039. 1.
20
11
10
.1
2040. 1.
20
11
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Wilczyńska Janina
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Kowalewski Bogdan
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Poliński Tadeusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Mrozowski Maciej
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Koseijańczak Janusz
(nieczytelne nazwisko)
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Krukowski Mariusz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
323
10
.1
2041. 1.
20
11
10
.1
2042. 1.
20
11
Jak wyżej
Masłowska Irena
2. Domagam się pozostawienia dotychczasowego powierzchniowego parkingu przy ul.
Mozarta w niezmienionym stanie.
Urszula Bem - Kasztelonic
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak
wyżej
Jak
wyżej
Jak wyżej
1. Wyrażam stanowczy protest przeciwko
zapisom dopuszczającym zabudowę terenu
E8.MW i E9.KS(U).
09
.1
2043. 1.
20
11
Jak
wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Masłowski Marcin
Jak wyżej
3. Wnioskuję o uzupełnienie zagospodarowania obecnego parkingu (teren E8.MW i
E9.KS(U)) o istniejący na nim drzewostan
mający wysokie walory przyrodnicze (szczególnie w wale ochronnym).
4. Wnioskuję o utrzymanie dotychczasowego
układu dróg wewnętrznych w tej części
osiedla (26.KD-D ul. Mozarta, 27.KD-D ul.
Wróbla)
5. Wnioskuje o usuniecie zapisów naliczających stawkę procentową (15%) dotyczącą
istniejących budynków.
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Teren
E8.MW i
E9.KS(U)
§ 119
§ 120
Teren
E8.MW i
E9.KS(U)
§ 119
§ 120
Nieuwzględniona
Teren
E8.MW i
E9.KS(U)
§ 119
§ 120
Nieuwzględniona
26.KD-D
( ul. Mozarta),
§ 177
27.KD-D
§ 178
(ul. Wróbla)
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Ustalenia planu pozostają bez zmian, proponując
realizację na tych terenach w ramach jednego obiektu
budowlanego funkcji mieszkaniowej, usługowej i
wielopoziomowego parkingu zgodnie z ustaleniami §
119 i §120, obiekt ten uzupełni istniejącą zabudowę
mieszkaniową i pozwoli zrealizować dodatkowe
miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla „Służew nad Dolinka”.
Ustalenia planu pozostają bez zmian, proponując
realizację na tych terenach w ramach jednego obiektu
budowlanego funkcji mieszkaniowej, usługowej i
wielopoziomowego parkingu zgodnie z ustaleniami §
119 i §120, obiekt ten uzupełni istniejącą zabudowę
mieszkaniową i pozwoli zrealizować dodatkowe
miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla „Służew nad Dolinka”.
Plan przewiduje do zachowania drzewa o bardzo
wysokich walorach krajobrazowych które na rysunku
planu wskazane są jako drzewa do zachowania i
wynikają z ekofizjografii, w związku z tym na terenie nie przewiduje się do objęcia ochroną proponowanych drzew.
Częściowo uwzględniona poprzez likwidację odcinka drogi dojazdowej 26.KD-D od terenu E2.KPJ do
skrzyżowania z drogą 27.KD-D ul. Wróbla.
Częściowo nieuwzględniona poprzez pozostawienie
odcinka drogi 26.KD-D na odcinku od ul Wróbla do
ul. Bacha oraz 27.KD-D które pełnią ważną rolę w
zakresie obsługi komunikacyjnej drogami publicznymi.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
324
09
.1
2044. 1.
20
11
Andrzej Kasztelonic
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2045. 1.
20
11
Emilia Bonisławska
(nieczytelnie)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2046. 1.
20
11
Zofia Frankowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2047. 1.
20
11
Piotr Zawałło
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2048. 1.
20
11
Andrzej Tropaczyński
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2049. 1.
20
11
Piotr Król
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2050. 1.
20
11
Małgorzata Żebrowska (nieczytelnie)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2051. 1.
20
11
Bernardyn Pawłowicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
325
08
.1
2052. 1.
20
11
Aleksandra Kuchna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
08
.1
2053. 1.
20
11
Tadeusz Kuchna
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
08
.1
2054. 1.
20
11
Krystyna Seges
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
08
.1
2055. 1.
20
11
Tomasz Mazanek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
08
.1
2056. 1.
20
11
Wojciech Wąsowicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
08
.1
2057. 1.
20
11
Hanna Dobrowolska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
326
1. Wnosimy o respektowanie statusu i
zachowania harmonijnego charakteru
naszego osiedla willowego – dorobku wielu
pokoleń lokalnej społeczności. A tym samym wnosimy o realizowanie „celu opracowania” MPZP Służewa.
Celem opracowania miejscowego planu
Służewa było wg. projektantów:
„Stworzenie warunków do poprawy jakości
zamieszkiwania i zachowania walorów przyrodniczych, kulturowych oraz charakteru
zabudowy mieszkaniowej jako dominującej
na obszarze planu, uzupełnionej usługami
Anna Kalita
Maciej Kalita Monika publicznymi. Dla osiągnięcia tego celu przewiduje się przede wszystkim:
Kalita
-adaptację istniejącego zagospodarowania o
Jan Drzewiński
charakterze mieszkaniowym w formie zabu(nieczytelnie)
dowy jednorodzinnej i wielorodzinnej
Antoni Rybarczyk
-podniesienie standardu zagospodarowania
Mirosław Ząbek
wyznaczonych w planie przestrzeni publicz10
Dorota Ząbek
nych…. jako najistotniejsze uznaje się adap.1
Teresa Sadzińska
2058. 1. Sokołowska (nieczy- tację istniejącego zagospodarowania poszczególnych kwartałów zabudowy w sposób
20
telnie)
11 Danuta Fijałkowska harmonijnie uzupełniający istniejącą zabudowę. Przewiduje się również możliwość
Jerzy Fijałkowski
Sylwia Krzysztofik intensyfikacji i uzupełnienia zabudowy wg.
Sebastian Krzysztofik parametrów i współczynników dostosowaLucjan (nieczytelnie) nych do istniejącego zagospodarowania.”
Krzysztof (nieczytel- 2. Wnosimy o respektowanie zapisu M2.12
nie)
określonego w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, a wiec określenie wysokości zabudowy na
12m – ale nie więcej niż 3 kondygnacje – na
terenie naszego osiedla ,zarówno wewnątrz
jak i w pasach przyulicznych – łącznie z
terenem A9.U(MN), na którym rośnie Dąb –
Pomnik Przyrody wymagający szczególnej
ochrony i doświetlenia.
3. Należy objąć planem miejscowym w
ochroną konserwatorską układ urbanistyczny
parcelacji Służew –Służewiec.
Cały obszar
planu.
Cały obszar
planu.
Uwzględniona
Częściowo
uwzględniona
Tereny MN i
U(MN)
Tereny MN
Uwzględniona poprzez zapisy szczegółowe dla
terenów „Służewa Niskiego”, gdzie między innymi
chroni się historyczny układ zabudowy poprzez
parametry zabudowy i preferowanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako podstawowej.
Częściowo nieuwzględniona
Tereny MN i
U(MN)
Tereny MN
Nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez zmianę maksymalnej wysokości zabudowy dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem
MN oraz U(MN) na 12,0m.
Częściowo nieuwzględniona dla terenu A9.U(MN),
gdzie pozostawia się proponowana wysokość zabudowy – 15,0m
Nieuwzględniona Projekt Planu nie przewiduje
ochrony konserwatorskiej układu parcelacji Służewa
– Służewca. Układ urbanistyczny parcelacji chroniony jest poprzez przepisy szczegółowe dla terenów
(MN).
327
4. Należy zachować obecną a strukturę parcelacyjna prostopadłą do ulic Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego i Wernyhory – nie dopuszczając do powstania nowych obiektów na
ulicach prostopadłych do w/w – a wiec
przede wszystkim na ul. Niedźwiedziej –
zachowując obiekty istniejące.
Tereny MN
Tereny MN
5. Wnosimy o usunięcie zapisów o nowej
parcelacji.
Tereny MN
Tereny MN
6. Wnosimy o usunięcie „nieprzekraczalnych
linii ograniczających możliwość zabudowy w Tereny MN
głąb ogrodów”.
7. Dla wszystkich terenów A.MN wnosimy o
utrzymanie wskaźnika powierzchni bioloTereny A.MN
gicznie czynnej jako wskaźnika zieleni na
gruncie rodzimym na poziomie 50%.
8. Dla wszystkich terenów A.MN : A2.MN,
A4.MN, A6.MN, A8.MN, A11.MN dla których przewidziano wskaźnik intensywności
0,6 , oraz dla terenów A12.MN,A13.MN i
Tereny A.MN
A14.MN, dla których przewidziano prawie 2
– krotnie wyższe wskaźniki zabudowy ,tzn.
1,0 i 1,5 wnosimy o wprowadzenie jednolitego zapisu max. int. zab. – 0,6 .
9. Wielkość zabudowy i drobną skalę domów jednorodzinnych można zdefiniować
wskaźnikami już istniejącymi w planie:
- max. intensywność zabudowy na działce z
domami jednorodzinnymi – 0,6,
- max. intensywność zabudowy dla działki z
bliźniakiem/szeregówką – 0.8,
- maksymalna pow. biologicznie czynna na
gruncie rodzimym – 50%,
- max. wysokość 12m lecz nie więcej niż 3
kondygnacje,
Tereny A.MN
-dopuszcza się istniejącą zabudowę usługową
i wielorodzinną.
Oraz przez wprowadzenie nowych zapisów:
- max. powierzchnia zabudowy na działce –
35%,
- max. długość elewacji na działce 900m2 –
16 m,
- dopuszcza się na każdej działce budowlanej
nie mniejszej niż 400m2 lokalizację budynku
mieszkalnego lub mieszkalno – usługowego.
Tereny MN
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona poprzez zapisy szczegółowe dla terenów „Służewa Niskiego”, gdzie między
innymi chroni się historyczny układ zabudowy
poprzez parametry zabudowy, działek budowlanych i
preferowanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
jako podstawowej.
Częściowo nieuwzględniona nie przewiduje się
całkowitego zakazu rozbudowy i budowy nowych
obiektów o podobnej funkcji i gabarytach.
Określenie minimalnej działki budowlanej jest
wymagane przepisami prawa i jest zgodne z przepisami odrębnymi.
Uwzględniona poprzez rezygnację z linii zabudowy
wewnątrz kwartałów zabudowy wokół wyznaczonych strefy zieleni.
Dla każdego terenu PBC określono indywidualnie
uwzględniając stan istniejący (w tym zieleń w stanie
istniejącym) i aktualną formę zabudowy (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa).
Tereny A.MN
Nieuwzględniona
Tereny A.MN
Nieuwzględniona
Dla każdego terenu wskaźnik intensywności określono indywidualnie uwzględniając stan istniejący w
tym formę zabudowy(wolnostojąca, bliźniacza,
szeregowa).
Nieuwzględniona
Każdy teren traktowany jest odrębnie ze względu na
formę zabudowy (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa), istniejącą zieleń (różny sposób zagospodarowania), konieczne jest zróżnicowanie proponowanych
parametrów zabudowy. Nie ma też konieczności
uzupełniania zapisów szczegółowych o kolejne
parametry zabudowy te, które zostały zaproponowane są zgodne z zakresem wymaganym przepisami
odrębnymi.
Tereny A.MN
328
10. Wnosimy aby dla terenów o zapisie
A.U(MN) – odpowiedniku M2.12 w Studium
priorytetem było lokalizowanie funkcji
mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu
publicznego z zakresu infrastruktury społecznej w proporcjach:
- przeznaczenie podstawowe – mieszkaniowe
– 60%
- przeznaczenie dopuszczalne – usługi – 40%.
11. Wnosimy aby dla terenów o zapisie
A1.U(MN),
A5.U(MN),
A7.U(MN),
A9.U(MN) które oznaczają zabudowę mieszkaniowo –usługową zmienić warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalając
zachowanie istniejącej oraz realizację nowej
zabudowy jako mieszkaniowo – usługowej z
prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany.
12.Wnosimy dla terenu A9.U(MN) o niedopuszczenie do lokalizacji hotelu na działkach
ul. Puławska 221-231 oraz od strony ul.
Niedźwiedziej , na działkach 196,197.3,
197.6, 197.7, 198, 199, 200, 204, 205, 432,
439, 218, 219 i 220/2.
Tereny
A.U(MN)
Tereny
A1.U(MN),
A5.U(MN),
A7.U(MN),
A9.U(MN)
Teren
A9.U(MN)
13. Wnosimy o niewprowadzanie zapisów do
planu miejscowego dopuszczających możliwość realizacji inwestycji budynku wielorodzinnego na działce przy ul. Puławskiej 221
Teren
A9.U(MN)
14. Ze względu na rosnący na działce ul.
Puławska Dąb – Pomnik Przyrody, prawnie
chronionym, wnosimy dla terenu A9.U(MN)
o ustalenie: wskaźnika zabudowy – 1,2
Teren
A9.U(MN)
Nieuwzględniona
Tereny
A.U(MN)
Tereny
§ 20
A1.U(MN),
§ 24
A5.U(MN),
§ 26
A7.U(MN),
§ 28
A9.U(MN)
§ 28 ust.2 pkt 2
A9.U(MN)
ustala się
realizację usług
z zakresu:
a)administracji
i biur,
b)obsługi
finansowej,
c)handlu,
d)gastronomii,
e)usług podstawowych
§ 28 ust. 1
Dla terenu
A9.U(MN)
ustala się
przeznaczenie zabudowa
usługowomieszkaniowa
§ 28 ust.2 pkt. 5
ustala się
wskaźnik
maksymalnej
intensywności
zabudowy – 1,2
W związku z uzgodnieniami do planu, proponowana
funkcja podstawowa jako usługowa pozostaje bez
zmian dla terenów U(MN)
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez dopuszczenie na terenach
U(MN) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej
prawa do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.
Uwzględniona
W treści ustaleń planu dopuszczonej w zakresie
usług możliwości realizacji hoteli.
Uwzględniona
W zapisach planu nie ma możliwości realizacji
nowej zabudowy wielorodzinnej.
Nieuwzględniona
Wskaźnik został określony na podstawie proponowanej nowej zabudowy w odniesieniu do PBC.
329
15. Ze względu na rosnący na działce ul.
Puławska Dąb – Pomnik Przyrody, prawnie
chronionym, wnosimy dla terenu A9.U(MN)
o ustalenie: wysokość zabudowy – 12m.
16. Ze względu na rosnący na działce ul.
Puławska Dąb – Pomnik Przyrody, prawnie
chronionym, wnosimy dla terenu A9.U(MN)
o ustalenie: zwiększenie wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na
gruncie rodzimym z 20% na 40%, w związku
z koniecznością zachowania strefy ochronnej15m od pnia drzewa
17. Wnosimy o określenie uwarunkowań dot.
Pomnika Przyrody zgodnie z prawnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia
Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z
16.08.2009r.
17. Wnosimy o dostosowanie – odsunięcie
linii nieprzekraczalnej zabudowy od strefy
ochronnej w odległości 15m. od pnia drzewa
z powołaniem się na zapisy Rozporządzenia
Wojewody
Mazowieckiego
Nr
24
z31.07.2009r.
18. Na działkach ul. Puławska 221 i ul. Puławska 231 usunąć zabudowę wyrównując ja
do linii zabudowy działek ul. Puławska
223,225,227,229, ustanawiając w miejsce
zabudowy powierzchnię biologicznie czynną.
§ 28 ust.2 pkt. 4
ustala się
maksymalną
wysokość
Teren
zabudowy A9.U(MN)
15m, lecz nie
więcej niż 4
kondygnacje
nadziemne
§ 28
ust 2. pkt 6
ustala się
wskaźnik
Teren
minimalnej
A9.U(MN)
powierzchni
biologicznie
czynnej –
20%;
Teren
A9.U(MN)
Teren
A9.U(MN)
§ 28
§ 28
Teren
A9.U(MN)
§ 28
19. Na działkach Ew. nr 197/3, 198, 199, 200
przylegających do ul. Niedźwiedziej usunąć
zabudowę otwierając teren biologicznie
czynny w kierunku ul. Niedźwiedziej.
Teren
A9.U(MN)
§ 28
20. Zweryfikować celowość objęcia planem
miejscowym w ochronę konserwatorską
obiektów o niewielkich walorach architektonicznych i bardzo złym stanie technicznym –
m. In. Ul. Wołodyjowskiego 72, ul. Skrzetuskiego 30, ul. Puławska 231.
Teren
A4.MN,
A6.MN,
A9.U(MN)
§ 23
A4.MN,
§ 25
A6.MN,
§ 28
A9.U(MN)
Nieuwzględniona
Ze względu na to że zabudowa wzdłuż ul. Puławskiej
ma mieć charakter zabudowy pierzejowej, zaproponowana wysokość jest właściwa.
Nieuwzględniona
Wskaźnik PBC w sposób optymalny pozwoli zachować istniejącą cenną zieleń, w tym Pomnik Przyrody.
Nieuwzględniona
Zapisy planu odnoszące się do pomników przyrody i
ich stref ochronnych są zgodne z przepisami odrębnymi i nie wymagają wprowadzania treści rozporządzenia wojewody.
Nieuwzględniona
Nie ma takiej potrzeby na rysunku planu linia jest
wyznaczona właściwie, ewentualne ograniczenia w
strefie ochronnej dla inwestycji zgodnie z zapisami
planu w §10 ust.1 pkt. 2 określi właściwy organ do
spraw ochrony przyrody.
Nieuwzględniona
Linie zabudowy zostały określone właściwie plan
przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Nieuwzględniona
Uwzględniona
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej, jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym, w związku z prawidłowym kształtowaniem tej zabudowy linie zabudowy zostały określone prawidłowo.
Uwzględniona poprzez weryfikacje obiektów o
wartościach zabytkowych do zachowania.
330
21. Wnosimy o dokonanie analizy systemu
komunikacji w zakresie:
- właściwej klasyfikacji i przepustowości
dróg na terenie osiedla zwłaszcza ul. Niedźwiedziej, ul. Kmicica, ul. Wołodyjowskiego i
ul. Rolnej.
- analizy rzeczywistych potrzeb parkowania i
garażowania w odniesieniu do stanu istniejącego i projektowanego.
22.1 Należy wprowadzić parametry ulic na
obszarze Służewa Niskiego wraz z wymiarami:
- szerokość w liniach rozgraniczających,
- liczbę jezdni,
- liczbę chodników,
- określić zjazdy,
- określić ścieżki rowerowe,
22.2.określić funkcję ul. Puławskiej na odcinku ul. Wałbrzyskiej i ul. Niedźwiedziej,
22.3. określić rolę ul. Niedźwiedziej:
Obniżyć klasyfikację ul. Niedźwiedziej jako drogi lokalnej ze względu na szerokość
jezdni 6m. w liniach rozgraniczających jedynie 10m.
22.4. określić rolę ul. Niedźwiedziej:
A co za tym idzie ograniczyć możliwość
lokalizowania nowej zabudowy przy niej
22.5. określić rolę ul. Niedźwiedziej:
Ograniczyć częściowo ruch oraz zakaz
wprowadzenia ruchu zewnętrznego.
23. Zgodnie z sugestią MKUA zlokalizować
funkcję usług na skrzyżowaniu ul. Puławskiej
i Wałbrzyskiej, jednocześnie ograniczając
lokalizowania zabudowy usługowej wzdłuż
ulic otaczających osiedle domów jednorodzinnych.
24. Określić nawierzchnie ulic i chodników
jako wodoprzepuszczalne w celu uniknięcia
zalewania.
Tereny
5.1.KD-L
(ul. Niedźwiedzia),
13.KD-D
(ul. Kmicica),
14.1. KD-D
i 14.2 KD-D
(ul. Wołodyjowskiego),
4.1.KD-Z
(ul. Rolna)
§ 147
5.1.KD-L
§ 157
13.KD-D
§ 158
14.1. KD-D i
§ 159
14.2 KD-D
§ 145
4.1.KD-Z
Uwzględniona
Częściowo
uwzględniona
W ramach prac projektowych analizy takie były
przeprowadzone, na etapie uwarunkowań.
Częściowo nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona poprzez ustalenia na
rysunku i w tekście planu § 16 i zapisy dla poszczególnych dróg, w których określono szerokość
w liniach rozgraniczających, sposób realizacji
chodników, sposób realizacji ścieżek rowerowych.
Częściowo nieuwzględniona w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych dla dróg które nie
wymagają określenia liczba jezdni, miejsca zjazdów.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
1.KD-G
§ 142
5.1.KD-L
5.2.KD-L
§ 147
§ 148
Nieuwzględniona
Ul. Niedźwiedzia pełni ważną rolę komunikacyjną
jako lokalne połączenie dróg publicznych dla obszaru planu. Klasa drogi oraz szerokości w liniach
rozgraniczających pozostają bez zmian.
5.1.KD-L
5.2.KD-L
§ 147
§ 148
Nieuwzględniona
Nie przewiduje się całkowitego zakazu rozbudowy i
budowy nowych obiektów o podobnej funkcji i
gabarytach na terenach przylegających do ul. Niedźwiedziej.
5.1.KD-L
5.2.KD-L
§ 147
§ 148
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Tereny
D1.MW(U) i
A16.MW(U)
§ 85
§ 35
Tereny MN
Tereny MN
Uwzględniona
Funkcja została określona jest to droga publiczna
klasy głównej.
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej
zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający
istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Rozwiązania techniczne realizacji chodników nie
leży w gestii ustaleń planu.
331
25.Nanieść na rysunek projektu Planu wartościowe, wysokie drzewa przyuliczne.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Nieuwzględniona
W ramach wyznaczonych na rysunku planu szpalerów drzew są wskazane wartościowe drzewa przyuliczne.
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
26.Wnosimy dla osiedla Służew Niski o
określenie opłaty związanej z uchwaleniem
planu - w wysokości 0%.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Marianna Kopacz
Barbara Dudka –
Ciechanowicz
Mieczysław Ciechanowicz
Alicja Paszko
Henryk Paszko
Elżbieta Bogusz
Andrzej Bogusz
Katarzyna Biernacka
Andrzej Kopacz
Łukasz Fontali
(nieczytelnie)
Marta Kopacz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
10
.1
2060. 1.
20
11
Piotr Stoniewski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
10
.1
2061. 1.
20
11
Barbara Kontkiewicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
10
.1
2062. 1.
20
11
Katarzyna Burnat
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
10
.1
1.
20
11
2059.
332
10
.1
1.
20
11
2063.
10
.1
1.
2064.
20
11
10
.1
2065. 1.
20
11
Małgorzata Cendrowska – Olechno
Leszek Słoniewski
Apolonia Słoniewska
Dariusz Bienias
Elżbieta Bienias
Małgorzata Olszewska
Teresa Sieradzka
Jerzy Sieradzki
Andrzej Sieradzki
Anna Sieradzka
Wojciech Sieradzki
Anna Sosin
Wiesława Gromulska
Maria Zawadowska
Joanna Zawadowska
Xenia Zawanowska
Elżbieta Korczyńska
– Jordan
Grzegorz Popkowin
(nieczytelnie)
Maria Kasprzycka
Ewa Kazek
Zofia Nowak
Jan Kazek
Alicja Chobrzyńska
Danuta Wojciechowska
Józef Wojciechowski
Stanisława Wasztan
Barbara Jakubczak
Małgorzata Woźniak
Michał Sutkowski
Barbara Sutkowska
Agata Sutkowska
Anna Maria Sutkowska
Tomek Sutkowski
Małgorzata Adamkiewicz
Jan Jakubczak
Barbara Jakubczak
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
333
10
.1
1.
2066.
20
11
10
.1
1.
20
11
2067.
Jerzy Pilczyński
Michał Pilczyński
Grażyna Pilczyńska
Wioletta Michalik
Robert Lewandowski
Katarzyna Bumat
Czesław Lewandowski
Katarzyna Burnat
Helena Bołtruszko
Jan Bołtruszko
Antoni Bołtruszko
Irena Bołtruszko
Krystyna Bołtruszko
Irena Trzebska Jeske
Daniela Piekarska
Elżbieta Żuprańska
Paweł Żuprański
Renata Gąsior
Adam Linsembarth
Monika Pączkowska
Anna Urbańczyk
Teresa Drabińska
Patryk Drabiński
Leszek Drabiński
Andrzej Burnat
Blanka Burnat
Beata Stawińska
Mariusz Szafraniec
Andrzej Stawiński
Aleksander Machejek
Karolina Stawińska
Jerzy Orzeł
Kleopatra Orzeł
Halina Cegielska
(nieczytelnie)
Piotr P..(nieczytelnie)
Artur Stawicki
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
334
10
.1
Małgorzata Szcze2068. 1.
pańska
20
11
1.Żądam usunięcia z projektu planu wszelkich zapisów dopuszczających budowę na
terenie osiedla „Służew nad Dolinką” nowych
domów mieszkalnych i biurowców.
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie
pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Cały obszar
planu
2. Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową w wysokości 15%.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Edyta Wasilewska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Ryszard Styczyński
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Adrianna Styczyńska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
10
.1
2072. 1.
20
11
Piotr Badowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
10
.1
2073. 1.
20
11
Monika Jabłońska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
10
.1
2069.
1.
20
11
10
.1
2070.
1.
20
11
10
.1
2071. 1.
20
11
335
10
.1
2074. 1.
20
11
Barbara Marczak
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Grażyna Nadrowska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Marianna Zalewska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2077. 1.
20
11
Elżbieta Luba
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2078. 1.
20
11
Zofia Klimek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2079. 1.
20
11
Agnieszka palacz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2080. 1.
20
11
Janina Gójska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2081. 1.
20
11
Agnieszka Trzaska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2075. 1.
20
11
09
.1
2076. 1.
20
11
336
09
.1
2082. 1.
20
11
Stanisław Borkowski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2083. 1.
20
11
Wojciech Kostecki
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2084. 1.
20
11
Karolina Orłowska
(nieczytelnie)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2085. 1.
20
11
Damian Orłowska
(nieczytelnie)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2086. 1.
20
11
Anna Dąbek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2087. 1.
20
11
Janusz Dąbek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2088. 1.
20
11
Krystyna i Jacek
Głowińscy
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2089. 1.
20
11
Teresa Jastrzębska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
337
09
.1
2090. 1.
20
11
Alicja i Piotr Szokało
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2091. 1.
20
11
Janina Karcz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2092. 1.
20
11
Janina Rosa
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2093. 1.
20
11
Barbara Karas
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2094. 1.
20
11
Stefan Wielgo
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2095. 1.
20
11
Jolanta Wielgo
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2096. 1.
20
11
Lidia Leżanko
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2097. 1.
20
11
Ewa Minkiewicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
338
09
.1
2098. 1.
20
11
Krystyna Jurek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2099. 1.
20
11
Joanna Dąbek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2100. 1.
20
11
Hanna Wesoły
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2101. 1.
20
11
Alicja Wrońska
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2102. 1.
20
11
Zbigniew Wroński
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2103. 1.
20
11
Andrzej Wiśniewski
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
09
.1
2104. 1.
20
11
Ewa Maciołek
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2105. 10
.1
1.
20
11
Milczarek Bogumiła
1.Domagam się usunięcia z projektu planu Tereny D
wszystkich zapisów dopuszczających budowę na terenach oznaczonych symbolem
„D” budynków mieszkalnych i usługowych.
Tereny D
2.Projekt
§ 86
planu
przewiduje
dla
terenu D2.KS(U)
Nieuwzględniona
Uwzględ-
Plan zakłada realizację na terenach oznaczonych
symbolem „D” nowej zabudowy mieszkaniowej i
usługowej w sposób harmonijnie uzupełniający
istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al.
KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Uwzględniona poprzez wskazanie terenów gdzie
339
2106. 10
.1
1.
20
11
Krawczuk Krystyna
D2.KS(U) parking wielopoziomowy o
maksymalnej powierzchni 15000m2 z usługami na powierzchni nie przekraczającej
30% powierzchni użytkowej parkingu oraz
przewiduje budowę 2 budynków usługowych (D23.U i D28.U) likwidującą 2 istniejące parkingi naziemne dla około 500
samochodów. Domagam się zmiany projektu mającej na celu rozwiązanie braku
miejsc parkingowych w części zachodniej osiedla.
3.Domagam się zmiany koncepcji przekształcającej ulice Bacha i Batuty w drogi publiczne lokalne (7.1.KD-L i 8.KD-L), co
zwiększy ilość spalin w tej części osiedla o
ilość spalin z samochodów omijających
korki na ulicy Puławskiej i Alei Komisji
Edukacji Narodowej.
4.Domagam
się
usunięcia
zapisów
ustalających wprowadzenie stawki procentowej (na naszym osiedlu 15%) służącej
naliczaniu opłaty związanej z uchwaleniem
planu jednorazowej opłaty od wzrostu od
wartości nieruchomości (określonej arbitralnie przez miasto), którą trzeba będzie
zapłacić np. przy sprzedaży mieszkania,
pomimo że uchwalenie przedstawionego
planu de facto obniży wartość naszych
mieszkań.
Jak wyżej
2107. 10
.1
1.
20
11
Dostatnia Agnieszka
2108. 09
.1
1.
20
11
Kowalczyk Czesław
78.
można realizować parkingi wielopoziomowe D2.KS(U) oraz dopuszczenie realizacji parkingów
wielopoziomowych na terenach D23.U, D28.U i
E4.U .
niona
7.1. KD-D
(ul. Bacha)
9.KD-D
(ul. Batuty)
§ 150
7.1. KD-D
§ 153
9.KD-D
Nieuwzględniona
Drogi te stanowią ważny element systemu dróg
publicznych niezbędnych do prawidłowej obsługi
komunikacyjnej obszaru planu i powiązania z obszarem dzielnicy.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
340
2109. 10
.1
1.
20
11
2110. 09
.1
1.
Kopińska Joanna
Nowacka Janina
1. Domagam się, aby przygotowanie mpzp.
rejonu Służewa zostało poprzedzone sporządzeniem bilansu miejsc parkingowych dla
istniejących już budynków, zgodnie z przyjętym w projekcie wskaźnikiem to jest 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, nie mniej
jednak niż 1 miejsce na 60m2 powierzchni
użytkowej mieszkania. Iw pierwszej kolejności powinny zostać zaplanowane lokalizacje
spiętrzonych parkingów dla zaspokojenia
brakujących miejsc parkingowych, a dopiero
w następnej ewentualnie możliwości lokalizowania innych nowych obiektów. Dotyczy
to szczególnie zachodniej części osiedla,
położonej pomiędzy ul. Bacha, Puławską,
Wałbrzyską oraz al. KEN. Parkingi dla tej
części osiedla powinny być zaplanowane
tylko w tym rejonie. Innymi słowy-wszystkie
miejsca parkingowe dla części, oznaczonej w
projekcie planu jako D muszą być w części D
zlokalizowane. Nie można bilansować brakujących tu miejsc parkingowych ewentualną
lokalizacją parkingów np. przy ul. Noskowskiego (E22, E23, E28) ze względu na zbyt
dużą odległość dzielącą te części osiedla.
2. Obsługa komunikacyjna wszystkich obiektów przy Al. KEN musi odbywać się od
strony Al. KEN.
3. Stanowczo sprzeciwiam się wysokości
zaplanowanej zabudowy terenu D24.MW.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez wskazanie terenów gdzie
można realizować parkingi wielopoziomowe oraz
dodatkowo dopuścić realizację parkingów wielopoziomowych na terenach D23.U, D28.U i E4.U
Bilans miejsc parkingowych dla istniejących już
budynków został przeprowadzony w trakcie prac
projektowych, na etapie uwarunkowań.
4.2.KD-Z
(Al.KEN)
§ 146
4.2.KD-Z
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez dopuszczenie obsługi komunikacyjnej od drogi 4.2.KD-Z al. KEN
D24.MW
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej
zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający
istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
4. Wobec planów tak intensywnej zabudowy
osiedla proponuję uchwalenie wysokości
rekompensaty, płaconej przez miasto dotychczasowym mieszkańcom z tytułu spadku
wartości ich mieszkań po uchwaleniu planu,
w wyniku którego z pewnością nastąpi degradacja osiedla.
1.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku
Cały obszar
planu
§ 108
ust. 2 pkt.7
ustala się
maksymalną
wysokość
zabudowy 17m, lecz nie
więcej niż 5
kondygnacji
nadziemnych
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Uchwalenie wysokości rekompensaty, płaconej przez
miasto dotychczasowym mieszkańcom z tytułu
spadku wartości ich mieszkań po uchwaleniu planu
nie leży w gestii ustaleń planu.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
341
20
11
79.
80.
81.
sprzedaży mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu
10414), D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka nr 16/5 z obrębu 10414),
D24.MW-sklepMarcpol (działka nr 3/12 z
obrębu 10414), D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D i 7C (działki nr 3/11 i
3/26 z obrębu 10414), E1.U-parking przy
Wałbrzyskiej (działki nr 19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)-zejście do metra i
parking przy Sonaty (działki nr 24/2,
19/12, 24/28 z obrębu 10415), E4.MW(U)zielona oaza z drzewami przy Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9.KS(U)-parking przy ul Wróbla/ul. Mozarta (działka nr 14 z obrębu 10415)
E28KS (działka nr 1/16 z obrębu 10416),
E23.KS(U) (działka nr 1/15 z obrębu
10416), E22.U (działka nr 1/14 z obrębu
10416)-parking wzdłuż ul.Noskowskiego,
E21.KS (działa nr 1/13 z obrębu 10416)parking wzdłuż ul.Nowoursynowskiej,
D1.MW(U) i D2.KS(U) sklep Mokpol,
McDonald, parking między ul.Puławską i
ul.Bacha (działki nr 1/4, 1/3, 23/1, 24/3,
34, 2/1, 2/2, 2/3 z obrębu 10414), D16.UOboisko przy ul.Bacha (działka nr 3/16 obręb 10414), domagam się wprowadzenia
zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego obsługi
komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul.Sonaty.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4. Dla terenu 4.2KD-Z al. KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie al. KEN
tunelem na odcinku dł. ok. 360m – od progu wiaduktu w kierunku północnym do
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E1.MW(U)
E3.MW(U)
E4.MW(U)
E8.MW
E9.KS(U)
E28.KS
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
E21.KS
E28.KS
D1.MW(U)
D2.KS(U)
D16.UO
24.KD-D
25.KD-D
§ 92
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§ 112
§ 114
§ 115
§ 119
§ 120
§ 139
§ 134
§ 133
§ 132
§ 85
§ 86
§ 100
§ 175
§ 176
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
4.2KD-Z (al.
KEN)
§ 146
Częściowo uwzględniona dla terenu E21.KS i
E28.KS dla którego rezygnuje się z budowy garażu
wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
342
82.
83.
84.
wyjścia ze stacji metra Służew. Wybudowanie al. KEN pogorszyło w znaczącym
stopniu warunki mieszkaniowe na ul. Batuty i ul. Sonaty. Tunel – ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami i uniemożliwienie
ruchu pojazdów przez ul. Bacha z ul. Puławskiej do al.KEN spowoduje, że warunki
mieszkaniowe zostaną polepszone.
5.Dla terenu A16.MW(U)-bazarek domagam
się wprowadzenia zapisu zabraniającego
realizowania nowej zabudowy.
6.Dla terenu B16.U – północno-wschodnie
wyjście ze stacji metra domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy. Odległość między wysokimi budynkami wynosząca 18m
oznacza pogorszenie warunków mieszkaniowych.
7.W obrębie 10416 domagam się podzielenia
działek 17, 16, 1/25 i przyłączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
2111. 09
.1
1.
20
11
Nowacki Waldemar
Jak wyżej
2112.
Rogowski Grzegorz
1.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym
osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku np.
sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
09
.1
1.
20
11
2.Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu 10414),
D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka
nr 16/5 z obrębu 10414), D24.MW-sklep
Marcpol (działka nr 3/12 z obrębu 10414),
D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D
i 7C (działki nr 3/11 i 3/26 z obrębu 10414),
E1.U-parking przy Wałbrzyskiej (działki nr
19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)-
A16. MW(U) § 35
B15.U
§ 55
E24.MW
§ 135
Dz. ew. nr 17,
16 i 1/25 z
obrębu 10416
Jak wyżej
Jak wyżej
Cały obszar
planu
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E1.MW(U)
E3.MW(U)
E4.MW(U)
24.KD-D
25.KD-D
§ 92
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§ 112
§ 114
§ 115
§ 175
§ 176
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Nieuwzględniona
Procedura podziału i przyłączenia działek nie leży w
gestii ustaleń planu.
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. Ponadto
drogi 24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty są
ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną tere343
2113.
09
.1
1.
20
11
Rodnoska Hanna
(nieczytelne nazwisko)
zejście do metra i parking przy Sonaty (działki nr 24/2, 19/12, 24/28 z obrębu 10415),
E4.MW(U)-zielona oaza z drzewami przy
Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego
obsługi komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty. Wszystkie
ww. tereny są zagospodarowane-istniejącymi
budynkami handlowo-usługowymi, parkingami lub porastają cennymi drzewami.
3. Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego – ciągów pieszojezdnych.
4. Dla terenu 4.2KD-Z al. KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie al. KEN
tunelem na odcinku dł. ok. 360m – od progu
wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia
ze stacji metra Służew. Wybudowanie al.
KEN pogorszyło w znaczącym stopniu warunki mieszkaniowe na ul. Batuty i ul. Sonaty. Tunel – ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami i uniemożliwienie ruchu pojazdów przez ul. Bacha z ul. Puławskiej do
al.KEN spowoduje, że warunki mieszkaniowe zostaną polepszone.
Jak wyżej
nów bezpośrednio do nich przylegających.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
4.2KD-Z
(al. KEN)
§ 146
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2114. 09
.1
1.
20
11
Kopczyński Cezary
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2115. 09
.1
1.
20
11
Kopczyńska Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
344
2116. 09
.1
1.
20
11
Kopczyńska Zofia
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2117. 09
.1
1.
20
11
Krawczyk Małgorzata
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Gajek Anna
1.Domagam się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy dla
terenów: E1.U-parking przy Wałbrzyskiej/KEN (działki. 19/9, 24/1, 2 z obrębu
10415), E3.MW(U)-zejście do metra i parking przy Sonaty (działki 24/2 19/12, 24/28 z
obrębu 10415), E8.MW, E9KS(U)-parking
przy ul. Wróbla/ul.Mozarta (działka nr 14 z
obrębu 10415), D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu 10414),
D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka
nr 16/5 z obrębu 10414), D24.MW-sklep
Marcpol (działka nr 3/12 z obrębu 10414),
D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D
i 7C (działki nr 3/11 i 3/26 z obrębu 10414),
E4.MW(U)-zielona oaza z drzewami przy
Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415).
2. Domagam się usunięcia zapisu tworzącego
ciąg pieszo-jezdny E2.KP-J (obecnie hydrofornia, plac sportowy i zieleń szkolna z wysokimi drzewami)
E1.MW(U)
E3.MW9U0
E8.MW
E9.KS(U)
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E4.MW(U)
§ 112
§ 114
§ 119
§ 120
§ 92
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§ 115
§ 175
§ 176
E2.KPJ
§ 113 ust.1
UwzględDla terenu
niona
E2.KPJ ustala
się przeznaczenie - ciąg
pieszo-jezdny
3.Domagam się wprowadzenia zapisu zabraniającego obsługi komunikacyjnej od drogi
24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty.
24.KD-D
25.KD-D
4. Dla terenu 4.2KD-Z al. KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie al. KEN
tunelem na odcinku dł. ok. 360m – od progu
wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia
ze stacji metra Służew. Wybudowanie al.
KEN pogorszyło w znaczącym stopniu warunki mieszkaniowe na ul. Batuty i ul. Sonaty. Tunel – ochrona przed hałasem, zanie-
4.2KD-Z
(al. KEN)
2118.
10
.1
1.
20
11
Nieuwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i w
tekście uchwały planu polegającą na rezygnacji z
wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreślenia
ustaleń tekstu planu dotyczących tego terenu.
Nieuwzględniona
§ 146
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. Ponadto
Nieuwzględniona
Drogi 24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty
są ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
345
czyszczeniami i uniemożliwienie ruchu pojazdów przez ul. Bacha z ul. Puławskiej do al.
KEN spowoduje, że warunki mieszkaniowe
zostaną polepszone.
5.Domagam się usunięcia zapisów naliczają- Cały obszar
cych stawkę procentową (na naszym osiedlu
planu
15% i 25%), którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo
zapłacić miastu od określonego przez nie
arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
Jak wyżej
Jak wyżej
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Zwk_____ Eugenia
(nieczytelne imię i
nazwisko)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2123. 10
.1
1.
20
11
Gajek Ryszard
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2124. 04
.1
1.
20
11
Hopela Krzysztof
(nieczytelne nazwisko)
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2119. 04
.1
1.
20
11
Wojciechowski
Bogumił
2120. 10
.1
1.
20
11
Wysocki Krzysztof
Jak wyżej
2121. 10
.1
1.
20
11
Gajek Elżbieta
2122. 09
.1
1.
20
11
346
2125. 10
.1
1.
20
11
Masłowska Irena
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2126. 10
.1
1.
20
11
Masłowski Marcin
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2127. 10
.1
1.
20
11
Jolanta Wysocka
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
2128.
Prandota Jolanta
10
.1
1.
20
11
1. Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym osiedlu
15% i 25%), którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo
zapłacić miastu od określonego przez nie
arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2. Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu 10414),
D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka
nr 16/5 z obrębu 10414), D24.MW-sklep
Marcpol (działka nr 3/12 z obrębu 10414),
D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D
i 7C (działki nr 3/11 i 3/26 z obrębu 10414),
E1.U-parking przy Wałbrzyskiej (działki nr
19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)zejście do metra i parking przy Sonaty (działki nr 24/2, 19/12, 24/28 z obrębu 10415),
E4.MW(U)-zielona oaza z drzewami przy
Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego
obsługi komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty. Wszystkie
ww. tereny są zagospodarowane-istniejącymi
budynkami handlowo-usługowymi, parkingami lub porastają cennymi drzewami.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E1.MW(U)
E3.MW(U)
E4.MW(U)
24.KD-D
25.KD-D
§ 92
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§ 112
§ 114
§ 115
§ 175
§ 176
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. Ponadto
drogi 24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty są
ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
347
2129. 10
.1
1.
20
11
Prandota Krzysztof
3. Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego – ciągów pieszojezdnych.
4. Dla terenu 4.2.KD-Z al.KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie al. KEN
tunelem na odcinku dł. ok. 360m – od progu
wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia
ze stacji metra Służew. Wybudowanie al.
KEN pogorszyło w znaczącym stopniu warunki mieszkaniowe na ul. Batuty i ul. Sonaty. Tunel – ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami i uniemożliwienie ruchu pojazdów przez ul. Ba;cha z ul. Puławskiej do
al.KEN spowoduje, że warunki mieszkaniowe zostaną polepszone.
Jak wyżej
2130. 10
.1
1.
20
11
Prandota Maria
Jak wyżej
2131. 10
.1
1.
20
11
.
Rakowski Jerzy
1. Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową § 114.4, w wysokości 25%, którą w przypadku np. sprzedaży
mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo że zatwierdzenie planu w proponowanym kształcie
obniży wartość naszych lokali.
2. Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu 10414),
D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka
nr 16/5 z obrębu 10414), D24.MW-sklep
Marcpol (działka nr 3/12 z obrębu 10414),
D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D
i 7C (działki nr 3/11 i 3/26 z obrębu 10414),
E1.U-parking przy Wałbrzyskiej (działki nr
19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)zejście do metra i parking przy Sonaty (działki nr 24/2, 19/12, 24/28 z obrębu 10415),
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
4.2KD-Z
(al. KEN)
§ 146
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E1.MW(U)
E3.MW(U)
E4.MW(U)
24.KD-D
25.KD-D
§ 92
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§ 112
§ 114
§ 115
§ 175
§ 176
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. Ponadto
drogi 24.KD-D ul. Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty są
ważnymi elementami układu dróg publicznych i
zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
348
2132.
10
.1
1.
20
11
.
Jerzyk Grażyna
E4.MW(U)-zielona oaza z drzewami przy
Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy, zabraniającego
obsługi komunikacyjnej od drogi 24.KD-D
ul.Batuty i od 25.KD-D ul. Sonaty. Wszystkie
ww. tereny są zagospodarowane-istniejącymi
budynkami handlowo-usługowymi, parkingami lub porastają cennymi drzewami.
3. A jeżeli pkt 2 nie zostanie uwzględniony
domagam się w rejonie E3.MW(U) zakazu
budowy budynku wysokiego-w planie do
27m. Warunki mieszkaniowe dla mieszkańców budynku przy ul. Sonaty 6 pogorszą się
tragicznie, wartość mieszkań spadnie a nie
wzrośnie i będą się domagać odszkodowania
w razie pozostawienia w planie w tym rejonie
budynku wysokiego.
4. Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego – ciągów pieszojezdnych.
5.Domagam się umieszczenia zapisu pozwalającego na skręt z ul. Batuty w ul. Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul. Batuty
z obu kierunków.
6. Dla terenu 4.2KD-Z al.KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie al. KEN
tunelem lub ekranami dzwiękochronnymi na
odcinku dł. ok. 360m – od progu wiaduktu w
kierunku północnym do wyjścia ze stacji
metra Służew. Wybudowanie al. KEN pogorszyło w znaczącym stopniu warunki mieszkaniowe na ul. Batuty i ul. Sonaty. Tunel –
ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami i
uniemożliwienie ruchu pojazdów przez ul.
Bacha z ul. Puławskiej do al.KEN spowoduje,
że warunki mieszkaniowe zostaną polepszone.
1.Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym osiedlu
15% i 25%), którą w przypadku np. sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo
zapłacić miastu od określonego przez nie
arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
E3.MW(U)
§ 114
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
24.KD-D
(ul. Batuty)
§ 175
Nieuwzględniona.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
4.2KD-Z
(al. KEN)
§ 146
Nieuwzględniona
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
.
349
Nieuwzględniona.
Uwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
2. Dla terenów: D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu 10414),
D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka
nr 16/5 z obrębu 10414), D24.MW-sklep
Marcpol (działka nr 3/12 z obrębu 10414),
D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D
i 7C (działki nr 3/11 i 3/26 z obrębu 10414),
E1.U-parking przy Wałbrzyskiej (działki nr
19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)zejście do metra i parking przy Sonaty (działki nr 24/2, 19/12, 24/28 z obrębu 10415),
E4.MW(U)-zielona oaza z drzewami przy
Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9KS(U)-parking przy ul.Wróbla/Mozarta
(działka nr 14 z obrębu 10415), E28.KS
(działka nr 1/16 z obrębu 10416), E23.KS(U)
(działka Ne 1/15 z obrębu 10416), E22.U
(działka nr 1/14 z obrębu 10416)-parkingi
wzdłuż ul.Noskowskiego, E21.KS (działka nr
1/13 z obrębu 10416)-parking wzdłuż ul.
Nowoursynowskiej, D1.MW(U) i D2.KS(U)sklep Mokpol, McDonald, parking między ul.
Puławską i ul. Bacha (działki 1/4, 1/3, 23/1,
24/3, 34, 2/1, 2/2, 2/3 z obrębu 10414),
D16.UO-boisko przy ul.Bacha (działka 3/16
obręb 10414) domagam się wprowadzenia
zapisu zabraniającego realizowania nowej
zabudowy, zabraniającego obsługi komunikacyjnej od drogi 24.KD-D ul.Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty. Wszystkie ww. tereny
są zagospodarowane-istniejącymi budynkami
handlowo-usługowymi, parkingami lub porastają cennymi drzewami.
3.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
4.Dla terenu 4.2.KD-Z al.KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie al. KEN
tunelem na odcinku dł. ok. 360m – od progu
wiaduktu w kierunku północnym do wyjścia
ze stacji metra Służew. Wybudowanie al.
KEN pogorszyło w znaczącym stopniu warunki mieszkaniowe na ul. Batuty i ul. Sona-
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E3.MW(U)
E4.MW(U)
E8.MW
E28.KS
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
D1.MW(U)
D2.KS(U)
D16.UO
24.KD-D
25.KD-D
§ 92
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§ 114
§ 115
§ 119
§ 139
§ 134
§ 133
§ 132
§ 85
§ 86
§ 100
§ 175
§ 176
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
4.2KD-Z
(al. KEN)
§ 146
Częściowo uwzględniona dla terenu E21.KS i
E28.KS dla którego rezygnuje się z budowy garażu
wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. Ponadto drogi 24.KD-D ul. Batuty i od
25.KD-D ul. Sonaty są ważnymi elementami układu
dróg publicznych i zapewniają właściwą obsługę
komunikacyjną terenów bezpośrednio do nich przylegających.
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
Nieuwzględniona
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazują realizacji tego typu
rozwiązania.
350
ty. Tunel – ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami i uniemożliwienie ruchu pojazdów „uciekających z korka” przez ul.
Ba;cha z ul. Puławskiej do al.KEN spowoduje, że warunki mieszkaniowe zostaną polepszone.
5.Dla terenu B16.U- północno-wschodnie
wyjście ze stacji metra domagam się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania
nowej zabudowy. Odległość między wysokimi budynkami wynoszącą 18m oznacza
pogorszenie warunków mieszkaniowych.
6.W obrębie 10416 domagam się podzielenia
działek 17, 16, 1/25 i połączenia ich poszczególnych części do działek 1/19 i 1/22.
2133. 10
.1
1.
20
11
Krzywkowska Halina
Jak wyżej
2134. 10
.1
1.
20
11
Jerzyk Krzysztof
Jak wyżej
Goździewski Konrad
1. Dla obszaru: D23.U (działka nr 16/3 z
obrębu 10414), D27.U (działka nr 16/5 z
obrębu 10414), D21.UO (działki nr 3/11 i
3/26 z obrębu 10414), E1.MW(U) (działki nr
19/9, 24/1, 2 z obrębu 10415), E3.MW(U)
(działki nr 24/2 19/12, 24/28 z obrębu
10415), E4.U (działki nr 19/14, 18/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415), E8.MW,
E9KS(U) (działka nr 14 z obrębu 10415),
E28.KS (działka nr 1/16 z obrębu 10416),
E23.KS(U) (działka nr 1/15 z obrębu 10416),
E22.U (działka nr 1/14 z obrębu 10416),
E21.KS (działka nr 1/13 z obrębu 10416),
D2.KS9(U) (obręb 10414, D16.UO (działka
3/16 obręb 10414), A19.U (działki 434/03,
434/1 z obrębu 10407) domagam się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania
nowej zabudowy.
2. Dla obszaru D1.MW(U) domagam się
wprowadzenia zapisu „ustala się maksymalną
wysokość zabudowy – 17m., lecz nie więcej
2135.
09
.1
1.
20
11
B16.U
§ 55
E24.MW
§ 135
Dz. ew. nr 17,
16 i 1/25 z
obrębu 10416
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
D23.U
D27.U
D21.UO
E1.MW(U)
E3.MW(U)
E4.MW(U)
E8.MW
E9.KS(U)
E28.KS
E23.KS(U)
E22.U
E21.KS
D1.MW(U)
D2.KS(U)
D16.UO
§ 107
§ 111
§ 105
§ 112
§ 114
§ 115
§ 119
§ 120
§ 139
§ 134
§ 133
§ 132
§ 85
§ 86
§ 100
D1.MW(U)
§ 85 ust. pkt. 8
ustala się
maksymalną
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
Nieuwzględniona
Procedura podziału i przyłączenia działek nie leży w
gestii ustaleń planu.
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Częściowo
uwzględniona
Częściowo nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Częściowo uwzględniona dla terenu E21.KS i
E28.KS dla którego rezygnuje się z budowy garażu
wielopoziomowego.
Częściowo nieuwzględniona plan zakłada realizację
na wnioskowanych
terenach nowej zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w sposób harmonijnie
uzupełniający istniejącą zabudowę zgodnie z przepisami odrębnymi oraz wytworzenie pierzejowej
zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej i al. KEN jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym, ulica Puławska jest
351
niż 5 kondygnacji”.
3. Dla obszaru D24.MW domagam się wprowadzenia zapisu zmiany na przeznaczenie Uusługi (docelowo: D24.U) i wprowadzenie
zapisu „ustala się maksymalną wysokość
zabudowy-12m, lecz nie więcej niż 3 kondygnacje”.
4. Domagam się umieszczenia zapisu uniemożliwiającego budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Nowoursynowskiej, Wałbrzyskiej,
Dominikańskiej i Noskowskiego. Specyfika
tych ulic jest taka że wybudowanie ronda na
tym skrzyżowaniu zakorkuje ul. Główne,
czyli Nowoursynowską i Wałbrzyską, na
której odbywa się ruch główny, a także pogorszy płynność ruchu tymi ulicami. Ulice
Dominikańska oraz Noskowskiego są ulicami
drugorzędnymi. Codzienna obserwacja tego
skrzyżowania pozwala stwierdzić, że nie
obserwuje się na nim powstawania zjawiska
„kolorów” ani też nie występuję problem z
wpasowaniem się samochodów z ulic Dominikańskiej oraz Noskowskiego do ruchu
ulicami głównymi. Domagam się zakazu
wprowadzenia zapisu umożliwiającego realizację świateł.
5.Domagam się umieszczenia zapisu uniemożliwiającego realizację świateł na skrzyżowaniu ulic Nowoursynowskiej, Wałbrzyskiej, Dominikańskiej i Noskowskiego. Uzasadnienie, jak w pkt 4
6.Domagam się umieszczenia zapisu, który
wysokość
zabudowy 27m, lecz nie
więcej niż 8
kondygnacji
nadziemnych
D24.MW
§ 108
ust.2 pkt. 7
ustala się
maksymalną
wysokość
zabudowy 17m, lecz nie
więcej niż 5
kondygnacji
nadziemnych
12.KD-L
§ 156
(ul. Nowour12.KD-L
synowska)
§ 143
2.KD-Z
2.KD-Z
(ul. Wałbrzy§ 149
ska)
6.KD-L
6.KD-L
§ 144
(ul. Domini3.KD-Z
kańska)
3.KD-Z
(ul. Noskowskiego)
12.KD-L
(ul. Nowoursynowska)
2.KD-Z
(ul. Wałbrzyska)
6.KD-L
(ul. Dominikańska)
3.KD-Z
(ul. Noskowskiego)
2.KD-Z
§ 156
12.KD-L
§ 143
2.KD-Z
§ 149
6.KD-L
§ 144
3.KD-Z
§ 143
ważna ulicą i przestrzenią publiczną w strukturze
miasta. Ponadto plan przewiduje uwzględnić podstawowe parametry zabudowy wydanej decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieuwzględniona
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą. Ponadto plan
przewiduje uwzględnić podstawowe parametry
zabudowy wydanej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
Nieuwzględniona
Możliwość realizacji ronda nie jest ustaleniem planu,
a jedynie informacją. Zarządzający terenem rozstrzygnie w jaki sposób zostanie zrealizowane skrzyżowanie ul. Noskowskiego, Wałbrzyskiej i Dominikańskiej.
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
Nie-
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
352
pozwoli na wydłużenie „zielonego światła”
dla samochodów poruszających się po ul.
Wałbrzyskiej na skrzyżowaniu z ul. Wróbla
lub wprowadzenie kamer na tym skrzyżowaniu, które umożliwiają włączenie się „zielonego” dla samochodów z ul. Wróbla tylko
wtedy, jak czekają one na włączenie się od
ruchu w ul. Wałbrzyską. Obecne ustawienie
tych świateł bardzo często występuje ruch na
ul. Wałbrzyskiej, podczas gdy z ul. Wróbla
nikt nie włącza się do ruchu.
7. Domagam się wprowadzenia zapisu umożliwiającego likwidację świateł na przejściu
dla pieszych pomiędzy Szkołą Podstawową
nr 46 i Gimnazjum nr 11 i wprowadzenie tam
stale świecącego światła pomarańczowego.
8. Domagam się umieszczenia zapisów, które
uchronią ul. Bacha przed staniem się ulicąobjazdem, wobec ewentualnych kroków w
rejonie ul. Puławskiej, Doliny Służewieckiej
oraz al. KEN. Uniemożliwienie ruchu pojazdów „uciekających z korka” przez ul. Bacha z
ul. Puławskiej do al. KEN spowoduje, że
warunki mieszkaniowe zostaną polepszone.
Domagam się wprowadzenia statusu drogi
wewnętrznej dla ul. Bacha.
9.Dla terenu A16.MW(U) domagam się
wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy.
10.Dla terenu B15.U domagam się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania
nowej zabudowy. Odległość między wysokimi budynkami wynosząca 18 m oznacza
znaczące pogorszenie warunków mieszkaniowych.
11. Dla terenu C5UKr domagam się wprowadzenia zapisu „wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – 70% w
rejonie ograniczonym od zachodu ul. Dominikańską, od południa ul. Nowoursynowską,
od wschodu drogą 29KD-D i od północy
ciągiem pieszym przecinającym obszar
C5.UKr. Uzasadniam to wyjątkowo cennym
drzewostanem-sadem na tym obszarze. Być
może konieczne będzie podzielenie obszaru
C5, aby możliwe było zrealizowanie powyższego wniosku. Domagam się umieszczenia
zapisów chroniących kasztanowce wzdłuż
(ul. Wałbrzyska)
27.KD-D
( ul. Wróbla)
2.KD-Z
§ 178
27.KD-D
uwzględniona
2.KD-Z
(ul. Wałbrzyska)
§ 143
2.KD-Z
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
7.1.KD-D
7.2.KD-D
31. KD-D
(ul. Bacha)
§ 150
§ 151
§ 182
Nieuwzględniona
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
A16.MW(U)
§ 35
B15.U
§ 54
Nieuwzględniona
Nieuwzględniona
Plan przewiduję uzupełnienie istniejącej zabudowy
wzdłuż ul. Puławskiej jako zabudowy pierzejowej o
charakterze reprezentacyjnym.
Plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób
harmonijnie uzupełniający istniejącą oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul. Puławskiej,
Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako przestrzeni o
charakterze reprezentacyjnym.
C5.UKr
§ 75
ust.2 pkt. 7
ustala się
wskaźnik
minimalnej
powierzchni
biologicznie
czynnej - 40%;
Nieuwzględniona
Proponowany wskaźnik PBC w sposób właściwy
chroni tereny zieleni. Przy określaniu PBC uwzględniono stan istniejący (parking, chodniki tereny
utwardzone)
353
ww. ciągu pieszego (tuż obok kościoła dominikanów) lub uznania ich za Pomniki Przyrody.
12.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego-ciągów pieszojezdnych.
13. Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym osiedlu 15% i 25%), którą w przypadku np.
sprzedaży mieszkania będzie trzeba jednorazowo zapłacić miastu od określonego przez
nie arbitralnie wzrostu wartości mieszkania
wynikającego z zatwierdzenia planu, mimo
że zatwierdzenie planu w proponowanym
kształcie obniży wartość naszych lokali.
14.Dla obszaru D8.U (działki nr 33, 26/2,
16/1 z obrębu 10414) domagam się wprowadzenia zapisu umożliwiającego realizację
nowej zabudowy z zapisem; „ustala się maksymalną wysokość zabudowy-17m, lecz nie
więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych”.
2136.
04
.1
1.
20
11
Kopera Aneta
1. Domagam się usunięcia zapisów naliczających stawkę procentową (na naszym osiedlu
15% i 25%), którą w przypadku sprzedaży
mieszkań będzie trzeba jednorazowo zapłacić
miastu od określonego przez nie arbitralnie
wzrostu wartości mieszkania wynikającego z
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
D8.U
§ 92
ust.2 pkt. 6
ustala się
maksymalną
wysokość
zabudowy:
a)z wyłączeniem części
wysokościowej budynku
- 32m, lecz
nie więcej niż
8 kondygnacji
nadziemnych,
b)dla części
wysokościowej budynku 47m, lecz nie
więcej niż 12
kondygnacji
nadziemnych;
ustala się
minimalną
wysokość
zabudowy
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
Nieuwzględniona
Ustalenie stawki procentowej w planie służącej
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości jest wymagane przepisami prawa –
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.15 ust.2 pkt. 12. O wysokości stawki
decyduje Rada Miasta.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
354
zatwierdzenia planu, mimo że zatwierdzenie
planu w proponowanym kształcie obniży
wartość naszych lokali.
2..Domagam się wprowadzenia zapisu zabraniającego realizowania nowej zabudowy dla
terenów: E1.U-parking przy Wałbrzyskiej/KEN (działki. 19/9, 24/1, 2 z obrębu
10415), E3.MW(U)-zejście do metra i parking przy Sonaty (działki 24/2 19/12, 24/28 z
obrębu 10415), E8.MW, E9KS(U)-parking
przy ul. Wróbla/ul.Mozarta (działka nr 14 z
obrębu 10415), D8.U-Land (działki nr 33,
26/2, 16/1 z obrębu 10414), D23.U-parking
przy Batuty (działka nr 16/3 z obrębu 10414),
D27.U-parking przy Batuty i Bacha (działka
nr 16/5 z obrębu 10414), D24.MW-sklep
Marcpol (działka nr 3/12 z obrębu 10414),
D21.UO-hydrofornia między Batuty 7,7A,7D
i 7C (działki nr 3/11 i 3/26 z obrębu 10414),
E4.MW(U)-zielona oaza z drzewami przy
Sonaty/Bacha (działki nr 19/14, 19/18, 19/15,
22, 24/30 z obrębu 10415).
3.Domagam się usunięcia zapisu tworzącego
ciąg pieszo-jezdny E2.KP-J (obecnie hydrofornia, plac sportowy i zieleń szkolna z wysokimi drzewami.
4.Domagam się zlikwidowania terenów dróg
wewnętrznych i pozostawienia obecnego
układu komunikacyjnego – ciągów pieszojezdnych.
5.Domagam się umieszczenia zapisu pozwalającego na skręt z ul. Batuty w ul. Wałbrzyską w lewo i w prawo oraz zapisu pozwalającego na skręt z ul. Wałbrzyskiej w ul. Batuty
z obu kierunków.
6.Dla terenu 4.2KD-Z al.KEN domagam się
zapisu nakazującego zasłonięcie al. KEN
tunelem lub ekranami dzwiękochronnymi na
odcinku dł. ok. 360m – od progu wiaduktu w
kierunku północnym do wyjścia ze stacji
metra Służew. Wybudowanie al. KEN pogorszyło w znaczącym stopniu warunki mieszkaniowe na ul. Batuty i ul. Sonaty. Tunel –
ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami i
uniemożliwienie ruchu pojazdów przez ul.
Bacha z ul. Puławskiej do al.KEN spowoduje,
że warunki mieszkaniowe zostaną polepszone.
Nieuwzględniona
Plan przewiduje uwzględnienie podstawowych
parametrów zabudowy określonych w prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu. Ponadto plan zakłada realizację nowej zabudowy w sposób harmonijnie uzupełniający istniejącą
oraz wytworzenie pierzejowej zabudowy wzdłuż ul.
Puławskiej, Rolnej, Wałbrzyskiej oraz al. KEN jako
przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym.
E1.MW(U)
E3.MW(U)
E8.MW
E9.KS(U)
D8.U
D23.U
D27.U
D24.MW
D21.UO
E4.MW(U)
§ 112
§ 114
§ 119
§ 120
§ 92
§ 107
§ 111
§ 108
§ 105
§ 112
E2.KP-J
§ 113
Cały obszar
planu
Cały obszar
planu
24.KD-D
(ul. Batuty)
§ 175
Nieuwzględniona.
Organizacja ruchu nie leży w gestii ustaleń planu.
4.2KD-Z
(al. KEN)
§ 146
Nieuwzględniona
Plan uzyskał uzgodnienia w zakresie ochrony akustycznej, które nie nakazując realizacji tego typu
rozwiązania.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez korektę na rysunku i w
tekście uchwały planu polegającą na rezygnacji z
wydzielenia terenowego E2.KPJ wraz wykreśleniem
ustaleń tekstu planu dotyczących tego terenu.
Uwzględniona
Uwzględniona poprzez likwidację wydzieleń pod
drogi wewnętrzne.
355
2137. 10
.1
1.
20
11
Grażyna Ciechowicz
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej Jak wyżej
Jak wyżej
Załączniki:
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie
………………………………………………..
podpis Prezydenta Miasta
356

Podobne dokumenty