Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek

Transkrypt

Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek
REGULAMIN KONKURSU „STAL TO MOJA DRUŻYNA” DLA UCZNIÓW SP KLAS IV - VI:
1. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:
I. Etap szkolny - konkurs plastyczny.
II. Etap szkolny - konkurs wiedzy o KS Stali Gorzów. (etap w szkole macierzystej)
III. Etap międzyszkolny - konkurs wiedzy o KS Stali Gorzów. W etapie tym weźmie udział 10
najlepszych uczestników z II etapu, po 5 z SP 4 i SP 10. (etap w gimnazjum nr 12).
2. Uczniowie biorący udział w etapie III powinni przyjechać wraz z opiekunem.
3. Etap I – plakat – format A3, technika wykonania dowolna.
Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, oraz numer
szkoły.
Termin wykonania prac - 2 kwietnia 2014 r. (w tym dniu prace zostaną odebrane przez
organizatorów konkursu).
Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
-
pomysłowość,
-
estetyka,
-
zgodność z tematem.
4. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
6. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte
w Regulaminie.
7. Do prac należy dołączyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora konkursu.
UWAGA: Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie!
8. Podczas II i III etapu konkursu przewidziany jest test (składający się z zadań zamkniętych
i otwartych) obejmujący wiadomości z historii KS Stali Gorzów.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez co najmniej trzyosobową komisję.
Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie do organizatora konkursu pani Karoliny
Kościukiewicz w sekretariacie szkoły. (tel. 957228539)
Serdecznie zapraszamy
Organizator konkursu:
mgr Karolina Kościukiewicz
Dyrekcja ZS nr 12
mgr inż. Beata Korban

Podobne dokumenty