Protokół nr 7/06

Transkrypt

Protokół nr 7/06
Protokół nr 44/10
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej
w Pyskowicach w dniu 18.10.2010r.
Ad. 1.
Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący – radny Andrzej Bąk. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad (lista obecności w załączeniu).
Ad. 2.
Przewodniczący Komisji radny Andrzej Bąk przedstawił porządek obrad w brzmieniu:
1) Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Straż Miejska- sprawozdanie z funkcjonowania i współpracy z innymi służbami
na terenie miasta. Zmiany w Straży Miejskiej w latach 2006-2010.
4) Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6) Sprawy bieżące
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 3. Straż Miejska- sprawozdanie z funkcjonowania i współpracy z innymi
służbami na terenie miasta. Zmiany w Straży Miejskiej w latach 2006-2010.
Przewodniczący Komisji wprowadził członków komisji w przedmiotową tematykę, po
czym głos przekazał Komendantowi Straży Miejskiej p. Henrykowi Molenda. Stan
osobowy SM wynosi obecnie 17 osób. W 2006 roku zatrudnienie w SM wzrosło do 9
osób. Przewodniczący Komisji zapytał kiedy będzie możliwe zapewnienie ciągłości
pełnienia służby patrolowej na terenie miasta. H. Molenda: w ostatnim czasie, na własną
prośbę zwolnił się jeden ze Strażników miejskich. Powstał wakat. W składzie osobowym
jest jeszcze aplikant, którego cykl szkolenia zostanie zakończony w końcu roku. Dlatego
też nie jest obecnie możliwe zapewnienie ciągłości pełnienia służby. Po przeprowadzeniu
naboru, przyjęciu dodatkowego pracownika, możliwe będzie zapewnienie ciągłości służby
patrolowej. Na bazie SM zostało uruchomione Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Podczas ostatnich ćwiczeń praca i organizacja CZK została wysoko oceniona przez
oceniających. Nowelizacja ustawy o Strażach Miejskich poprawiła sytuację tych formacji
w dużych miastach. Zgodnie z wnioskiem Komisji będą czynione starania aby ciągłość
pełnienia służby patrolowej została zagwarantowana. W 2008 roku rozbudowany został
system monitoringu o kolejne 2 kamery. Zatrudniono dodatkowe 2 osoby w celu
zabezpieczenia obsługi monitoringu miasta. To zadanie jest priorytetem. W przeciągu
ostatnich czterech lat SM została wyposażona w środki przymusu bezpośredniego w
postaci pałek wielofunkcyjnych typu „Tonfa”, kajdanek, ręcznych miotaczy gazu oraz
zakupionych w bieżącym roku paralizatorów elektrycznych typu TASER. W bieżącym
roku zakupiony został również nowy radiowóz spełniający wymagania dla tego typu
pojazdów (Peugeot Expert). W związku z tym na wyposażeniu SM są obecnie dwa
radiowozy. Członkowie Komisji zadawali szczegółowe pytania dotyczące
przygotowanego sprawozdania.
Strona 1 z 3
Ad. 4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu. Komisja w drodze głosowania
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w zakresie działania Komisji
Wynik głosowania, 3/0/0 (za/ przeciw/ wstrzymujących się).
Ad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Członkowie Komisji w drodze głosowania przyjęli protokół z poprzedniego
posiedzenia komisji
Wynik głosowania, 3/0/0 (za/ przeciw/ wstrzymujących się).
Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy jest naruszany zakaz sprzedaży dopalaczy na
terenie miasta. p. Mariusz Luszawski: obecnie lokal ten jest pod obserwacją. Nie
stwierdzono przypadków naruszenia zakazu.
Radny J. Rubin zgłosił przypadki pracy pił mechanicznych w nocy w obszarach
leśnych dzielnicy południowej. Czy przypadki takie były zgłaszane służbom
porządkowym. Przedstawiciele służb nie odnotowali zgłoszeń tego typu wypadków. Po tej
informacji jednak komendant SM oraz Komendant Komisariatu Policji zwiększy liczbę
patroli we wskazanym terenie.
Radny J. Rubin zgłosił częste przypadki zaniedbywania terenu w obrębie mostów
kolejowych. Kanalizacja w tych miejscach ulega zatkaniu wskutek nie sprzątania liści. W
związku z powyższym Radny wystąpił z wnioskiem o ukaranie Kolei mandatem.
Wiadukty kolejowe mają uszkodzenia izolacji poziomej, woda podczas opadów spływa po
ścianach wiaduktu. W okresie zimowym woda zamarza i wiadukt przypomina „jaskinię
lodową”. Komendant SM: Kolej uległa silnemu podzieleniu na liczne podmioty. Problem
polega, na ustaleniu własności wymienionych obiektów. Komendant SM: podejmę
czynności w celu ustalenia odpowiedzialnego podmiotu i ukarania mandatem karnym.
Radny J. Rubin zapytał o informowanie pracowników UM o uszkodzeniach jezdni
podczas pełnienia służb patrolowych. Komendant SM: Strażnicy Miejscy mają
obowiązek informowania pracowników UM o stwierdzonych uszkodzeniach. Radny J.
Rubin zgłosił potrzebę dalszego monitorowania okolic budynku przy ul. Sikorskiego 67.
Po wielu interwencjach SM i Policji sytuacja uległa znacznemu poprawieniu. Przypadki
naruszania porządku są nadal obserwowane, należy więc nadal utrzymywać tam
zwiększoną liczbę patroli. Przedstawiciele służb zadeklarowali pomoc w przedmiotowej
sprawie. M. Luszawski: są prowadzone również działania polegające na patrolowaniu
funkcjonariuszy Policji w ubraniach cywilnych z użyciem kamery i aparatu
fotograficznego. Po rejestracji wykroczeń osoby naruszające prawo są karane. Komendant
SM poinformował o przypadkach wymuszania drobnych kwot pieniężnych
Radny W. Obłąk zgłosił przypadki zakłócania porządku w sąsiedztwie salonu gier.
Radny J. Rubin zgłosił problem dotyczący mieszkańców z ul. Piaskowej 141. W
mieszkaniach dwóch rodzin mieszkańcy zauważyli gromadzenie się osób sypiających na
klatkach schodowych.
Strona 2 z 3
Komisja BiP wnioskuje o: obniżenie wjazdu na chodnik przy budynku ul.
Paderewskiego 13 od strony budynku starej kotłowni. Wniosek wynika z braku
możliwości podjazdu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim w
drodze do szkoły.
Wynik głosowania, 3/0/0 (za/ przeciw/ wstrzymujących się).
Przewodniczący Komisji odczytał poszczególne odpowiedzi na wnioski Komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący komisji radny Andrzej Bąk dokonał
zamknięcia posiedzenia komisji.
Protokołował:
Radny Andrzej Bąk
Strona 3 z 3