Wybór oferty

Transkrypt

Wybór oferty
Toruń, dnia 26 marca 2012r.
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
Sygnatura: ZP-271.13.2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej Pzp lub ustawa Pzp – informuję, iż w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:
Przebudowę ul. Sarniej i Bażantowej w Toruniu
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
Krzysztof Wiśniewski KUNST Usługi Remontowo – Budowlane
ul. Narcyzowa 62,
8787-100 Toruń
UZASADNIENIE: .Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, cena oferty najniższa spośród złożonych
ofert i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw(firm) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc
zamieszkania i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację:
Numer
oferty
7538
7528
7469
7534
Nazwy(firmy
Nazwy(firmy) albo imiona i na
nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy
adresy wykonawców
Krzysztof Wiśniewski
KUNST Usługi Remontowo – Budowlane
ul. Narcyzowa 62,
87-100 Toruń
Piotr Guranowski Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg w Bielczynach
ul. Spółdzielcza 8,
87-122 Grębocin
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8,
87-600 Lipno
Michał Podralski Zakład Robót Drogowo
Budowlanych DROGBUD
Krojczyn 64A,
87-610 Dobrzyń n. Wisłą
Cena w [zł]
brutto
Liczba pkt w
kryterium: ce
cena
(koszt)
Razem
926.424,87 zł
100,00
100,00
952.621,33 zł
97,25
97,25
1.020.773,70 zł
90,76
90,76
1.032.260,13 zł
89,75
89,75
1
7533
7529
7535
7536
7537
7532
7519
Konsorcjum w składzie:
ALSTAL-DROGI Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 20,
88-300 Mogilno – Lider Konsorcjum
ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp.k.
Jacewo 76,
88-100 Inowrocław – Partner Konsorcjum
„POL-DRÓG Człuchów” Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 2,
77-300 Człuchów
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo –
Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10,
87-100 Toruń
Jarosław Radzikowski
„EL-DRO” Przedsiębiorstwo
Robót Elektrycznych i Drogowych
ul. Dębowa 36, 86-300 Grudziądz
TRADE COMPANY “DELTA” Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 3,
86-300 Grudziądz
Firma Budowlano Drogowa
„PRASBET” Spółka Jawna
Wojciech Hilger, Mariusz Ziemer
ul. Malczewskiego 2,
86-300 Grudziądz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –
Usługowe „MEL-BUD” Sp. z o.o.
Marcinkowo 26,
88-110 Inowrocław 2
1.079.568,76 zł
85,81
85,81
1.081.380,76 zł
85,67
85,67
1.096.969,19 zł
84,45
84,45
1.119.172,18 zł
82,78
82,78
1.228.238,82 zł
75,43
75,43
1.289.363,01 zł
71,85
71,85
1.559.239,36 zł
59,42
59,42
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO:
( pieczęć i podpis)
2