katalog sprzętu dźwigowego

Transkrypt

katalog sprzętu dźwigowego
RELOKACJA I TRANSPORT MASZYN
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT
EQUIPMENT SUMMARY
TRASFERIMENTO E TRANSPORTO MACCHINARI
SINTESI DELLE ATTREZZATURE
Ręczne i automatyczne stanowiska montażowe,
Stanowiska dokręcania, linie produkcyjne, transport
międzyoperacyjny, maszyny specjalne, stanowiska
kontrolne, stanowiska zrobotyzowane.
Relokacja maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych
„pod klucz”. Demontaż i montaż maszyn i instalacji,
transport, pozycjonowanie, podłączanie mediów,
uruchamianie maszyn.
Apex Tool Group – najwyższej klasy elektryczne
i pneumatyczne narzędzia dokręcające.
Teaflex – system ochrony kabli elektrycznych.
Hascon – filtry mgły olejowej, dymów i pyłów.
Machinery design and construction
Manual and automated assembly stations,
tightening stations, production lines, transport
between operations, special purpose machinery,
control stations, robotic stations.
Machinery relocation and transport
Machinery, devices and production lines “turnkey”
relocation. Machinery and plant disassembly
and reassembly, transport, positioning, media
connection, machinery start-up.
Sales departament
Apex Tool Group – top class electric
and pneumatic tightening tools.
Teaflex – electric cables protection system.
Hascon – oil mist, smoke and dust filters.
Progettazione e costruzione macchinari
Stazioni di montaggio automatiche e manuali,
Stazioni di avviatatura, linee di produzione,
trasporto interoperazionale,macchine speciali,
stazioni di controllo, stazioni robotizzate.
Trasferimento e trasporto macchinari
Manutenzione di macchinari, impianti e linee di
produzione secondo la formula „chiavi in mano”.
Smontaggio e rimontaggio dei macchinari e impianti,
trasporto, posizionamento, allacciamento.
Ente commerciale
Apex Tool Group – attrezzi di avvitatura elettrici
e pneumatici di altissima qualitá.
Teaflex – sistemi di protezione cavi elettrici
Hascon – filtri per nebbia oleosa, fumi e polveri.
Programowanie systemów sterowania.
Programowanie robotów. Projektowanie części
elektrycznej, asysta przy uruchomianiu urządzeń
automatyki, modernizacje i serwis istniejących
systemów automatyki.
Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń
przemysłowych. Konserwacje, przeglądy
prewencyjne i diagnostyka parku maszynowego.
TPM. Zarządzanie magazynem części zamiennych
oraz archiwum dokumentacji technicznej.
Naprawa i diagnostyka urządzeń dokręcających
firmy Apex Tool Group – Cleco, DGD. Modernizacje,
programowanie, parametryzacja i uruchamianie
elektrycznych urządzeń dokręcających.
Industrial automatic control maintenance services
Control systems programming. Robots
programming. Electrical system design, automatic
control devices start-up assistance, existing
automatic control systems extensions and
maintenance.
Maintenance
Machinery and industrial devices maintenance.
Machinery stock conservation, preventive
inspections and diagnostics. TPM. Spare parts
inventory and technical documentation archive
management.
Tightenings devices maintenance services
Repairs and diagnostics of Apex Tool Group
tightening devices – Cleco, DGD. Electric
tightening devices upgrades, programming,
parameterisation and start-up.
Assistenza tecnica per automazione industriale
Programmazione di sistemi di controllo.
Programmazione di robot. Progettazione di parte
elettrica, assistenza all’avviamento di impianti
automatizzati, ammodernamento e assistenza
tecnica per i sistemi di automazione esistenti.
Manutenzione
Manutenzione di macchinari e impianti industriali.
Manutenzione, revisione preventiva e diagnostica
del parco macchinari. TPM.Gestione magazzino di
ricambi e archiviazione della documentazione
tecnica.
Assistenza tecnica per avvitatori
Riparazione e diagnostica di avvitatori della
Apex Tool Group – Cleco, DGD. Modifiche,
programmazione, parametrizzazione e avviamento
di avvitatori elettrici.
Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska, Tel.: +48 33 813-22-97, Fax.: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
WPROWADZENIE
INTRODUCTION
INTRODUZIONE
Firma Alfa Poland posiada specjalny wydział
In Alfa Poland we have a special department
La societa’ Alfa Poland dispone di un ente
zajmujący się wyłącznie
that deals exclusively with machinery
specializzato esclusivamente nei trasferimenti
przeniesieniami/relokacjami maszyn oraz
relocations and transport and Customer's
dei macchinari e nell’installazione delle linee
instalacjami linii produkcyjnych naleŜących do
production lines installations. The department
di produzione del Cliente. Il team dell’ente,
klienta. Składa on się z personelu o wysokiej
employs top specialists with expertise
altamente qualificato ed esperienziato in campo
specjalizacji w sektorze mechanicznym,
in mechanical, electrical, hydraulic, and
di meccanica, elettrica, idraulica
elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym,
pneumatic sectors, who can meet various
e pneumatica, e’ in grado di soddisfare le piu’
który potrafi odpowiedzieć na najróŜniejsze
requirements of the Customers, providing
svariate esigenze dei clienti, erogando
wymagania klientów, świadcząc usługę relokacji
the relocation services on the "turnkey" basis.
il servizio di trasferimento con la formula
według zasady „pod klucz”.
Our professionally equipped technicians take
„chiavi in mano”.
Nasi technicy wyposaŜeni w profesjonalne
care of the whole relocation process
I nostri tecnici, disponendo di attrezzature
oprzyrządowanie zajmują się całym procesem
(mechanical, electrical, hydraulic, and
professionali, gestiscono l’intero processo
di trasferimento (smontaggio meccanico,
przeniesienia (demontaŜ mechaniczny,
pneumatic disassembly, packing, loading,
elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny,
securing, transport, unloading, plant internal
elettrico, idraulico e pneumatico, imballaggio,
pakowanie, załadunek, zabezpieczenie,
relocation, positioning, levelling, reassembly,
caricamento, fissaggio, trasporto, scaricamento,
transport, rozładunek, przemieszczenie
and operation tests), providing the end
spostamento all’interno dello stabilimento,
wewnętrzne w zakładzie, pozycjonowanie,
Customer with a guarantee of the device start-
posizionamento, livellamento, rimontaggio
e test di funzionamento), garantendo al Cliente
poziomowanie, ponowny montaŜ i próby
up in target plant and at agreed date.
działania), gwarantując klientowi końcowemu
In case the Customer needs to conserve,
finale l’avviamento dell’impianto allo
uruchomienie urządzenia w zakładzie
repair, or retrofit a part of the device, Alfa
stabilimento a regime entro la data prevista.
docelowym w uzgodnionym terminie.
Poland, given our many years of experience
Qualora si renda necessario eseguire interventi
W przypadku konieczności wykonania prac
in assembly machinery automatic control
di manutenzone, revisione o retrofit dei singoli
konserwacyjnych, remontu lub retrofitu części
sector, can provide such services, and supply
componenti della macchina, la societa’ Alfa
urządzenia, firma Alfa Poland w oparciu
the device in new agreed configuration.
Poland, basandosi su un’esperienza
o wieloletnie doświadczenia zdobyte w sektorze
Customer satisfaction is a key element of the
pluriannuale nel settore di automazione, puo’
eseguire tali attivita’ , fornendo la macchina
automatyki maszyn montaŜowych, ma
company development. Therefore our offer
moŜliwość wykonania takich prac, dostarczając
includes also the ongoing maintenance in order
in una nuova configurazione concordata.
urządzenie w nowej, uzgodnionej konfiguracji.
to ensure the quality and continuity
La soddisfazione del Cliente e’ un elemento
Zadowolenie klienta jest zasadniczym
of production for relocated or repaired devices,
fondamentale della politica di sviluppo
elementem polityki rozwoju przedsiębiorstwa
reducing to a minimum or completely
aziendale, e pertanto i nostri servizi
i dlatego nasze usługi obejmują równieŜ stały
eliminating production downtimes.
comprendono, altresi’, l’assistenza tecnica
serwis w celu zapewnienia jakości i ciągłości
We ensure any appropriate insurance for the
permanente al fine di assicurare la qualita’
produkcji urządzeń przeniesionych
services that we provide.
e la continuita’ produttiva degli impianti
lub remontowanych, redukując do minimum
trrasferiti o revisionati, riducendo al minimo
lub całkowicie eliminując przestoje produkcji.
o eliminando completamente le fermate
Dla prowadzonych prac posiadamy odpowiednie
produttive.
ubezpieczenia.
Per le attivita’ in oggetto disponiamo di una
polizza assicurativa.
REFERENCJE
REALIZACJE RELOKACJI I TRANSPORTU MASZYN
PRZEPROWADZILIŚMY M. IN. DLA NASTĘPUJĄCYCH FIRM
REFERENCE
MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT SERVICES
PROVIDED I.A. FOR FOLLOWING COMPANIES
REFERENZE
I TRASFERIMENTI E I TRASPORTI DEI MACCHINARI REALIZZATI,
TRA LE ALTRE, PER LE SEGUENTI AZIENDE
ADLER POLSKA SP. Z O.O.
AIUT SP. Z O.O.
ALUPROF S.A.
APENA REMONT SP. Z O.O.
APEX TOOL GROUP GMBH & CO. OHG
API COM S.R.L.
AUTOROBOT - STREFA SP. Z O.O.
AVIO POLSKA SP. Z O.O.
AVL ITALIA S.R.L.
BECK & POLLIZER POLSKA SP. Z O.O.
BLOHM JUNG GMBH
BREMBO POLAND SP. Z O.O.
CAMEL AUTOMAZIONI S.P.A.
CEVA LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
CFIK KLIMA SP. Z O.O.
CINETIC LANDIS LTD.
COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING SP. Z O.O.
COMAU POLAND SP. Z O.O.
COMAU S.P.A.
CORNAGLIA POLAND SP. Z O.O.
CPM S.P.A.
CR PRESSE POLAND SP. Z O.O.
DANOBAT S. COOP
DELFO POLSKA S.A.
DELITISSUE SP. Z O.O.
DELPHI POLAND S.A.
DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
DURR ASSEMBLY PRODUCTS GMBH
EATON AUTOMOTIVE SYSTEMS Sp. Z O.O.
EKELUND S.R.L.
ELECTROPOLI - GALWANOTECHNIKA SP. Z O.O.
ELWEMA AUTOMOTIVE GMBH
EMBRACO SLOVAKIA S.R.O.
ENERSYS SP. Z O.O.
ENGAS SP. Z O.O.
FABRYKA OSI NAPĘDOWYCH S.A.
FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A.
FENICE POLAND SP. Z O.O.
FIAT AUTO POLAND S.A.
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.
FLEXIDER POLAND SP. Z O.O.
GALWANO-TECHNIKA TOMASZ I EDWARD NOWAK SP.J.
GEBRÜDER HELLER MASCHINENFABRIK GMBH
GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O.
GRAMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.
HEGENSCHEIDT - MDF GMBH & CO. KG
HENKEL POLSKA SP. Z O.O.
HI-TECH ENGINEERING S.R.L
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE FENIX 1 SP. Z O.O.
ICOM S.R.L.
INCOBEX - ELPLAST SP. Z O.O.
INCOBEX SP. Z O.O.
INSTAL KATOWICE ZBM BIELSKO SP. Z O.O.
ISOTEK SP. Z O.O.
ISUZU MOTORS POLSKA SP. Z O.O.
KM & BM SP. Z O.O.
KOMATSU MACHINERY CORP.
KONTAKT-SIMON S.A.
KUKA SYSTEMS GMBH
KUŹNIA POLSKA S.A.
LENKO S.A.
MACCHINE UTENSILI TECNO DELTA S.P.A.
MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SP. Z O.O.
MAN -TRUCKS SP. Z O.O.
MANN + HUMMEL HYDROMATION N.V.
MARBET SP. Z O.O.
MARPOL SP. Z O.O.
MARPOSS ITALIA S.P.A.
MDM S.A.
MESSER POLSKA SP. Z O.O.
METALTECH - PIASECKI SP.J.
MG S.P.A.
MOVINCAR POLSKA SP. Z O.O.
OBR BOSMAL
ODLEWNIA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.
P.P.U.H. GALL ZENON CUDOWSKI, ADAM CUDOWSKI S.C.
PIAGGIO
PROTECH SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE DIAL POLAND SP. Z O.O.
SAET S.P.A.
SCHENCK ROTEC GMBH
SECO WARWICK EUROPE S.A.
SERTHEL S.A.S.
SIECAB POLSKA SP. Z O.O.
SIMPRO S.P.A.
TATA MOTORS
TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU TOP SP. Z O.O.
TEKNORUBBER POLSKA VINCENZO MANGINI
TEKSID ALUMINIUM POLAND SP. Z O.O.
TEMATRANS POLAND SP. Z O.O.
THYSSENKRUPP KRAUSE GMBH
TI POLAND SP. Z O.O.
TOFAS - Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş.
TRAILIS ZASŁAW TSS SP. Z O.O. SP.K.
TRW STEERING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O.
VIGEL S.P.A.
VILLANOVA TRANSPORT AND SHIPMENT POLAND SP. Z O.O.
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SP. Z O.O.
VOLVO POLSKA SP. Z O.O.
ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEFAMA SP. Z O.O.
ZAKŁAD URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZAM KĘTY SP. Z O.O.
DŹWIGI
CRANES
AUTOGRU
Dźwig ORMIG 10TM elektryczny
Crane ORMIG 10TM electric
Gru semovente ORMIG 10TM elettrica
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Charakterystyka udźwigu – ORMIG 10TM
Lifting capacity specifications – ORMIG 10TM
Caratteristiche di portata – ORMIG 10TM
55°
10
* Udźwigi określone przez
czynniki inne od przechyłu
9
3,3*
4,5*
* Lifting capacities determined by
factors other than the boom angle
3,2*
4,7*
3,5*
4,1*
3,8*
5,1*
* Portate determinate da
fattori diversi dall’inclinazione
8
2,9*
3,3*
2,6
4,7*
3,55
6,0*
5,5*
7
3,05
4,5*
2,4
6
7,0*
5,1*
4,1*
8,2* 6,3*
5
2,1
9,5*
7,5
5,8* 4,7*
3,8* 3,55
4
3
2
10*
7,5
6,0
5,0
4,1 3,55 3,05 2,6
2,4
2,1
1,8
1,6
1
9*
-9°
0
0
1
2
1,3
Wymiary - ORMIG 10TM
Dimensions - ORMIG 10TM
Dimensioni - ORMIG 10TM
3
4
5
6
6,3
Dźwig ORMIG 15TM diesel
Crane ORMIG 15TM diesel
Gru semovente ORMIG 15TM diesel
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Charakterystyka udźwigu – ORMIG 15TM
Lifting capacity specifications – ORMIG 15TM
Caratteristiche di portata – ORMIG 15TM
Wymiary - ORMIG 10TM
Dimensions - ORMIG 10TM
Dimensioni - ORMIG 10TM
Dźwig ORMIG 22TM diesel
Crane ORMIG 22TM diesel
Gru semovente ORMIG 22TM diesel
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Charakterystyka udźwigu – ORMIG 22TM diesel
Lifting capacity specifications – ORMIG 22TM diesel
Caratteristiche di portata – ORMIG 22TM diesel
* Udźwigi określone przez
czynniki inne od przechyłu
* Lifting capacities determined by
factors other than the boom angle
* Portate determinate da
fattori diversi dall’inclinazione
Wymiary - ORMIG 22TM diesel
Dimensions - ORMIG 22TM diesel
Dimensioni - ORMIG 22TM diesel
Dźwig ORMIG 22TM elektryczny
Crane ORMIG 22TM electric
Gru semovente ORMIG 22TM elettrica
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Charakterystyka udźwigu – ORMIG 22TM elektryczny
Lifting capacity specifications – ORMIG 22TM electric
Caratteristiche di portata – ORMIG 22TM elettrica
* Udźwigi określone przez
czynniki inne od przechyłu
* Lifting capacities determined by
factors other than the boom angle
* Portate determinate da
fattori diversi dall’inclinazione
Wymiary - ORMIG 22TM elektryczny
Dimensions - ORMIG 22TM electric
Dimensioni - ORMIG 22TM elettrica
Dźwig ORMIG 25TM elektryczny
Crane ORMIG 25TM electric
Gru semovente ORMIG 25TM elettrica
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Charakterystyka udźwigu – ORMIG 25TM
Lifting capacity specifications – ORMIG 25TM
Caratteristiche di portata – ORMIG 25TM
14m
13
13,2*
14*
* Udźwigi określone przez
czynniki inne od przechyłu
* Lifting capacities determined by
factors other than the boom angle
* Portate determinate da
fattori diversi dall’inclinazione
12
10*
16*
11
8,7
14*
18*
10
6,9
16*
15,5*
9
20*
5,6
8
22*
7
18*
4,7
6
5
4
3
22 16,4
25*
11,5
8,7
6,9
5,6
2
4,7 4,2
1
0,7 1,4
1
2
Wymiary - ORMIG 25TM
Dimensions - ORMIG 25TM
Dimensioni - ORMIG 25TM
7,7
3
4
5
6
7
8
9m
WÓZKI
WIDŁOWE
FORKLIFTS
CARRELLI
ELEVATORI
Wózek widłowy 3t OM Carrelli DI30CH diesel
Forklift 3t OM Carrelli DI30CH diesel
Carrelo elevatore 3t OM Carrelli DI30CH diesel
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Q – obciąŜenie [kg]
Q – lifting capacity [kg]
Q - capacità di sollevamento [kg]
Charakterystyka udźwigu – OM Carrelli DI30CH
Lifting capacity specifications – OM Carrelli DI30CH
Caratteristiche di portata – OM Carrelli DI30CH
c – odległość od środka cięŜkości [mm]
c – the distance from the center of gravity [mm]
c – la distanza dal baricentro [mm]
Wymiary - OM Carrelli DI30CH
Dimensions - OM Carrelli DI30CH
Dimensioni - OM Carrelli DI30CH
Wózek widłowy 4t STILL R60-40 elektryczny
Forklift 4t STILL R60-40 electric
Carrello elevatore 4t STILL R60-40 elettrico
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Q – obciąŜenie [kg]
Q – lifting capacity [kg]
Q - capacità di sollevamento [kg]
Charakterystyka udźwigu – STILL R60-40
Lifting capacity specifications – STILL R60-40
Caratteristiche di portata – STILL R60-40
H – wysokość podnoszenia [mm]
H – lift height [mm]
H – altezza di sollevamento [mm]
c – odległość od środka cięŜkości [mm]
c – the distance from the center of gravity [mm]
c – la distanza dal baricentro [mm]
Wymiary - STILL R60-40
Dimensions - STILL R60-40
Dimensioni - STILL R60-40
Wózek widłowy 5t Lugli EHX50 elektryczny
Forklift 5t Lugli EHX50 electric
Carrello elevatore 5t Lugli EHX50 elettrico
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Q – obciąŜenie [kg]
Q – lifting capacity [kg]
Q - capacità di sollevamento [kg]
Charakterystyka udźwigu – Lugli EHX50
Lifting capacity specifications – Lugli EHX50
Caratteristiche di portata – Lugli EHX50
H – wysokość podnoszenia [mm]
H – lift height [mm]
H – altezza di sollevamento [mm]
c – odległość od środka cięŜkości [mm]
c – the distance from the center of gravity [mm]
c – la distanza dal baricentro [mm]
Wymiary - Lugli EHX50
Dimensions - Lugli EHX50
Dimensioni - Lugli EHX50
Wózek widłowy 3t Caterpillar F60DSA elektryczny
Forklift 3t Caterpillar F60DSA electric
Carrello elevatore 3t Caterpillar F60DSA elettrico
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Q – obciąŜenie [kg]
Q – lifting capacity [kg]
Q - capacità di sollevamento [kg]
Charakterystyka udźwigu – Caterpillar F60DSA
Lifting capacity specifications – Caterpillar F60DSA
Caratteristiche di portata – Caterpillar F60DSA
WIDŁY
FORKS
FORCOLE
c – odległość od środka cięŜkości [mm]
c – the distance from the center of gravity [mm]
c – la distanza dal baricentro [mm]
Wymiary - Caterpillar F60DSA
Dimensions - Caterpillar F60DSA
Dimensioni - Caterpillar F60DSA
HAK
HOOK
GANCIO
PODESTY
SAMOJEZDNE
SELF PROPELLED
PLATFORMS
PIATTAFORME
MOBILI
Podest samojezdny AIRO SG1400J-E elektryczny
Self-propelled platform AIRO SG1400J-E electric
Piattaforma aerea AIRO SG1400J-E elettrica
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Charakterystyka wysięgnika – AIRO SG1400J-E
Boom specification – AIRO SG1400J-E
Caratteristiche del braccio – AIRO SG1400J-E
Podest samojezdny AIRO SG1100J elektryczny
Self-propelled platform AIRO SG1100J electric
Piattaforma aerea AIRO SG1100J elettrica
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Charakterystyka wysięgnika – AIRO SG1100J
Boom specification – AIRO SG1100J
Caratteristiche del braccio – AIRO SG1100J
Podest samojezdny AIRO SF820 elektryczny
Self-propelled platform AIRO SF820 electric
Piattaforma aerea AIRO SF820 elettrica
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Charakterystyka wysięgnika - AIRO SF820
Boom specification – AIRO SF820
Caratteristiche del braccio – AIRO SF820
TRANSPORT
NISKO-PODWOZIOWY
SPRZĘTU CIĘśKIEGO
HAVY MACHINERY
LOW LOADER
TRANSPORT
PONTE CAMION PIATTO
PER IL TRANSPORTO
DI MEZZI PESANTI
Ciągnik siodłowy MAN + naczepa z najazdami
MAN truck tractor + trailer with ramps
Trattore stradale MAN + rimorchio con ramp
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Ciągnik specjalny MAN
MAN special tractor
Trattore stradale speciale MAN
Masa własna
Weight
Peso a vuoto
Masa całkowita maksymalna
Maximum total weight
Peso totale massimo
8100kg
26000kg
CięŜarowa niskopodwoziowa naczepa najazdowa
Truck rollover low loader trailer
Semirimorchio a pianale ribassato
Masa własna
Weight
Peso a vuoto
Masa całkowita maksymalna
Maximum total weight
Peso totale massimo
Dopuszczalne obciąŜenie
Maximum load
Carico massimo ammissibile
8460kg
32000kg
23540kg
Wymiary
Dimensions
Dimensioni
OSPRZĘT
DODATKOWY
ADDITIONAL
EQUIPMENT
ACCESSORI
Osprzęt dodatkowy
Additional equipment
Accessori
1. Podnośniki o udźwigu do 15T
Jacks with lifting capacity of 15T
Sollevatori dalla portata di 15T
KaŜdy podnośnik moŜe podnieść masę do 15T na wysokość do 30cm.
Each jack can lift the weight up to 15T to a height up to 30cm.
Ogni sollevatore può sollevare il peso fino a 15T ad un'altezza di 30 cm.
2. Rolki o nośności do 24T i do 50T
Rollers with carrying capacity up to 24T and 50T
Rulli con la portata fino a 24T e a 50T
24T
50T
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
3. Trawers o udźwigu do 15T i 22T
Traverse with lifting capacity up to 15T and 22T
Rinforzo dalla portata fino a 15T e a 22T
15T
22T
Udźwig
Lifting capacity
Portata
Długość
Length
Lunghezza
Wysokość
Height
Altezza
Długość ramienia
Arm length
Lungezza del braccio
Szerokość
Width
Larghezza
15T
22T
3560mm
2530mm
510mm
480mm
350mm
700mm
240mm
400mm
4. Platforma o nośności do 15T i 25T
Platform with carrying capacity up to15T and 25T
Piattaforma con la portata di 15T e di 25T
15T
25T
Udźwig
Lifting capacity
Portata
Długość bez dyszla
Length without shaft
Lunghezza senza timone
Wysokość
Height
Altezza
Szerokość
Width
Larghezza
Długość dyszla
Shaft length
Lunghezza del timone
15T
25T
4000mm
4020mm
550mm
580mm
2200mm
2600mm
2300mm
2300mm
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
5. Wałki stalowe
Steel rolls
Alberi in acciaio
Ø
Długość
Length
Lungezza
Ilość
Quantities
Quantita’
60mm
60mm
80mm
80mm
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
100mm
1600mm
1000mm
2400mm
1500mm
3000mm
2700mm
2500mm
4000mm
2860mm
2000mm
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6. Liny stalowe od 2m do 6m o udźwigu 2-8T
Steel cables 2m to 6m with lifting capacity of 2-8T
Funi in acciaio 2-6m con la portata di 2-8T
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
7. Łańcuchy od 3m do 4m o udźwigu do 44T
Chains 3m to 4m with lifting capacity up to 44T
Catene 3-4m con la portata fino a 44T
8. Pasy koliste od 3m do 5m o udźwigu do 8T kaŜdy w linii prostej
Circular belts 3-5m with lifting capacity up to 8T each in a straight line
Cinghie circolari 3-5m con la portata fino a 8T ciascuna in linea retta
9. Pasy płaskie od 2m do 5m o udźwigu do 4T kaŜdy w linii prostej
Flat belts 2m to 5m with lifting capacity up to 4T each in a straight line
Cinghie piatte 2-5m con la portata fino a 4T ciascuna in linea retta
Alfa Poland Sp. z o.o.
Ul. GraŜyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel.: +48 33 813-22-97
Fax: +48 33 813-22-90
E-mail: [email protected], www.alfapoland.pl
NIP 945-15-31-922
NIP VAT UE PL945-15-31-922
REGON 351196860
KRS 0000146163 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Podobne dokumenty