Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w

Transkrypt

Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w
Protokół Nr 13/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 22.01.2016r.
Posiedzenie Komisji w dniu 22.01.2016r. otworzył Wiceprzewodniczący Komisji
Radny Grzegorz Mankiewicz. Powitał wszystkich zebranych, w tym radnych Komisji. Na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad( lista obecności w załączeniu do
protokołu).
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
3. Opiniowanie zmian budżetu.
4. Sprawy bieżące.
Proponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad.2
Komisja przystąpiła do opracowania planu pracy na 2016 rok. Wiceprzewodniczący
Komisji odczytał projekt planu pracy Komisji , radni wnieśli dodatkowe tematy do
zaproponowanego projektu planu.
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Radny Grzegorz Mankiewicz poddał
pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Budżetu na 2016
rok wraz z wprowadzonymi zmianami?”.
Głosowało 8 radnych
Głos ”za” 8 radnych
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem Planu Pracy na 2016 rok
wraz z zaproponowanymi zmianami.
Ad.3
Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2016 rok( w załączeniu
do protokołu).
Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za
wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2016 rok?”.
Głosowało 8 radnych
Głos” za” 8 radnych
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww.
projektu uchwały.
Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej( w załączeniu do protokołu).
Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za
wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej?”.
Głosowało 8 radnych
Głos” za” 8 radnych
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww.
projektu uchwały.
Ad.4
Radny Andrzej Lachowicz poinformował, że Klub Radnych PIS otrzymał pismo
w którym został zasygnalizowany problem związany z otrzymaniem przez pracowników
regulaminowej podwyżki płac pracowników samorządu powiatowego w 2016 rok.
W związku z tym, aby posiadać dokładny obraz sytuacji płacowej wzorem informacji, którą
radni otrzymali odnośnie płac nauczycieli, Radny złożył wniosek.
Starosta Powiatu wyjaśniła, że w tej sprawie wpłynęło pismo od Związków
Zawodowych Pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu dzień przed Sesją
w m-cu grudniu 2015r. na której był uchwalany budżet Powiatu na ten rok o wypłatę inflacji
pracownikom w 2016 roku i wprowadzenie powyższej zmian do budżetu na 2016 rok. Na ten
temat były podejmowane również rozmowy na Zarządzie Powiatu. Przedmiotowe pismo
ponownie wpłynęło do Zarządu Powiatu i do Rady Powiatu. Pani Starosta poinformowała, że
w tej sprawie spotkała się i rozmawiała ze wszystkim członkami Zarządu Związków
Zawodowych i poinformowała, że zwróci się również o podanie wysokości wynagrodzeń
pracowników we wszystkich jednostkach, ponieważ, aby podjąć taką decyzję musi posiadać
dokładną informacje jak to się przedstawia w innych jednostkach. Są częściowe materiały i po
zebraniu wszystkich materiałów zostanie radnym przedmiotowa informacja przekazana.
Ponadto Pani Starosta przypomniała, że w ubiegłym roku była deflacja, w Powiecie
pracownicy otrzymali wzrost płac wg wskaźnika inflacji, od 01 stycznia ubiegłego roku była
również podwyżka średnio 350,00 złotych na pracownika, w przeciągu ubiegłego roku
pracownicy otrzymali dwie nagrody. Ponadto środki, które pozostały na koniec ubiegłego
roku na funduszu płac zostały podzielone na wszystkich pracowników. Zdaniem Pani Starosty
do podwyżki tegorocznej płac pracowników można ewentualnie się przymierzyć, ale
najwcześniej w m-cu maju br, wtedy, gdy będzie wiadomo jak się realizuje podatek PIT
i
CIT. Przypomniała również o środkach, które są do zwrotu po kontrolach
przeprowadzonych przez UKS i kwocie spornej około 1.000.000 złotych, która jest
„ zatrzymana” – zadanie budowa mostu Cisek- Bierawa i najprawdopodobniej Powiat jej nie
otrzyma. Wydatkowanie środków wiąże się z bardzo odpowiedzialnymi decyzjami, które
wymagają szczegółowej analizy.
Radni Komisji przystąpili do dyskusji i ustalili wg jakich wytycznych i wskaźników
przedmiotowa informacja powinna zostać sporządzona.
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Radny Grzegorz Mankiewicz poddał
pod głosowanie Komisji wniosek złożony przez Radnego Andrzeja Lachowicza
o sporządzenie i przedstawienie na piśmie zestawienia zarobków brutto za 2015 rok
poszczególnych grup pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym
i jednostkach pozamiejscowych: Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza,
Kierowników, Z - ców Kierowników, Inspektorów, Podinspektorów, Referentów,
Sprzątaczek, pracowników technicznych i innych grup wg tabeli zaszeregowania.
Zwrócił się z prośbą, aby w funduszu płac zostało to wykazane z podziałem na
grupy i funkcje wynikające z tabeli stanowisk i zaszeregowania, z wyliczeniem
przeciętnego średniego wynagrodzenia brutto za 2015 rok w poszczególnych grupach
2
zaszeregowania wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia tzn.: nagrodami, „ 13
pensja”- dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa itd.
Głosowało 8 radnych
Głos ”za” 8 radnych
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem powyższego wniosku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Izabela Rabiej
Wiceprzewodniczący Komisji:
Grzegorz Mankiewicz
3

Podobne dokumenty