Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem w

Transkrypt

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem w
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem
w 2007 r. w liczbach
Dom Kultury
1. Imprezy okolicznościowe, (WOŚP, Wybory Małej Miss i Mistera,
Miss Nastolatek, Wakacyjne Hocki-Klocki dla dzieci i młodzieŜy, Światowy Dzień
Seniora, WieśkoŚpiewoGranie, Dzień Matki, Przegląd Twórczości Poetyckiej
p.Genowefy Szast…)
19
2. Próby sceniczne grup spoza MOK (taneczne, wokalne, szkół, chóru…)
24
3 Zajęcia taneczne grup MOK (Piotr Kiszka i jego instruktorzy)
57
4. Koncerty w DK i kościele
5
5. Pokazy firm (pościeli zdrowotnej, sprzętu rehab., naczyń…)
6
6. Spotkania, posiedzenia (rad osiedli, TMZR, wikliniarzy, przedstawicieli szkół…) 11
7. Spektakle teatralne, prelekcje, konkursy, lekcje wiedzy o kulturze
15
8. Ferie 2007 (zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, koncerty, spotkania…)
9. Występy, wyjazdy zespołów poza DK (WOŚP Stalowa Wola, Powiatowe
Zawody StraŜackie MOSiR, Piknik Rodzinny MOSiR, pokazy wiklinowej mody)
11
10. Inne ( finał konkursu na najpiękniejszy balkon, zakończenie roku szkolnego
klas III Gimnazjum, akcja „Pierwszaki” Echa Dnia…)
5
1
11. Organizacja reprezentacji gminy i udział w DoŜynkach Powiatowych
………………...
Razem:
184
Kino „Rusałka” wyświetliło 72 seanse wg terminarzy i na zamówienie szkół,
prezentujące 47 tytułów filmowych.
W 2007r. Dom Kultury i Kino zanotowały frekwencję 12 tys.102 osoby.
Odrębną, duŜą imprezą promującą gminę jest organizowana w głównej mierze przez
MOK „Wiklina Rudnik nad Sanem”. Dyrektor MOK jest dyrektorem organizacyjnym
imprezy. Statystyka powyŜsza nie obejmuje wielotysięcznej liczby odbiorców tego
przedsięwzięcia.
Dom Kultury organizuje zajęcia i imprezy własne, a takŜe współpracuje z instytucjami
i osobami, które pragną zorganizować i zaprezentować w dobrych warunkach
scenicznych własne imprezy (szkoły, Ochronka, TMZR, Seniorzy, Harcerze, Chóry naszej
gminy, Koło Gospodyń w Kopkach...).
Działalność Centrum Wikliniarstwa datuje się od 22 maja 2007r., czyli od dnia
oficjalnego oddania budynku do uŜytku publicznego. Do końca roku kalendarzowego
odnotowano 2052 osoby zwiedzające indywidualnie i grupowo. Dwukrotnie – na
polecenie Burmistrza organizowane były Dni Otwarte Centrum. Placówkę odwiedziło
wielu obcokrajowców, którzy dokonali wpisów do pamiątkowej księgi w swoich językach
ojczystych. W tym czasie zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć: plener wikliny
artystycznej, wystawy sztuk plastycznych połączone z wernisaŜami, wiklinowe ekspozycje
stałe i zmienne, wystawa archeologiczna – zbiory ks. Franciszka Nicałka i etnograficzna –
zbiory Wiktora Wójcika, wystawa historyczna „100 lat Rudnika nad Sanem w pocztówce
i fotografii” Andrzeja Olaka, warsztaty wikliny artystycznej i uŜytkowej, pokazy
wyplatania, prezentacje multimedialne promujące Polską Stolicę Wikliny, odczyty,
prelekcje, konferencje, pokazy wiklinowej mody, spotkania przedsiębiorców,
rzemieślników, członków TMZR, Stowarzyszenia Seniorów Emerytów i Rencistów…
Współpracowali z nami artyści plastycy oraz wykładowcy wyŜszych uczelni.
Wielokrotnie gościliśmy przedstawicieli władzy i mediów, którzy najpierw kierowali swe
kroki do magistratu po wywiad z twórcą instytucji, burmistrzem Waldemarem
Grochowskim, prosząc o moŜliwość zwiedzenia budynku w jego towarzystwie.
Naszą instytucję odwiedzali darczyńcy – osoby pragnące przekazać prywatne rzeczy na
eksponaty, a nawet kwiaty imponującej wielkości, a wszystko to w trosce o profesjonalne
i miłe dla oka zagospodarowanie sal wystawowych i holi. Wszystkim pięknie dziękuję za
wkład w tworzenie wizerunku Centrum.
Specjalne podziękowanie kieruję pod adresem NiŜańskiego Centrum Rozwoju, z którym
współpracowaliśmy w ramach PilotaŜowego Programu Leader +, pozyskując na naszą
działalność kwotę 52.560 zł.
Od 22 maja 2007r. działa strona internetowa MOK www.mokrudnik.pl, która do końca
roku 2007 zanotowała ponad 44 tysiące odwiedzin.
Działalność biblioteki za rok 2007 przedstawi jej Kierownik, Pani Maria Zygmunt.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali z nami w minionym
roku SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Wszystkich czytających te słowa POZDRAWIAM i ZAPRASZAM!
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Krystyna Wójcik
Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem w liczbach 2007:
Sieć bibliotek publicznych w gminie tworzą: biblioteka w Rudniku nad Sanem oraz 2 filie
wiejskie w Kopkach i Przędzelu.
Zbiory biblioteki łącznie z filiami na dzień 31.12.2007r. wyniosły 35 743 woluminy,
w tym w 2007 roku zakupiono 850 woluminów na kwotę 13 313,00 zł.
Środki na zakup księgozbioru w 2007 r. pochodziły:
- 8 000,00 zł z dotacji na zakup nowości wydawniczych przyznanej w ramach
Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Promocja Czytelnictwa, Priorytet 1: Rozwój księgozbiorów bibliotek
- 5 313,00 zł ze środków samorządowych
Dane dotyczące czytelnictwa w gminie:
- liczba odwiedzin w wypoŜyczalni: 8 960
- liczba odwiedzin w czytelni: 1 388
- liczba uŜytkowników czytelni internetowej: 740
- liczba czytelników w 2007 roku: 1 336
- liczba wypoŜyczeń w 2007 roku: 22 808 woluminów
- liczba udzielonych informacji: 654
Ponadto biblioteki organizują róŜne formy promocji ksiąŜki i bibliotek. Są to konkursy,
lekcje biblioteczne, spotkania głośnego czytania, wycieczki, zajęcia podczas ferii
i wakacji. W 2007 roku zorganizowano 32 formy pracy z czytelnikami, w których
uczestniczyło 507 osób.
Biblioteka w Rudniku nad Sanem w 2007 roku przeniosła się do nowego lokalu
w Centrum Wikliniarstwa przy ul. Mickiewicza 41. Przestronna wypoŜyczalnia i czytelnia
z nowoczesnym wyposaŜeniem i bezpłatnym dostępem do Internetu dla uŜytkowników,
zajmuje część pomieszczeń na parterze budynku. Biblioteka w Rudniku jest na etapie
wdraŜania elektronicznej bazy księgozbioru.
Kierownik Biblioteki Publicznej
Maria Zygmunt