ZGROMADZENIE MAŁYCH SIÓSTR

Transkrypt

ZGROMADZENIE MAŁYCH SIÓSTR
ZGROMADZENIE MAŁYCH SIÓSTR NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
ul. Klasztorna 19, 42-200 Częstochowa; tel/fax: 0-34/365 50 86;
www.honoratki.pl; e-mail: [email protected]
Bóg mój i wszystko
W Przenajświętszym Sakramencie
L.dz. 16 /09
Częstochowa, 11 kwietnia 2009 r.
O K Ó L N I K NR 30
Umiłowane w duchu naszych ZałoŜycieli Siostry!
Dnia 6. kwietnia Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów z
głosowania dopełniającego. Bezwzględną i względną większością głosów na delegatki
Kapituły Generalnej 2009 r. zostały wybrane Siostry:
1. s. Judyta Kowalska
2. s. Halina Roszczyk
3. s. Rut Sokołowska
4. s. Ewelina Jędo
5. s. Joanna Jaworowska
6. s. Katarzyna Ostaszewska
7. s. Marzena Czemko
8. s. Marta Węcowska
9. s. Iwona Kucharska
Na zastępczynie delegatek zostały wybrane Siostry, które w kolejności uzyskały
największą liczbę głosów:
1. s. Cecylia Duda
2. s. Justyna Rosa
3. s. Metodia Jurkowska
W załączeniu podaję pełną listę delegatek Kapituły Generalnej 2009 r.
Drogie Siostry Delegatki! Zostałyśmy obdarzone zaufaniem Sióstr, które
powierzyły nam szczególną troskę o dobro Zgromadzenia. To nakłada na nas
odpowiedzialność za nadanie kierunku duchowego rozwoju i działalności naszej
rodziny zakonnej. Z wielką wraŜliwością nasłuchujmy czego pragnie dla nas Bóg,
czego od nas Ŝąda, czego oczekuje. Przygotowujmy nasze serca do rozpoznawania
woli BoŜej. Okazją do wspólnego słuchania Boga będą rekolekcje, na które wszystkie
Siostry Delegatki zapraszam. Przypominam, Ŝe rozpoczną się one 20 czerwca br. w
Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi wieczorem, a zakończą 26 czerwca równieŜ
wieczorem. Następnego dnia rozpoczniemy Kapitułę. Jej zakończenie przewidziane
jest w sobotę tj. 4. lipca. Zachęcam, w miarę moŜliwości, do przybycia 19 czerwca do
Olsztyna, by nie podróŜować w dzień patronalnego święta.
Wszystkie Siostry proszę o towarzyszenie modlitwą, ofiarą, umartwieniem,
cierpieniem gdyŜ jest to nasza wspólna sprawa, chodzi o naszą rodzinę.
KaŜdą Siostrę polecam szczególnej opiece Niepokalanego Serca Maryi
m. ElŜbieta Brogowska
przełoŜona generalna