KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA na społecznego inspektora pracy

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA na społecznego inspektora pracy
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
na społecznego inspektora pracy
HP Polska Sp. z o.o. w Gliwicach
Ja niżej podpisany
………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)
Zgłaszam się na funkcję Społecznego inspektora pracy
Ja niżej podpisany…………………………………………
Wyrażam zgodę na kandydowanie na Społecznego Inspektora Pracy.
Zapoznałem się z regulaminem wyborów i spełniam warunki określone w punkcie
§ 2 oraz § 3 REGULAMINU
wyborów Społecznego Inspektora Pracy
w HP Polska Sp. z o.o. w Gliwicach
Gliwice …………………….. 2016 r.
(data)
własnoręczny podpis

Podobne dokumenty