Regulamin udzielania zamowien poniZej 14.000 EURO Regulamin

Transkrypt

Regulamin udzielania zamowien poniZej 14.000 EURO Regulamin
Regulamin udzielania zamowien poniZej 14.000 EURO
Regulamin okresla zasady i procedury zwi~ane z przeprowadzaniem postt(powan
o udzielanie zamowien ze srodkow publicznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN,
ktorych wartosc szacunkowa Inettol nie przekracza wyrazonej w PLN rownowartosci kwoty
14.000,0 EURO.
§1
1. Niniejszy regulamin nie dotyczy udzielania zamowien, ktorych wartosc szacunkowa
/netto/ nie przekracza 2.000,0 PLN w przypadku dostaw i 7.000,0 PLN w przypadku
uslug.
2. Wyhtczeniu z koniecznosci stosowania procedur zawartych w regulaminie podlega:
- zawieranie umow cywilno-prawnych z osobami fizycznymi nie prowadz<\:cymi
dzialalnosci gospodarczej a wykonuj<\:cymi zlecone prace osobiscie,
- szkolenie pracownikow,
- ubezpieczenie grupowe pracownikow,
- ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty, skutkow zywiolow, strat finansowych,
- uslugi prawnicze,
- uslugi socjalne,
- uslugi zdrowotne,
-uslugi bankowe,
- gdy przedmiot zamowienia zwi~any jest z dzialalnosci<\: tworczlb
- gdy wystt(puj<\: przyczyny ekonomiczne, organizacyjne, gospodarcze lub spoleczne
powoduj<\:ce, ze zamowienie moze zrealizowac tylko jeden wykonawca,
- dla zanl0wien 0 charakterze nie przewidywalnym - typu: awarie - stosuje sit( zasady
rozeznania cenowego i sporz<\:dza notatkt( sruzbow<\:. Rozeznanie cenowe winno zostac
przeprowadzone z tak<\: liczb<\: wykonawcow swiadcz<\:cych dostawy, uslugi lub roboty
budowlane objt(te przedmiotem zamowienia, ktora zapewnia konkurencjt( oraz wybor
najkorzystniejszej oferty, lecz nie mniej niz trzech.
3. Okreslenie przedmiotu zamowienia powinno odpowiadac zadaniu opisanemu w planie
finansowym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i miesci6 sit( w kwocie zaplanowanej najego
realizacjt(.
4. Podstaw~ obliczenia wartosci zamowienia jest wartosc rynkowa rzeczy lub praw bt(d<\:cych
przedmiotem dostawy. Wartosci zamowienia okresla sit( na podstawie przecit(tnych cen
stosowanych w siedzibie zamawiaj<\:cego. lezeli nie mozna obliczyc wartosci zamowienia
na podstawie realiow rynkowych, zamawiaj<\:cy moze swoj szacunek oprzec na aktualnie
powszechnie stosowanych katalogach, cennikach i taryfikatorach.
5. Ustalenia wartosci zamowienia dokonuje sit( nie wczesniej niz 2 tygodnie, a w przypadku
robot budowlanych nie wczesniej niz 1 miesi~c przed dniem zlozenia wniosku, 0 ktorym
mowaw § 2.
§2
1. Procedura udzielania zamOWIen, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych
rownowartosci kwoty 14.000 EURO rozpoczyna si~ od zlozenia wniosku 0 udzielenie
zamowienia, ktorego wzor, stanowi zal. do niniejszego zarz<\:dzenia. Izal. nr 1/
Zal~cznik
nr 1
(miejscowosc data)
(wnioskodawca)
WNIOSEK
o udziclcnie zamowicnia
1. Przedmiot zam6wienia:
robota budowlana
o
o
dostawa
usluga
o
na: ........................................................................................................................................... .
2. Szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia:
3. Przedmiot
finansowego
zam6wienia
zostal
zaplanowany
w
nastyp~jl1cej
czysci
planu
4. Kwota w planie tinansowym przeznaczona na realizacj\i przedmiotu zam6wienia wynosi
5. Wartosc zam6wienia wg zall1czonej kalkulacji (kosztorysu):
........................................................................... PLN
............................................................................ EURO
6. rnne wymagania zamawiaj~cego:
termin wykonania zam6wienia: ............... ,
okres gwarancji ............. ,
Zal'lczniki:
Kalkulacja ustalenia wartosci zam6wienia
(wnioskodawca)
ZATWlERDZAM
(podpis p.o. kierownika DSOiA)
Zal~cznik
nr 2
PROTOKOL
zamowienia, ktorego wartosc Ilie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty
14.000 euro
1. przedmiot zam6wienia:
0
- robota budowlana
- dostawa
0
- usluga
0
na: ........................................................................................................................................................ .
2. Szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia:
3.Rozeznanie rynku:
A. zapytanie skierowano do:
B. zapytanie skierowano: *faksem, *mailem, *telefonicznie (wlasciwe podkrdlic)
C. odpowiedi na zapytanie otrzymano od:
4. Wyb6r "oferty":
A. wybrano "ofert~":
B. przy uwzgl~dnieniu nast~puj'lcych wymagan:
Uzasadnienie wyborn:
(prowadz'lcy post~powanie)
ZATWIERDZAM
(Dyrektor IFiS PAN)
PI.;KPV.iUJ
ii PAN
§5
1. Wynagrodzenie platne b~dzie prze1ewem, na wskazany przez Wykonawc~ rachunek bankowy, w
ci~u 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiaj'tcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.
2. Da1't zaplaty faktury
b~dzie
data obci'tzenia konta Zamawi3;j'tcego.
§6
1. Wykonawca zaplaci Zamawiaj'tcemu kar~ umown't w przypadku:
- zwloki w wykonaniu umowy w wysokosci 0, 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 za
kazdy dzieii zwloki,
- zwloki w usuni~ciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 za kazdy
dzieii zwloki,
- odst<wienia od umowy przez Zamawiaj'tcego z przyczyn obci~aj'tcych Wykonawc~ w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 4.
2. Kar~, 0 kt6rej mowa w ust. 1. Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiaj'tcego rachunek
bankowy prze1ewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dort(czenia mu z'tdania
Zamawi3;j'tcego zaplaty takiej kary umownej. Zamawiaj'tcy jest upowazniony do potr'tcenia
naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiaj'lCY upowazniony jest do domagania sit( odszkodowania na zasadach og61nych, jezeli
poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§7
W sprawach nie unormowanych umow't zastosowanie m3;j't przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany mmeJszej umowy mog't bye dokonywane pod rygorem niewaznosci jedynie
w fomlie pisemnego aneksu, z podpisami upowaznionych przedstawicie1i obu stron.
§9
Do rozstrzygania spor6w wyniklych na tle wykonania umowy wlasciwy jest S'td wlaSciwy
dla siedziby Zamawiaj'tcego.
§1O
Umowa zostala sporz'tdzona w dw6ch jednobrzmi'tcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.
ZAMAWIAJ~CY
WYKONAWCA
Zaht:cznik Nr 4
RE.JESTR WYDATKOW DO 14.000 EURO
Lp.
Skr6cony opis
przedmiotu
zam6wienia
Kod
CPV
Nazwa
wykonawcy
Wartosc
zam6wienia w
PLN
Netto
Brutto
Wartosc
zam6wienia w
euro
Netto
Brutto
Imi~
i nazwisko
osoby
przeprowadzajqcej
post~powanie

Podobne dokumenty