Oferta na pojazd używany

Transkrypt

Oferta na pojazd używany
OFERTA NA POJAZD UŻYWANY
IMIĘ I NAZWISKO (FIRMA):
...............................................
...............................................
NR TEL:
...............................................
ADRES:
...............................................
MARKA:
...............................................
NR WEW.
................................................
OFEROWANA CENA ZAKUPU:
................................................
................................................
(słownie)
NR KONTA BANKOWEGO
DO ZWROTU WADIUM
………………………………
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym odnośnie
kompletności oraz sprawności przedmiotowego pojazdu i uwag nie wnoszę.
..............................
Miejscowość i data
..............................
podpis
załącznik – kserokopia dowodu wpłaty wadium

Podobne dokumenty