zbiorcze zestawienie ofert z dn. 26.01.2017 r.

Transkrypt

zbiorcze zestawienie ofert z dn. 26.01.2017 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
ul. Dr. K. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin,
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację
i uruchomienie pompy do krążenia pozaustrojowego, nr sprawy EDZ.242-139/16.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2015 r.
poz. 2164 ze zm., zwanej Pzp) Zamawiający, podaje informacje z otwarcia ofert.
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 560 000,00 zł brutto
OFERTY ZŁOŻONE DO POSTĘPOWANIA w TERMNIE wyznaczonym do składania ofert.
Nr
oferty
1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
LivaNova Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
Cena
646 887,60
Termin realizacji
umowy
w ciągu maks. 45 dni od
daty podpisania umowy
Gwarancja
Termin płatności
24 miesiące
co miesięczne raty przez
okres 12 m-cy
W oparciu o art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy złożyli oferty winni w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
niniejszej informacji przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy ostatni dzień terminu na wniesienie niniejszego oświadczenia wypada na
sobotę lub dzień ustawowo wolny, termin ten upływa następnego dnia roboczego.
Lublin, dnia 26.01.2017 r.
sporządziła: A. Brygoła-Wojtysiak

Podobne dokumenty