Pobierz treść o wyborze

Transkrypt

Pobierz treść o wyborze
N NOWACYJ NA COSPO3ARKA
§Ałrol|il rft/1,1(]Ą :aa]\oJaI
l
biunJol
UNlA EURop:J:KA
EURoPEJSKl FUNOu5Z
RoZWoJU REGloNALNt6o
§
Toruń, 2410612013
r,
BIURFOL SP, Z o.o.
UL, cHRoBREGo 149
B7-100 ronuŃ
W związku z realizacją projektu "Wdrozenie systemu B2B w celu zarządzania procesami biznesowymi w firmie
BIURFOL" współfinansowanąo ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach działania 8.2
,,Wspieranie wdrożenia eleKrcnicznego biznesu typu B2B" Programu Opencyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Biuńol sp. z o.o. informuje, jak niżej,
1.
W wyniku postępowania ofertowąo w zakrcsie wykonania dwóch sz.t roll-up'Ów informacyjnych wybrano
naj ko zystn iejszą ofeftę, złożonąprzez:
P.H.U Świat Reklamy
ul.Zwirki I Wigury 77 l I6a
B7-100 Toruń
2,
W wyniku postępowania ofeftowego w zakresie kompleksowej dostawy spżętu, oprogramowania, a także
usług informaĘcznych polegających na analizie przedwdrożeniowej, instalacji, konfiguracji i wdrożeniu
razwiązań informatycznych będących pzedmiotem [email protected] wybrano najkozystniejszą ofeftę, złożoną
przezi
ffi§IJRFOL
PULSAR SYSTEM
ul. powstańców ŚĘskich 73 a
87-100 Toruń
DYREKTOR F
Sp, z o.o,
87-100 Toruń, ul.Chrobrego 149
te1.056 655 77 40, 056 655 77 47
fax 056 655 77 27
l!lP 8792584095 Regon 340530329
KRs 0000317393
-2-

Podobne dokumenty