Page 1 DŃa I...] dl`a l-vsiące cziemasbgo rcku (```] 2014 r`) w

Komentarze

Transkrypt

Page 1 DŃa I...] dl`a l-vsiące cziemasbgo rcku (```] 2014 r`) w
DŃa I...] dl'a l-vsiące cziemasbgo rcku ('''] 2014 r') w obemości ndłinya I ..1, w F8o
Kancelań Notłiahq w ktoi'ic h, PŹy Ulicy I..'1 numel['''], odb]'io sie Nadzwfczajre
zgrońadanie w9PÓlńiłów spó]k] lod limą KMceleia
sPólka z
"STATIMA"
o8ran'.zoną odPowiedzialnośĆią z si€dzibą w Katowica.h, adres 4G004 KatowiĆe. Aldja
K
fah8o Ł złeFsh'olŹnej v Rcjcshże Pizedsiębiorcól' Knjowe8o Rqsb! ądowe8o
lod nffiorm Kls 0000302003, któĘ' dokmntaqa PrŻc.howywda jest w sąd'e
RqonÓĘ,m Katowi.e wsĆnód w Katowica.i wydzial vIlI Go5Po.larc7' KRs, z któĘgo
noia rius z
s p
isał nasię pliącej beści]
PRoloKÓL NAD/v!.\( zAJNtco /cRoMADlLvlA lĄ\PÓl \txóvl
L
NadŻryŹajne zarcmadzenie wsPÓlniló$' spó&i Proh'adŻonej Pod fimą: Kancelańa
,,STATIMA" s!ói€ z ognni.zoną odPowicdzialnoś.ią 2 siedŻiĘ w (atowicach otrvorzyl
''''''''"', I'''], Śyn I'''], zar eszkły l' [' ], Iegjt'nrujący sĘ dowodcń osobisryń nmer
I..'], PEsEL ''''.......-'- kkny jednÓglośnie zostal $'bĘny m P'ewodniczącego
.
TożsamośćPŹea'odńcŻąĆego notariusz stałerdzil ńa Podstawic Powolmqo }'yżq
Przewodniczący zalządŻil ŚPÓlząd2enię
lislv orporości' Po czym sR{'e!dzil,
iż
Nadzl'yŹajne Z8lomadzenje lĄ'sPó]'1i(ól' sPólki zostalÓ Zwolanc }' 5posób Pawidłovy.
m .loł'ód cago nĘcza się do Protokolu dowody mdańa lisiów Poleconych oraz b€ści
lvch iistów, załierających zaq'jadomienie o za'ołaniu zgromdzcnia
Ńaz z Poiządli.m
obBd, la,stosowanc {'dniacb I..'1 i ['''] 201a r' Przez ząrzą.l sPolki do w9)6tkich
wsPólników sŃlti lv zwiąŻ(u z po\łaźszym PrzewodniĆząĆ-w śtwicldzn, ż njnicjŚ2
,t
//t
Zgrońadzenie zdolnc jcst do Podeinrowania uchsal dotl.zą.Jch s!Ólkj,
na
s
lęp uiącego porzą
w
zakesie
dku obrad:
1) Ots ar.ie zgromdzenia
2) W}łórPŹsodniĆą.egoZsro'nadzeńa
3) sti'ieidzenie zdoIności Nadz]q!Żajńcgo Zgromdzenń lĄ'spólijtóh' s!ólli do
podcjnowania u.nwał
1) Ptzj,ję.ie porządku obmd
5) Pżie.ie uchwal-v w srlawie PoĘcaia
sPolka
6)
z
ze 5Pólk4 Pod
IimĘ Karcelańa ,,STATIMA'
o8ianićŻońą odlos']edziarnoścĘ sPólka (omand'\rtowa
Przyjęcie u.hwa\ w sPiawie
pr'olania
pod f]rmą (ancelalia ,,STATIMA"
z sje.lziĘ l'
cŻłÓnkÓw organów nowo zawląŻang
s!ólk Akc'na
Ż sie.Izibą w
spó&i
Katowicach
3) ZańlniŚieŻglomąd,enia'
ll
NadzwyĆzajne
zgromdzeje WsPóIników ŚPó&i PlÓwa&orej !Ód limą] Kdce]dja
,,STATIMA" sPÓlka z Ógraiczmą odporviedzia]fuś.ią 2 sie.lzibą s'Kato('icaclr PodjęłÓ w
grÓśowaiu jaMvnnastępującą Uclrwałe:
UcHwAŁA
Nadz9yczain€sÓ
numer 1
zgońaiŁenia wspólnikó{ sPółki Kan €lańt ,,STATIMA" sPółka z
o&ai.zoną odpowiedzialno&ią z siedzi!ą w KalowiĆa.h z dnia ['.'] 2014 r' s sPrawie
polą.z€nia ze sPółką PÓd fimą Kan.€leia ,,STATIMA" sPólka z o8r'nicm!ą
odPowi€dzi.lnoś.ią spólka końdd'łowr
Na lodstawie art' 52 s
1
z siedzibą w
(atMi.a.h
Kod.(su spółel lrafutlow],ch uchwJla sĘ co MsĘPuje:
s1
Nadz}Tczaine
zcpm.lnnie wsPÓlrrilów sPóllj KmcelŹjia ,,STATIMA" sPó]ka z
fub ,,spaka .
"sPótka"
o'o'", Post:ml'ń nińcjszyń dokonać Polączenia ze 9PÓłką Kancela ria ,,9T ATlł{ A" sPólk. z
o$aniczoną odPo('iedziąlnością
Ż sie.Łibą
$' Katowicach, da]q jaka
ogreicuońą odpowiedzialnością s!óllQ komm.lytÓwa z sicdzibą w Katowicacb dalej
,,sPć*a komandlLo1Dą" ,1Ącznie ?xane rspó|kątli
Pżei Óżad'y'i",
jab
na Podslawic art' 492
lkt 2 Kodek! sPóla( handlowych PoPrzez zawiązanie nowcj spótt akyjnoilod l'ną
(mcelł]a ,,STAT^łA' spo]ta Akcvina, daĘ -sPólł, [email protected]''i'iąza"a", M kró|ą plzĄd.|e
s 1
mjątck obn sPólek PŻejnowańyĆn a' zanifu za akĆje w sPółce Nowozawiazanei fu
zagdach oPisany.h (' Planie poĘczmia uzgÓdnionynr pomiędzy zarządani sPóleł
Przejńowmych
w dniu
29 wr2śnia201a rcku, slanowĘcyń zż]ącznil do niniejMej
!Ć]rwaly (dalej Fko ,,Pld' Po'4.2.fli4J'
ś2
Nadzwyczajne Walfu z8irÓńadzeńe
s!ó*i wy!ża niniqŚzym
zgo.lę
m
heśćPldu
s3
W wyniku PoląĆz.nia spólel PrŻojnowmych m podslawie art' 492 s 1 pkt 2 KÓdc*śu
sPó]ek ńandlowych, utwolzona zoghnie
al.yjn€j
o
kaPitaie ŻatładÓwym w
sP.'ka Nołozawiązana $' formje
('yskŃci
Kapita] alśIa.lolry sPółłj NÓwÓzawiąhej
z}'yłlyĆh fu olj'Ćie]a sern A
3.
o
sPó}ki
1o'm9.300'00 Żł'
dzieli. Śie będzie na
10'009.300
alćji
waności noninabq 1 zt (jeden ZlÓty) ]<żżda
oPisane Pow}żej akcje w kaPitale zak]adÓwym sPół}i Noł'ozwiązalei w Pot'olaniu na
lreśt art 494 s 4 Kodelsu spólet handlotl,ch zostaną
Pzym€
dorychĆaŚÓwyn
wsPóln&.m społek PrajnÓwMyĆn, w ńaśtęPujący ŚPosarb:
B
a'
Katarzyna
b'
Michał knieczny obejnie
.'
Kizysztol Lata obqmie w sPÓke NowozawĘz ej 2'723'100 (slo$nig dm
aśobejmie w sPóIĆo NÓwozawiązmg 2.723'100 GloMie] dwa
T'ion] .Fo-ft '' JlaoŻ'- c t'y t)'E P{o, al ji
v sPółc Nowozaviązalej
nijry i"oefu'../.y d/Fqqr -1 i){4p.ro) 4L.j
2.763'100 (slownie| dwa
mi]iory siedemei dwadzieśĆia trzy tysiąĆe sto) a}cji]
d' Adm Blbat
l' Rofun
obejnie w spoLe Nowozawjązaej 600'000 (slomic: szcś{'ser
lę' hPr/ ooEme
Y')Poi'e \''wo/'hlqanP] omooo ('lol[P:.Ż"s-Pl
/zt
-źź:,
p
t
Malci! Rogol'Śu obqńie w sPół.e Not'o2a('iązanej
600'000 (slownie sześćsct
s1
w
zwĘzku
z
poPr2z uŚtanÓwilń€
polączeniem sPÓlek PrŻejńowdlyĆh
Nol'ozał'iązaEj, Nadzw],Ćżjne zgiomadzeńe W9Pólników sPó]ti
z o.o'
sPól]d
aTlaźa zgodę na
następljącebrznieniesbfufu sPó&i Nowozaw]ąŻaej:
,,sTATuT SPÓŁKI
I<an ć i t
A n','TATIMA"
AXc}1'tJA
s P ÓŁKA
I' P ostnnÓuidli.
ogólne
sr,
1.
Fiń!Ą spa*i blŻ li: Krnelrrir ,,STATIMA'' s|ó1ka Akć!i1n'
sPółla
spitkn
npi ażlrnć
|
ahfr.i.
qE|ila , '! ik
ffit! l'
sk1ńłiŻ:
Kjntlnńn ,,sTAT1l\lA"s.A an.
!,!rż ąąkło
|Ó1lanfi ą,ółh z ołn ida 4 anPaliedzinl,,oni4
pod
f
rJńće]nnn ,STATIMA" sPólka z o,m iezan4 rdPr rb.lzinl o{i4 z siŻdzihq l, Kdla ri.rch
,Pólki ka mndllq|tj |otl
l ą rjnetnriĄ
9'|A'IIMA spó|kn z
5p1iłłjkahńl1l1Jk n, doL! a cqa n Ndłd|,jŁ
tl.492
s1 |kt 2) i
laldlalrwl' fra nadr dnahJ nr 1 Nni2a|lczlj qa
Kn
elnri" ,STATI^'LA"
s!1ółką
z ołnnic n
a!fi
iczoną odPa rkdzinl
,rsl{|
złfun1fu1Żd1in
I
Ó
Ż
ołię
l|.l1 Kdlbknl spdtk
ws?d lkóu
a.ipaafunzinl|loni4
z
sPólki
siedzib4
r
rjfuienchI']zn in l'l 201a nk,lłrąga akłr l ndhńnl ,j ] R.p' A N kl rnauo Ż
rclrunfu nEPa ikó ' KnndLnflA ,,sTA'nMA" s|l,lka z a4r| i.zoĄą onPd|ic.lzialnonią spó|kn
karn l1|łann Ż sicl1zibł r!fuŃfth Ż dnil ['] 2a14 k , abi!Ęl) nkte,! llakrjnhltl fuP' A
s2,
sitd2ihĘ <|l]k
cas tnlnnk
1
La nlirslo
sPółki
kł
rlfu
nL.
s3.
iłÓ8rnntin J
sd
ElnLan.intn nkrt
iż rnĘ
Prlski al,z Per kj
\runĄ "'
f)
#
Nn ÓbsżnlŻ ndgr lrinłd11n sPdLj ,fuże ahlilnć
il,n
f!i., plz.ish niekkln,
lnrh spółlnTh
'nd2lć znkłnd1/,
odn rU i n"l. |lrcó ,]i, jnk le błć dzinł lL( ! (nkjo d|i|sz?ll ,
sŃlkn nnże |Ę!łę|o 'ać .lo ńlny:h Śpóbk alnz tŻ.łni.z!ć ' oąnniŻaqftl] 1rŚPadarćżlth
'
kni i]n iqo lra
ićnnli'
s5.
Prdniołe,! dŻhłn|nołispółk, l|Inl'/a PaLskiej Kkqfkncji D2kkl,nłi, ił:
])
PKD 5314'z - |ł!.lnun il cd9Pisll
i
----_--_-
P.żosłnĘĆh}tiad!*m,
2) PKD 53'19'z PrzosInłR.lżinłnLldę ld rnta,
3) PKD 6119' z - Pazałnk paśftnni.hn Pfu iź e,
4) PKD64'92'z hĘoslnłc h| ! l1Żiltd in kftdltónr,
5) PKD6499'z
z
6)
l
Pafusłnła fn"nso
t dzfilnllnśćsłIliaun, śdzx,ldzia] iasklns1ńkafun
lyłąud,dx ubarpic!'i i fl"t luszónr.Eryłn]n rh,
PKD 66'11'z zdrządznni. rynkn"li fnn sral! li,
Pro
i
fl
66'19'z - PrŻasłĄh
iżirłlL,nśćąn n'riscr
d|szónr enErykL'l||.h,
3) PKD6621'z
9) PKD ó|i'22'z
DŻinłnhoę
r
iąu,B
Dzintattść nyntót
z
i
a,
fĘ fr1Ę, z ayL1Ż|illt fuepi.*,i
kśłu8i
ae ą n|.lLj i sucowni.fi pa tsiaĄl.h stfit,
blÓkźń! lbeąiltŻnidlryt]t,
10) PKD
$'1az'
'11) PKD
ó9'1a'z - Dzjnłn| ośa pfra'nic.nj
ńenĘ]a ośrinl,]ng1y frdlneL
11) PKD ó8'20'2 - WfrP i a?'+Ia b ni.1tldfraś.in li łagllti Ll& .lzi.rża1DialL! lt
12) PKD 63'3'] z Pośtd irhlt, n abhtfu iafldbrlakiuli,
13) PKD 63'32'z - zntEtŻa|E ,|ieflihd ołinn i Mion!]lnft n zludli,
rrl.'1o i s?,zednż
69'2a'z DŻjnłnlnaśl:th ko t - ksłło t) .iafidzhlD Nnr&o v)
PKD 7a'21'z - sta!"&i lit'ŁtJlltd.ki? (P t'|it fulntjon, i konnuik jn,
PKD ja'22'z - Pazołałe dondzh[a ' Żdktsie |fu 1ndŻfrin dzin|nl ałi |osPodfut!
15) PKD
16)
17)
dzidlrlllÓ'ć śłnlou,gdztnldŻiti bnlnslfka kfid.
19) PKD 70.'10.z LJzkkl,\,'ć f|l d t ll1!ćh (h.adoff Ś) i la]di 8a,, ż b:]łftrniż l lt1dkśó |
18) PKD
s6'09'z
PozasłIla
w Pzwndk'.h, 8n1/ pzPisv |n n j! asnją llk podjElh okdtalej
ŻrlDk in lllb tanesji, sPó]ła nz]nżniŁ tn|ą dŻioląhrośćPn nh lłstini|l.
dzinldlr]ołi lzvsLnnin
)l'^"pilallal\i?
/r-Ź
,ń
ł
śó'
1.
spdkll\|l|asi 1a'0a93aa,00 zl ('łÓ!r1ie:
Knpildł aąnl1an\
dżilsii 1ililrlfu,
11żi.111!ć ł!Śi!t!
i dzielić sł blllżiż fin 1a'aa9.3n,aa zł ś1ol,ie: dzilsi!. rlirdló , nzi. ,itc
łrlsta) nkąi nn ol,łżititld *ni A o arrnołi |ohńnhLj 1 2l $n\ulie: jede z]oludł
tlŻ!/stn żh,Ą|.l,
qŚi|c1/
2
krpitr} uklrl]o
\
spó.ki Żastnl pokryhJ
słltłnuoź ! tiła ldć pnpirńJ dł|lżM, (
pie'1[sŻelishw da [email protected]
Ia
cnłaki prul
sz
E
DblĘn+
znftjełn ,n'lie p2ksz|"lee
z ic e
n dk+, n
kkżl ń1i8d4e
in.
z
|nutnl
sPóllri'
"*ąi
s&
1.
Kl|ld]l ŻlLlnl1an1! noź bl!ć |Ól1u11/żs n! lub ob|iżon! [h
P\nha!ż'a b knpifub znklI.iaav|o
aż? lrtWić
PlzŻ
n1ą
lr'l.lllcło zśfrknd\efiin'
0 ił! d\th
nkji' PdPru
ÓkrŁśle
i!
i nkll,M]tfui '1/ ka{i ltso knPilałll o Ż jnka Nd Ąlt-dlie naubw Lllh
lrnntkÓ t. Pdh.lzsz x klpitąłu akkdd1t8o sll'łki 0żc wć L]oka n c lrve Pttt
4liel6knie fu i nl'uj 1|rłaii nk L
Ponfu!żsLniŁ klPltlhl uklndnkid ntÓżc nsąPić łnk Prt PrŻ itŚitffj? tżeki śfunkóu
nlń ,1 ej
2 lo1piłnh!
bpitrł zl]frg Ęia
ftlnnnĘ8Ó
Ófuż ćżrśri
ś9'
1.
2
3
Akcj. s|\tki ,ałq I!ć u nrżnfu'
r'cji lsł?|1qc poPrzzń iź! ir kn|i,Al1l [email protected]
Akcic spółkl a84 b|]t n!a12,t n zgrdą ak jo l'i|s! a,.]fudk ffiw[in icn
u
1ÓfuniŁ
u|1J
1
r8nfu1Ż 1ż 1 pltz
sz.lgołanv 4sr4v
Lkh
ałd łr wdbRn
i
qak| fu,tarz
unndin
4
dDbfuutl,lć)'
dLiji akreślaL!żnofizolfu udnĘłn wnh,.8o
złfr adze
in'
a*lns'ł lu.
'
ś10.
AkjÓrrn&l Krktyn B
l,urnunnli A(.jonrńrżł', kk
dhqo i?k b.]1ą Pa3irnż]i ild|l hlb lrĘ*szą i1ośćaklji 9ni A' 2 !łRżdndl p6trn u.i !ł' 3, bł1r
|r u nlirrahiłi! na pfiWrniri ańNlwanio kLlE 3 łlż.d,.:lnnkfuFrĄ| Najarc.ą'
an dni,
Rlrkl
in
PEz
29 Lipen 2a05 JTku o
1nś' Mithrl
kni*żn)], Rlż|łzlaILrbq
sPdkŁ stnhs
aJŁti. p bLic|.j
l
sPó1ki PlnLiczne]
'Ąnu,kd.}l
a fuzu
lt
iu
puPlsó dna\ z .l
lrPmlndznń i,Eln!!E
l,ją,
/4-ź
f,,ąlfll,ldt
ń
in
na
4l8" i.o
r" ?8a
s!łufu rbrÓlll
uPmuntni Akljonnl* nk
I1dkfth l1!bli.ż |.h (Dż. u. ż 2013 l, Prż 1332),
P6iąnn]i jŁlrlq |]h lit*sżą rlaśćrkqi !n1 A bdą lpm rnr
r1nż o
dL|Eo jnk b.ną
Blńiłil do prurłjamnh i olfuo},ln'n tr.llk 4 kzfure.], ddlk&U Rrd! Ninj łj.
Pałoknfu lllh dhlr]rh.i tlrnkr Rfuly N.lla'?:q ldlłdm.' Ęd:il fu lnŁl t,śPół23?/łłtrl8d
aaufutł n nrinni.j ńlah slśajLluP|iańirlrh Akińfrilb.!.
Pl:lsłĘn]p qmłnnnllr Akc]rńrńśżr1|nh io ohńrnlr ..lankn Rrd! Nrd.fiai fu,|rlz! brllr
'o dt'\o td\t
Pal\łrn h .ńlnłrlt lxzlrłfiI.
r
&n!r1ń.ą
IilŻą nt! u brkn ].d,4 krd]Lir'
w rĘ:J1ndkl, ]!żl]j .1rn4 krd.rji (' sllrd.r Rnd! Nndz .z4 ni4rżlnnn'.
'
1
rkrcs
nt króbzy niż
plżI u}]lfuĄirl|].h At i trfląJ a' JĄ|hic aPis 1)p rł 1 3, r lr
ł.'{k/t,'g' lidlł ato'*ńo Rn1y Mll:o|eż4 jśtniżs.n ad lly|nłrrg ądhj. 2 łołrmli.)t s 17
lstq 1 slrhlhl, lPlfu,li.ft da Pa.o}rur ek lkj Rr Nrdżtr}) prJdfudzi n |trl 4fu nn2 L
upnbrilli AkliÓ1?ńBt Il1fu i\ rn"a nr ehldrnk u kl:lt!|l lżlŚi? .JdIfu łłiyNł':d.2]
pnlaknqa prŻlz \l|nlrc zyanrnżrii b t|]bil oPisnnlln d żdą fu Pafrcd.rją.'1l i |autrlir u, ro
l|i.ig !"tra ek lk! R4ą tn]bi apił |n1u n!' 1 3
i!Śir
nfu
hr
Pnz
rb!
|
@k
ei
l.o8anlspółki
s11.
l. oryn Md
2.
s}1ółki są:
znĘą.l, Fj.l, nlnd.olĘd Ófuz wnLĘ
ol8Ą !l sPólki dzinkj| zgÓd iż żPlzpjsl li
stnhł Órn łnlÓ y lj dk nj.h l.sllk ńll Li
A.
1.
2'
znŻnd s|dk|
nd" sie
z
'
]cnfuqa tllb
Śl\ił!k hnnĄLan\J.h, pastina1ai. innli
Zar4d
5lŻ'
lnekŚĄ lnŻw .zhlkó(r, panl!/1w !d! i ad aĄrery.]t
nrlnfuk Rnnv Nadżo Żi ń0 M|'ó1 ą 3 (r2!]) - bkją fufun.j.
PEl1Elgaz zą.fu, krół1P nL'anni Śę PlŻż żnhż!.i.li spó]ki
li.zoli
zntIńl
n
ar!]4łkjt 1 lŻloffkd!
vlwk aktłl kA.i.nii, Ż d1lit,1 Ódb\JĆid nj|'l|żsrga
z:łotn1Żnin ahlęnlzn]ą.r\o sprn rznn|ie lnn so t ttlĆi p.hĄ lok obhrklav
Mnnllnt żlonkó |
wnLrc*o
3.
s
xadokŚ|
o.l
.inn
nryacia
1'1/g,sn Po
dn,tj kłdcł.ljznt4ń!'
Da znlzą.fu sPółki uo8ą hyt youttnft
o
h! spaś,'ón nk kndn|sż! 1l , spożn n]1
Nnl1zar.zj fu]Ż,a ldn!
,|0'
lir unniŁfih spółki, r pdłdllil
rr '"l''i, f, Pl't, 'n/'"' 4 h! H|l p'lt,!fuaLrlvĄJ
"r
unlanr! nnrlkÓ |]Ildfiie rŻąl! lełd1Lanli 7jrządl zo
-|t-'ł]J Rlt, \|dDL
8
ŚpÓś/,jd
jtj .Żło kń|'
s 13,
1.
3
l,!ka !1[n ie !ffi.iu'
cżhntk znżnl1l fu ai ltŻ ż?Żfuafu k Rrn!| Nnnbluj znjl o nć si? |łeft'n li
ka klL .!i l!|"li, nfij tŁż ndshli.z!ć a, sPóla ko k reĘ1|j ej, irLa lĘŃLltik jrlł!! L|b .Żl' lk
od ,ok it .zlÓ
Rfufu
kóIa
zrlząfu
h ttd|hin
ih fisżc2 ior! Ż n at!
Nrl1zafl-! stdla 'v nRrodz.nić.i|ncłaŃfu zrlŻąd
ś14
Do
o
ukn*
dzialnnid znlżą,fu ,nleżą a,|zŻ]kiŻ sprn \|
s|ó]ki ie ułl7żot
ĄlrnźniŁ da
Nfuln|.rj'
zd|ząd aho 'in d j.ł żdlżltŻnćnBjąlkid| i ŚPfun i spółki, wl,tiąjąc nbk abn ,iązki łnn anią ,1J 88 ą a, obfuck ło'|adnĘ!,,, |lż1/
P4fuŻ8n hl pl pisó l |81n,
'ią,l
Pstrl1o \e,i słltlł!spćłki o ż ld"Lnł i nnahlinófu pollziĄ|.n hń rcfuaLo,Lleh pąz w"l e
kołwre .ji w,l,lea, 7źnnadłninnlbo
Rn
i':/
.:|
złJo Rl1(nie i Rn llndn
3' zażą1 loż
Żą'
ą ld lńt)| okftśląjlt: oryn iŻftjr adMłnn1 s|ółkL zngdv
ra.hnko1Ęłi, abB,|fr Ąień, alĘ 'inrk&! iadPa ,k'1zidl aś.inr |aŚtŻgól \J.h
1
|!dn!rnć
zilz4d ftPre4nrul
'P,tkr
s15
Ż łLątrz lr ł\B nfu da nnL,
A
o'ah
tą.ic]\
r
sądżfu
iP
ĘPr ,hli Plus
zn1ąfu sr ]adzie|llie w
przWnl1k zatadu fuieLalsabo Ę8a do Śk]ndrnin rfuridnez.li ali iPDlĘi\ąrn ir fui liŁffnl
spó*i lPful,,b i sr! i dj ćŻłÓ krili. zneą.il dzinłnjF/ l'qó|nfu bąllź j.tL| ezh ek zlEądu
|'']
pt!/Pldfu znzq,1u jlinno'nfrw9o spólk
1''nlr]h
rżżlizt
l
tą'
J1
nó'
DlaL
d n ll'
j.st n|ielaopba '!
ró Ęoęi s]osń! lLć:/d je
glos
lkft!|
aki
jeło .}nlnb:] ryad.ją
PEg
bcŻuŻgtdrą 1ln&Śżoł| qlosńr. w rnzie
znźI]dl'
Kn 1!/ .złalŁk zal4n fuai beż nPź.ńtie] uc]nllł\J PlolĘdzić sp1"1',:/ ic Plzkffiznjąe
zl,llklyc|t (z!n
ż ęlońkói
zr
zoffid a,
spó1h' kśLijeńRk Prud
llohlid|il l s|rą!! dnćn! kd,
llu spt,dui sir i] Pl4l]n 'ndżd1ńt, PDn4bnn jeł ucnwk znlzql1l'
pafoirc nć dnnfu, jŁźt|i u1sż11sL! .ŻłÓ kÓ j|t żÓsh|i Plnfudhnfu P, \nd. lie i
ś'6'
Ż2-?,rt
ł
': !!
ra\
!1
ńJ!'l'
ldl lll
1' 2rt\.IĄ Jr
P'
!\I rnl
7
+
!1l'
L'
h
| 1l J\!
l' !' : r "d/ N'l]'' 1' "
B' Rndd Nndżotea
śrz
t.
Rfu1A
NnlŻ'ftżl skłndn !! z3 (h2!)
5|6ki ||b]i.z ej !'
roż lil
hl ptż,P]sa!
nw1"lkn.h ,|fulrn:Mi, il]slfl
D
P tLic
sPólkąch
udl
na 5 hi!ć)aŚób, n o.i
(Dz u.
lE
lól|
Ż 2013
fiłn |! 2 d
}1rz spólk!
z,!s{a|in
]iFn 20a5
!in Edl,!.h.ia ztqr naljr
\*l r aŁd!
\o
s1Jst
łln6l
PubljrżnŁi i
l|l
obfrhl afiz
l , Prż' 1332)'5 (Pi!.) .io j |si..,cr, 6ób
ż znsh'ażdiŻ postn rnli.ń s 1a - }1ftz w01,E
2.
in 29
d|,Ą
z91bn1dnz!
ln
it
PnaĘMnudl
EPó|ną 3 (łrżi-bhlią
c.r,nk\ri Rd'1v Nful' rj n!%nbJć paltłlBtni kk sPaŻr gfilfu nki,nrilE,!'
w Pt1JPdl1kl ulqnś.idin nn.inhl dlo ka Rndv l']n.lzdtz] Pud uP11/lr |ad. c|, z,|ząd
ist 2abo |El 1/ .ia icdac .3o znla in l,\łrhle\a zg nndz. iI l' ..h lz|pch,funin .klndu
PJdy Nndnrt4], hlkr |pżwndk ,9lt! Licb" cŻła kó1ł Rndy Nndzoltz] śrndit PÓ11iżt]
n4 ńuh nkr.ślonegr 1 sllPie 1.
Mnndnl donkfur Rrdv Nfui ftrj allgnsn pa lPlla|fu rk('u kallc ei, Żdllit l Lfulb!Ćid
BibliżsIgo lldlieła z\fi t,.i! in lh|krd.rjąd8a sP fuazdllt fi nńfrlr - lr,.i pełn! fik
'bh- l!1' '-, 'Ąd :faąa':n1l)ł1''Mdl'''"Rnł' \n! a' 1
Rnnn Ndd..M rchnn|ą RelnLn Lnl Pa.i! NfulrlĘaj, który okftślaJ.] a6ą i!ąę isPos.ł
1.
s18,
Rnl, l,]ndzat! zbiera sil nit
Po
ddlt
fiaj b!ć
z ak
PosirdŻ b Rnd! loż. si!
Rnh! s4
afudliiżj|e|
ę
żndŻĄ jl n1
r,osi..lz ie
odb!ć b.ż
z icl il
k
RnIl!| nn
rahęga
zllosit
n
lnlhhł nn z,Pfrsz!
ie
Pd
ż$]a i. knźd.8o z lei ćzlonkófu
,fiłn in Pasbdze
in,
\,l!'1nztż8r'
lllb
Ą żąda ie
kż.Li ,sŻJst! .żłakÓ11,jt
s|fu.h| noĘcądło olltryh
paskdzd1in Bad! lub
|licsiqin okkaa )rh słnu. do Pandt! ab',.i posidżenid.
J
c.k lk\fu Rfulr| n',łkafini| ąlafu P fun i olmńązki asobiśĆieRddn fińżl odfubsamć r gtio
srÓnn żla kó | .lo n'.Ą|ulduĄl'k8o wkonylv in paszu,ólnye tzynnaśłinndzat11t1l'
czła ko ,ie .i obąn"lją nfrbt ,lnn,rc.lŻnir, ktćrŻqn N|sokrść|staln N|"l"e złfr adz ie
cła kelr hJeh abo 'iqŻu]t jknż k lk ftlqi. |!sŻ,]ry tzlo kdńŻ Raą NndnrcĄ sl!
Fr fi i lld Żd.h 0u in ta]e h,,i.]/ slużb a Ęj.
Rrd" NrnzalB ł1d.i uk |c]ąeł!], jcżtlj frd p$fuda
o b 0u| i
Ćżla kó|\
n
,szllsą .żlokkollie Żołn| a |asfu.iŻ
nt
ie
rÓsŻć
i
a
Mi
lEj Paldn je]
uchu,nl! Ż\,ndiją ż 1Jkh
ksr ab{l,ydt
//-'? fr
ł
tl
ł]Jgł'dłi48loj&'' L! |Eylłllkl rółł'onj 8bsół' /ożsłt!8n Elos P|zl
i.2.]c8o Rnd'!
łatokala 'nnc. Pntaką prnpk ]. Paatd ilżlt1/ w l1futrkolfth lleż!
a.!1 ndlić .zła kfu bn ą.v]1 ndżinł u Pasictlł il ffiz łńnć s?oŚtłr PJ2lPfr dz.nin i ,!| ik
łłaso|rnir' 1, łahn! Paa,hhl! LnJć zebfiR r kł8ę |Ęiokałó!| Da P]alokałelr lnn y L,,jć
ahn
y
ł\rin
1/
l,1/.
do!ą.rne odr!ł l
zluin cło ka, atrnyth o
DaP stżn sip pafu|,alt|i.
u.h
,nhJ Rnl11/
Nnl1la1rlj
prh,Ż! lfufunnil si!
nn
Lh
,nł
Ż ddćsłn ! P(ż ilj
Plaż Rjn! Nnlt
1,84 b!ć
Pod.i aLnfu
anfu,r,ść
rrżq !' Ir1/hit
r,e!
sPlŻĆill'll nieilM !.h 1n
|ięr
1!ll.
|!*tzlqnrhl łollLó b!2lośftdieło
,
nfl,lkl ]\\lei,knln in uĆh ,Al l' ąbi.
fuz|1ałe.]niega Paro." h Ęnk 5k ną adkylaść
li,l Rn.4] Nnlzorcaj akfuśli gd]/
1ąt81lĄ
igru,!
Przv rlkarz]Fn ńI śrÓdkóu
cżlo Lnn|iŁ znfud |LLb proklrenl bnn4 fiżinłu|Ó.iub it]t Rną Nddżtż4Ż8h9
luh
d!frdczll|l' .h!]b"
że Rndn
cŻła1ftk Rn i!/ Nndzolcz.j
i,,t!j.
|ashnol|i
nba bnć dzirl
fu
Pad.ila
,n
iu
ćhlńł Rją, Ó.kkj( nrq
{ks
t
l
n
pośftdńhkn] ń tlśoclnnkn Rną' a.id' ie słos! n |lślk i. rnże doŁ!.!t Ś[email protected]
.p,r'd'DJ'Jr J' F'jt] łt?dnpa.L'r ''a'pd|lN a'' 1
piśfu
1
2
zn
s 19.
Rad, Nrdzotzn [email protected] ujt strhJ nd2ór ąd nzinłlL1lolią spółki
p r 4.i si tlirr sfu d sp ó|ki'
nĘ
szllstkieh
s|n
@]!
nazkal ż|tży:
l) aPnliauMie sPn azddli f n glĄJ& a1,z @ r sP wztb in z,ądl z dzinl|l,nłi spólki,
Żdró rń ro da Ż'.dnofu z ksi!9a i i datJ,1Łfitn|fii, jrk i Ż łdkl, li'kvŻ1yl, afr. aen
jI1- - Ą Ńn: L' -l'Ią'' l''l ! l Ir I n.1 nl
'''''t"'l'a'
"
zprnwll rlnic in lM8 iżqdanin ,ljnśirli ad
hi]n,sól|
k[rL1l,l!|ch
2) zPnhrnnie
Da ŚŻeŻ.gdau,:/ch obo
3)
4)
zjl2ąI1 ,
qm
1dze
k ksilshindh\hJdL
'!z a.Ża i? bit4tlrh ft Adl tó
skkik
bwrl,E złn
lk
slJ
s|ółki knifuh żnsĘ vlnĘsuio lznĄ
' .!l |rLP
rdafiill spfi
|
ł,dn rnin bnh ir sPn \żl1nnin
f
1ozd,nin z ćz,!/n aśLi, októĄ/.l' k|o\ll l| Pkt
in,
rngu9o
1i 2,
zrdesznie ( Ćżln ałind| r urź,uJch poltńól, cłańfu zątądl,
fuqÓn onie 9u8o Ćlo
n
ll'
]
-' 4n1\
7) PdLbłiń
]. i
-a+
kn l]lb
gtitl]
8o''DIt l l
l
tz]onkót! lto
ż Ąl f
ezrsoRło Ąlkon!
t''.:nn
nnin tąInÓśći znt$hl
dk| łn'r /tnn j
adn!'yln i..zła k&) znftądn ofiz lłnl^nfu
|\r T
fuysokrśd d! l
rcdr t a\
'vnyanafik,
3)
l]oka )r|n
fu
i.|odzn
'\]bonl lik1|idnłoffi[ornzusł"l(
in
9) pod?ilralic .ha,nł pąd ]irfu |fu\,f2
khna|
jl,
"ająlt Eałki PaLjkllidn
ornz o.ldzinló
's|jólki,
10) |olllildtnfu kh r"l ( rfrn11,ie nhljtd1in fu s|ac( funn ż! dlo 'ldt
k4ru0 fJo), rcirb ie żdild idl pakńJtid, n takź. dtt!l1a!d11b a idl |@żnnrŁnill,
11) .h1!ltd
12)
plnffól! pr..dsi!11ia'sklt spdki,
iŁ
l!ń Prz- z żęI1 atŻn1J.ll Pkne| fi dE l!|th sPółki (Pk Rar !)
Óbtinjaeych a n]lnie] Plnr Pż!cl,adó!, i koszlfu ln dd 1/ fuk rbfutalĄJ, ła\naże bilnns!
ic
zafu r.i!
n0
ch|rdtd
ka i.ć fukl obroto Ę4o afrz pLnl PBpĘu\1I| |itlicznlcn m dl|y frt abnłalry,
ą) a.kł1'jde
|rz
sŃlkc |ożleek i krtąłól!,
b)
MWt
t )'
mi Ęn i? Żab o
d).
dakrnynłit .łdązdi ńająłku spółki,
a
ie
hb zWIn i? dkh!ą|e| sfiłki,
aś.ik
iL.z!n
,i
ążn1i,
ie
zr'lał!/ |lżlŁ|idrj t
(|[email protected] ldrkłi kŚilqawj
fidta spólt|
a1
PLnfiic [email protected], n
d, !"| nku
|
id]
1L"!
żli! Ę!.Ą] n
b'ararc
drka
mb!.ie
ln"ilkiw.]l
naBli|ti
ż} u
d
|!n1
]llb:t!lt lbkdflfuś',flmr lżlrrkan'h r.]/łąa, n tdkż?lnzkłll ur
ńb!.il lllb tE|tr
ąnź y.łśĘrillildo n llth
h
%
abfutoa|lrl,
'l7Uanfu
złady n
n ly.t spólk
5
nrtaśćfvkrrezn
lahdrkal!,ir\ unąntllth tPaąlżłillb
jnkful*tlb.}k lfo,dPkk|]lh baoĄŻrlr, iż.Ii nh ysakośćptal,nżr klofu 3aa.c4lo,00
iż 4ol! n
14) u:J1nza
1'
|kn|iri'hl
EóIĘ |r:nób lrl rłji fu n|nyth s|,'k!.l' hrttli!]d1
:DJ.' łnżk|d' fub rLil spó&i u
3GMł.:y.,4 ł
Ptt
'.dn1irlń,
a zlnsąri.i.
''L.
spóIki ż irury.ltt]od|nialó0
sńwdnrą]d'
2rh[cldnln (.hłrlanldr Pkż hlż4n ftnlkt1ke! llp.dfudĘlir fnxlnsz?nri s|tcirł\)rnn spl|h,
la'pd.lfr'
l'.'!r ],;''
!','!
'''hb'', Pl'ń'.
19) dn|r]r|i kkłl )&Lnlitsa shhł| s!ółki,
'
1'
PJnn
Nndnto nfiŻ I!|,Enć oPkir
11
2
)lln|lily slfunk zrłnlfu rc]iullllh!
fuz
4
,
lv
sŻvsłki.tl sPfr
ndt sPółki onz a\Jsl|po nć
do
a,tiosL! li i iltĄdąrlnnli
niask! Lllh
\Ąriask
ź kkn
ś20.
znŻn h
'' ln,
.]r!bn
''a'''nL
fa]'h} {.;łn.(" f,.p'łTl ołl'ł'
ll!'\ pl'ląI | ' R!Ą
^Ir.ara
i1 ,nĄB,! RĄ i( póżnĄ iż l.Ćj48k 14 |czt ln,ł!) n i ad d'hJ złoż|k
abo''
opn,ii lllb
4losŻnid nli.]nhI!!'
Nndżoffi ai Pra8]llnć kńt'! d.idltżln ałi sPółki, żIldrć Dd zjlrl1n sPfi 1oŻlni
i '!/jnś,itlj, .lokl |pnć fi!|żjj ,njąrk! 0 z sPra!1.lać kli.i i dahkw!Ą|
c.llrlhnde Rnd,ł Nldratz(] nją Pn(a do l']Inłrol|z in 4 knżlc Psieda iŻ 'l,!'oktki
slrldni p1z
7źn fu|a i' |Nnltt zqr?nnda iŁ n]ÓżŁ Plż!żnftPtl td il4..n !
^|ąlrĘ
afiz.zla lą,n Rfu1v Nndroltz.] dl\lnlk rlP ,!,B\ftda 1e pstn i dŻnle! l zlsk| sPólki,
]nk mnfuż .h nhć Regll""1ń w n8ndznnin cłr kón' l<nd! N"nzarc.cj
Rdnn
|
c. wąht zglo
s2r.
'(dże
ic
zvo ndrdt ,nże h!ć zl,ucn]!r. i Mdz \ląiL
za|llżdilt w1l,E z\nnnna i! ,|Óhlr Zn4n sPó'}'i Ż Lnn'4 i Ąn\B'!/ thd: tl u| ciąg!
sz.niu Esią| PÓ l|hĄi. kńd.ga ,okl abfuto Pło'
J Nndrlycaic wdLlt złnnnnŁ|i zlĘłl]k ztząIl sPólki z łrgtj i icJrĄB,! tlb nn pię
"l!
|ljos.k kd!| NnnlrtĄ lLb Rk ionnn Śąl ft|Rz hlidąth łąt. it prż!|trj,frln, Ęa (ieanA
dItl:lżfusa Ćzóć knpil"hl z,\l"do Ęg. Ne ''ioskl o ?.oltr'fu N"nz "leiiEg. wdL !8o
1
wntE
]eł Ęk zać sPldl,! aqÓsŻ,t da Pal4nku ob l1'
wnl,ąo z\nnnda in, n N"oqk l]idlJ N"dvrc4
z\ro"ul1zenfi dlioskal1n11r.d obra,in !
L
z
'ała
i
nlaja an
Nndżn|1/rni,t8o
sz!|
Po
'n
!\, nnltąPić ' tiĘ1l llfuódL
t]lb
łllganhi al dnĄ| żEtaŚŻnin funirsku '
Rd n Nnl1Żdrtżr ŻMhli v|nL'le złrofindenb l' Prz!|pndk\ ea!:
n)
zdaIl sl1ółkt i. z tłdłz
yLzn]nt8r
wn
2.
b)
żłażÓno Ąbęk,
wrht
zgfu
o
który l ,Daw
'
śl. 3
ndł k ż[rhl]t Śi ptr
icÓśpDddrtblhl,
i
1t8o
zgfuffhdŻ
daffll l
fu ł 4'
oilosżc ie dokr11!n{nŁ 1lMa jtor.e
r 'PĘlłndfu vlskalin PlŻz sPljłke shhLs
a1
lst
s|ótki P
s!dou|:/"l
bliŻ|4
l.r--tl'h-!!-'11pl''M'f''
ńlhnaeji hieżąaFh żgadnfu z PD|1 l!i !łnlr! z .l,lin
o spó]k".h
)
pfunql fum]i'l, o klóryDl nĘnrn
l3t'Z'rfuon'a'ĘTł'anr''
lfunnn&
in tŁ i1l rk
llpfi fulbni" ńtln|'foń1,b Ji dfioa1:].,
PlbliĆżń||t]l (Dż' u z 2a13 l ', pe. 382)
h
Plztz
.
lip! 2a05 fuk! o oftleE pnbli.zrei
do żt3d'ljżńh Ęa łJsre lu jbratu onŻ
29
1
'/ -'/a' '''!1|'.'?Llaładhfu '' 'l' 'l ''?l
i.pdhlltb1\|1'..htL
s 22.
1'
rkjahnńtsr ftpt4|hli1dJ .o Mjrłft] !T'a c4l|ą duldzĘłr) .z!ś(
Żn{"'L-|"so -Ól n'h u '?'aj '| roł',8n]n]\i 'r'|| lpÓ"nr ab'dJ
FJdn NndŻotzn ÓńŻ
ltl 'b
ni b Liż sa ro
Ńnln! ga
zy oln d Ż h
Ż
włl,t z{lo,lltuliŻ ił nłn' no PafujJ anrnid l]1l.dł ltż L'ż81!:ln nn lilbę nk ]onrń Śżr]
i ik|a' Ę|rea taa)n !Ćh r nil rk ji, rh)/bl z. .o n! rąa l!/ ,kr z hczaĘ\Ldni ab |idz4ndJtlL
pr|ism pra n Llb ,ti.ju8o5/j}ltht.
Ak jonnń sŻ n1ałn !t!\hliĆżr!ć l! wrr|| r zgn ndz ńI oflbiłiŻ .llb Pt aż Pl a fidlikn.
U.h 1lŁ wĄl,tło 7'gfuhndlnin znYl1njn a!,łł4a1i&żaki4 ihsal| and,nydL cluhr, ż! a
ih]4a \,! ika zbł2 )z81tt1 iŻ alńn\nljący.h plapisóI! xadck l s1iłck hn dloa|lch Ll ]
cłaso nrie k d jn c Tr], k BbŃ|'d ie żdfu!.izr sĘ p'2! l1|bolzc o,n2 al a]nni| -Lonkn an t.
a'1P ,icl1zin] aąi PonndIa łnjfu 9lo n|ic
lllb tik[idaIoń ' sPdki, I,ąla r Prilgra.it idl
'1a
uraa!sk a b{k ćhafu!| ].dEjoqlĄr sPośnnabedlld, np a, fi !|dt da 8łosa rn id.
5.
u./ł@Ł als/ina''. isloht j Ż,!idfi1/ prz.dn|iafu prz.dsicbia|sk!" s|itki zr{drją ! Ęz
u jn1u1,:/r! glofr n ńIil i filnl'
l\łrl''. zqfo n.lanit Óhielfl Pftk' zntądl tLlb osańn Ptż iegc a,sbznffi, prz)/ c!n] śPaó ód
os& uprnlłl|Ólydl Lfu llofrarnnid z4furnd. k \tbiŻm Pv ro.lni.zre,D
wrln. z9nnn'1a il chlsl" 5 'ój rts |nnlnl, a1 który iI śLn ąb, szzgóła Ę r ą
|lol)dd? ń
ut!
n
(
57c?8óL'nś.i zrgĄv
nn)dz slofrln tinadnzie.
!
]i
ahlnd i
1ulbolfu
a]
i
Pn
o
1n in
nrhlnL
Pl.e|rollnd
id a|iŃ1nnr,
|lzu l\|hońćh Rnty Nndzataj
sflt|d
Ii
o
zn
s 23.
1'
Dako l}płln.ji
7) fuzvlĄFn
2) fu.vdo
t^łnL,Blo
ie
i
z!fu,ad a
nhich1Żn
rnb Ópo11Żink
nkż,:l:
it spfufu,1nli
fnĄ
l/ń
b?s|,:/ rok ab,aro r'!,
zlskarhlb sPasabierknJLidsłml,
3) dŻield e .z1o,,ko dr8n11ó1! s|ałk abqllltańłn,
4t.nnn\itut,,'td|t
'' p'\'|:.:'-'l hl|.l +--.ldu'url żllh'\ 'r8o'P1ll
6) n io dP ed iofuPlŻd!.bańhlns]1tki,
7) PałĘ.Żb sP1jłki tllb pzkrżtdld b ŚPólki'
3) Pal1j!Ćic lcfunł! ' qnu|b lill |i.l,ąi sPółki,
1q Połrrcl,knid dnĘ.ząLl fuszcŻ.1o dP a'ie k
.llh il1lduaunnnl zn124d|
hlb
1uźąl1!an j
szko.hJ
pżl! i
liąrltufu
sr,ó}ki
ddŻafll,
fi)nfu lr wldtjl nlŁż4lŁ znn !
wAL,Ęło z|rD nlb fi'
Kr1lekll
sPó1ek
hd11IllolĄń
no iF.nż] l,]nśćnron1
2' NnbrJtiŁ iżb!.i. ńeru.ho 1ołi, z!|tla 'r id 'iŁrls|eło hlh d,k h"P l]n|nęi
.|llb-|-|l4+' ]'ĄJ'L -| ''rl$" 'g' ItJ wnLh 80 78'l n'lŻ]ln
/ć/
|llb
Iv Gospodarkn spól*i
Nn 'tutt t"dli fnr so
tznĘ
KnPil1l
Ż1Js*l
s|dk.
s r24.
t
ś2'
r!
h|or!
sip Ż
a,uz1lyc|! otli'ól| uJłaŻue{o
u.}nrn1n wdlneś. złrc
bil"ns?
lndtnin żknpikł!! rez.nla Ę8o
clst
to8Ę
8o'
,"tz,p\o
b!ć |rk|lnn e
wnhlL8o
b\i hlamłc ,lh zn!szr|. łasolUnie da pofizeb ffi rną| rc}nlnĘ
z8lo,!ll1zd"Ą' zaild! 86Pol1dńlńnn lnlhŚżnlli śpłjnln,IniÓlżtśW tnnn,lnL,:/
udRn|a
c
Fuldwa wcjn|rc
ą,8ą
pl?z zlr.ąd i ŻdhlidlŻa . Pfle
Na.lnrczą
]}ad?
s 26,
cŻ|Śh| Ż\]sk flaże W
I
u|
zgm frdZ ieh
li
e
w?,ncdq
ak1tś1n izt,i
rchk|in pnlń
vndhR
z8\n fulrfije
3.
vllkr
zgfurlol1k|ie noże Podjąć |e]]
ndn|axqa,
,dłŁ, że
do
d!
E
ki 1!wkĘ
ar dldśćilllb tŻtśtipttż,ftżn si?
.ivl|i.L|ą
ldlhdŁ
n nkc]o,,"lilEzoh1
}nłi fth1ld\a li PrŻż woL'!.
znun|tlin
101b,:|
ćt.! łÓŚru,nfu.ia lchunŁ! |!i1,E8o
2.
Polll1|ższ.nie knpilnh
n dwidt lt!
i
nl
1
,!ą. się |
nn
4
to
,n
n
Ę nkcF'
]tŚ! polnrlia11y tlo ,!|khJ żntjr"ki fin F.Żr Pfu rnv|rr ti lfulbidl Ąl n kafiid lokl
obfutawga, iżcli spółk pjshdl śnnkiqłtĘnjąd n wlnte Alvl,tą aLicki l,y fr4n
ztrtząl1
'g''tlPI!|'J,Ą'r-'rj---_--sPfu ,ozdanh
Żnko,|.Ż
il
f r
s2z
aE Paa,in
a
b!ć 5łt4111ŻolL ptżżznl.4n fu'fu| ńIi! 3 (Ifu|h) ,ljlŚjr|| od
nnJl ab,oto Ęło i ahłiefu1 fie
ti.siecy od ząko,iĆ!
-
jn
pfu2lNalft zsntlndrnfu il Póź ij iż 6 G!ść)
h,kl .ńfutaw.o
s 23.
Rakirfi abfrtd!!/ sPó}M jest
ka,iet
tk knb l.d1 u|,
zn
a\ljąłkic t PitflBŻśa fifu [email protected]ła, krą
sit 31 Rnr.inid 2015 tukn.
Ż
vPostż owiaią końćoa.
62t
w sPfuIn& ni. ftBula Bnv&
lfun]ofu"!Ćh Ófrz
inkjsżl]fu strhdeń mni| 4ŚtÓM1,n
ie
Pftpii|
Kafuk n yółek
nfu dnściwPfupis1|'"
5s
Nadzvyajm z8tmdzmia wsPó]ni(ów sPółlj uPoważnia ztząd do dolmnia
wgelljch cz}fuości maiących !a Ćelu dÓtmie Pzdńiotfuego polącrenja'
s6
Uchwalą wchodzi w
łĆi. z dńiem
po{tjęcią 2e skutkim od wpjśdiż!ÓłąĆżenia do
przedsięliÓtów prÓwadme8o P!rez
w
Ęd Ejestro$1
gloswmiu jaMyn za uchwą Óddmo
Plrewodnioący stwieldzil,
ż€
ulvalę
w
''''
lqŃfu
wlaściwy .ua śied'bysPółki
(''...'.) głosó'v
MżIyó, PEeiw:
0'
głsowmi! janyn lodjęto FdnoBlo*n€.
wśpótnikw sPólid prcwadzÓfuj pÓd fimą: [email protected]
spólla z ograiczoną o.tPowiedzialnÓś.ią z siedzibą w (atowicach Po.ljęłÓ w
NadzłTcajn€ zgloMdzeni€
"STATIMA"
glosMiu
tajnyn nstęPnjącą uĆhwałę:
UctlwAŁA
nte!
2
Nldzł.ycŻ.jneso 7grem'dlenj, wśPólńików 5PÓłl i
K ..lJi'
"sT ĄTlM A" spólkJ Ż
ÓgranicżÓną Ódlowie&i.lnoś.ią z li€.lzibą w Katowica.h z alnt l.'.] 2ma i w 9Prawie
/;źM 4
Powolaia cztonków orgfuów nMo
sPółkn
zeiązłei ŚpólLi
Ał.yjM z
śterlzibt w
pod aimą
ktowicach
Kó.€bna
"9rATIMA"
s1
Nadz$7aajne zB.Ómdzaia wsPóbików sPó]łj
Piwżej ladeĘi sPólk
Pst
awiają do słładu zalządu
Nfuiązawiązmej Powolać:
'['.ljałoPrez6a%Jząd!;
.
.
['
'']
jalo wice!rczes zau ądĘ
['..] jalÓ
c'Ónć( Żtrządu'
s2
Na&wyczajne z8ioM&enia wśpólnilów s!ólłi lostamwiłą do sł:ladu Rady Nadzdeej
pi€MsŻj tadaci spó]łi Nowiąaq iąruą P Ń.łać:
.
I...1.
5l
UĆhwara wchot]zi w życia z
w
8lcNmiu jawlym
za
dniffi Podję.ia.
uchwłą oddmo ' '''
('
'.
'
''') głGów ważnyd1 przeciw: 0'
wŚtrz}Tując]'ch sĘ: 0'
RzewodniŹąc' slwierdził,
ż€
uĆn
alę w
8łosoweiu tajnyń FdjętÓ jĆdnÓelośńe'
w zwĘzku z w]'Ć2Ęmiem Porządłu obfad rłzewo.lniaący aE aął zgromdzenie
,;>(
o
+
&szt'Y sroŹądzenń nińejszlgo altu Ponosi sPólka
wvpisy nin]ejszego aku q'dąrvać możm spólce'
o)-

Podobne dokumenty