Regulamin konkursu „Wakacje Aktywnego Smyka

Transkrypt

Regulamin konkursu „Wakacje Aktywnego Smyka
Regulamin konkursu „Wakacje Aktywnego Smyka 2009”
§1
Organizator
Organizatorem Konkursu „Wakacje Aktywnego Smyka jest firma IDI Piotr Jarosławski z siedzibą w Warszawie
przy ul. Pandy 9/2, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 401422. Nr NIP: 527-218-36-84, REGON 015245448.
§2
Uczestnicy
W imieniu Aktywnych Smyków w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
§3
Czas trwania Konkursu
Termin nadsyłania zdjęć 1 – 13 września 2009r.
Prezentacja zdjęć w galerii i czas na głosowanie: 14-20 września 2009r.
21 września 2009r. – prezentacja zwycięzców i wysyłka nagród.
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien do 13 września 2009 roku (do godziny 24.00) wysłać zdjęcie swojego Aktywnego Smyka na laufradzie na adres [email protected] W tytule maila prosimy wpisać słowo „Konkurs – Wakacje Aktywnego Smyka 2009”, a w jego treści imię lub pseudonim Smyka oraz krótki opis zdjęcia. Prosimy o przesyłanie zdjęć w formacie JPG o wielkości do 2000px,
nie mniej niż 600×600px.
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konkursu zdjęć Użytkownika, który łamie Regulamin Konkursowy lub narusza przyjęte powszechnie normy obyczajowe.
§5
Głosowanie
Z jednego komputera można oddać tylko jeden głos na wybrane zdjęcie.
§6
Nagrody
Po zakończeniu głosowania 21 września 2009r. Organizator opublikuje zwycięskie zdjęcie oraz zdjęcia
wyróżnione przez Organizatora wraz z oznaczeniem nagród. Do zwycięzców zostaną wysłane maile z
powiadomieniem o wygranej, a po odszymaniu adresu korespondencyjnego - paczki z nagrodami.
Nagroda główna o wartości 218 zł brutto tj. plecak Deuter Ultra Bike wraz z litrowym bukłakiem Deuter – zostanie przyznana zdjęciu, które zbierze w drodze głosowania on-line przez internautów, największą liczbę głosów.
Oprócz nagrody głównej wyłonionej w drodze głosowania on-line, swoje wyróżnienia przyzna również
Organizator.
§7
Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać mailem
na adres [email protected] do dnia 12 października 2009 r. Reklamacje złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
AktywnySmyk.pl• [email protected] • telefon: 0 22 423 22 80 • gadu-gadu: 13892326
AktywnySmyk.pl
1z2
§8
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie zdjęcia jest, zgodnie z Regulaminem, równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na
zasady i warunki Konkursu określone w Regulaminie.
Przesyłając zdjęcie na Konkurs Uczestnik oświadcza, że posiada do niego prawa autorskie oraz bierze na
siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z publikacją tegoż zdjęcia na stronie konkursowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania lub skorzystania z nagrody z
powodu siły wyższej oraz przyczyn dotyczących Uczestnika, w tym podania przez niego nieprawdziwych
danych kontaktowych.
Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu i zmian w Regulaminie. Organizator powiadomi uczestników o każdej zmianie Regulaminu.
Administratorem danych osobowych („Dane”) Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 z późn. zm.) tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści i poprawiania Danych. Podanie przez Uczestnika jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie Danych uniemożliwia przesłanie nagrody i jest równoznaczne z utartą prawa do niej. Dane nie będą przekazywane osobom
i firmom trzecim.
AktywnySmyk.pl• [email protected] • telefon: 0 22 423 22 80 • gadu-gadu: 13892326
AktywnySmyk.pl
2z2