2.3 Dane osób które będą wykonywać zamówienie

Transkrypt

2.3 Dane osób które będą wykonywać zamówienie
ZAŁĄCZNIK
NR 3 DO SIWZ
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE
..................................., dnia ............................................
.....................................................................
( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY)
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ...........................................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Nr telefonu/fax .............................................................................................................................
Wyszczególnienie
1) Kierownik robót:
Imię i
nazwisko:……………………………
Posiadane uprawnienia budowlane
(wyszczególnić oraz podać numer dokumentu
potwierdzającego posiadanie uprawnień)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Podpisano:
......................................................................
(Wykonawca lub umocowany
przedstawiciel, przedstawiciele; w
przypadku Wykonawców występujących
wspólnie: Pełnomocnik; pieczęć imienna
wraz z podpisem lub czytelny podpis)

Podobne dokumenty