pobierz pdf

Transkrypt

pobierz pdf
Załącznik Nr 1 do
Warunków oraz trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014
Imię i Nazwisko doktoranta: ___________________________
Opiekun naukowy: __________________________________
Jednostka: ________________________________________
Kwestionariusz oceny kandydata na studia doktoranckie
Wydziału ______________________ WUM
(system punktacji)
2
3
punktacja
średnia arytmetyczna wszystkich
ocen na studiach
znajomość języków obcych
średnia x10
0-5 pkt
system
punktacji
max. 50
pkt
max. 5 pkt
Liczba punktów
OCENA KOMISJI
Ocena projektu pracy badawczej:
0-10 pkt
oryginalność i walor naukowy
4
Możliwość realizacji projektu pracy
badawczej w jednostce wskazanej przez
kandydata
0-5 pkt
5
0-10 pkt
6
Umiejętność prezentacji projektu pracy
dyskusja, formułowanie opinii dot. dziedziny
projektu
Praktyki i staże zagraniczne
7
Praktyki i staże krajowe
0- 5 pkt
8
Dotychczasowy dorobek naukowy :
• dodatkowe kierunki studiów
• publikacje
• referaty zjazdowe
• praca w kołach naukowych
• nagrody
Max. 10 pkt
0-2 pkt
0-3 pkt
0-1 pkt
0-2 pkt
0-2 pkt
0- 5 pkt
RAZEM:
max. 45 pkt
1
Kryterium
max. 100
_______________________________________________________
Imię i nazwisko członka Komisji Kwalifikacyjnej na studia doktoranckie
_________________________
Data: _____________
(podpis i pieczątka członka Komisji)
Łączna maksymalna liczba punktów dla jednego kandydata: 100 pkt.
Maksymalna liczba punktów przyznana przez Komisję : 45 pkt

Podobne dokumenty