Informacja szkoły o uczniu ubiegającym się o nauczanie indywidualne

Transkrypt

Informacja szkoły o uczniu ubiegającym się o nauczanie indywidualne
……..………………….
………….…………
pieczątka szkoły
data
INFORMACJA SZKOŁY O UCZNIU
UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA
O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
Na podstawie art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późn. zm., oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GRODKOWIE
PROSI O PRZEDSTAWIENIE OPINII DOTYCZĄCEJ:
Imię i nazwisko.......................................................................................................................................
Szkoła...............................................................................................................klasa..............................
1. Osiągnięcia edukacyjne – oceny, trudności, szczególne uzdolnienia i osiągnięcia, mocne strony
i zainteresowania:
…………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Wiadomości i umiejętności szkolne:
a)
j. polski

Technika czytania
.......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Technika pisania
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Umiejętność werbalnego wypowiadania się
Opracowanie: PPP Toruń 2008
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Umiejętność pisemnego wypowiadania się
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Matematyka
 Liczenie w pamięci
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Umiejętnośc rozwiązywania zadań tekstowych
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Umiejętność stosowania poznanych reguł matematycznych
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
3. Formy pomocy udzielanej uczniowi przez szkołę: ………..............................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Funkcjonowanie społeczne (czy ma kontakty z rówieśnikami, czy jest akceptowany przez
koleżanki i kolegów – jeżeli nie, to z jakiego powodu; stosunek do nauczycieli i dorosłych – czy
zachowuje się adekwatnie do sytuacji, utrzymuje dystans, itp.).............................................................
Opracowanie: PPP Toruń 2008
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Zachowania budzące niepokój środowiska szkolnego – agresja, nadpobudliwość, izolowanie
się, lęki, liczne nieobecności, itp............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Powody uniemożliwiające lub utrudniające uczniowi uczęszczanie do szkoły:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
podpis wychowawcy
Opracowanie: PPP Toruń 2008

Podobne dokumenty