Regulamin - Szkoła Podstawowa nr 11 w RZESZOWIE

Transkrypt

Regulamin - Szkoła Podstawowa nr 11 w RZESZOWIE
ORTOGRAFICZNA CORRIDA
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie zaprasza do udziału w MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM KLAS TRZECICH „ORTOGRAFICZNA CORRIDA WALKA Z BŁĘDAMI”
REGULAMIN KONKURSU
I.
ORGANIZATOR
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
35-311 RZESZÓW
ul. Podwisłocze 14
tel. 17/748 24 00
II. PROWADZĄCY
mgr Bożena Gniewek
mgr Małgorzata Bartoszek
mgr Małgorzata Tobiasz
mgr Małgorzata Piszczek
III. CELE KONKURSU
- Rozbudzanie zainteresowania ortografią.
- Uaktywnienie uczniów uzdolnionych oraz stworzenie im możliwości zaprezentowania się.
- Rozwijanie zdolności indywidualnych.
- Wymiana pomysłów i doświadczeo w zakresie kształcenia poprawnej pisowni.
- Przygotowanie do uczestnictwa w konkursach.
IV. TERMIN PISEMNEGO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
30.04.2011
V. TERMIN KONKURSU
13.05.2011 r. godzina 9.00
VI. TERMIN ROZDANIA DYPLOMÓW
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozdania dyplomów.
VII. SKŁAD JURY
mgr Anna Pasek-Depa – przewodnicząca
mgr Wanda Młynarczyk – przedstawiciel SP Nr 19
mgr Bożena Gniewek
mgr Małgorzata Bartoszek
mgr Małgorzata Tobiasz
mgr Małgorzata Piszczek
ORTOGRAFICZNA CORRIDA
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie
VIII. WARUNKI KONKURSU
- W konkursie biorą udział uczniowie klas III szkół podstawowych
miasta Rzeszowa.
- Uczestnicy konkursu zostają wyłonieni drogą eliminacji szkolnych.
- Szkoły zgłaszają po 3 kandydatów.
- Czas trwania konkursu - 60 minut.
- Uczniowie rozwiązują test ortograficzny.
- Ocenie podlegad będzie umiejętnośd zastosowania reguł ortograficznych.
IX. KRYTERIA OCENY
1. ARCYMISTRZ ORTOGRAFII - praca nienaganna ortograficznie i estetycznie.
2. MISTRZ ORTOGRAFII - praca poprawna ortograficznie ( dopuszcza się poprawę przez
skreślenie).
3. WICEMISTRZ ORTOGRAFII - praca z jednym błędem ortograficznym lub dwiema omyłkami
lub trzema błędami w znakach interpunkcyjnych.
X.
XI.
ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH
Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach.
Poprawne stosowanie wielkiej litery i znaków interpunkcyjnych.
Poprawna pisownia wyrazów z ą, ę i połączeniami literowymi – en, - em, -on, -om.
Pisownia wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym oraz w zakooczeniach
- ów, - ówka, - ówna.
Pisownia wyrazów z zakooczeniami - unek, - unka, - un.
Pisownia wyrazów z rz wymiennym, niewymiennym, po spółgłoskach,
pisownia wyjątków.
Pisownia wyrazów z ż.
Pisownia wyrazów z h, ch.
Pisownia przeczenia nie z poznanymi częściami mowy.
WYNIKI KONKURSU
Wyniki (uczniowie wyróżnieni oraz laureaci) zostaną umieszczone na stronie internetowej
szkoły.