3. lzy ZamewlEjąły doFugączE ąaofErÓwenlg ssmochodu

Komentarze

Transkrypt

3. lzy ZamewlEjąły doFugączE ąaofErÓwenlg ssmochodu
Wzwią3ku z planowanym udziałem w postępowaniu, składamy następujące pytanial
1. Czy Zamawiający dopuazcea zaoferowanie samochodu z silnikiem o mocy 360KM?
Ż, Czy Zamawiający dopuszcza ceoferowenie semachodu ze skrzynlą biegÓw o llośclbiegów
wlększej ntt 12?
3. lzy ZamewlEjąły doFugączE ąaofErÓwenlg ssmochodu wyposeżonego w autopompę nle
Poaiadającą kanałÓw gĘBwcĘyĘh lEęz zabudowaną W trglŻEwenym pruedzlale skutecanie
zabezpiacrrnym przed zamaaanięrn?

Podobne dokumenty