Rb43-09 09-08-20 Rejestracja podwyzszenia kapitalu

Transkrypt

Rb43-09 09-08-20 Rejestracja podwyzszenia kapitalu
Raport bieŜący nr:
43/2009
Data:
2009-08-20
Rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego LPP S.A.
Zarząd LPP S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 sierpnia 2009 roku postanowienia
Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie podwyŜszenia
kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji przez sąd akcji serii I podwyŜszony
został kapitał zakładowy LPP S.A. o kwotę 8.420 zł ( 4.210 akcji na okaziciela serii I
o wartości nominalnej 2 zł kaŜda) i wynosi obecnie 3.500.554 zł.
Po rejestracji kapitał zakładowy LP S.A. składa się z 1.750.277 akcji dających 3.150.277
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed rejestracją kapitał zakładowy
wynosił 3.492.134 zł, składało się na niego 1.746.067 akcji dających 3.146.067 głosów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
PowyŜsza rejestracja jest wynikiem uchwały podjętej przez Zarząd LPP S.A w dniu 10
lipca 2009roku (RB 36/2009). Akcje emisji serii I wyemitowane zostały w ramach
kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjno-uznaniowego.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
PODPISY:
Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
Stanisław Dreliszak Wiceprezes Zarządu