UZASADNIENIE Przedłożone przez Dyrektora Samodzielnego

Transkrypt

UZASADNIENIE Przedłożone przez Dyrektora Samodzielnego
UZASADNIENIE
Przedłożone przez Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum
Stomatologii w Toruniu Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Modernizacja, remont pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury
medycznej” zawiera zakres robót i wykaz sprzętu przewidziany do wykonania i
zakupu na lata 2005-2006.
Zakres robót pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych
związanych z wymianą stolarki okiennej i orynnowania, a także na wykonanie
przyłącza budynku do ogólnospławnej kanalizacji deszczowej. Ponadto w
budynku zainstalowany zostanie system sygnalizacji włamania i napadu oraz
zakupiony zostanie niezbędny sprzęt stomatologiczny.
Przeprowadzenie w/w robót remontowych, instalacja systemu
monitoringu oraz zakupy sprzętu zapewnią prawidłowe funkcjonowanie
jednostki.
Przydzielone dofinansowanie z budżetu województwa wynosi do 440.000,00 zł.

Podobne dokumenty