Oświadczenie o podtrzymaniu ch ęci studiowania

Transkrypt

Oświadczenie o podtrzymaniu ch ęci studiowania
Poznań, dnia ...........................2008r.
Imię .......................................................................
Nazwisko ...............................................................
Adres .....................................................................
................................................................................
................................................................................
PESEL
ððððððððððð
Oświadczenie o podtrzymaniu ch ęci
studiowani a*
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Oświadczam, że podtrzymuję chęć studiowania w Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W przypadku zwolnienia się miejsc podejmę studia
………………………………… ........................... ………………………………………… .
stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe
jednolite magisterskie, pierwszy stopień, drugi stopień
na kierunku/specjalności studiów ** ………… …………………………………………… ...
………………………………………………………………………………………………… ..
w roku akademickim 2008/2009.
............................................
Podpis
* Oświadczenie dotyczy kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc i stanowią grupę
rezerwową. Z grupy osób, które złożyły powyższe oświadczenie, Komisja kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wypełnienia limitu
miejsc, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej. Oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM należy dostarczyć do
Komisji w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.
** Powyższe oświadczenie może zostać złożone wyłącznie na kierunku/specjalności studiów, na którym kandydat ubiegał się o przyjęcie i nie został
zakwalifikowany do przyjęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc.