ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ŚWIETLICY W STRZEGOWIE

Transkrypt

ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ŚWIETLICY W STRZEGOWIE
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH:
EUROPA INWESTUJ¥CA W OBSZARY WIEJSKIE
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
INFORMUJE, ÝE W MIEJSCOWOÚCI STRZEGOWA
REALIZOWANY JEST PROJEKT:
ZAKUP WYPOSAÝENIA DLA ÚWIETLICY W
STRZEGOWIE
OPERACJA, MAJ¥CA NA CELU UMOÝLIWIENIE
MIESZKAÑCOM WSI UCZESTNICTWA W
WYDARZENIACH KULTURALNYCH POPRZEZ
WYPOSAÝENIE BUDYNKU ÚWIETLICY WIEJSKIEJ WE
WSI STRZEGOWA W MEBLE KUCHENNE I KRZES£A
WSPÓ£FINANSOWANA JEST ZE ÚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ W RAMACH DZIA£ANIA 413
WDRAÝANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
OBJÆTEGO PROW NA LATA 2007 – 2013 W ZAKRESIE
MA£YCH PROJEKTÓW

Podobne dokumenty